TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 11:1-16

11:1 <06509> hrpy <08328> wysrsm <05342> runw <03448> ysy <01503> ezgm <02415> rjx <03318> auyw(11:1)

11:1 kai <2532> exeleusetai <1831> rabdov ek <1537> thv <3588> rizhv iessai <2421> kai <2532> anyov <438> ek <1537> thv <3588> rizhv anabhsetai <305>

11:2 <03068> hwhy <03374> taryw <01847> ted <07307> xwr <01369> hrwbgw <06098> hue <07307> xwr <0998> hnybw <02451> hmkx <07307> xwr <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <05117> hxnw(11:2)

11:2 kai <2532> anapausetai <373> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316> pneuma <4151> sofiav <4678> kai <2532> sunesewv <4907> pneuma <4151> boulhv <1012> kai <2532> iscuov <2479> pneuma <4151> gnwsewv <1108> kai <2532> eusebeiav <2150>

11:3 <03198> xykwy <0241> wynza <04926> emsml <03808> alw <08199> jwpsy <05869> wynye <04758> harml <03808> alw <03068> hwhy <03374> taryb <07306> wxyrhw(11:3)

11:3 emplhsei auton <846> pneuma <4151> fobou <5401> yeou <2316> ou <3364> kata <2596> thn <3588> doxan <1391> krinei <2919> oude <3761> kata <2596> thn <3588> lalian <2981> elegxei <1651>

11:4 <07563> esr <04191> tymy <08193> wytpv <07307> xwrbw <06310> wyp <07626> jbsb <0776> Ura <05221> hkhw <0776> Ura <06035> ywnel <04334> rwsymb <03198> xykwhw <01800> Myld <06664> qdub <08199> jpsw(11:4)

11:4 alla <235> krinei <2919> tapeinw <5011> krisin <2920> kai <2532> elegxei <1651> touv <3588> tapeinouv <5011> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pataxei <3960> ghn <1065> tw <3588> logw <3056> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> en <1722> pneumati <4151> dia <1223> ceilewn <5491> anelei <337> asebh <765>

11:5 <02504> wyulx <0232> rwza <0530> hnwmahw <04975> wyntm <0232> rwza <06664> qdu <01961> hyhw(11:5)

11:5 kai <2532> estai <1510> dikaiosunh <1343> ezwsmenov <2224> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> alhyeia <225> eilhmenov tav <3588> pleurav <4125>

11:6 <0> Mb <05090> ghn <06996> Njq <05288> renw <03162> wdxy <04806> ayrmw <03715> rypkw <05695> lgew <07257> Ubry <01423> ydg <05973> Me <05246> rmnw <03532> vbk <05973> Me <02061> baz <01481> rgw(11:6)

11:6 kai <2532> sumboskhyhsetai lukov <3074> meta <3326> arnov kai <2532> pardaliv <3917> sunanapausetai erifw <2056> kai <2532> moscarion kai <2532> taurov <5022> kai <2532> lewn <3023> ama <260> boskhyhsontai <1006> kai <2532> paidion <3813> mikron <3398> axei <71> autouv <846>

11:7 <08401> Nbt <0398> lkay <01241> rqbk <0738> hyraw <03206> Nhydly <07257> wubry <03162> wdxy <07462> hnyert <01677> bdw <06510> hrpw(11:7)

11:7 kai <2532> bouv <1016> kai <2532> arkov ama <260> boskhyhsontai <1006> kai <2532> ama <260> ta <3588> paidia <3813> autwn <846> esontai <1510> kai <2532> lewn <3023> kai <2532> bouv <1016> ama <260> fagontai <2068> acura <892>

11:8 <01911> hdh <03027> wdy <01580> lwmg <06848> ynwepu <03975> trwam <05921> lew <06620> Ntp <02356> rx <05921> le <03243> qnwy <08173> esesw(11:8)

11:8 kai <2532> paidion <3813> nhpion <3516> epi <1909> trwglhn aspidwn <785> kai <2532> epi <1909> koithn <2845> ekgonwn aspidwn <785> thn <3588> ceira <5495> epibalei <1911>

11:9 P <03680> Myokm <03220> Myl <04325> Mymk <03069> hwhy <0853> ta <01844> hed <0776> Urah <04390> halm <03588> yk <06944> ysdq <02022> rh <03605> lkb <07843> wtyxsy <03808> alw <07489> wery <03808> al(11:9)

11:9 kai <2532> ou <3364> mh <3165> kakopoihswsin <2554> oude <3761> mh <3165> dunwntai <1410> apolesai oudena <3762> epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> oti <3754> eneplhsyh h <3588> sumpasa tou <3588> gnwnai <1097> ton <3588> kurion <2962> wv <3739> udwr <5204> polu <4183> katakaluqai <2619> yalassav <2281>

11:10 P <03519> dwbk <04496> wtxnm <01961> htyhw <01875> wsrdy <01471> Mywg <0413> wyla <05971> Myme <05251> onl <05975> dme <0834> rsa <03448> ysy <08328> srs <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(11:10)

11:10 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> h <3588> riza tou <3588> iessai <2421> kai <2532> o <3588> anistamenov <450> arcein <757> eynwn <1484> ep <1909> autw <846> eynh <1484> elpiousin <1679> kai <2532> estai <1510> h <3588> anapausiv <372> autou <846> timh <5092>

11:11 <03220> Myh <0339> yyamw <02574> tmxmw <08152> rensmw <05867> Mlyemw <03568> swkmw <06624> owrtpmw <04714> Myrummw <0804> rwsam <07604> rasy <0834> rsa <05971> wme <07605> ras <0853> ta <07069> twnql <03027> wdy <08145> tyns <0136> ynda <03254> Pyowy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(11:11)

11:11 kai <2532> estai <1510> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> prosyhsei <4369> kuriov <2962> tou <3588> deixai <1166> thn <3588> ceira <5495> autou <846> tou <3588> zhlwsai <2206> to <3588> kataleifyen <2641> upoloipon tou <3588> laou <2992> o <3739> an <302> kataleifyh <2641> apo <575> twn <3588> assuriwn kai <2532> apo <575> aiguptou <125> kai <2532> babulwniav kai <2532> aiyiopiav kai <2532> apo <575> ailamitwn kai <2532> apo <575> hliou <2246> anatolwn <395> kai <2532> ex <1537> arabiav <688>

11:12 <0776> Urah <03671> twpnk <0702> ebram <06908> Ubqy <03063> hdwhy <05310> twupnw <03478> larvy <01760> yxdn <0622> Poaw <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw(11:12)

11:12 kai <2532> arei <142> shmeion <4592> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> sunaxei <4863> touv <3588> apolomenouv israhl <2474> kai <2532> touv <3588> diesparmenouv <1289> tou <3588> iouda <2448> sunaxei <4863> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> pterugwn <4420> thv <3588> ghv <1065>

11:13 <0669> Myrpa <0853> ta <06887> ruy <03808> al <03063> hdwhyw <03063> hdwhy <0853> ta <07065> anqy <03808> al <0669> Myrpa <03772> wtrky <03063> hdwhy <06862> yrruw <0669> Myrpa <07068> tanq <05493> hrow(11:13)

11:13 kai <2532> afaireyhsetai o <3588> zhlov <2205> efraim <2187> kai <2532> oi <3588> ecyroi <2190> iouda <2448> apolountai efraim <2187> ou <3364> zhlwsei <2206> ioudan <2455> kai <2532> ioudav <2455> ou <3364> yliqei <2346> efraim <2187>

11:14 <08085> Mtemsm <05983> Nwme <01121> ynbw <03027> Mdy <04916> xwlsm <04124> bawmw <0123> Mwda <06924> Mdq <01121> ynb <0853> ta <0962> wzby <03162> wdxy <03220> hmy <06430> Mytslp <03802> Ptkb <05774> wpew(11:14)

11:14 kai <2532> petasyhsontai <4072> en <1722> ploioiv <4143> allofulwn <246> yalassan <2281> ama <260> pronomeusousin kai <2532> touv <3588> af <575> hliou <2246> anatolwn <395> kai <2532> idoumaian <2401> kai <2532> epi <1909> mwab prwton <4412> tav <3588> ceirav <5495> epibalousin <1911> oi <3588> de <1161> uioi <5207> ammwn prwtoi <4413> upakousontai <5219>

11:15 <05275> Mylenb <01869> Kyrdhw <05158> Mylxn <07651> hebsl <05221> whkhw <07307> wxwr <05868> Myeb <05104> rhnh <05921> le <03027> wdy <05130> Pynhw <04714> Myrum <03220> My <03956> Nwsl <0853> ta <03068> hwhy <02763> Myrxhw(11:15)

11:15 kai <2532> erhmwsei <2049> kuriov <2962> thn <3588> yalassan <2281> aiguptou <125> kai <2532> epibalei <1911> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> ton <3588> potamon <4215> pneumati <4151> biaiw <972> kai <2532> pataxei <3960> epta <2033> faraggav <5327> wste <5620> diaporeuesyai <1279> auton <846> en <1722> upodhmasin <5266>

11:16 <04714> Myrum <0776> Uram <05927> wtle <03117> Mwyb <03478> larvyl <01961> htyh <0834> rsak <0804> rwsam <07604> rasy <0834> rsa <05971> wme <07605> rasl <04546> hlom <01961> htyhw(11:16)

11:16 kai <2532> estai <1510> diodov tw <3588> kataleifyenti <2641> mou <1473> law <2992> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> estai <1510> tw <3588> israhl <2474> wv <3739> h <3588> hmera <2250> ote <3753> exhlyen <1831> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA