TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 50

50:1 <03996> wabm <05704> de <08121> sms <04217> xrzmm <0776> Ura <07121> arqyw <01696> rbd <03068> hwhy <0430> Myhla <0410> la <0623> Poal <04210> rwmzm(50:1)

50:1 (49:1) qalmov <5568> tw <3588> asaf yeov <2316> yewn <2316> kuriov <2962> elalhsen <2980> kai <2532> ekalesen <2564> thn <3588> ghn <1065> apo <575> anatolwn <395> hliou <2246> kai <2532> mecri <3360> dusmwn <1424>

50:2 <03313> eypwh <0430> Myhla <03308> ypy <04359> llkm <06726> Nwyum(50:2)

50:2 (49:2) ek <1537> siwn <4622> h <3588> euprepeia <2143> thv <3588> wraiothtov autou <846> o <3588> yeov <2316> emfanwv hxei <1854>

50:3 <03966> dam <08175> hrevn <05439> wybybow <0398> lkat <06440> wynpl <0784> sa <02790> srxy <0408> law <0430> wnyhla <0935> aby(50:3)

50:3 (49:3) o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> ou <3364> parasiwphsetai pur <4442> enantion <1726> autou <846> kauyhsetai <2545> kai <2532> kuklw autou <846> kataigiv sfodra <4970>

50:4 <05971> wme <01777> Nydl <0776> Urah <0413> law <05920> lem <08064> Mymsh <0413> la <07121> arqy(50:4)

50:4 (49:4) proskalesetai ton <3588> ouranon <3772> anw <507> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> diakrinai <1252> ton <3588> laon <2992> autou <846>

50:5 <02077> xbz <05921> yle <01285> ytyrb <03772> ytrk <02623> ydyox <0> yl <0622> wpoa(50:5)

50:5 (49:5) sunagagete <4863> autw <846> touv <3588> osiouv <3741> autou <846> touv <3588> diatiyemenouv thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> epi <1909> yusiaiv <2378>

50:6 <05542> hlo <01931> awh <08199> jps <0430> Myhla <03588> yk <06664> wqdu <08064> Myms <05046> wdygyw(50:6)

50:6 (49:6) kai <2532> anaggelousin <312> oi <3588> ouranoi <3772> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> oti <3754> o <3588> yeov <2316> krithv <2923> estin <1510> diaqalma

50:7 <0595> ykna <0430> Kyhla <0430> Myhla <0> Kb <05749> hdyeaw <03478> larvy <01696> hrbdaw <05971> yme <08085> hems(50:7)

50:7 (49:7) akouson <191> laov <2992> mou <1473> kai <2532> lalhsw <2980> soi <4771> israhl <2474> kai <2532> diamarturomai <1263> soi <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eimi <1510> egw <1473>

50:8 <08548> dymt <05048> ydgnl <05930> Kytlwew <03198> Kxykwa <02077> Kyxbz <05921> le <03808> al(50:8)

50:8 (49:8) ouk <3364> epi <1909> taiv <3588> yusiaiv <2378> sou <4771> elegxw <1651> se <4771> ta <3588> de <1161> olokautwmata <3646> sou <4771> enwpion <1799> mou <1473> estin <1510> dia <1223> pantov <3956>

50:9 <06260> Mydwte <04356> Kytalkmm <06499> rp <01004> Ktybm <03947> xqa <03808> al(50:9)

50:9 (49:9) ou <3364> dexomai <1209> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> moscouv <3448> oude <3761> ek <1537> twn <3588> poimniwn <4168> sou <4771> cimarouv

50:10 <0505> Pla <02042> yrrhb <0929> twmhb <03293> rey <02416> wtyx <03605> lk <0> yl <03588> yk(50:10)

50:10 (49:10) oti <3754> ema <1699> estin <1510> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou kthnh <2934> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> boev <1016>

50:11 <05978> ydme <07704> ydv <02123> zyzw <02022> Myrh <05775> Pwe <03605> lk <03045> ytedy(50:11)

50:11 (49:11) egnwka <1097> panta <3956> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> wraiothv agrou <68> met <3326> emou <1473> estin <1510>

50:12 <04393> halmw <08398> lbt <0> yl <03588> yk <0> Kl <0559> rma <03808> al <07456> bera <0518> Ma(50:12)

50:12 (49:12) ean <1437> peinasw <3983> ou <3364> mh <3165> soi <4771> eipw emh <1699> gar <1063> estin <1510> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846>

50:13 <08354> htsa <06260> Mydwte <01818> Mdw <047> Myryba <01320> rvb <0398> lkwah(50:13)

50:13 (49:13) mh <3165> fagomai <2068> krea <2907> taurwn <5022> h <2228> aima <129> tragwn <5131> piomai <4095>

50:14 <05088> Kyrdn <05945> Nwylel <07999> Mlsw <08426> hdwt <0430> Myhlal <02076> xbz(50:14)

50:14 (49:14) yuson <2380> tw <3588> yew <2316> yusian <2378> ainesewv <133> kai <2532> apodov <591> tw <3588> uqistw <5310> tav <3588> eucav <2171> sou <4771>

50:15 <03513> yndbktw <02502> Kulxa <06869> hru <03117> Mwyb <07121> ynarqw(50:15)

50:15 (49:15) kai <2532> epikalesai me <1473> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> exeloumai <1807> se <4771> kai <2532> doxaseiv <1392> me <1473> diaqalma

50:16 <06310> Kyp <05921> yle <01285> ytyrb <05375> avtw <02706> yqx <05608> rpol <0> Kl <04100> hm <0430> Myhla <0559> rma <07563> esrlw(50:16)

50:16 (49:16) tw <3588> de <1161> amartwlw <268> eipen o <3588> yeov <2316> ina <2443> ti <5100> su <4771> dihgh <1334> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> kai <2532> analambaneiv <353> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> dia <1223> stomatov <4750> sou <4771>

50:17 <0310> Kyrxa <01697> yrbd <07993> Klstw <04148> rowm <08130> tanv <0859> htaw(50:17)

50:17 (49:17) su <4771> de <1161> emishsav <3404> paideian <3809> kai <2532> exebalev <1544> touv <3588> logouv <3056> mou <1473> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

50:18 <02506> Kqlx <05003> Mypanm <05973> Mew <05973> wme <07521> Urtw <01590> bng <07200> tyar <0518> Ma(50:18)

50:18 (49:18) ei <1487> eyewreiv <2334> klepthn <2812> sunetrecev <4936> autw <846> kai <2532> meta <3326> moicwn <3432> thn <3588> merida <3310> sou <4771> etiyeiv <5087>

50:19 <04820> hmrm <06775> dymut <03956> Knwslw <07451> herb <07971> txls <06310> Kyp(50:19)

50:19 (49:19) to <3588> stoma <4750> sou <4771> epleonasen <4121> kakian <2549> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> sou <4771> periepleken doliothta

50:20 <01848> ypd <05414> Ntt <0517> Kma <01121> Nbb <01696> rbdt <0251> Kyxab <03427> bst(50:20)

50:20 (49:20) kayhmenov <2521> kata <2596> tou <3588> adelfou <80> sou <4771> katelaleiv <2635> kai <2532> kata <2596> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> etiyeiv <5087> skandalon <4625>

50:21 <05869> Kynyel <06186> hkreaw <03198> Kxykwa <03644> Kwmk <01961> hyha <01961> twyh <01819> tymd <02790> ytsrxhw <06213> tyve <0428> hla(50:21)

50:21 (49:21) tauta <3778> epoihsav <4160> kai <2532> esighsa <4601> upelabev <5274> anomian <458> oti <3754> esomai <1510> soi <4771> omoiov <3664> elegxw <1651> se <4771> kai <2532> parasthsw <3936> kata <2596> proswpon <4383> sou <4771>

50:22 <05337> lyum <0369> Nyaw <02963> Prja <06435> Np <0433> hwla <07911> yxks <02063> taz <04994> an <0995> wnyb(50:22)

50:22 (49:22) sunete <4920> dh <1161> tauta <3778> oi <3588> epilanyanomenoi tou <3588> yeou <2316> mhpote <3379> arpash <726> kai <2532> mh <3165> h <1510> o <3588> ruomenov

50:23 <0430> Myhla <03468> esyb <07200> wnara <01870> Krd <07760> Mvw <03513> ynndbky <08426> hdwt <02076> xbz(50:23)

50:23 (49:23) yusia <2378> ainesewv <133> doxasei <1392> me <1473> kai <2532> ekei <1563> odov <3598> h <3739> deixw <1166> autw <846> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA