TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Amsal 13

13:1 <01606> hreg <08085> ems <03808> al <03887> Ulw <01> ba <04148> rowm <02450> Mkx <01121> Nb(13:1)

13:1 uiov <5207> panourgov <3835> uphkoov <5255> patri <3962> uiov <5207> de <1161> anhkoov en <1722> apwleia <684>

13:2 <02555> omx <0898> Mydgb <05315> spnw <02896> bwj <0398> lkay <0376> sya <06310> yp <06529> yrpm(13:2)

13:2 apo <575> karpwn <2590> dikaiosunhv <1343> fagetai <2068> agayov <18> qucai <5590> de <1161> paranomwn olountai awroi

13:3 <0> wl <04288> htxm <08193> wytpv <06589> qvp <05315> wspn <08104> rms <06310> wyp <05341> run(13:3)

13:3 ov <3739> fulassei <5442> to <3588> eautou <1438> stoma <4750> threi <5083> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> o <3588> de <1161> propethv <4312> ceilesin <5491> ptohsei <4422> eauton <1438>

13:4 <01878> Nsdt <02742> Myurx <05315> spnw <06102> lue <05315> wspn <0369> Nyaw <0183> hwatm(13:4)

13:4 en <1722> epiyumiaiv <1939> estin <1510> pav <3956> aergov ceirev <5495> de <1161> andreiwn en <1722> epimeleia <1958>

13:5 <02659> rypxyw <0887> syaby <07563> esrw <06662> qydu <08130> anvy <08267> rqs <01697> rbd(13:5)

13:5 logon <3056> adikon <94> misei <3404> dikaiov <1342> asebhv <765> de <1161> aiscunetai <153> kai <2532> ouc <3364> exei <1838> parrhsian

13:6 <02403> tajx <05557> Plot <07564> hesrw <01870> Krd <08537> Mt <05341> rut <06666> hqdu(13:6)

13:6 dikaiosunh <1343> fulassei <5442> akakouv <172> touv <3588> de <1161> asebeiv <765> faulouv <5337> poiei <4160> amartia <266>

13:7 <07227> br <01952> Nwhw <07326> sswrtm <03605> lk <0369> Nyaw <06238> rsetm <03426> sy(13:7)

13:7 eisin <1510> oi <3588> ploutizontev <4148> eautouv <1438> mhden <3367> econtev <2192> kai <2532> eisin <1510> oi <3588> tapeinountev <5013> eautouv <1438> en <1722> pollw <4183> ploutw <4149>

13:8 <01606> hreg <08085> ems <03808> al <07326> srw <06239> wrse <0376> sya <05315> spn <03724> rpk(13:8)

13:8 lutron <3083> androv <435> quchv <5590> o <3588> idiov <2398> ploutov <4149> ptwcov <4434> de <1161> ouc <3364> ufistatai apeilhn <547>

13:9 <01846> Kedy <07563> Myesr <05216> rnw <08055> xmvy <06662> Myqydu <0216> rwa(13:9)

13:9 fwv <5457> dikaioiv <1342> dia <1223> pantov <3956> fwv <5457> de <1161> asebwn <765> sbennutai <4570> (13:9a) qucai <5590> doliai <1386> planwntai <4105> en <1722> amartiaiv <266> dikaioi <1342> de <1161> oiktirousin <3627> kai <2532> elewsin

13:10 <02451> hmkx <03289> Myuewn <0854> taw <04683> hum <05414> Nty <02087> Nwdzb <07535> qr(13:10)

13:10 kakov <2556> mey <3326> ubrewv <5196> prassei <4238> kaka <2556> oi <3588> de <1161> eautwn <1438> epignwmonev sofoi <4680>

13:11 <07235> hbry <03027> dy <05921> le <06908> Ubqw <04591> jemy <01892> lbhm <01952> Nwh(13:11)

13:11 uparxiv <5223> epispoudazomenh meta <3326> anomiav <458> elasswn ginetai <1096> o <3588> de <1161> sunagwn <4863> eautw <1438> met <3326> eusebeiav <2150> plhyunyhsetai <4129> dikaiov <1342> oiktirei <3627> kai <2532> kicra

13:12 <0935> hab <08378> hwat <02416> Myyx <06086> Uew <03820> bl <02470> hlxm <04900> hksmm <08431> tlxwt(13:12)

13:12 kreisswn <2908> enarcomenov bohywn <997> kardia <2588> tou <3588> epaggellomenou kai <2532> eiv <1519> elpida <1680> agontov <71> dendron <1186> gar <1063> zwhv <2222> epiyumia <1939> agayh <18>

13:13 <07999> Mlsy <01931> awh <04687> hwum <03373> aryw <0> wl <02254> lbxy <01697> rbdl <0936> zb(13:13)

13:13 ov <3739> katafronei <2706> pragmatov <4229> katafronhyhsetai <2706> up <5259> autou <846> o <3588> de <1161> foboumenov <5399> entolhn <1785> outov <3778> ugiainei <5198> (13:13a) uiw <5207> doliw <1386> ouden <3762> estai <1510> agayon <18> oiketh <3610> de <1161> sofw <4680> euodoi esontai <1510> praxeiv <4234> kai <2532> kateuyunyhsetai <2720> h <3588> odov <3598> autou <846>

13:14 <04194> twm <04170> ysqmm <05493> rwol <02416> Myyx <04726> rwqm <02450> Mkx <08451> trwt(13:14)

13:14 nomov <3551> sofou <4680> phgh <4077> zwhv <2222> o <3588> de <1161> anouv upo <5259> pagidov <3803> yaneitai <2348>

13:15 <0386> Ntya <0898> Mydgb <01870> Krdw <02580> Nx <05414> Nty <02896> bwj <07922> lkv(13:15)

13:15 sunesiv <4907> agayh <18> didwsin <1325> carin <5485> to <3588> de <1161> gnwnai <1097> nomon <3551> dianoiav <1271> estin <1510> agayhv <18> odoi <3598> de <1161> katafronountwn <2706> en <1722> apwleia <684>

13:16 <0200> tlwa <06566> vrpy <03684> lyokw <01847> tedb <06213> hvey <06175> Mwre <03605> lk(13:16)

13:16 pav <3956> panourgov <3835> prassei <4238> meta <3326> gnwsewv <1108> o <3588> de <1161> afrwn <878> exepetasen eautou <1438> kakian <2549>

13:17 <04832> aprm <0529> Mynwma <06735> ryuw <07451> erb <05307> lpy <07563> esr <04397> Kalm(13:17)

13:17 basileuv <935> yrasuv empeseitai <1601> eiv <1519> kaka <2556> aggelov <32> de <1161> pistov <4103> rusetai auton <846>

13:18 <03513> dbky <08433> txkwt <08104> rmwsw <04148> rowm <06544> erwp <07036> Nwlqw <07389> syr(13:18)

13:18 penian kai <2532> atimian <819> afaireitai paideia <3809> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> elegcouv <1650> doxasyhsetai <1392>

13:19 <07451> erm <05493> rwo <03684> Mylyok <08441> tbewtw <05315> spnl <06149> bret <01961> hyhn <08378> hwat(13:19)

13:19 epiyumiai <1939> eusebwn <2152> hdunousin quchn <5590> erga <2041> de <1161> asebwn <765> makran <3112> apo <575> gnwsewv <1108>

13:20 <07321> ewry <03684> Mylyok <07462> herw <02449> *Mkxy {Mkxw} <02450> Mymkx <0854> ta <01980> *Klwh {Kwlh} (13:20)

13:20 o <3588> sumporeuomenov <4848> sofoiv <4680> sofov <4680> estai <1510> o <3588> de <1161> sumporeuomenov <4848> afrosi <878> gnwsyhsetai <1097>

13:21 <02896> bwj <07999> Mlsy <06662> Myqydu <0853> taw <07451> her <07291> Pdrt <02400> Myajx(13:21)

13:21 amartanontav <264> katadiwxetai <2614> kaka <2556> touv <3588> de <1161> dikaiouv <1342> katalhmqetai <2638> agaya <18>

13:22 <02398> ajwx <02428> lyx <06662> qydul <06845> Nwpuw <01121> Mynb <01121> ynb <05157> lyxny <02896> bwj(13:22)

13:22 agayov <18> anhr <435> klhronomhsei <2816> uiouv <5207> uiwn <5207> yhsaurizetai <2343> de <1161> dikaioiv <1342> ploutov <4149> asebwn <765>

13:23 <04941> jpsm <03808> alb <05595> hpon <03426> syw <07326> Mysar <05215> ryn <0400> lka <07230> br(13:23)

13:23 dikaioi <1342> poihsousin <4160> en <1722> ploutw <4149> eth <2094> polla <4183> adikoi <94> de <1161> apolountai suntomwv <4935>

13:24 <04148> rowm <07836> wrxs <0157> wbhaw <01121> wnb <08130> anwv <07626> wjbs <02820> Kvwx(13:24)

13:24 ov <3739> feidetai <5339> thv <3588> bakthriav misei <3404> ton <3588> uion <5207> autou <846> o <3588> de <1161> agapwn <25> epimelwv <1960> paideuei <3811>

13:25 P <02637> roxt <07563> Myesr <0990> Njbw <05315> wspn <07648> ebvl <0398> lka <06662> qydu(13:25)

13:25 dikaiov <1342> esywn <2068> empipla thn <3588> quchn <5590> autou <846> qucai <5590> de <1161> asebwn <765> endeeiv <1729>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA