TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 28

28:1 <03389> Mlswry <0413> la <02428> lyx <01368> rwbg <03605> lklw <01368> Myrwbghw <05631> Myoyroh <05973> Me <01121> wynblw <04428> Klml <04735> hnqmw <07399> swkr <03605> lk <08269> yrvw <03967> twamh <08269> yrvw <0505> Myplah <08269> yrvw <04428> Klmh <0853> ta <08334> Mytrsmh <04256> twqlxmh <08269> yrvw <07626> Myjbsh <08269> yrv <03478> larvy <08269> yrv <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06950> lhqyw(28:1)

28:1 kai <2532> exekklhsiasen dauid pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> israhl <2474> arcontav <758> twn <3588> kritwn <2923> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> twn <3588> efhmeriwn <2183> twn <3588> peri <4012> to <3588> swma <4983> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> arcontav <758> twn <3588> ciliadwn <5505> kai <2532> twn <3588> ekatontadwn kai <2532> touv <3588> gazofulakav kai <2532> touv <3588> epi <1909> twn <3588> uparcontwn <5225> autou <846> kai <2532> touv <3588> dunastav <1413> kai <2532> touv <3588> machtav thv <3588> stratiav <4756> en <1722> ierousalhm <2419>

28:2 <01129> twnbl <03559> ytwnykhw <0430> wnyhla <07272> ylgr <01916> Mdhlw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwral <04496> hxwnm <01004> tyb <01129> twnbl <03824> ybbl <05973> Me <0589> yna <05971> ymew <0251> yxa <08085> ynwems <0559> rmayw <07272> wylgr <05921> le <04428> Klmh <01732> dywd <06965> Mqyw(28:2)

28:2 kai <2532> esth <2476> dauid en <1722> mesw <3319> thv <3588> ekklhsiav <1577> kai <2532> eipen akousate <191> mou <1473> adelfoi <80> kai <2532> laov <2992> mou <1473> emoi <1473> egeneto <1096> epi <1909> kardian <2588> oikodomhsai <3618> oikon <3624> anapausewv <372> thv <3588> kibwtou <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> stasin <4714> podwn <4228> kuriou <2962> hmwn <1473> kai <2532> htoimasa <2090> ta <3588> eiv <1519> thn <3588> kataskhnwsin <2682> epithdeia <2006>

28:3 <08210> tkps <01818> Mymdw <0859> hta <04421> twmxlm <0376> sya <03588> yk <08034> ymsl <01004> tyb <01129> hnbt <03808> al <0> yl <0559> rma <0430> Myhlahw(28:3)

28:3 kai <2532> o <3588> yeov <2316> eipen ouk <3364> oikodomhseiv <3618> emoi <1473> oikon <3624> tou <3588> eponomasai to <3588> onoma <3686> mou <1473> ep <1909> autw <846> oti <3754> anyrwpov <444> polemisthv ei <1510> su <4771> kai <2532> aimata <129> execeav <1632>

28:4 <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04427> Kylmhl <07521> hur <0> yb <01> yba <01121> ynbbw <01> yba <01004> tyb <03063> hdwhy <01004> tybbw <05057> dygnl <0977> rxb <03063> hdwhyb <03588> yk <05769> Mlwel <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <01961> twyhl <01> yba <01004> tyb <03605> lkm <0> yb <03478> larvy <0430> yhla <03069> hwhy <0977> rxbyw(28:4)

28:4 kai <2532> exelexato kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> en <1722> emoi <1473> apo <575> pantov <3956> oikou <3624> patrov <3962> mou <1473> einai <1510> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> en <1722> iouda <2448> hretiken <140> to <3588> basileion <933> kai <2532> ex <1537> oikou <3624> iouda <2448> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> en <1722> emoi <1473> hyelhsen <2309> tou <3588> genesyai <1096> me <1473> basilea <935> epi <1909> tw <3588> panti <3956> israhl <2474>

28:5 <03478> larvy <05921> le <03068> hwhy <04438> twklm <03678> aok <05921> le <03427> tbsl <01121> ynb <08010> hmlsb <0977> rxbyw <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <01121> Mynb <07227> Mybr <03588> yk <01121> ynb <03605> lkmw(28:5)

28:5 kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> uiwn <5207> mou <1473> oti <3754> pollouv <4183> uiouv <5207> edwken <1325> moi <1473> kuriov <2962> exelexato en <1722> salwmwn tw <3588> uiw <5207> mou <1473> kayisai <2523> auton <846> epi <1909> yronou <2362> basileiav <932> kuriou <2962> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

28:6 <01> bal <0> wl <01961> hyha <0589> ynaw <01121> Nbl <0> yl <0> wb <0977> ytrxb <03588> yk <02691> ytwruxw <01004> ytyb <01129> hnby <01931> awh <01121> Knb <08010> hmls <0> yl <0559> rmayw(28:6)

28:6 kai <2532> eipen moi <1473> o <3588> yeov <2316> salwmwn o <3588> uiov <5207> sou <4771> oikodomhsei <3618> ton <3588> oikon <3624> mou <1473> kai <2532> thn <3588> aulhn <833> mou <1473> oti <3754> hretika <140> en <1722> autw <846> einai <1510> mou <1473> uion <5207> kagw esomai <1510> autw <846> eiv <1519> patera <3962>

28:7 <02088> hzh <03117> Mwyk <04941> yjpsmw <04687> ytwum <06213> twvel <02388> qzxy <0518> Ma <05769> Mlwel <05704> de <04438> wtwklm <0853> ta <03559> ytwnykhw(28:7)

28:7 kai <2532> katorywsw thn <3588> basileian <932> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165> ean <1437> iscush <2480> tou <3588> fulaxasyai <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> mou <1473> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

28:8 P <05769> Mlwe <05704> de <0310> Mkyrxa <01121> Mkynbl <05157> Mtlxnhw <02896> hbwjh <0776> Urah <0853> ta <03423> wsryt <04616> Neml <0430> Mkyhla <03068> hwhy <04687> twum <03605> lk <01875> wsrdw <08104> wrms <0430> wnyhla <0241> ynzabw <03068> hwhy <06951> lhq <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <06258> htew(28:8)

28:8 kai <2532> nun <3568> kata <2596> proswpon <4383> pashv <3956> ekklhsiav <1577> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> wsin <3775> yeou <2316> hmwn <1473> fulaxasye <5442> kai <2532> zhthsate <2212> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> ina <2443> klhronomhshte <2816> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> agayhn <18> kai <2532> kataklhronomhshte toiv <3588> uioiv <5207> umwn <4771> mey <3326> umav <4771> ewv <2193> aiwnov <165>

28:9 <05703> del <02186> Kxynzy <05800> wnbzet <0518> Maw <0> Kl <04672> aumy <01875> wnsrdt <0518> Ma <0995> Nybm <04284> twbsxm <03336> ruy <03605> lkw <03068> hwhy <01875> srwd <03824> twbbl <03605> lk <03588> yk <02655> hupx <05315> spnbw <08003> Mls <03820> blb <05647> whdbew <01> Kyba <0430> yhla <0853> ta <03045> ed <01121> ynb <08010> hmls <0859> htaw(28:9)

28:9 kai <2532> nun <3568> salwmwn uie <5207> mou <1473> gnwyi <1097> ton <3588> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> kai <2532> douleue <1398> autw <846> en <1722> kardia <2588> teleia <5046> kai <2532> quch <5590> yeloush <2309> oti <3754> pasav <3956> kardiav <2588> etazei kuriov <2962> kai <2532> pan <3956> enyumhma gignwskei <1097> ean <1437> zhthshv <2212> auton <846> eureyhsetai soi <4771> kai <2532> ean <1437> kataleiqhv auton <846> kataleiqei <2641> se <4771> eiv <1519> telov <5056>

28:10 P <06213> hvew <02388> qzx <04720> sdqml <01004> tyb <01129> twnbl <0> Kb <0977> rxb <03068> hwhy <03588> yk <06258> hte <07200> har(28:10)

28:10 ide <3708> toinun <5106> oti <3754> kuriov <2962> hretiken <140> se <4771> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> eiv <1519> agiasma iscue <2480> kai <2532> poiei <4160>

28:11 <03727> trpkh <01004> tybw <06442> Mymynph <02315> wyrdxw <05944> wytylew <01597> wykzngw <01004> wytb <0853> taw <0197> Mlwah <08403> tynbt <0853> ta <01121> wnb <08010> hmlsl <01732> dywd <05414> Ntyw(28:11)

28:11 kai <2532> edwken <1325> dauid salwmwn tw <3588> uiw <5207> autou <846> to <3588> paradeigma tou <3588> naou <3485> kai <2532> twn <3588> oikwn <3624> autou <846> kai <2532> twn <3588> zakcw autou <846> kai <2532> twn <3588> uperwwn <5253> kai <2532> twn <3588> apoyhkwn <596> twn <3588> eswterwn <2082> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> exilasmou

28:12 <06944> Mysdqh <0214> twrualw <0430> Myhlah <01004> tyb <0214> twrual <05439> bybo <03957> twkslh <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twruxl <05973> wme <07307> xwrb <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <08403> tynbtw(28:12)

28:12 kai <2532> to <3588> paradeigma o <3739> eicen <2192> en <1722> pneumati <4151> autou <846> twn <3588> aulwn <836> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> pastoforiwn twn <3588> kuklw twn <3588> eiv <1519> tav <3588> apoyhkav <596> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> twn <3588> apoyhkwn <596> twn <3588> agiwn <40>

28:13 <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <03627> ylk <03605> lklw <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <04399> tkalm <03605> lklw <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04256> twqlxmlw(28:13)

28:13 kai <2532> twn <3588> katalumatwn <2646> twn <3588> efhmeriwn <2183> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn <3019> eiv <1519> pasan <3956> ergasian <2039> leitourgiav <3009> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> twn <3588> apoyhkwn <596> twn <3588> leitourghsimwn skeuwn <4632> thv <3588> latreiav <2999> oikou <3624> kuriou <2962>

28:14 <05656> hdwbew <05656> hdwbe <03627> ylk <03605> lkl <04948> lqsmb <03701> Pokh <03627> ylk <03605> lkl <05656> hdwbew <05656> hdwbe <03627> ylk <03605> lkl <02091> bhzl <04948> lqsmb <02091> bhzl(28:14)

28:14 kai <2532> ton <3588> staymon thv <3588> olkhv autwn <846> twn <3588> te <5037> cruswn kai <2532> argurwn

28:15 <04501> hrwnmw <04501> hrwnm <05656> tdwbek <05216> hytrnw <04501> hrwnml <04948> lqsmb <03701> Pokh <04501> twrnmlw <05216> hytrnw <04501> hrwnmw <04501> hrwnm <04948> lqsmb <02091> bhz <05216> Mhytrnw <02091> bhzh <04501> twrnml <04948> lqsmw(28:15)

28:15 lucniwn <3087> thn <3588> olkhn edwken <1325> autw <846> kai <2532> twn <3588> lucnwn <3088>

28:16 <03701> Pokh <07979> twnxlsl <03701> Pokw <07979> Nxlsw <07979> Nxlsl <04635> tkremh <07979> twnxlsl <04948> lqsm <02091> bhzh <0853> taw(28:16)

28:16 edwken <1325> autw <846> omoiwv <3664> ton <3588> staymon twn <3588> trapezwn <5132> thv <3588> proyesewv <4286> ekasthv <1538> trapezhv <5132> crushv kai <2532> wsautwv <5615> twn <3588> argurwn

28:17 <03713> rwpkw <03713> rwpkl <04948> lqsmb <03701> Pokh <03713> yrwpklw <03713> rwpkw <03713> rwpkl <04948> lqsmb <02091> bhzh <03713> yrwpklw <02889> rwhj <02091> bhz <07184> twvqhw <04219> twqrzmhw <04207> twglzmhw(28:17)

28:17 kai <2532> twn <3588> kreagrwn kai <2532> spondeiwn kai <2532> twn <3588> fialwn <5357> twn <3588> cruswn kai <2532> ton <3588> staymon twn <3588> cruswn kai <2532> twn <3588> argurwn keffoure ekastou <1538> staymou

28:18 <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <05921> le <05526> Mykkow <06566> Myvrpl <02091> bhz <03742> Mybrkh <04818> hbkrmh <08403> tynbtlw <04948> lqsmb <02212> qqzm <02091> bhz <07004> trjqh <04196> xbzmlw(28:18)

28:18 kai <2532> ton <3588> tou <3588> yusiasthriou <2379> twn <3588> yumiamatwn <2368> ek <1537> crusiou <5553> dokimou <1384> staymon upedeixen autw <846> kai <2532> to <3588> paradeigma tou <3588> armatov <716> twn <3588> ceroubin twn <3588> diapepetasmenwn taiv <3588> pteruxin <4420> kai <2532> skiazontwn epi <1909> thv <3588> kibwtou <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962>

28:19 P <08403> tynbth <04399> twkalm <03605> lk <07919> lykvh <05921> yle <03068> hwhy <03027> dym <03791> btkb <03605> lkh(28:19)

28:19 panta <3956> en <1722> grafh <1124> ceirov <5495> kuriou <2962> edwken <1325> dauid salwmwn kata <2596> thn <3588> perigenhyeisan autw <846> sunesin <4907> thv <3588> katergasiav tou <3588> paradeigmatov

28:20 <03068> hwhy <01004> tyb <05656> tdwbe <04399> tkalm <03605> lk <03615> twlkl <05704> de <05800> Kbzey <03808> alw <07503> Kpry <03808> al <05973> Kme <0430> yhla <0430> Myhla <03068> hwhy <03588> yk <02865> txt <0408> law <03372> aryt <0408> la <06213> hvew <0553> Umaw <02388> qzx <01121> wnb <08010> hmlsl <01732> dywd <0559> rmayw(28:20)

28:20 kai <2532> eipen dauid salwmwn tw <3588> uiw <5207> autou <846> iscue <2480> kai <2532> andrizou <407> kai <2532> poiei <4160> mh <3165> fobou <5399> mhde <3366> ptohyhv <4422> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> meta <3326> sou <4771> ouk <3364> anhsei <447> se <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> se <4771> egkataliph <1459> ewv <2193> tou <3588> suntelesai <4931> se <4771> pasan <3956> ergasian <2039> leitourgiav <3009> oikou <3624> kuriou <2962>

28:21 P <01697> Kyrbd <03605> lkl <05971> Meh <03605> lkw <08269> Myrvhw <05656> hdwbe <03605> lkl <02451> hmkxb <05081> bydn <03605> lkl <04399> hkalm <03605> lkb <05973> Kmew <0430> Myhlah <01004> tyb <05656> tdwbe <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <04256> twqlxm <02009> hnhw(28:21)

28:21 kai <2532> idou <2400> ai <3588> efhmeriai <2183> twn <3588> ierewn <2409> kai <2532> twn <3588> leuitwn <3019> eiv <1519> pasan <3956> leitourgian <3009> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> meta <3326> sou <4771> en <1722> pash <3956> pragmateia <4230> kai <2532> pav <3956> proyumov <4289> en <1722> sofia <4678> kata <2596> pasan <3956> tecnhn <5078> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> sou <4771>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA