TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 57:3-14

57:3 <02181> hnztw <05003> Panm <02233> erz <06049> hnne <01121> ynb <02008> hnh <07126> wbrq <0859> Mtaw(57:3)

57:3 umeiv <4771> de <1161> prosagagete <4317> wde <3592> uioi <5207> anomoi <459> sperma <4690> moicwn <3432> kai <2532> pornhv <4204>

57:4 <08267> rqs <02233> erz <06588> esp <03206> ydly <0859> Mta <03808> awlh <03956> Nwsl <0748> wkyrat <06310> hp <07337> wbyxrt <04310> ym <05921> le <06026> wgnett <04310> ym <05921> le(57:4)

57:4 en <1722> tini <5100> enetrufhsate <1792> kai <2532> epi <1909> tina <5100> hnoixate <455> to <3588> stoma <4750> umwn <4771> kai <2532> epi <1909> tina <5100> ecalasate <5465> thn <3588> glwssan <1100> umwn <4771> ouc <3364> umeiv <4771> este <1510> tekna <5043> apwleiav <684> sperma <4690> anomon <459>

57:5 <05553> Myeloh <05585> ypeo <08478> txt <05158> Mylxnb <03206> Mydlyh <07819> yjxs <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txt <0410> Mylab <02552> Mymxnh(57:5)

57:5 oi <3588> parakalountev <3870> epi <1909> ta <3588> eidwla <1497> upo <5259> dendra <1186> dasea sfazontev <4969> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> en <1722> taiv <3588> faragxin <5327> ana <303> meson <3319> twn <3588> petrwn <4074>

57:6 <05162> Mxna <0428> hla <05921> leh <04503> hxnm <05927> tyleh <05262> Kon <08210> tkps <01992> Mhl <01571> Mg <01486> Klrwg <01992> Mh <01992> Mh <02506> Kqlx <05158> lxn <02511> yqlxb(57:6)

57:6 ekeinh <1565> sou <4771> h <3588> meriv <3310> outov <3778> sou <4771> o <3588> klhrov <2819> kakeinoiv execeav <1632> spondav kakeinoiv anhnegkav <399> yusiav <2378> epi <1909> toutoiv <3778> oun <3767> ouk <3364> orgisyhsomai <3710>

57:7 <02077> xbz <02076> xbzl <05927> tyle <08033> Ms <01571> Mg <04904> Kbksm <07760> tmv <05375> avnw <01364> hbg <02022> rh <05921> le(57:7)

57:7 ep <1909> orov <3735> uqhlon <5308> kai <2532> metewron ekei <1563> sou <4771> h <3588> koith <2845> kakei <2546> anebibasav <307> yusiav <2378>

57:8 <02372> tyzx <03027> dy <04904> Mbksm <0157> tbha <01992> Mhm <0> Kl <03772> trktw <04904> Kbksm <07337> tbxrh <05927> yletw <01540> tylg <0853> ytam <03588> yk <02146> Knwrkz <07760> tmv <04201> hzwzmhw <01817> tldh <0310> rxaw(57:8)

57:8 kai <2532> opisw <3694> twn <3588> staymwn thv <3588> yurav <2374> sou <4771> eyhkav <5087> mnhmosuna <3422> sou <4771> wou <3633> oti <3754> ean <1437> ap <575> emou <1473> aposthv pleion <4183> ti <5100> exeiv <2192> hgaphsav <25> touv <3588> koimwmenouv <2837> meta <3326> sou <4771>

57:9 <07585> lwas <05704> de <08213> ylypstw <07350> qxrm <05704> de <06735> *Kyryu <07971> yxlstw <07547> Kyxqr <07235> ybrtw <08081> Nmsb <04428> Klml <07788> yrstw(57:9)

57:9 kai <2532> eplhyunav <4129> thn <3588> porneian <4202> sou <4771> met <3326> autwn <846> kai <2532> pollouv <4183> epoihsav <4160> touv <3588> makran <3112> apo <575> sou <4771> kai <2532> apesteilav <649> presbeiv uper <5228> ta <3588> oria <3725> sou <4771> kai <2532> apestreqav <654> kai <2532> etapeinwyhv <5013> ewv <2193> adou <86>

57:10 <02470> tylx <03808> al <03651> Nk <05921> le <04672> taum <03027> Kdy <02416> tyx <02976> sawn <0559> trma <03808> al <03021> tegy <01870> Kkrd <07230> brb(57:10)

57:10 taiv <3588> poluodiaiv sou <4771> ekopiasav <2872> kai <2532> ouk <3364> eipav pausomai <3973> eniscuousa <1765> oti <3754> epraxav <4238> tauta <3778> dia <1223> touto <3778> ou <3364> katedehyhv <2611> mou <1473>

57:11 <03372> yaryt <03808> al <0853> ytwaw <05769> Mlemw <02814> hsxm <0589> yna <03808> alh <03820> Kbl <05921> le <07760> tmv <03808> al <02142> trkz <03808> al <0853> ytwaw <03576> ybzkt <03588> yk <03372> yarytw <01672> tgad <04310> ym <0853> taw(57:11)

57:11 su <4771> tina <5100> eulabhyeisa <2125> efobhyhv <5399> kai <2532> eqeusw me <1473> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhv <3403> mou <1473> oude <3761> elabev <2983> me <1473> eiv <1519> thn <3588> dianoian <1271> oude <3761> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kagw se <4771> idwn <3708> parorw kai <2532> eme <1473> ouk <3364> efobhyhv <5399>

57:12 <03276> Kwlyewy <03808> alw <04639> Kyvem <0853> taw <06666> Ktqdu <05046> dyga <0589> yna(57:12)

57:12 kagw apaggelw thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> ta <3588> kaka <2556> sou <4771> a <3739> ouk <3364> wfelhsousin <5623> se <4771>

57:13 <06944> ysdq <02022> rh <03423> sryyw <0776> Ura <05157> lxny <0> yb <02620> howxhw <01892> lbh <03947> xqy <07307> xwr <05375> avy <03605> Mlk <0853> taw <06899> Kyuwbq <05337> Klyuy <02199> Kqezb(57:13)

57:13 otan <3752> anabohshv <310> exelesywsan <1807> se <4771> en <1722> th <3588> yliqei <2347> sou <4771> toutouv <3778> gar <1063> pantav <3956> anemov <417> lhmqetai <2983> kai <2532> apoisei <667> kataigiv oi <3588> de <1161> antecomenoi mou <1473> kthsontai <2932> ghn <1065> kai <2532> klhronomhsousin <2816> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473>

57:14 o <05971> yme <01870> Krdm <04383> lwskm <07311> wmyrh <01870> Krd <06437> wnp <05549> wlo <05549> wlo <0559> rmaw(57:14)

57:14 kai <2532> erousin kayarisate <2511> apo <575> proswpou <4383> autou <846> odouv <3598> kai <2532> arate <142> skwla apo <575> thv <3588> odou <3598> tou <3588> laou <2992> mou <1473>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA