TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Bilangan 35

35:1 <0559> rmal <03405> wxry <03383> Ndry <05921> le <04124> bawm <06160> tbreb <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(35:1)

35:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn epi <1909> dusmwn <1424> mwab para <3844> ton <3588> iordanhn <2446> kata <2596> iericw <2410> legwn <3004>

35:2 <03881> Mywll <05414> wntt <05439> Mhytbybo <05892> Myrel <04054> srgmw <03427> tbsl <05892> Myre <0272> Mtzxa <05159> tlxnm <03881> Mywll <05414> wntnw <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <06680> wu(35:2)

35:2 suntaxon <4929> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> dwsousin <1325> toiv <3588> leuitaiv <3019> apo <575> twn <3588> klhrwn <2819> katascesewv <2697> autwn <846> poleiv <4172> katoikein kai <2532> ta <3588> proasteia twn <3588> polewn <4172> kuklw autwn <846> dwsousin <1325> toiv <3588> leuitaiv <3019>

35:3 <02416> Mtyx <03605> lklw <07399> Mskrlw <0929> Mtmhbl <01961> wyhy <04054> Mhysrgmw <03427> tbsl <0> Mhl <05892> Myreh <01961> wyhw(35:3)

35:3 kai <2532> esontai <1510> autoiv <846> ai <3588> poleiv <4172> katoikein kai <2532> ta <3588> aforismata autwn <846> estai <1510> toiv <3588> kthnesin <2934> autwn <846> kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> tetraposin <5074> autwn <846>

35:4 <05439> bybo <0520> hma <0505> Pla <02351> huwxw <05892> ryeh <07023> ryqm <03881> Mywll <05414> wntt <0834> rsa <05892> Myreh <04054> ysrgmw(35:4)

35:4 kai <2532> ta <3588> sugkurounta twn <3588> polewn <4172> av <3739> dwsete <1325> toiv <3588> leuitaiv <3019> apo <575> teicouv <5038> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> exw <1854> disciliouv <1367> phceiv <4083> kuklw

35:5 <05892> Myreh <04054> ysrgm <0> Mhl <01961> hyhy <02088> hz <08432> Kwtb <05892> ryehw <0520> hmab <0505> Mypla <06828> Nwpu <06285> tap <0853> taw <0520> hmab <0505> Mypla <03220> My <06285> tap <0853> taw <0520> hmab <0505> Mypla <05045> bgn <06285> tap <0853> taw <0520> hmab <0505> Mypla <06924> hmdq <06285> tap <0853> ta <05892> ryel <02351> Uwxm <04058> Mtdmw(35:5)

35:5 kai <2532> metrhseiv <3354> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> anatolav <395> disciliouv <1367> phceiv <4083> kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> liba <3047> disciliouv <1367> phceiv <4083> kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> yalassan <2281> disciliouv <1367> phceiv <4083> kai <2532> to <3588> klitov to <3588> prov <4314> borran disciliouv <1367> phceiv <4083> kai <2532> h <3588> poliv <4172> meson <3319> toutou <3778> estai <1510> umin <4771> kai <2532> ta <3588> omora twn <3588> polewn <4172>

35:6 <05892> rye <08147> Mytsw <0705> Myebra <05414> wntt <05921> Mhylew <07523> xurh <08033> hms <05127> onl <05414> wntt <0834> rsa <04733> jlqmh <05892> yre <08337> ss <0853> ta <03881> Mywll <05414> wntt <0834> rsa <05892> Myreh <0853> taw(35:6)

35:6 kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> dwsete <1325> toiv <3588> leuitaiv <3019> tav <3588> ex <1803> poleiv <4172> twn <3588> fugadeuthriwn av <3739> dwsete <1325> feugein <5343> ekei <1563> tw <3588> foneusanti <5407> kai <2532> prov <4314> tautaiv <3778> tessarakonta <5062> kai <2532> duo <1417> poleiv <4172>

35:7 <04054> Nhysrgm <0853> taw <0853> Nhta <05892> rye <08083> hnmsw <0705> Myebra <03881> Mywll <05414> wntt <0834> rsa <05892> Myreh <03605> lk(35:7)

35:7 pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> dwsete <1325> toiv <3588> leuitaiv <3019> tessarakonta <5062> kai <2532> oktw <3638> poleiv <4172> tautav <3778> kai <2532> ta <3588> proasteia autwn <846>

35:8 P <03881> Mywll <05892> wyrem <05414> Nty <05157> wlxny <0834> rsa <05159> wtlxn <06310> ypk <0376> sya <04591> wjyemt <04592> jemh <0853> tamw <07235> wbrt <07227> brh <0853> tam <03478> larvy <01121> ynb <0272> tzxam <05414> wntt <0834> rsa <05892> Myrehw(35:8)

35:8 kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> av <3739> dwsete <1325> apo <575> thv <3588> katascesewv <2697> uiwn <5207> israhl <2474> apo <575> twn <3588> ta <3588> polla <4183> polla <4183> kai <2532> apo <575> twn <3588> elattonwn elattw ekastov <1538> kata <2596> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846> hn <3739> klhronomhsousin <2816> dwsousin <1325> apo <575> twn <3588> polewn <4172> toiv <3588> leuitaiv <3019>

35:9 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03069> hwhy <01696> rbdyw(35:9)

35:9 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

35:10 <03667> Nenk <0776> hura <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Myrbe <0859> Mta <03588> yk <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(35:10)

35:10 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> umeiv <4771> diabainete <1224> ton <3588> iordanhn <2446> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477>

35:11 <07684> hggsb <05315> spn <05221> hkm <07523> xur <08033> hms <05127> onw <0> Mkl <01961> hnyyht <04733> jlqm <05892> yre <05892> Myre <0> Mkl <07136> Mtyrqhw(35:11)

35:11 kai <2532> diasteleite umin <4771> autoiv <846> poleiv <4172> fugadeuthria estai <1510> umin <4771> fugein <5343> ekei <1563> ton <3588> foneuthn pav <3956> o <3588> pataxav <3960> quchn <5590> akousiwv

35:12 <04941> jpsml <05712> hdeh <06440> ynpl <05975> wdme <05704> de <07523> xurh <04191> twmy <03808> alw <01350> lagm <04733> jlqml <05892> Myreh <0> Mkl <01961> wyhw(35:12)

35:12 kai <2532> esontai <1510> ai <3588> poleiv <4172> umin <4771> fugadeuthria apo <575> agcisteuontov to <3588> aima <129> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599> o <3588> foneuwn <5407> ewv <2193> an <302> sth <2476> enanti <1725> thv <3588> sunagwghv <4864> eiv <1519> krisin <2920>

35:13 <0> Mkl <01961> hnyyht <04733> jlqm <05892> yre <08337> ss <05414> wntt <0834> rsa <05892> Myrehw(35:13)

35:13 kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> av <3739> dwsete <1325> tav <3588> ex <1803> poleiv <4172> fugadeuthria esontai <1510> umin <4771>

35:14 <01961> hnyyht <04733> jlqm <05892> yre <03667> Nenk <0776> Urab <05414> wntt <05892> Myreh <07969> sls <0853> taw <03383> Ndryl <05676> rbem <05414> wntt <05892> Myreh <07969> sls <0853> ta(35:14)

35:14 tav <3588> treiv <5140> poleiv <4172> dwsete <1325> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> tav <3588> treiv <5140> poleiv <4172> dwsete <1325> en <1722> gh <1065> canaan <5477>

35:15 <07684> hggsb <05315> spn <05221> hkm <03605> lk <08033> hms <05127> ownl <04733> jlqml <0428> hlah <05892> Myreh <08337> ss <01961> hnyyht <08432> Mkwtb <08453> bswtlw <01616> rglw <03478> larvy <01121> ynbl(35:15)

35:15 fugadion estai <1510> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> kai <2532> tw <3588> paroikw <3941> tw <3588> en <1722> umin <4771> esontai <1510> ai <3588> poleiv <4172> autai <3778> eiv <1519> fugadeuthrion fugein <5343> ekei <1563> panti <3956> pataxanti <3960> quchn <5590> akousiwv

35:16 <07523> xurh <04191> tmwy <04191> twm <01931> awh <07523> xur <04191> tmyw <05221> whkh <01270> lzrb <03627> ylkb <0518> Maw(35:16)

35:16 ean <1437> de <1161> en <1722> skeuei <4632> sidhrou <4604> pataxh <3960> auton <846> kai <2532> teleuthsh <5053> foneuthv estin <1510> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> foneuthv

35:17 <07523> xurh <04191> tmwy <04191> twm <01931> awh <07523> xur <04191> tmyw <05221> whkh <0> hb <04191> twmy <0834> rsa <03027> dy <068> Nbab <0518> Maw(35:17)

35:17 ean <1437> de <1161> en <1722> liyw <3037> ek <1537> ceirov <5495> en <1722> w <3739> apoyaneitai <599> en <1722> autw <846> pataxh <3960> auton <846> kai <2532> apoyanh <599> foneuthv estin <1510> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> foneuthv

35:18 <07523> xurh <04191> tmwy <04191> twm <01931> awh <07523> xur <04191> tmyw <05221> whkh <0> wb <04191> twmy <0834> rsa <03027> dy <06086> Ue <03627> ylkb <0176> wa(35:18)

35:18 ean <1437> de <1161> en <1722> skeuei <4632> xulinw <3585> ek <1537> ceirov <5495> ex <1537> ou <3739> apoyaneitai <599> en <1722> autw <846> pataxh <3960> auton <846> kai <2532> apoyanh <599> foneuthv estin <1510> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> foneuthv

35:19 <04191> wntymy <01931> awh <0> wb <06293> wegpb <07523> xurh <0853> ta <04191> tymy <01931> awh <01818> Mdh <01350> lag(35:19)

35:19 o <3588> agcisteuwn to <3588> aima <129> outov <3778> apoktenei <615> ton <3588> foneusanta <5407> otan <3752> sunanthsh <4876> autw <846> outov <3778> apoktenei <615> auton <846>

35:20 <04191> tmyw <06660> hydub <05921> wyle <07993> Kylsh <0176> wa <01920> wnpdhy <08135> hanvb <0518> Maw(35:20)

35:20 ean <1437> de <1161> di <1223> ecyran <2189> wsh auton <846> kai <2532> epirriqh ep <1909> auton <846> pan <3956> skeuov <4632> ex <1537> enedrou <1749> kai <2532> apoyanh <599>

35:21 <0> wb <06293> wegpb <07523> xurh <0853> ta <04191> tymy <01818> Mdh <01350> lag <01931> awh <07523> xur <05221> hkmh <04191> tmwy <04191> twm <04191> tmyw <03027> wdyb <05221> whkh <0342> hbyab <0176> wa(35:21)

35:21 h <2228> dia <1223> mhnin epataxen <3960> auton <846> th <3588> ceiri <5495> kai <2532> apoyanh <599> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> pataxav <3960> foneuthv estin <1510> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> foneuwn <5407> o <3588> agcisteuwn to <3588> aima <129> apoktenei <615> ton <3588> foneusanta <5407> en <1722> tw <3588> sunanthsai <4876> autw <846>

35:22 <06660> hydu <03808> alb <03627> ylk <03605> lk <05921> wyle <07993> Kylsh <0176> wa <01920> wpdh <0342> hbya <03808> alb <06621> etpb <0518> Maw(35:22)

35:22 ean <1437> de <1161> exapina <1819> ou <3364> di <1223> ecyran <2189> wsh auton <846> h <2228> epirriqh ep <1909> auton <846> pan <3956> skeuov <4632> ouk <3364> ex <1537> enedrou <1749>

35:23 <07451> wter <01245> sqbm <03808> alw <0> wl <0341> bywa <03808> al <01931> awhw <04191> tmyw <05921> wyle <05307> lpyw <07200> twar <03808> alb <0> hb <04191> twmy <0834> rsa <068> Nba <03605> lkb <0176> wa(35:23)

35:23 h <2228> panti <3956> liyw <3037> en <1722> w <3739> apoyaneitai <599> en <1722> autw <846> ouk <3364> eidwv kai <2532> epipesh <1968> ep <1909> auton <846> kai <2532> apoyanh <599> autov <846> de <1161> ouk <3364> ecyrov <2190> autou <846> hn <1510> oude <3761> zhtwn <2212> kakopoihsai <2554> auton <846>

35:24 <0428> hlah <04941> Myjpsmh <05921> le <01818> Mdh <01350> lag <0996> Nybw <05221> hkmh <0996> Nyb <05712> hdeh <08199> wjpsw(35:24)

35:24 kai <2532> krinei <2919> h <3588> sunagwgh <4864> ana <303> meson <3319> tou <3588> pataxantov <3960> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> agcisteuontov to <3588> aima <129> kata <2596> ta <3588> krimata <2917> tauta <3778>

35:25 <06944> sdqh <08081> Nmsb <0853> wta <04886> xsm <0834> rsa <01419> ldgh <03548> Nhkh <04194> twm <05704> de <0> hb <03427> bsyw <08033> hms <05127> on <0834> rsa <04733> wjlqm <05892> rye <0413> la <05712> hdeh <0853> wta <07725> wbyshw <01818> Mdh <01350> lag <03027> dym <07523> xurh <0853> ta <05712> hdeh <05337> wlyuhw(35:25)

35:25 kai <2532> exeleitai <1807> h <3588> sunagwgh <4864> ton <3588> foneusanta <5407> apo <575> tou <3588> agcisteuontov to <3588> aima <129> kai <2532> apokatasthsousin <600> auton <846> h <3588> sunagwgh <4864> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tou <3588> fugadeuthriou autou <846> ou <3364> katefugen <2703> kai <2532> katoikhsei ekei <1563> ewv <2193> an <302> apoyanh <599> o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173> on <3739> ecrisan <5548> auton <846> tw <3588> elaiw <1637> tw <3588> agiw <40>

35:26 <08033> hms <05127> owny <0834> rsa <04733> wjlqm <05892> rye <01366> lwbg <0853> ta <07523> xurh <03318> auy <03318> auy <0518> Maw(35:26)

35:26 ean <1437> de <1161> exodw <1841> exelyh <1831> o <3588> foneusav <5407> ta <3588> oria <3725> thv <3588> polewv <4172> eiv <1519> hn <3739> katefugen <2703> ekei <1563>

35:27 <01818> Md <0> wl <0369> Nya <07523> xurh <0853> ta <01818> Mdh <01350> lag <07523> xurw <04733> wjlqm <05892> rye <01366> lwbgl <02351> Uwxm <01818> Mdh <01350> lag <0853> wta <04672> aumw(35:27)

35:27 kai <2532> eurh <2147> auton <846> o <3588> agcisteuwn to <3588> aima <129> exw <1854> twn <3588> oriwn <3725> thv <3588> polewv <4172> katafughv autou <846> kai <2532> foneush <5407> o <3588> agcisteuwn to <3588> aima <129> ton <3588> foneusanta <5407> ouk <3364> enocov <1777> estin <1510>

35:28 <0272> wtzxa <0776> Ura <0413> la <07523> xurh <07725> bwsy <01419> ldgh <03548> Nhkh <04194> twm <0310> yrxaw <01419> ldgh <03548> Nhkh <04194> twm <05704> de <03427> bsy <04733> wjlqm <05892> ryeb <03588> yk(35:28)

35:28 en <1722> gar <1063> th <3588> polei <4172> thv <3588> katafughv katoikeitw ewv <2193> an <302> apoyanh <599> o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173> kai <2532> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> ton <3588> ierea <2409> ton <3588> megan <3173> epanastrafhsetai o <3588> foneusav <5407> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> katascesewv <2697> autou <846>

35:29 <04186> Mkytbswm <03605> lkb <01755> Mkytrdl <04941> jpsm <02708> tqxl <0> Mkl <0428> hla <01961> wyhw(35:29)

35:29 kai <2532> estai <1510> tauta <3778> umin <4771> eiv <1519> dikaiwma <1345> krimatov <2917> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> katoikiaiv <2733> umwn <4771>

35:30 <04191> twml <05315> spnb <06030> hney <03808> al <0259> dxa <05707> dew <07523> xurh <0853> ta <07523> xury <05707> Myde <06310> ypl <05315> spn <05221> hkm <03605> lk(35:30)

35:30 pav <3956> pataxav <3960> quchn <5590> dia <1223> marturwn <3144> foneuseiv <5407> ton <3588> foneusanta <5407> kai <2532> martuv <3144> eiv <1519> ou <3364> marturhsei <3140> epi <1909> quchn <5590> apoyanein <599>

35:31 <04191> tmwy <04191> twm <03588> yk <04191> twml <07563> esr <01931> awh <0834> rsa <07523> xur <05315> spnl <03724> rpk <03947> wxqt <03808> alw(35:31)

35:31 kai <2532> ou <3364> lhmqesye <2983> lutra <3083> peri <4012> quchv <5590> para <3844> tou <3588> foneusantov <5407> tou <3588> enocou <1777> ontov <1510> anaireyhnai <337> yanatw <2288> gar <1063> yanatwyhsetai <2289>

35:32 <03548> Nhkh <04194> twm <05704> de <0776> Urab <03427> tbsl <07725> bwsl <04733> wjlqm <05892> rye <0413> la <05127> ownl <03724> rpk <03947> wxqt <03808> alw(35:32)

35:32 ou <3364> lhmqesye <2983> lutra <3083> tou <3588> fugein <5343> eiv <1519> polin <4172> twn <3588> fugadeuthriwn tou <3588> palin <3825> katoikein epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ewv <2193> an <302> apoyanh <599> o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173>

35:33 <08210> wkps <01818> Mdb <0518> Ma <03588> yk <0> hb <08210> Kps <0834> rsa <01818> Mdl <03722> rpky <03808> al <0776> Uralw <0776> Urah <0853> ta <02610> Pynxy <01931> awh <01818> Mdh <03588> yk <0> hb <0859> Mta <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <02610> wpynxt <03808> alw(35:33)

35:33 kai <2532> ou <3364> mh <3165> fonoktonhshte thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> hn <3739> umeiv <4771> katoikeite to <3588> gar <1063> aima <129> touto <3778> fonoktonei thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouk <3364> exilasyhsetai h <3588> gh <1065> apo <575> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> ekcuyentov <1632> ep <1909> authv <846> all <235> epi <1909> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> ekceontov <1632>

35:34 P <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtb <07931> Nks <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <08432> hkwtb <07931> Nks <0589> yna <0834> rsa <0> hb <03427> Mybsy <0859> Mta <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <02930> amjt <03808> alw(35:34)

35:34 kai <2532> ou <3364> mianeite <3392> thn <3588> ghn <1065> ef <1909> hv <3739> katoikeite ep <1909> authv <846> ef <1909> hv <3739> egw <1473> kataskhnwsw <2681> en <1722> umin <4771> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> kataskhnwn <2681> en <1722> mesw <3319> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA