TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 6:1-19

6:1 <08179> Myresb <05975> ytdmeh <03808> al <01817> twtld <01931> ayhh <06256> teh <05704> de <01571> Mg <06556> Urp <0> hb <03498> rtwn <03808> alw <02346> hmwxh <0853> ta <01129> ytynb <03588> yk <0341> wnybya <03499> rtylw <06163> ybreh <01654> Msglw <02900> hybwjw <05571> jlbnol <08085> emsn <0834> rsak <01961> yhyw(6:1)

6:1 kai <2532> egeneto <1096> kaywv <2531> hkousyh <191> tw <3588> sanaballat kai <2532> twbia kai <2532> tw <3588> ghsam tw <3588> arabi kai <2532> toiv <3588> kataloipoiv <2645> twn <3588> ecyrwn <2190> hmwn <1473> oti <3754> wkodomhsa <3618> to <3588> teicov <5038> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> en <1722> autoiv <846> pnoh <4157> ewv <2193> tou <3588> kairou <2540> ekeinou <1565> yurav <2374> ouk <3364> epesthsa en <1722> taiv <3588> pulaiv <4439>

6:2 <07451> her <0> yl <06213> twvel <02803> Mybsx <01992> hmhw <0207> wnwa <01237> teqbb <03715> Myrypkb <03162> wdxy <03259> hdewnw <01980> hkl <0559> rmal <0413> yla <01654> Msgw <05571> jlbno <07971> xlsyw(6:2)

6:2 kai <2532> apesteilen <649> sanaballat kai <2532> ghsam prov <4314> me <1473> legwn <3004> deuro <1204> kai <2532> sunacywmen <4863> epi <1909> to <3588> auto <846> en <1722> taiv <3588> kwmaiv <2864> en <1722> pediw wnw kai <2532> autoi <846> logizomenoi <3049> poihsai <4160> moi <1473> ponhrian <4189>

6:3 <0413> Mkyla <03381> ytdryw <07503> hpra <0834> rsak <04399> hkalmh <07673> tbst <04100> hml <03381> tdrl <03201> lkwa <03808> alw <06213> hve <0589> yna <01419> hlwdg <04399> hkalm <0559> rmal <04397> Mykalm <05921> Mhyle <07971> hxlsaw(6:3)

6:3 kai <2532> apesteila <649> ep <1909> autouv <846> aggelouv <32> legwn <3004> ergon <2041> mega <3173> egw <1473> poiw <4160> kai <2532> ou <3364> dunhsomai <1410> katabhnai <2597> mhpote <3379> katapaush <2664> to <3588> ergon <2041> wv <3739> an <302> teleiwsw <5048> auto <846> katabhsomai <2597> prov <4314> umav <4771>

6:4 o <02088> hzh <01697> rbdk <0853> Mtwa <07725> bysaw <06471> Mymep <0702> ebra <02088> hzh <01697> rbdk <0413> yla <07971> wxlsyw(6:4)

6:4 kai <2532> apesteilan <649> prov <4314> me <1473> wv <3739> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kai <2532> apesteila <649> autoiv <846> kata <2596> tauta <3778>

6:5 <03027> wdyb <06605> hxwtp <0107> trgaw <05288> wren <0853> ta <02549> tysymx <06471> Mep <02088> hzh <01697> rbdk <05571> jlbno <0413> yla <07971> xlsyw(6:5)

6:5 kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> me <1473> sanaballat ton <3588> paida <3816> autou <846> kai <2532> epistolhn <1992> anewgmenhn <455> en <1722> ceiri <5495> autou <846>

6:6 <0428> hlah <01697> Myrbdk <04428> Klml <0> Mhl <01933> hwh <0859> htaw <02346> hmwxh <01129> hnwb <0859> hta <03651> Nk <05921> le <04775> dwrml <02803> Mybsx <03064> Mydwhyhw <0859> hta <0559> rma <01654> wmsgw <08085> emsn <01471> Mywgb <0> hb <03789> bwtk(6:6)

6:6 kai <2532> hn <1510> gegrammenon <1125> en <1722> auth <846> en <1722> eynesin <1484> hkousyh <191> oti <3754> su <4771> kai <2532> oi <3588> ioudaioi <2453> logizesye <3049> apostathsai dia <1223> touto <3778> su <4771> oikodomeiv <3618> to <3588> teicov <5038> kai <2532> su <4771> ginh <1096> autoiv <846> eiv <1519> basilea <935>

6:7 o <03162> wdxy <03289> huewnw <01980> hkl <06258> htew <0428> hlah <01697> Myrbdk <04428> Klml <08085> emsy <06258> htew <03063> hdwhyb <04428> Klm <0559> rmal <03389> Mlswryb <05921> Kyle <07121> arql <05975> tdmeh <05030> Myaybn <01571> Mgw(6:7)

6:7 kai <2532> prov <4314> toutoiv <3778> profhtav <4396> esthsav <2476> seautw <4572> ina <2443> kayishv <2523> en <1722> ierousalhm <2419> eiv <1519> basilea <935> en <1722> iouda <2448> kai <2532> nun <3568> apaggelhsontai tw <3588> basilei <935> oi <3588> logoi <3056> outoi <3778> kai <2532> nun <3568> deuro <1204> bouleuswmeya <1011> epi <1909> to <3588> auto <846>

6:8 <0908> Madwb <0859> hta <03820> Kblm <03588> yk <0559> rmwa <0859> hta <0834> rsa <0428> hlah <01697> Myrbdk <01961> hyhn <03808> al <0559> rmal <0413> wyla <07971> hxlsaw(6:8)

6:8 kai <2532> apesteila <649> prov <4314> auton <846> legwn <3004> ouk <3364> egenhyh <1096> wv <3739> oi <3588> logoi <3056> outoi <3778> ouv <3739> su <4771> legeiv <3004> oti <3754> apo <575> kardiav <2588> sou <4771> su <4771> qeudh autouv <846>

6:9 <03027> ydy <0853> ta <02388> qzx <06258> htew <06213> hvet <03808> alw <04399> hkalmh <04480> Nm <03027> Mhydy <07503> wpry <0559> rmal <0853> wntwa <03372> Myarym <03605> Mlk <03588> yk(6:9)

6:9 oti <3754> pantev <3956> foberizousin hmav <1473> legontev <3004> ekluyhsontai <1590> ai <3588> ceirev <5495> autwn <846> apo <575> tou <3588> ergou <2041> toutou <3778> kai <2532> ou <3364> poihyhsetai <4160> kai <2532> nun <3568> ekrataiwsa <2901> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473>

6:10 <02026> Kgrhl <0935> Myab <03915> hlylw <02026> Kgrhl <0935> Myab <03588> yk <01964> lkyhh <01817> twtld <05462> hrgonw <01964> lkyhh <08432> Kwt <0413> la <0430> Myhlah <01004> tyb <0413> la <03259> dewn <0559> rmayw <06113> rwue <01931> awhw <04105> labjyhm <01121> Nb <01806> hyld <01121> Nb <08098> hyems <01004> tyb <0935> ytab <0589> ynaw(6:10)

6:10 kai <2532> egw <1473> eishlyon <1525> eiv <1519> oikon <3624> semei <4584> uiou <5207> dalaia uiou <5207> mehtabhl kai <2532> autov <846> sunecomenov <4912> kai <2532> eipen sunacywmen <4863> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> en <1722> mesw <3319> autou <846> kai <2532> kleiswmen <2808> tav <3588> yurav <2374> autou <846> oti <3754> ercontai <2064> nuktov <3571> foneusai <5407> se <4771>

6:11 <0935> awba <03808> al <02425> yxw <01964> lkyhh <0413> la <0935> awby <0834> rsa <03644> ynwmk <04310> ymw <01272> xrby <03644> ynwmk <0376> syah <0559> hrmaw(6:11)

6:11 kai <2532> eipa tiv <5100> estin <1510> o <3588> anhr <435> ov <3739> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> zhsetai <2198>

6:12 <07936> wrkv <05571> jlbnow <02900> hybwjw <05921> yle <01696> rbd <05016> hawbnh <03588> yk <07971> wxls <0430> Myhla <03808> al <02009> hnhw <05234> hrykaw(6:12)

6:12 kai <2532> epegnwn <1921> kai <2532> idou <2400> o <3588> yeov <2316> ouk <3364> apesteilen <649> auton <846> oti <3754> h <3588> profhteia <4394> logov <3056> kat <2596> emou <1473> kai <2532> twbiav kai <2532> sanaballat emisywsanto <3409>

6:13 P <02778> ynwprxy <04616> Neml <07451> er <08034> Msl <01992> Mhl <01961> hyhw <02398> ytajxw <03651> Nk <06213> hveaw <03372> arya <04616> Neml <01931> awh <07936> rwkv <04616> Neml(6:13)

6:13 ep <1909> eme <1473> oclon <3793> opwv <3704> fobhyw <5399> kai <2532> poihsw <4160> outwv <3778> kai <2532> amartw <264> kai <2532> genwmai <1096> autoiv <846> eiv <1519> onoma <3686> ponhron <4190> opwv <3704> oneidiswsin <3679> me <1473>

6:14 <0853> ytwa <03372> Myarym <01961> wyh <0834> rsa <05030> Myaybnh <03499> rtylw <05031> haybnh <05129> hydewnl <01571> Mgw <0428> hla <04639> wyvemk <05571> jlbnolw <02900> hybwjl <0430> yhla <02142> hrkz(6:14)

6:14 mnhsyhti <3403> o <3588> yeov <2316> tw <3588> twbia kai <2532> tw <3588> sanaballat wv <3739> ta <3588> poihmata <4161> autou <846> tauta <3778> kai <2532> tw <3588> nwadia tw <3588> profhth <4396> kai <2532> toiv <3588> kataloipoiv <2645> twn <3588> profhtwn <4396> oi <3739> hsan <1510> foberizontev me <1473>

6:15 P <03117> Mwy <08147> Mynsw <02572> Mysmxl <0435> lwlal <02568> hsmxw <06242> Myrveb <02346> hmwxh <07999> Mlstw(6:15)

6:15 kai <2532> etelesyh <5055> to <3588> teicov <5038> pempth <3991> kai <2532> eikadi tou <3588> eloul eiv <1519> penthkonta <4004> kai <2532> duo <1417> hmerav <2250>

6:16 <02063> tazh <04399> hkalmh <06213> htven <0430> wnyhla <0854> tam <03588> yk <03045> wedyw <05869> Mhynyeb <03966> dam <05307> wlpyw <05439> wnytbybo <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lk <07200> waryw <0341> wnybywa <03605> lk <08085> wems <0834> rsak <01961> yhyw(6:16)

6:16 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hkousan <191> pantev <3956> oi <3588> ecyroi <2190> hmwn <1473> kai <2532> efobhyhsan <5399> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> kuklw hmwn <1473> kai <2532> epepesen <1968> fobov <5401> sfodra <4970> en <1722> ofyalmoiv <3788> autwn <846> kai <2532> egnwsan <1097> oti <3754> para <3844> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> egenhyh <1096> teleiwyhnai <5048> to <3588> ergon <2041> touto <3778>

6:17 <0413> Mhyla <0935> twab <02900> hybwjl <0834> rsaw <02900> hybwj <05921> le <01980> twklwh <0107> Mhytrga <03063> hdwhy <02715> yrx <07235> Mybrm <01992> Mhh <03117> Mymyb <01571> Mg(6:17)

6:17 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> apo <575> pollwn <4183> entimwn <1784> iouda <2448> epistolai <1992> eporeuonto <4198> prov <4314> twbian kai <2532> ai <3588> twbia hrconto <757> prov <4314> autouv <846>

6:18 <01296> hykrb <01121> Nb <04918> Mlsm <01323> tb <0853> ta <03947> xql <01121> wnb <03076> Nnxwhyw <0733> xra <01121> Nb <07935> hynksl <01931> awh <02860> Ntx <03588> yk <0> wl <07621> hewbs <01167> yleb <03063> hdwhyb <07227> Mybr <03588> yk(6:18)

6:18 oti <3754> polloi <4183> en <1722> iouda <2448> enorkoi hsan <1510> autw <846> oti <3754> gambrov hn <1510> tou <3588> secenia uiou <5207> hrae kai <2532> iwanan uiov <5207> autou <846> elaben <2983> thn <3588> yugatera <2364> mesoulam uiou <5207> baracia eiv <1519> gunaika <1135>

6:19 <03372> ynaryl <02900> hybwj <07971> xls <0107> twrga <0> wl <03318> Myayuwm <01961> wyh <01697> yrbdw <06440> ynpl <0559> Myrma <01961> wyh <02896> wytbwj <01571> Mg(6:19)

6:19 kai <2532> touv <3588> logouv <3056> autou <846> hsan <1510> legontev <3004> prov <4314> me <1473> kai <2532> logouv <3056> mou <1473> hsan <1510> ekferontev <1627> autw <846> kai <2532> epistolav <1992> apesteilen <649> twbiav foberisai me <1473>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA