TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Lukas 19

19:1 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) dihrceto <1330> (5711) thn <3588> iericw <2410>

19:2 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> kaloumenov <2564> (5746) zakcaiov <2195> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) arcitelwnhv <754> kai <2532> autov <846> plousiov <4145>

19:3 kai <2532> ezhtei <2212> (5707) idein <1492> (5629) ton <3588> ihsoun <2424> tiv <5101> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711) apo <575> tou <3588> oclou <3793> oti <3754> th <3588> hlikia <2244> mikrov <3398> hn <1510> (5713)

19:4 kai <2532> prodramwn <4390> (5631) eiv <1519> to <3588> emprosyen <1715> anebh <305> (5627) epi <1909> sukomorean <4809> ina <2443> idh <1492> (5632) auton <846> oti <3754> ekeinhv <1565> hmellen <3195> (5707) diercesyai <1330> (5738)

19:5 kai <2532> wv <5613> hlyen <2064> (5627) epi <1909> ton <3588> topon <5117> anableqav <308> (5660) [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> zakcaie <2195> speusav <4692> (5660) katabhyi <2597> (5628) shmeron <4594> gar <1063> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4675> dei <1163> (5904) me <3165> meinai <3306> (5658)

19:6 kai <2532> speusav <4692> (5660) katebh <2597> (5627) kai <2532> upedexato <5264> (5662) auton <846> cairwn <5463> (5723)

19:7 kai <2532> idontev <1492> (5631) pantev <3956> diegogguzon <1234> (5707) legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> amartwlw <268> andri <435> eishlyen <1525> (5627) katalusai <2647> (5658)

19:8 stayeiv <2476> (5685) de <1161> zakcaiov <2195> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> kurion <2962> idou <2400> (5628) ta <3588> hmisia <2255> mou <3450> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) kurie <2962> [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> didwmi <1325> (5719) kai <2532> ei <1487> tinov <5100> ti <5100> esukofanthsa <4811> (5656) apodidwmi <591> (5719) tetraploun <5073>

19:9 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> shmeron <4594> swthria <4991> tw <3588> oikw <3624> toutw <5129> egeneto <1096> (5633) kayoti <2530> kai <2532> autov <846> uiov <5207> abraam <11> [estin] <1510> (5748)

19:10 hlyen <2064> (5627) gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> zhthsai <2212> (5658) kai <2532> swsai <4982> (5658) to <3588> apolwlov <622> (5756)

19:11 akouontwn <191> (5723) de <1161> autwn <846> tauta <5023> prosyeiv <4369> (5631) eipen <2036> (5627) parabolhn <3850> dia <1223> to <3588> egguv <1451> einai <1510> (5750) ierousalhm <2419> auton <846> kai <2532> dokein <1380> (5721) autouv <846> oti <3754> paracrhma <3916> mellei <3195> (5719) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> anafainesyai <398> (5745)

19:12 eipen <2036> (5627) oun <3767> anyrwpov <444> tiv <5100> eugenhv <2104> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> cwran <5561> makran <3117> labein <2983> (5629) eautw <1438> basileian <932> kai <2532> upostreqai <5290> (5658)

19:13 kalesav <2564> (5660) de <1161> deka <1176> doulouv <1401> eautou <1438> edwken <1325> (5656) autoiv <846> deka <1176> mnav <3414> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> pragmateusasyai <4231> (5664) en <1722> w <3739> ercomai <2064> (5736)

19:14 oi <3588> de <1161> politai <4177> autou <846> emisoun <3404> (5707) auton <846> kai <2532> apesteilan <649> (5656) presbeian <4242> opisw <3694> autou <846> legontev <3004> (5723) ou <3756> yelomen <2309> (5719) touton <5126> basileusai <936> (5658) ef <1909> hmav <2248>

19:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> epanelyein <1880> (5629) auton <846> labonta <2983> (5631) thn <3588> basileian <932> kai <2532> eipen <2036> (5627) fwnhyhnai <5455> (5683) autw <846> touv <3588> doulouv <1401> toutouv <5128> oiv <3739> dedwkei <1325> (5715) to <3588> argurion <694> ina <2443> gnoi <1097> (5632) ti <5101> diepragmateusanto <1281> (5662)

19:16 paregeneto <3854> (5633) de <1161> o <3588> prwtov <4413> legwn <3004> (5723) kurie <2962> h <3588> mna <3414> sou <4675> deka <1176> proshrgasato <4333> (5668) mnav <3414>

19:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> euge <2095> agaye <18> doule <1401> oti <3754> en <1722> elacistw <1646> pistov <4103> egenou <1096> (5633) isyi <1510> (5749) exousian <1849> ecwn <2192> (5723) epanw <1883> deka <1176> polewn <4172>

19:18 kai <2532> hlyen <2064> (5627) o <3588> deuterov <1208> legwn <3004> (5723) h <3588> mna <3414> sou <4675> kurie <2962> epoihsen <4160> (5656) pente <4002> mnav <3414>

19:19 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> toutw <5129> kai <2532> su <4771> epanw <1883> ginou <1096> (5737) pente <4002> polewn <4172>

19:20 kai <2532> o <3588> eterov <2087> hlyen <2064> (5627) legwn <3004> (5723) kurie <2962> idou <2400> (5628) h <3588> mna <3414> sou <4675> hn <3739> eicon <2192> (5707) apokeimenhn <606> (5740) en <1722> soudariw <4676>

19:21 efoboumhn <5399> (5711) gar <1063> se <4571> oti <3754> anyrwpov <444> austhrov <840> ei <1510> (5748) aireiv <142> (5719) o <3739> ouk <3756> eyhkav <5087> (5656) kai <2532> yerizeiv <2325> (5719) o <3739> ouk <3756> espeirav <4687> (5656)

19:22 legei <3004> (5719) autw <846> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4675> krinw <2919> (5692) se <4571> ponhre <4190> doule <1401> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> egw <1473> anyrwpov <444> austhrov <840> eimi <1510> (5748) airwn <142> (5723) o <3739> ouk <3756> eyhka <5087> (5656) kai <2532> yerizwn <2325> (5723) o <3739> ouk <3756> espeira <4687> (5656)

19:23 kai <2532> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) mou <3450> to <3588> argurion <694> epi <1909> trapezan <5132> kagw <2504> elywn <2064> (5631) sun <4862> tokw <5110> an <302> auto <846> epraxa <4238> (5656)

19:24 kai <2532> toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) eipen <2036> (5627) arate <142> (5657) ap <575> autou <846> thn <3588> mnan <3414> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> tav <3588> deka <1176> mnav <3414> econti <2192> (5723)

19:25 kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> kurie <2962> ecei <2192> (5719) deka <1176> mnav <3414>

19:26 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panti <3956> tw <3588> econti <2192> (5723) doyhsetai <1325> (5701) apo <575> de <1161> tou <3588> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701)

19:27 plhn <4133> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <3450> toutouv <5128> touv <3588> mh <3361> yelhsantav <2309> (5660) me <3165> basileusai <936> (5658) ep <1909> autouv <846> agagete <71> (5628) wde <5602> kai <2532> katasfaxate <2695> (5657) autouv <846> emprosyen <1715> mou <3450>

19:28 kai <2532> eipwn <2036> (5631) tauta <5023> eporeueto <4198> (5711) emprosyen <1715> anabainwn <305> (5723) eiv <1519> ierosoluma <2414>

19:29 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hggisen <1448> (5656) eiv <1519> bhyfagh <967> kai <2532> bhyania <963> prov <4314> to <3588> orov <3735> to <3588> kaloumenon <2564> (5746) elaiwn <1636> apesteilen <649> (5656) duo <1417> twn <3588> mayhtwn <3101>

19:30 legwn <3004> (5723) upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> katenanti <2713> kwmhn <2968> en <1722> h <3739> eisporeuomenoi <1531> (5740) eurhsete <2147> (5692) pwlon <4454> dedemenon <1210> (5772) ef <1909> on <3739> oudeiv <3762> pwpote <4455> anyrwpwn <444> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> lusantev <3089> (5660) auton <846> agagete <71> (5628)

19:31 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> umav <5209> erwta <2065> (5725) dia <1223> ti <5101> luete <3089> (5719) outwv <3779> ereite <2046> (5692) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autou <846> creian <5532> ecei <2192> (5719)

19:32 apelyontev <565> (5631) de <1161> oi <3588> apestalmenoi <649> (5772) euron <2147> (5627) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

19:33 luontwn <3089> (5723) de <1161> autwn <846> ton <3588> pwlon <4454> eipan <3004> (5627) oi <3588> kurioi <2962> autou <846> prov <4314> autouv <846> ti <5101> luete <3089> (5719) ton <3588> pwlon <4454>

19:34 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autou <846> creian <5532> ecei <2192> (5719)

19:35 kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> epiriqantev <1977> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> epi <1909> ton <3588> pwlon <4454> epebibasan <1913> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

19:36 poreuomenou <4198> (5740) de <1161> autou <846> upestrwnnuon <5291> (5707) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> en <1722> th <3588> odw <3598>

19:37 eggizontov <1448> (5723) de <1161> autou <846> hdh <2235> prov <4314> th <3588> katabasei <2600> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hrxanto <756> (5662) apan <537> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> cairontev <5463> (5723) ainein <134> (5721) ton <3588> yeon <2316> fwnh <5456> megalh <3173> peri <4012> paswn <3956> wn <3739> eidon <1492> (5627) dunamewn <1411>

19:38 legontev <3004> (5723) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> basileuv <935> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> en <1722> ouranw <3772> eirhnh <1515> kai <2532> doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310>

19:39 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> apo <575> tou <3588> oclou <3793> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> epitimhson <2008> (5657) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675>

19:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> outoi <3778> siwphsousin <4623> (5692) oi <3588> liyoi <3037> kraxousin <2896> (5692)

19:41 kai <2532> wv <5613> hggisen <1448> (5656) idwn <1492> (5631) thn <3588> polin <4172> eklausen <2799> (5656) ep <1909> authn <846>

19:42 legwn <3004> (5723) oti <3754> ei <1487> egnwv <1097> (5627) en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> kai <2532> su <4771> ta <3588> prov <4314> eirhnhn <1515> nun <3568> de <1161> ekrubh <2928> (5648) apo <575> ofyalmwn <3788> sou <4675>

19:43 oti <3754> hxousin <2240> (5692) hmerai <2250> epi <1909> se <4571> kai <2532> parembalousin <4016> (5692) oi <3588> ecyroi <2190> sou <4675> caraka <5482> soi <4671> kai <2532> perikuklwsousin <4033> (5692) se <4571> kai <2532> sunexousin <4912> (5692) se <4571> pantoyen <3840>

19:44 kai <2532> edafiousin <1474> (5692) se <4571> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4675> en <1722> soi <4671> kai <2532> ouk <3756> afhsousin <863> (5692) liyon <3037> epi <1909> liyon <3037> en <1722> soi <4671> any <473> wn <3739> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ton <3588> kairon <2540> thv <3588> episkophv <1984> sou <4675>

19:45 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrxato <756> (5662) ekballein <1544> (5721) touv <3588> pwlountav <4453> (5723)

19:46 legwn <3004> (5723) autoiv <846> gegraptai <1125> (5769) kai <2532> estai <1510> (5704) o <3588> oikov <3624> mou <3450> oikov <3624> proseuchv <4335> umeiv <5210> de <1161> auton <846> epoihsate <4160> (5656) sphlaion <4693> lhstwn <3027>

19:47 kai <2532> hn <1510> (5713) didaskwn <1321> (5723) to <3588> kay <2596> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> apolesai <622> (5658) kai <2532> oi <3588> prwtoi <4413> tou <3588> laou <2992>

19:48 kai <2532> ouc <3756> euriskon <2147> (5707) to <3588> ti <5101> poihswsin <4160> (5661) o <3588> laov <2992> gar <1063> apav <537> exekremato <1582> (5710) autou <846> akouwn <191> (5723)TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA