TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 19:1-15

19:1 <03548> Mynhkh <02205> ynqzmw <05971> Meh <02205> ynqzmw <02789> vrx <03335> ruwy <01228> qbqb <07069> tynqw <01980> Kwlh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(19:1)

19:1 tote <5119> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> badison kai <2532> kthsai <2932> bikon peplasmenon <4111> ostrakinon <3749> kai <2532> axeiv <71> apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992> kai <2532> apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> twn <3588> ierewn <2409>

19:2 <0413> Kyla <01696> rbda <0834> rsa <01697> Myrbdh <0853> ta <08033> Ms <07121> tarqw <02777> *tyorxh {tworxh} <08179> res <06607> xtp <0834> rsa <02011> Mnh <01121> Nb <01516> ayg <0413> la <03318> tauyw(19:2)

19:2 kai <2532> exeleush <1831> eiv <1519> to <3588> poluandrion uiwn <5207> twn <3588> teknwn <5043> autwn <846> o <3739> estin <1510> epi <1909> twn <3588> proyurwn pulhv <4439> thv <3588> carsiy kai <2532> anagnwyi <314> ekei <1563> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> an <302> lalhsw <2980> prov <4314> se <4771>

19:3 <0241> wynza <06750> hnlut <08085> hems <03605> lk <0834> rsa <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <07451> her <0935> aybm <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <04428> yklm <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems <0559> trmaw(19:3)

19:3 kai <2532> ereiv autoiv <846> akousate <191> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> basileiv <935> iouda <2448> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> eisporeuomenoi <1531> en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439> tautaiv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> epagw epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kaka <2556> wste <5620> pantov <3956> akouontov <191> auta <846> hchsei <2278> amfotera ta <3588> wta <3775> autou <846>

19:4 <05355> Myqn <01818> Md <02088> hzh <04725> Mwqmh <0853> ta <04390> walmw <03063> hdwhy <04428> yklmw <01> Mhytwbaw <01992> hmh <03045> Mwedy <03808> al <0834> rsa <0312> Myrxa <0430> Myhlal <0> wb <06999> wrjqyw <02088> hzh <04725> Mwqmh <0853> ta <05234> wrknyw <05800> ynbze <0834> rsa <03282> Ney(19:4)

19:4 any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> me <1473> kai <2532> aphllotriwsan <526> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kai <2532> eyumiasan <2370> en <1722> autw <846> yeoiv <2316> allotrioiv <245> oiv <3739> ouk <3364> hdeisan autoi <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> iouda <2448> eplhsan ton <3588> topon <5117> touton <3778> aimatwn <129> aywwn <121>

19:5 P <03820> ybl <05921> le <05927> htle <03808> alw <01696> ytrbd <03808> alw <06680> ytywu <03808> al <0834> rsa <01168> lebl <05930> twle <0784> sab <01121> Mhynb <0853> ta <08313> Prvl <01168> lebh <01116> twmb <0853> ta <01129> wnbw(19:5)

19:5 kai <2532> wkodomhsan <3618> uqhla <5308> th <3588> baal <896> tou <3588> katakaiein <2618> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> en <1722> puri <4442> a <3739> ouk <3364> eneteilamhn <1781> oude <3761> elalhsa <2980> oude <3761> dienohyhn en <1722> th <3588> kardia <2588> mou <1473>

19:6 <02028> hgrhh <01516> ayg <0518> Ma <03588> yk <02011> Mnh <01121> Nb <01516> aygw <08612> tpth <05750> dwe <02088> hzh <04725> Mwqml <07121> arqy <03808> alw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh <03651> Nkl(19:6)

19:6 dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ou <3364> klhyhsetai <2564> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> eti <2089> diaptwsiv kai <2532> poluandrion uiou <5207> ennom all <235> h <2228> poluandrion thv <3588> sfaghv <4967>

19:7 <0776> Urah <0929> tmhblw <08064> Mymsh <05775> Pwel <03978> lkaml <05038> Mtlbn <0853> ta <05414> yttnw <05315> Mspn <01245> ysqbm <03027> dybw <0341> Mhybya <06440> ynpl <02719> brxb <05307> Mytlphw <02088> hzh <04725> Mwqmb <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <06098> tue <0853> ta <01238> ytqbw(19:7)

19:7 kai <2532> sfaxw <4969> thn <3588> boulhn <1012> iouda <2448> kai <2532> thn <3588> boulhn <1012> ierousalhm <2419> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> kai <2532> katabalw <2598> autouv <846> en <1722> macaira <3162> enantion <1726> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> en <1722> cersin <5495> twn <3588> zhtountwn <2212> tav <3588> qucav <5590> autwn <846> kai <2532> dwsw <1325> touv <3588> nekrouv <3498> autwn <846> eiv <1519> brwsin <1035> toiv <3588> peteinoiv tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> toiv <3588> yhrioiv <2342> thv <3588> ghv <1065>

19:8 <04347> htkm <03605> lk <05921> le <08319> qrsyw <08074> Msy <05921> hyle <05674> rbe <03605> lk <08322> hqrslw <08047> hmsl <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <07760> ytmvw(19:8)

19:8 kai <2532> taxw <5021> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> surigmon pav <3956> o <3588> paraporeuomenov <3899> ep <1909> authv <846> skuyrwpasei kai <2532> suriei uper <5228> pashv <3956> thv <3588> plhghv <4127> authv <846>

19:9 <05315> Mspn <01245> ysqbmw <0341> Mhybya <0> Mhl <06693> wqyuy <0834> rsa <04689> qwumbw <04692> rwumb <0398> wlkay <07453> wher <01320> rvb <0376> syaw <01323> Mhytnb <01320> rvb <0853> taw <01121> Mhynb <01320> rvb <0853> ta <0398> Mytlkahw(19:9)

19:9 kai <2532> edontai <2068> tav <3588> sarkav <4561> twn <3588> uiwn <5207> autwn <846> kai <2532> tav <3588> sarkav <4561> twn <3588> yugaterwn <2364> autwn <846> kai <2532> ekastov <1538> tav <3588> sarkav <4561> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> edontai <2068> en <1722> th <3588> perioch <4042> kai <2532> en <1722> th <3588> poliorkia h <3739> poliorkhsousin autouv <846> oi <3588> ecyroi <2190> autwn <846>

19:10 <0854> Ktwa <01980> Myklhh <0582> Mysnah <05869> ynyel <01228> qbqbh <07665> trbsw(19:10)

19:10 kai <2532> suntriqeiv <4937> ton <3588> bikon kat <2596> ofyalmouv <3788> twn <3588> andrwn <435> twn <3588> ekporeuomenwn <1607> meta <3326> sou <4771>

19:11 <06912> rwbql <04725> Mwqm <0369> Nyam <06912> wrbqy <08612> tptbw <05750> dwe <07495> hprhl <03201> lkwy <03808> al <0834> rsa <03335> ruwyh <03627> ylk <0853> ta <07665> rbsy <0834> rsak <02063> tazh <05892> ryeh <0853> taw <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <07665> rbsa <03602> hkk <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw(19:11)

19:11 kai <2532> ereiv tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> outwv <3778> suntriqw <4937> ton <3588> laon <2992> touton <3778> kai <2532> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kaywv <2531> suntribetai <4937> aggov ostrakinon <3749> o <3739> ou <3364> dunhsetai <1410> iayhnai <2390> eti <2089>

19:12 <08612> tptk <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <05414> ttlw <03427> wybswylw <03068> hwhy <05002> Man <02088> hzh <04725> Mwqml <06213> hvea <03651> Nk(19:12)

19:12 outwv <3778> poihsw <4160> legei <3004> kuriov <2962> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> kai <2532> toiv <3588> katoikousin en <1722> autw <846> tou <3588> doyhnai <1325> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> wv <3739> thn <3588> diapiptousan

19:13 P <0312> Myrxa <0430> Myhlal <05262> Mykon <05258> Kohw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <01406> Mhytgg <05921> le <06999> wrjq <0834> rsa <01004> Mytbh <03605> lkl <02931> Myamjh <08612> tpth <04725> Mwqmk <03063> hdwhy <04428> yklm <01004> ytbw <03389> Mlswry <01004> ytb <01961> wyhw(19:13)

19:13 kai <2532> oi <3588> oikoi <3624> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> oikoi <3624> basilewn <935> iouda <2448> esontai <1510> kaywv <2531> o <3588> topov <5117> o <3588> diapiptwn twn <3588> akayarsiwn <167> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> oikiaiv <3614> en <1722> aiv <3739> eyumiasan <2370> epi <1909> twn <3588> dwmatwn <1390> autwn <846> pash <3956> th <3588> stratia <4756> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> espeisan <4689> spondav yeoiv <2316> allotrioiv <245>

19:14 o <05971> Meh <03605> lk <0413> la <0559> rmayw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> ruxb <05975> dmeyw <05012> abnhl <08033> Ms <03068> hwhy <07971> wxls <0834> rsa <08612> tpthm <03414> whymry <0935> abyw(19:14)

19:14 kai <2532> hlyen <2064> ieremiav <2408> apo <575> thv <3588> diaptwsewv ou <3364> apesteilen <649> auton <846> kuriov <2962> ekei <1563> tou <3588> profhteusai <4395> kai <2532> esth <2476> en <1722> th <3588> aulh <833> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> eipe prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992>

19:15 <01697> yrbd <0853> ta <08085> ewms <01115> ytlbl <06203> Mpre <0853> ta <07185> wsqh <03588> yk <05921> hyle <01696> ytrbd <0834> rsa <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05892> hyre <03605> lk <05921> lew <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <0935> *aybm {ybm} <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(19:15)

19:15 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epagw epi <1909> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> epi <1909> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> authv <846> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> apanta <537> ta <3588> kaka <2556> a <3739> elalhsa <2980> ep <1909> authn <846> oti <3754> esklhrunan <4645> ton <3588> trachlon <5137> autwn <846> tou <3588> mh <3165> eisakouein <1522> twn <3588> logwn <3056> mou <1473>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA