TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 10

10:1 <08478> wytxt <01121> wnb <02586> Nwnx <04427> Klmyw <05983> Nwme <01121> ynb <04428> Klm <04191> tmyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(10:1)

10:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> apeyanen <599> basileuv <935> uiwn <5207> ammwn kai <2532> ebasileusen <936> annwn uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

10:2 <05983> Nwme <01121> ynb <0776> Ura <01732> dwd <05650> ydbe <0935> wabyw <01> wyba <0413> la <05650> wydbe <03027> dyb <05162> wmxnl <01732> dwd <07971> xlsyw <02617> dox <05978> ydme <01> wyba <06213> hve <0834> rsak <05176> sxn <01121> Nb <02586> Nwnx <05973> Me <02617> dox <06213> hvea <01732> dwd <0559> rmayw(10:2)

10:2 kai <2532> eipen dauid poihsw <4160> eleov <1656> meta <3326> annwn uiou <5207> naav on <3739> tropon <5158> epoihsen <4160> o <3588> pathr <3962> autou <846> met <3326> emou <1473> eleov <1656> kai <2532> apesteilen <649> dauid parakalesai <3870> auton <846> en <1722> ceiri <5495> twn <3588> doulwn <1401> autou <846> peri <4012> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> paregenonto <3854> oi <3588> paidev <3816> dauid eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> uiwn <5207> ammwn

10:3 <0413> Kyla <05650> wydbe <0853> ta <01732> dwd <07971> xls <02015> hkphlw <07270> hlgrlw <05892> ryeh <0853> ta <02713> rwqx <05668> rwbeb <03808> awlh <05162> Mymxnm <0> Kl <07971> xls <03588> yk <05869> Kynyeb <01> Kyba <0853> ta <01732> dwd <03513> dbkmh <0113> Mhynda <02586> Nwnx <0413> la <05983> Nwme <01121> ynb <08269> yrv <0559> wrmayw(10:3)

10:3 kai <2532> eipon oi <3588> arcontev <758> uiwn <5207> ammwn prov <4314> annwn ton <3588> kurion <2962> autwn <846> mh <3165> para <3844> to <3588> doxazein <1392> dauid ton <3588> patera <3962> sou <4771> enwpion <1799> sou <4771> oti <3754> apesteilen <649> soi <4771> parakalountav <3870> all <235> ouci <3364> opwv <3704> ereunhswsin <2045> thn <3588> polin <4172> kai <2532> kataskophswsin <2684> authn <846> kai <2532> tou <3588> kataskeqasyai authn <846> apesteilen <649> dauid touv <3588> paidav <3816> autou <846> prov <4314> se <4771>

10:4 <07971> Mxlsyw <08357> Mhytwts <05704> de <02677> yuxb <04063> Mhywdm <0853> ta <03772> trkyw <02206> Mnqz <02677> yux <0853> ta <01548> xlgyw <01732> dwd <05650> ydbe <0853> ta <02586> Nwnx <03947> xqyw(10:4)

10:4 kai <2532> elaben <2983> annwn touv <3588> paidav <3816> dauid kai <2532> exurhsen <3587> touv <3588> pwgwnav autwn <846> kai <2532> apekoqen <609> touv <3588> manduav autwn <846> en <1722> tw <3588> hmisei ewv <2193> twn <3588> isciwn autwn <846> kai <2532> exapesteilen <1821> autouv <846>

10:5 <07725> Mtbsw <02206> Mknqz <06779> xmuy <05704> de <03405> wxryb <03427> wbs <04428> Klmh <0559> rmayw <03966> dam <03637> Mymlkn <0582> Mysnah <01961> wyh <03588> yk <07125> Mtarql <07971> xlsyw <01732> dwdl <05046> wdgyw(10:5)

10:5 kai <2532> anhggeilan <312> tw <3588> dauid uper <5228> twn <3588> andrwn <435> kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> apanthn autwn <846> oti <3754> hsan <1510> oi <3588> andrev <435> htimasmenoi <818> sfodra <4970> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kayisate <2523> en <1722> iericw <2410> ewv <2193> tou <3588> anateilai <393> touv <3588> pwgwnav umwn <4771> kai <2532> epistrafhsesye <1994>

10:6 <0505> sya <0376> Pla <06240> rve <08147> Myns <02897> bwj <0376> syaw <0376> sya <0505> Pla <04601> hkem <04428> Klm <0853> taw <07273> ylgr <0505> Pla <06242> Myrve <06678> abwu <0758> Mra <0853> taw <01050> bwxr <0> tyb <0758> Mra <0853> ta <07936> wrkvyw <05983> Nwme <01121> ynb <07971> wxlsyw <01732> dwdb <0887> wsabn <03588> yk <05983> Nwme <01121> ynb <07200> waryw(10:6)

10:6 kai <2532> eidan <3708> oi <3588> uioi <5207> ammwn oti <3754> kathscunyhsan <2617> o <3588> laov <2992> dauid kai <2532> apesteilan <649> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> emisywsanto <3409> thn <3588> surian <4947> baiyrowb eikosi <1501> ciliadav <5505> pezwn kai <2532> ton <3588> basilea <935> maaca ciliouv <5507> andrav <435> kai <2532> istwb dwdeka <1427> ciliadav <5505> andrwn <435>

10:7 <01368> Myrbgh <06635> abuh <03605> lk <0853> taw <03097> bawy <0853> ta <07971> xlsyw <01732> dwd <08085> emsyw(10:7)

10:7 kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> apesteilen <649> ton <3588> iwab kai <2532> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> touv <3588> dunatouv <1415>

10:8 <07704> hdvb <0905> Mdbl <04601> hkemw <02897> bwj <0376> syaw <07340> bwxrw <06678> abwu <0758> Mraw <08179> resh <06607> xtp <04421> hmxlm <06186> wkreyw <05983> Nwme <01121> ynb <03318> wauyw(10:8)

10:8 kai <2532> exhlyan <1831> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> paretaxanto polemon <4171> para <3844> th <3588> yura <2374> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> suria <4947> souba kai <2532> rowb kai <2532> istwb kai <2532> maaca monoi <3441> en <1722> agrw <68>

10:9 <0758> Mra <07125> tarql <06186> Kreyw <03478> *larvy {larvyb} <0970> yrwxb <03605> lkm <0977> rxbyw <0268> rwxamw <06440> Mynpm <04421> hmxlmh <06440> ynp <0413> wyla <01961> htyh <03588> yk <03097> bawy <07200> aryw(10:9)

10:9 kai <2532> eiden <3708> iwab oti <3754> egenhyh <1096> prov <4314> auton <846> antiproswpon tou <3588> polemou <4171> ek <1537> tou <3588> kata <2596> proswpon <4383> ex <1537> enantiav <1727> kai <2532> ek <1537> tou <3588> opisyen kai <2532> epelexen ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> neaniskwn <3495> israhl <2474> kai <2532> paretaxanto ex <1537> enantiav <1727> suriav <4947>

10:10 <05983> Nwme <01121> ynb <07125> tarql <06186> Kreyw <0251> wyxa <052> ysba <03027> dyb <05414> Ntn <05971> Meh <03499> rty <0853> taw(10:10)

10:10 kai <2532> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> laou <2992> edwken <1325> en <1722> ceiri <5495> abessa tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> paretaxanto ex <1537> enantiav <1727> uiwn <5207> ammwn

10:11 <0> Kl <03467> eyswhl <01980> ytklhw <04480> Kmm <02388> wqzxy <05983> Nwme <01121> ynb <0518> Maw <03467> hewsyl <0> yl <01961> htyhw <04480> ynmm <0758> Mra <02388> qzxt <0518> Ma <0559> rmayw(10:11)

10:11 kai <2532> eipen ean <1437> krataiwyh <2901> suria <4947> uper <5228> eme <1473> kai <2532> esesye <1510> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991> kai <2532> ean <1437> uioi <5207> ammwn krataiwywsin <2901> uper <5228> se <4771> kai <2532> esomeya <1510> tou <3588> swsai <4982> se <4771>

10:12 <05869> wynyeb <02896> bwjh <06213> hvey <03068> hwhyw <0430> wnyhla <05892> yre <01157> debw <05971> wnme <01157> deb <02388> qzxtnw <02388> qzx(10:12)

10:12 andrizou <407> kai <2532> krataiwywmen <2901> uper <5228> tou <3588> laou <2992> hmwn <1473> kai <2532> peri <4012> twn <3588> polewn <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> kuriov <2962> poihsei <4160> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846>

10:13 <06440> wynpm <05127> wonyw <0758> Mrab <04421> hmxlml <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <03097> bawy <05066> sgyw(10:13)

10:13 kai <2532> proshlyen <4334> iwab kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> met <3326> autou <846> eiv <1519> polemon <4171> prov <4314> surian <4947> kai <2532> efugan <5343> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

10:14 <03389> Mlswry <0935> abyw <05983> Nwme <01121> ynb <05921> lem <03097> bawy <07725> bsyw <05892> ryeh <0935> wabyw <052> ysyba <06440> ynpm <05127> wonyw <0758> Mra <05127> on <03588> yk <07200> war <05983> Nwme <01121> ynbw(10:14)

10:14 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn eidan <3708> oti <3754> efugen <5343> suria <4947> kai <2532> efugan <5343> apo <575> proswpou <4383> abessa kai <2532> eishlyan <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> anestreqen <390> iwab apo <575> twn <3588> uiwn <5207> ammwn kai <2532> paregenonto <3854> eiv <1519> ierousalhm <2419>

10:15 <03162> dxy <0622> wpoayw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> Pgn <03588> yk <0758> Mra <07200> aryw(10:15)

10:15 kai <2532> eiden <3708> suria <4947> oti <3754> eptaisen <4417> emprosyen <1715> israhl <2474> kai <2532> sunhcyhsan <4863> epi <1909> to <3588> auto <846>

10:16 <06440> Mhynpl <01909> rzeddh <06635> abu <08269> rv <07731> Kbwsw <02431> Mlyx <0935> wabyw <05104> rhnh <05676> rbem <0834> rsa <0758> Mra <0853> ta <03318> auyw <01909> rzeddh <07971> xlsyw(10:16)

10:16 kai <2532> apesteilen <649> adraazar kai <2532> sunhgagen <4863> thn <3588> surian <4947> thn <3588> ek <1537> tou <3588> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> calamak kai <2532> paregenonto <3854> ailam kai <2532> swbak arcwn <757> thv <3588> dunamewv <1411> adraazar emprosyen <1715> autwn <846>

10:17 <05973> wme <03898> wmxlyw <01732> dwd <07125> tarql <0758> Mra <06186> wkreyw <02431> hmalx <0935> abyw <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbeyw <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <0622> Poaywo <01732> dwdl <05046> dgyw(10:17)

10:17 kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> dauid kai <2532> sunhgagen <4863> ton <3588> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> diebh <1224> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> paregenonto <3854> eiv <1519> ailam kai <2532> paretaxato suria <4947> apenanti dauid kai <2532> epolemhsan <4170> met <3326> autou <846>

10:18 <08033> Ms <04191> tmyw <05221> hkh <06635> wabu <08269> rv <07731> Kbws <0853> taw <06571> Mysrp <0505> Pla <0705> Myebraw <07393> bkr <03967> twam <07651> ebs <0758> Mram <01732> dwd <02026> grhyw <03478> larvy <06440> ynpm <0758> Mra <05127> onyw(10:18)

10:18 kai <2532> efugen <5343> suria <4947> apo <575> proswpou <4383> israhl <2474> kai <2532> aneilen <337> dauid ek <1537> thv <3588> suriav <4947> eptakosia armata <716> kai <2532> tessarakonta <5062> ciliadav <5505> ippewn <2460> kai <2532> ton <3588> swbak ton <3588> arconta <758> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> epataxen <3960> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

10:19 P <05983> Nwme <01121> ynb <0853> ta <05750> dwe <03467> eyswhl <0758> Mra <03372> waryw <05647> Mwdbeyw <03478> larvy <0854> ta <07999> wmlsyw <03478> larvy <06440> ynpl <05062> wpgn <03588> yk <01909> rzeddh <05650> ydbe <04428> Myklmh <03605> lk <07200> waryw(10:19)

10:19 kai <2532> eidan <3708> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> oi <3588> douloi <1401> adraazar oti <3754> eptaisan <4417> emprosyen <1715> israhl <2474> kai <2532> hutomolhsan meta <3326> israhl <2474> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846> kai <2532> efobhyh <5399> suria <4947> tou <3588> swsai <4982> eti <2089> touv <3588> uiouv <5207> ammwnTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA