TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Amos 9

9:1 <06412> jylp <0> Mhl <04422> jlmy <03808> alw <05127> on <0> Mhl <05127> owny <03808> al <02026> grha <02719> brxb <0319> Mtyrxaw <03605> Mlk <07218> sarb <01214> Meubw <05592> Mypoh <07493> wseryw <03730> rwtpkh <05221> Kh <0559> rmayw <04196> xbzmh <05921> le <05324> bun <0136> ynda <0853> ta <07200> ytyar(9:1)

9:1 eidon <3708> ton <3588> kurion <2962> efestwta epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> eipen pataxon <3960> epi <1909> to <3588> ilasthrion <2435> kai <2532> seisyhsetai <4579> ta <3588> propula kai <2532> diakoqon eiv <1519> kefalav <2776> pantwn <3956> kai <2532> touv <3588> kataloipouv <2645> autwn <846> en <1722> romfaia apoktenw <615> ou <3364> mh <3165> diafugh <1309> ex <1537> autwn <846> feugwn <5343> kai <2532> ou <3364> mh <3165> diaswyh <1295> ex <1537> autwn <846> anaswzomenov

9:2 <03381> Mdyrwa <08033> Msm <08064> Mymsh <05927> wley <0518> Maw <03947> Mxqt <03027> ydy <08033> Msm <07585> lwasb <02864> wrtxy <0518> Ma(9:2)

9:2 ean <1437> katorugwsin eiv <1519> adou <86> ekeiyen <1564> h <3588> ceir <5495> mou <1473> anaspasei <385> autouv <846> kai <2532> ean <1437> anabwsin <305> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ekeiyen <1564> kataxw <2609> autouv <846>

9:3 <05391> Mksnw <05175> sxnh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <03220> Myh <07172> eqrqb <05869> ynye <05048> dgnm <05641> wrtoy <0518> Maw <03947> Mytxqlw <02664> vpxa <08033> Msm <03760> lmrkh <07218> sarb <02244> wabxy <0518> Maw(9:3)

9:3 ean <1437> egkrubwsin eiv <1519> thn <3588> korufhn tou <3588> karmhlou ekeiyen <1564> exereunhsw <1830> kai <2532> lhmqomai <2983> autouv <846> kai <2532> ean <1437> kataduswsin ex <1537> ofyalmwn <3788> mou <1473> eiv <1519> ta <3588> bayh <899> thv <3588> yalasshv <2281> ekei <1563> enteloumai tw <3588> drakonti <1404> kai <2532> dhxetai <1143> autouv <846>

9:4 <02896> hbwjl <03808> alw <07451> herl <05921> Mhyle <05869> ynye <07760> ytmvw <02026> Mtgrhw <02719> brxh <0853> ta <06680> hwua <08033> Msm <0341> Mhybya <06440> ynpl <07628> ybsb <01980> wkly <0518> Maw(9:4)

9:4 kai <2532> ean <1437> poreuywsin <4198> en <1722> aicmalwsia <161> pro <4253> proswpou <4383> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846> ekei <1563> enteloumai th <3588> romfaia kai <2532> apoktenei <615> autouv <846> kai <2532> sthriw <4741> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> kaka <2556> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> agaya <18>

9:5 <04714> Myrum <02975> rayk <08257> heqsw <03605> hlk <02975> rayk <05927> htlew <0> hb <03427> ybswy <03605> lk <056> wlbaw <04127> gwmtw <0776> Urab <05060> egwnh <06635> twabuh <03069> hwhy <0136> yndaw(9:5)

9:5 kai <2532> kuriov <2962> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> efaptomenov thv <3588> ghv <1065> kai <2532> saleuwn <4531> authn <846> kai <2532> penyhsousin <3996> pantev <3956> oi <3588> katoikountev authn <846> kai <2532> anabhsetai <305> wv <3739> potamov <4215> sunteleia <4930> authv <846> kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> potamov <4215> aiguptou <125>

9:6 <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arqh <03245> hdoy <0776> Ura <05921> le <092> wtdgaw <04609> *wytwlem {wtwlem} <08064> Mymsb <01129> hnwbh(9:6)

9:6 o <3588> oikodomwn <3618> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anabasin autou <846> kai <2532> thn <3588> epaggelian <1860> autou <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> yemeliwn <2311> o <3588> proskaloumenov to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ekcewn <1632> auto <846> epi <1909> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>

9:7 <07024> ryqm <0758> Mraw <03731> rwtpkm <06430> Myytslpw <04714> Myrum <0776> Uram <05927> ytyleh <03478> larvy <0853> ta <03808> awlh <03068> hwhy <05002> Man <03478> larvy <01121> ynb <0> yl <0859> Mta <03569> Myysk <01121> ynbk <03808> awlh(9:7)

9:7 ouc <3364> wv <3739> uioi <5207> aiyiopwn <128> umeiv <4771> este <1510> emoi <1473> uioi <5207> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962> ou <3364> ton <3588> israhl <2474> anhgagon <321> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> touv <3588> allofulouv <246> ek <1537> kappadokiav <2587> kai <2532> touv <3588> surouv <4948> ek <1537> boyrou

9:8 <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqey <01004> tyb <0853> ta <08045> dymsa <08045> dymsh <03808> al <03588> yk <0657> opa <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <0853> hta <08045> ytdmshw <02400> hajxh <04467> hklmmb <03069> hwhy <0136> ynda <05869> ynye <02009> hnh(9:8)

9:8 idou <2400> oi <3588> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> thn <3588> basileian <932> twn <3588> amartwlwn <268> kai <2532> exarw <1808> authn <846> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> plhn <4133> oti <3754> ouk <3364> eiv <1519> telov <5056> exarw <1808> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> legei <3004> kuriov <2962>

9:9 <0776> Ura <06872> rwru <05307> lwpy <03808> alw <03531> hrbkb <05128> ewny <0834> rsak <03478> larvy <01004> tyb <0853> ta <01471> Mywgh <03605> lkb <05128> ytwenhw <06680> hwum <0595> ykna <02009> hnh <03588> yk(9:9)

9:9 dioti <1360> idou <2400> egw <1473> entellomai <1781> kai <2532> likmiw en <1722> pasi <3956> toiv <3588> eynesin <1484> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> on <3739> tropon <5158> likmatai <3039> en <1722> tw <3588> likmw kai <2532> ou <3364> mh <3165> pesh <4098> suntrimma <4938> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

9:10 <07451> herh <05704> wnydeb <06923> Mydqtw <05066> sygt <03808> al <0559> Myrmah <05971> yme <02400> yajx <03605> lk <04191> wtwmy <02719> brxb(9:10)

9:10 en <1722> romfaia teleuthsousi <5053> pantev <3956> amartwloi <268> laou <2992> mou <1473> oi <3588> legontev <3004> ou <3364> mh <3165> eggish <1448> oud <3761> ou <3364> mh <3165> genhtai <1096> ef <1909> hmav <1473> ta <3588> kaka <2556>

9:11 <05769> Mlwe <03117> ymyk <01129> hytynbw <06965> Myqa <02034> wytorhw <06556> Nhyurp <0853> ta <01443> ytrdgw <05307> tlpnh <01732> dywd <05521> tko <0853> ta <06965> Myqa <01931> awhh <03117> Mwyb(9:11)

9:11 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anasthsw <450> thn <3588> skhnhn <4633> dauid thn <3588> peptwkuian <4098> kai <2532> anoikodomhsw <456> ta <3588> peptwkota <4098> authv <846> kai <2532> ta <3588> kateskammena <2679> authv <846> anasthsw <450> kai <2532> anoikodomhsw <456> authn <846> kaywv <2531> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> aiwnov <165>

9:12 P <02063> taz <06213> hve <03068> hwhy <05002> Man <05921> Mhyle <08034> yms <07121> arqn <0834> rsa <01471> Mywgh <03605> lkw <0123> Mwda <07611> tyras <0853> ta <03423> wsryy <04616> Neml(9:12)

9:12 opwv <3704> ekzhthswsin <1567> oi <3588> kataloipoi <2645> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ef <1909> ouv <3739> epikeklhtai to <3588> onoma <3686> mou <1473> ep <1909> autouv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778>

9:13 <04127> hnggwmtt <01389> twebgh <03605> lkw <06071> oyoe <02022> Myrhh <05197> wpyjhw <02233> erzh <04900> Ksmb <06025> Mybne <01869> Krdw <07114> ruqb <02790> srwx <05066> sgnw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(9:13)

9:13 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> katalhmqetai <2638> o <3588> alohtov ton <3588> trughton kai <2532> perkasei h <3588> stafulh <4718> en <1722> tw <3588> sporw <4703> kai <2532> apostalaxei ta <3588> orh <3735> glukasmon kai <2532> pantev <3956> oi <3588> bounoi <1015> sumfutoi <4854> esontai <1510>

9:14 <06529> Mhyrp <0853> ta <0398> wlkaw <01593> twng <06213> wvew <03196> Mnyy <0853> ta <08354> wtsw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <08074> twmsn <05892> Myre <01129> wnbw <03478> larvy <05971> yme <07622> twbs <0853> ta <07725> ytbsw(9:14)

9:14 kai <2532> epistreqw <1994> thn <3588> aicmalwsian <161> laou <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> oikodomhsousin <3618> poleiv <4172> tav <3588> hfanismenav kai <2532> katoikhsousin kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> piontai <4095> ton <3588> oinon <3631> autwn <846> kai <2532> futeusousin <5452> khpouv <2779> kai <2532> fagontai <2068> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

9:15 <0430> Kyhla <03069> hwhy <0559> rma <01992> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> Mtmda <05921> lem <05750> dwe <05428> wstny <03808> alw <0127> Mtmda <05921> le <05193> Mytejnw(9:15)

9:15 kai <2532> katafuteusw autouv <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekspasywsin ouketi <3765> apo <575> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA