TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Nehemia 8

8:1 <03478> larvy <0854> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04872> hsm <08451> trwt <05612> rpo <0853> ta <0935> aybhl <05608> rpoh <05830> arzel <0559> wrmayw <04325> Mymh <08179> res <06440> ynpl <0834> rsa <07339> bwxrh <0413> la <0259> dxa <0376> syak <05971> Meh <03605> lk <0622> wpoayw(8:1)

8:1 kai <2532> sunhcyhsan <4863> pav <3956> o <3588> laov <2992> wv <3739> anhr <435> eiv <1519> eiv <1519> to <3588> platov <4114> to <3588> emprosyen <1715> pulhv <4439> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> eipan tw <3588> esdra tw <3588> grammatei <1122> enegkai <5342> to <3588> biblion <975> nomou <3551> mwush on <3739> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> israhl <2474>

8:2 <07637> yeybsh <02320> sdxl <0259> dxa <03117> Mwyb <08085> emsl <0995> Nybm <03605> lkw <0802> hsa <05704> dew <0376> syam <06951> lhqh <06440> ynpl <08451> hrwth <0853> ta <03548> Nhkh <05830> arze <0935> aybyw(8:2)

8:2 kai <2532> hnegken <5342> esdrav o <3588> iereuv <2409> ton <3588> nomon <3551> enwpion <1799> thv <3588> ekklhsiav <1577> apo <575> androv <435> kai <2532> ewv <2193> gunaikov <1135> kai <2532> pav <3956> o <3588> suniwn <4920> akouein <191> en <1722> hmera <2250> mia <1519> tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> ebdomou <1442>

8:3 <08451> hrwth <05612> rpo <0413> la <05971> Meh <03605> lk <0241> ynzaw <0995> Mynybmhw <0802> Mysnhw <0376> Mysnah <05048> dgn <03117> Mwyh <04276> tyuxm <05704> de <0216> rwah <04480> Nm <04325> Mymh <08179> res <06440> ynpl <0834> rsa <07339> bwxrh <06440> ynpl <0> wb <07121> arqyw(8:3)

8:3 kai <2532> anegnw <314> en <1722> autw <846> apo <575> thv <3588> wrav <5610> tou <3588> diafwtisai ton <3588> hlion <2246> ewv <2193> hmisouv thv <3588> hmerav <2250> apenanti twn <3588> andrwn <435> kai <2532> twn <3588> gunaikwn <1135> kai <2532> autoi <846> sunientev <4920> kai <2532> wta <3775> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> eiv <1519> to <3588> biblion <975> tou <3588> nomou <3551>

8:4 P <04918> Mlsm <02148> hyrkz <02806> hndbsxw <02828> Msxw <04441> hyklmw <04332> lasymw <06305> hydp <08040> wlamvmw <03225> wnymy <05921> le <04641> hyvemw <02518> hyqlxw <0223> hyrwaw <06043> hynew <08087> emsw <04993> hyttm <0681> wlua <05975> dmeyw <01697> rbdl <06213> wve <0834> rsa <06086> Ue <04026> ldgm <05921> le <05608> rpoh <05830> arze <05975> dmeyw(8:4)

8:4 kai <2532> esth <2476> esdrav o <3588> grammateuv <1122> epi <1909> bhmatov <968> xulinou <3585> kai <2532> esthsan <2476> ecomena <2192> autou <846> mattayiav <3161> kai <2532> samaiav kai <2532> ananiav <367> kai <2532> ouria kai <2532> elkia kai <2532> maasaia ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> kai <2532> ex <1537> aristerwn <710> fadaiav kai <2532> misahl kai <2532> melciav kai <2532> wsam kai <2532> asabdana kai <2532> zacariav <2197> kai <2532> mosollam

8:5 <05971> Meh <03605> lk <05975> wdme <06605> wxtpkw <01961> hyh <05971> Meh <03605> lk <05921> lem <03588> yk <05971> Meh <03605> lk <05869> ynyel <05612> rpoh <05830> arze <06605> xtpyw(8:5)

8:5 kai <2532> hnoixen <455> esdrav to <3588> biblion <975> enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> oti <3754> autov <846> hn <1510> epanw <1883> tou <3588> laou <2992> kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hnoixen <455> auto <846> esth <2476> pav <3956> o <3588> laov <2992>

8:6 <0776> hura <0639> Mypa <03068> hwhyl <07812> wxtsyw <06915> wdqyw <03027> Mhydy <04607> lemb <0543> Nma <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <06030> wneyw <01419> lwdgh <0430> Myhlah <03068> hwhy <0853> ta <05830> arze <01288> Krbyw(8:6)

8:6 kai <2532> huloghsen <2127> esdrav kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> megan <3173> kai <2532> apekriyh pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> eipan amhn <281> eparantev ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> ekuqan <2955> kai <2532> prosekunhsan <4352> tw <3588> kuriw <2962> epi <1909> proswpon <4383> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

8:7 <05975> Mdme <05921> le <05971> Mehw <08451> hrwtl <05971> Meh <0853> ta <0995> Mynybm <03881> Mywlhw <06411> hyalp <02605> Nnx <03107> dbzwy <05838> hyrze <07042> ajylq <04641> hyvem <01941> hydwh <07678> ytbs <06126> bwqe <03226> Nymy <08274> hybrsw <01137> ynbw <03442> ewsyw(8:7)

8:7 kai <2532> ihsouv <2424> kai <2532> banaiav kai <2532> sarabia hsan <1510> sunetizontev ton <3588> laon <2992> eiv <1519> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> stasei <4714> autou <846>

8:8 o <04744> arqmb <0995> wnybyw <07922> lkv <07760> Mwvw <06567> srpm <0430> Myhlah <08451> trwtb <05612> rpob <07121> warqyw(8:8)

8:8 kai <2532> anegnwsan <314> en <1722> bibliw <975> nomou <3551> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> edidasken <1321> esdrav kai <2532> diestellen en <1722> episthmh kuriou <2962> kai <2532> sunhken <4920> o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> anagnwsei <320>

8:9 <08451> hrwth <01697> yrbd <0853> ta <08085> Memsk <05971> Meh <03605> lk <01058> Mykwb <03588> yk <01058> wkbt <0408> law <056> wlbatt <0408> la <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <01931> awh <06918> sdq <03117> Mwyh <05971> Meh <03605> lkl <05971> Meh <0853> ta <0995> Mynybmh <03881> Mywlhw <05608> rpoh <03548> Nhkh <05830> arzew <08660> atsrth <01931> awh <05166> hymxn <0559> rmayw(8:9)

8:9 kai <2532> eipen neemiav kai <2532> esdrav o <3588> iereuv <2409> kai <2532> grammateuv <1122> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> oi <3588> sunetizontev ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipan panti <3956> tw <3588> law <2992> h <3588> hmera <2250> agia <40> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> hmwn <1473> mh <3165> penyeite <3996> mhde <3366> klaiete <2799> oti <3754> eklaien <2799> pav <3956> o <3588> laov <2992> wv <3739> hkousan <191> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551>

8:10 <04581> Mkzem <01931> ayh <03068> hwhy <02304> twdx <03588> yk <06087> wbuet <0408> law <0136> wnyndal <03117> Mwyh <06918> swdq <03588> yk <0> wl <03559> Nwkn <0369> Nyal <04490> twnm <07971> wxlsw <04477> Myqtmm <08354> wtsw <04924> Mynmsm <0398> wlka <01980> wkl <0> Mhl <0559> rmayw(8:10)

8:10 kai <2532> eipen autoiv <846> poreuesye <4198> fagete <2068> lipasmata kai <2532> piete <4095> glukasmata kai <2532> aposteilate <649> meridav <3310> toiv <3588> mh <3165> ecousin <2192> oti <3754> agia <40> estin <1510> h <3588> hmera <2250> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <1473> kai <2532> mh <3165> diapeshte oti <3754> estin <1510> iscuv <2479> umwn <4771>

8:11 <06087> wbuet <0408> law <06918> sdq <03117> Mwyh <03588> yk <02013> woh <0559> rmal <05971> Meh <03605> lkl <02814> Mysxm <03881> Mywlhw(8:11)

8:11 kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> katesiwpwn panta <3956> ton <3588> laon <2992> legontev <3004> siwpate <4623> oti <3754> h <3588> hmera <2250> agia <40> kai <2532> mh <3165> katapiptete <2667>

8:12 o <0> Mhl <03045> weydwh <0834> rsa <01697> Myrbdb <0995> wnybh <03588> yk <01419> hlwdg <08057> hxmv <06213> twvelw <04490> twnm <07971> xlslw <08354> twtslw <0398> lkal <05971> Meh <03605> lk <01980> wklyw(8:12)

8:12 kai <2532> aphlyen <565> pav <3956> o <3588> laov <2992> fagein <2068> kai <2532> piein <4095> kai <2532> apostellein <649> meridav <3310> kai <2532> poihsai <4160> eufrosunhn <2167> megalhn <3173> oti <3754> sunhkan <4920> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> oiv <3739> egnwrisen <1107> autoiv <846>

8:13 <08451> hrwth <01697> yrbd <0413> la <07919> lykvhlw <05608> rpoh <05830> arze <0413> la <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <05971> Meh <03605> lkl <01> twbah <07218> ysar <0622> wpoan <08145> ynsh <03117> Mwybw(8:13)

8:13 kai <2532> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> deutera <1208> sunhcyhsan <4863> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> tw <3588> panti <3956> law <2992> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> prov <4314> esdran ton <3588> grammatea <1122> episthsai prov <4314> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551>

8:14 <07637> yeybsh <02320> sdxb <02282> gxb <05521> twkob <03478> larvy <01121> ynb <03427> wbsy <0834> rsa <04872> hsm <03027> dyb <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <08451> hrwtb <03789> bwtk <04672> waumyw(8:14)

8:14 kai <2532> eurosan <2147> gegrammenon <1125> en <1722> tw <3588> nomw <3551> w <3739> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> mwush opwv <3704> katoikhswsin oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> en <1722> skhnaiv <4633> en <1722> eorth <1859> en <1722> mhni <3303> tw <3588> ebdomw <1442>

8:15 P <03789> bwtkk <05521> tko <06213> tvel <05687> tbe <06086> Ue <05929> ylew <08558> Myrmt <05929> ylew <01918> odh <05929> ylew <08081> Nms <06086> Ue <05929> ylew <02132> tyz <05929> yle <0935> waybhw <02022> rhh <03318> wau <0559> rmal <03389> Mlswrybw <05892> Mhyre <03605> lkb <06963> lwq <05674> wrybeyw <08085> weymsy <0834> rsaw(8:15)

8:15 kai <2532> opwv <3704> shmanwsin <4591> salpigxin <4536> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> eipen esdrav exelyete <1831> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kai <2532> enegkete <5342> fulla <5444> elaiav <1636> kai <2532> fulla <5444> xulwn <3586> kuparissinwn kai <2532> fulla <5444> mursinhv kai <2532> fulla <5444> foinikwn <5404> kai <2532> fulla <5444> xulou <3586> daseov poihsai <4160> skhnav <4633> kata <2596> to <3588> gegrammenon <1125>

8:16 <0669> Myrpa <08179> res <07339> bwxrbw <04325> Mymh <08179> res <07339> bwxrbw <0430> Myhlah <01004> tyb <02691> twruxbw <02691> Mhytruxbw <01406> wgg <05921> le <0376> sya <05521> twko <01992> Mhl <06213> wveyw <0935> waybyw <05971> Meh <03318> wauyw(8:16)

8:16 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> laov <2992> kai <2532> hnegkan <5342> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> skhnav <4633> anhr <435> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1390> autou <846> kai <2532> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> autwn <846> kai <2532> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> en <1722> plateiaiv <4116> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ewv <2193> pulhv <4439> efraim <2187>

8:17 <03966> dam <01419> hlwdg <08057> hxmv <01961> yhtw <01931> awhh <03117> Mwyh <05704> de <03478> larvy <01121> ynb <03651> Nk <05126> Nwn <01121> Nb <03442> ewsy <03117> ymym <06213> wve <03808> al <03588> yk <05521> twkob <03427> wbsyw <05521> twko <07628> ybsh <04480> Nm <07725> Mybsh <06951> lhqh <03605> lk <06213> wveyw(8:17)

8:17 kai <2532> epoihsan <4160> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> oi <3588> epistreqantev <1994> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> skhnav <4633> kai <2532> ekayisan <2523> en <1722> skhnaiv <4633> oti <3754> ouk <3364> epoihsan <4160> apo <575> hmerwn <2250> ihsou <2424> uiou <5207> nauh outwv <3778> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> egeneto <1096> eufrosunh <2167> megalh <3173>

8:18 P <04941> jpsmk <06116> true <08066> ynymsh <03117> Mwybw <03117> Mymy <07651> tebs <02282> gx <06213> wveyw <0314> Nwrxah <03117> Mwyh <05704> de <07223> Nwsarh <03117> Mwyh <04480> Nm <03117> Mwyb <03117> Mwy <0430> Myhlah <08451> trwt <05612> rpob <07121> arqyw(8:18)

8:18 kai <2532> anegnw <314> en <1722> bibliw <975> nomou <3551> tou <3588> yeou <2316> hmeran <2250> en <1722> hmera <2250> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> thv <3588> prwthv <4413> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> thv <3588> escathv <2078> kai <2532> epoihsan <4160> eorthn <1859> epta <2033> hmerav <2250> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> exodion kata <2596> to <3588> krima <2917>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA