TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 58:1-12

58:1 <02403> Mtajx <03290> bqey <01004> tyblw <06588> Mesp <05971> ymel <05046> dghw <06963> Klwq <07311> Mrh <07782> rpwsk <02820> Kvxt <0408> la <01627> Nwrgb <07121> arq(58:1)

58:1 anabohson <310> en <1722> iscui <2479> kai <2532> mh <3165> feish <5339> wv <3739> salpigga <4536> uqwson <5312> thn <3588> fwnhn <5456> sou <4771> kai <2532> anaggeilon <312> tw <3588> law <2992> mou <1473> ta <3588> amarthmata <265> autwn <846> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> iakwb <2384> tav <3588> anomiav <458> autwn <846>

58:2 <02654> Nwupxy <0430> Myhla <07132> tbrq <06664> qdu <04941> yjpsm <07592> ynwlasy <05800> bze <03808> al <0430> wyhla <04941> jpsmw <06213> hve <06666> hqdu <0834> rsa <01471> ywgk <02654> Nwupxy <01870> ykrd <01847> tedw <01875> Nwsrdy <03117> Mwy <03117> Mwy <0853> ytwaw(58:2)

58:2 eme <1473> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> zhtousin <2212> kai <2532> gnwnai <1097> mou <1473> tav <3588> odouv <3598> epiyumousin wv <3739> laov <2992> dikaiosunhn <1343> pepoihkwv <4160> kai <2532> krisin <2920> yeou <2316> autou <846> mh <3165> egkataleloipwv <2641> aitousin <154> me <1473> nun <3568> krisin <2920> dikaian <1342> kai <2532> eggizein <1448> yew <2316> epiyumousin

58:3 <05065> wvgnt <06092> Mkybue <03605> lkw <02656> Upx <04672> waumt <06685> Mkmu <03117> Mwyb <02005> Nh <03045> edt <03808> alw <05315> wnspn <06031> wnyne <07200> tyar <03808> alw <06684> wnmu <04100> hml(58:3)

58:3 legontev <3004> ti <5100> oti <3754> enhsteusamen <3522> kai <2532> ouk <3364> eidev <3708> etapeinwsamen <5013> tav <3588> qucav <5590> hmwn <1473> kai <2532> ouk <3364> egnwv <1097> en <1722> gar <1063> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> nhsteiwn <3521> umwn <4771> euriskete <2147> ta <3588> yelhmata <2307> umwn <4771> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> upoceiriouv umwn <4771> uponussete

58:4 <06963> Mklwq <04791> Mwrmb <08085> eymshl <03117> Mwyk <06684> wmwut <03808> al <07562> esr <0106> Prgab <05221> twkhlw <06684> wmwut <04683> humw <07379> byrl <02005> Nh(58:4)

58:4 ei <1487> eiv <1519> kriseiv <2920> kai <2532> macav <3163> nhsteuete <3522> kai <2532> tuptete <5180> pugmaiv <4435> tapeinon <5011> ina <2443> ti <5100> moi <1473> nhsteuete <3522> wv <3739> shmeron <4594> akousyhnai <191> en <1722> kraugh <2906> thn <3588> fwnhn <5456> umwn <4771>

58:5 <03068> hwhyl <07522> Nwur <03117> Mwyw <06685> Mwu <07121> arqt <02088> hzlh <03331> eyuy <0665> rpaw <08242> qvw <07218> wsar <0100> Nmgak <03721> Pklh <05315> wspn <0120> Mda <06031> twne <03117> Mwy <0977> whrxba <06685> Mwu <01961> hyhy <02088> hzkh(58:5)

58:5 ou <3364> tauthn <3778> thn <3588> nhsteian <3521> exelexamhn kai <2532> hmeran <2250> tapeinoun <5013> anyrwpon <444> thn <3588> quchn <5590> autou <846> oud <3761> an <302> kamqhv <2578> wv <3739> krikon ton <3588> trachlon <5137> sou <4771> kai <2532> sakkon <4526> kai <2532> spodon <4700> upostrwsh <5291> oud <3761> outwv <3778> kalesete <2564> nhsteian <3521> dekthn <1184>

58:6 <05423> wqtnt <04133> hjwm <03605> lkw <02670> Myspx <07533> Myuwur <07971> xlsw <04133> hjwm <092> twdga <05425> rth <07562> esr <02784> twburx <06605> xtp <0977> whrxba <06685> Mwu <02088> hz <03808> awlh(58:6)

58:6 ouci <3364> toiauthn <5108> nhsteian <3521> egw <1473> exelexamhn legei <3004> kuriov <2962> alla <235> lue <3089> panta <3956> sundesmon <4886> adikiav <93> dialue <1262> straggaliav biaiwn <972> sunallagmatwn apostelle <649> teyrausmenouv <2352> en <1722> afesei <859> kai <2532> pasan <3956> suggrafhn adikon <94> diaspa <1288>

58:7 <05956> Mlett <03808> al <01320> Krvbmw <03680> wtyokw <06174> Mre <07200> hart <03588> yk <01004> tyb <0935> aybt <04788> Mydwrm <06041> Myynew <03899> Kmxl <07457> berl <06536> orp <03808> awlh(58:7)

58:7 diayrupte peinwnti <3983> ton <3588> arton <740> sou <4771> kai <2532> ptwcouv <4434> astegouv eisage <1521> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> ean <1437> idhv <3708> gumnon <1131> peribale <4016> kai <2532> apo <575> twn <3588> oikeiwn <3609> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> ouc <3364> uperoqh

58:8 <0622> Kpoay <03068> hwhy <03519> dwbk <06664> Kqdu <06440> Kynpl <01980> Klhw <06779> xmut <04120> hrhm <0724> Ktkraw <0216> Krwa <07837> rxsk <01234> eqby <0227> za(58:8)

58:8 tote <5119> raghsetai <4486> proimon <4406> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> ta <3588> iamata <2386> sou <4771> tacu <5036> anatelei <393> kai <2532> proporeusetai <4313> emprosyen <1715> sou <4771> h <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> peristelei se <4771>

58:9 <0205> Nwa <01696> rbdw <0676> ebua <07971> xls <04133> hjwm <08432> Kkwtm <05493> ryot <0518> Ma <02005> ynnh <0559> rmayw <07768> ewst <06030> hney <03068> hwhyw <07121> arqt <0227> za(58:9)

58:9 tote <5119> bohsh <994> kai <2532> o <3588> yeov <2316> eisakousetai <1522> sou <4771> eti <2089> lalountov <2980> sou <4771> erei idou <2400> pareimi <3918> ean <1437> afelhv apo <575> sou <4771> sundesmon <4886> kai <2532> ceirotonian kai <2532> rhma <4487> goggusmou <1112>

58:10 <06672> Myrhuk <0653> Ktlpaw <0216> Krwa <02822> Ksxb <02224> xrzw <07646> eybvt <06031> hnen <05315> spnw <05315> Kspn <07457> berl <06329> qptw(58:10)

58:10 kai <2532> dwv <1325> peinwnti <3983> ton <3588> arton <740> ek <1537> quchv <5590> sou <4771> kai <2532> quchn <5590> tetapeinwmenhn emplhshv tote <5119> anatelei <393> en <1722> tw <3588> skotei <4655> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> to <3588> skotov <4655> sou <4771> wv <3739> meshmbria <3314>

58:11 <04325> wymym <03576> wbzky <03808> al <0834> rsa <04325> Mym <04161> auwmkw <07302> hwr <01588> Ngk <01961> tyyhw <02502> Uylxy <06106> Kytmuew <05315> Kspn <06710> twxuxub <07646> eybvhw <08548> dymt <03069> hwhy <05148> Kxnw(58:11)

58:11 kai <2532> estai <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771> meta <3326> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> emplhsyhsh kayaper <2509> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> ta <3588> osta <3747> sou <4771> pianyhsetai kai <2532> esh <1510> wv <3739> khpov <2779> meyuwn <3184> kai <2532> wv <3739> phgh <4077> hn <3739> mh <3165> exelipen <1587> udwr <5204> kai <2532> ta <3588> osta <3747> sou <4771> wv <3739> botanh <1008> anatelei <393> kai <2532> pianyhsetai kai <2532> klhronomhsousi <2816> geneav <1074> genewn <1074>

58:12 <03427> tbsl <05410> twbytn <07725> bbsm <06556> Urp <01443> rdg <0> Kl <07121> arqw <06965> Mmwqt <01755> rwdw <01755> rwd <04146> ydowm <05769> Mlwe <02723> twbrx <04480> Kmm <01129> wnbw(58:12)

58:12 kai <2532> oikodomhyhsontai <3618> sou <4771> ai <3588> erhmoi <2048> aiwnioi <166> kai <2532> estai <1510> sou <4771> ta <3588> yemelia aiwnia <166> genewn <1074> geneaiv <1074> kai <2532> klhyhsh <2564> oikodomov fragmwn <5418> kai <2532> touv <3588> tribouv <5147> touv <3588> ana <303> meson <3319> pauseivTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA