TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 51

51:1 <06588> yesp <04229> hxm <07356> Kymxr <07230> brk <02617> Kdoxk <0430> Myhla <02603> ynnx( (3) ) <01339> ebs <0> tb <0413> la <0935> ab <0834> rsak <05030> aybnh <05416> Ntn <0413> wyla <0935> awbb( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(51:1)

51:1 (50:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (50:2) en <1722> tw <3588> elyein <2064> prov <4314> auton <846> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> hnika <2259> eishlyen <1525> prov <4314> bhrsabee (50:3) elehson <1653> me <1473> o <3588> yeov <2316> kata <2596> to <3588> mega <3173> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> oiktirmwn <3628> sou <4771> exaleiqon <1813> to <3588> anomhma mou <1473>

51:2 <02891> ynrhj <02403> ytajxmw <05771> ynwem <03526> ynobk <07235> *brh {hbrh} <51:4> (51:2)

51:2 (50:4) epi <1909> pleion <4183> plunon <4150> me <1473> apo <575> thv <3588> anomiav <458> mou <1473> kai <2532> apo <575> thv <3588> amartiav <266> mou <1473> kayarison <2511> me <1473>

51:3 <08548> dymt <05048> ydgn <02403> ytajxw <03045> eda <0589> yna <06588> yesp <03588> yk<51:5> (51:3)

51:3 (50:5) oti <3754> thn <3588> anomian <458> mou <1473> egw <1473> ginwskw <1097> kai <2532> h <3588> amartia <266> mou <1473> enwpion <1799> mou <1473> estin <1510> dia <1223> pantov <3956>

51:4 <08199> Kjpsb <02135> hkzt <01696> Krbdb <06663> qdut <04616> Neml <06213> ytyve <05869> Kynyeb <07451> erhw <02398> ytajx <0905> Kdbl <0> Kl<51:6> (51:4)

51:4 (50:6) soi <4771> monw <3441> hmarton <264> kai <2532> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> sou <4771> epoihsa <4160> opwv <3704> an <302> dikaiwyhv <1344> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4771> kai <2532> nikhshv <3528> en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> se <4771>

51:5 <0517> yma <03179> yntmxy <02399> ajxbw <02342> ytllwx <05771> Nwweb <02005> Nh<51:7> (51:5)

51:5 (50:7) idou <2400> gar <1063> en <1722> anomiaiv <458> sunelhmfyhn <4815> kai <2532> en <1722> amartiaiv <266> ekisshsen me <1473> h <3588> mhthr <3384> mou <1473>

51:6 <03045> yneydwt <02451> hmkx <05640> Mtobw <02910> twxjb <02654> tupx <0571> tma <02005> Nh<51:8> (51:6)

51:6 (50:8) idou <2400> gar <1063> alhyeian <225> hgaphsav <25> ta <3588> adhla <82> kai <2532> ta <3588> krufia thv <3588> sofiav <4678> sou <4771> edhlwsav <1213> moi <1473>

51:7 <03835> Nybla <07950> glsmw <03526> ynobkt <02891> rhjaw <0231> bwzab <02398> ynajxt<51:9> (51:7)

51:7 (50:9) rantieiv me <1473> usswpw <5301> kai <2532> kayarisyhsomai <2511> pluneiv <4150> me <1473> kai <2532> uper <5228> ciona <5510> leukanyhsomai <3021>

51:8 <01794> tykd <06106> twmue <01523> hnlgt <08057> hxmvw <08342> Nwvv <08085> yneymst<51:10> (51:8)

51:8 (50:10) akoutieiv me <1473> agalliasin <20> kai <2532> eufrosunhn <2167> agalliasontai osta <3747> tetapeinwmena <5013>

51:9 <04229> hxm <05771> ytnwe <03605> lkw <02399> yajxm <06440> Kynp <05641> rtoh<51:11> (51:9)

51:9 (50:11) apostreqon <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> apo <575> twn <3588> amartiwn <266> mou <1473> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> anomiav <458> mou <1473> exaleiqon <1813>

51:10 <07130> ybrqb <02318> sdx <03559> Nwkn <07307> xwrw <0430> Myhla <0> yl <01254> arb <02889> rwhj <03820> bl<51:12> (51:10)

51:10 (50:12) kardian <2588> kayaran <2513> ktison <2936> en <1722> emoi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pneuma <4151> euyev egkainison <1457> en <1722> toiv <3588> egkatoiv mou <1473>

51:11 <04480> ynmm <03947> xqt <0408> la <06944> Ksdq <07307> xwrw <06440> Kynplm <07993> ynkylst <0408> la<51:13> (51:11)

51:11 (50:13) mh <3165> aporriqhv me <1473> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> sou <4771> mh <3165> antanelhv ap <575> emou <1473>

51:12 <05564> ynkmot <05081> hbydn <07307> xwrw <03468> Kesy <08342> Nwvv <0> yl <07725> hbysh<51:14> (51:12)

51:12 (50:14) apodov <591> moi <1473> thn <3588> agalliasin <20> tou <3588> swthriou <4992> sou <4771> kai <2532> pneumati <4151> hgemonikw sthrison <4741> me <1473>

51:13 <07725> wbwsy <0413> Kyla <02400> Myajxw <01870> Kykrd <06586> Myesp <03925> hdmla<51:15> (51:13)

51:13 (50:15) didaxw <1321> anomouv <459> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kai <2532> asebeiv <765> epi <1909> se <4771> epistreqousin <1994>

51:14 <06666> Ktqdu <03956> ynwsl <07442> Nnrt <08668> ytewst <0430> yhla <0430> Myhla <01818> Mymdm <05337> ynlyuh<51:16> (51:14)

51:14 (50:16) rusai me <1473> ex <1537> aimatwn <129> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473> agalliasetai h <3588> glwssa <1100> mou <1473> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771>

51:15 <08416> Ktlht <05046> dygy <06310> ypw <06605> xtpt <08193> ytpv <0136> ynda<51:17> (51:15)

51:15 (50:17) kurie <2962> ta <3588> ceilh <5491> mou <1473> anoixeiv <455> kai <2532> to <3588> stoma <4750> mou <1473> anaggelei <312> thn <3588> ainesin <133> sou <4771>

51:16 <07521> hurt <03808> al <05930> hlwe <05414> hntaw <02077> xbz <02654> Upxt <03808> al <03588> yk<51:18> (51:16)

51:16 (50:18) oti <3754> ei <1487> hyelhsav <2309> yusian <2378> edwka <1325> an <302> olokautwmata <3646> ouk <3364> eudokhseiv <2106>

51:17 <0959> hzbt <03808> al <0430> Myhla <01794> hkdnw <07665> rbsn <03820> bl <07665> hrbsn <07307> xwr <0430> Myhla <02077> yxbz<51:19> (51:17)

51:17 (50:19) yusia <2378> tw <3588> yew <2316> pneuma <4151> suntetrimmenon <4937> kardian <2588> suntetrimmenhn <4937> kai <2532> tetapeinwmenhn <5013> o <3588> yeov <2316> ouk <3364> exouyenwsei

51:18 <03389> Mlswry <02346> twmwx <01129> hnbt <06726> Nwyu <0853> ta <07522> Knwurb <03190> hbyjyh<51:20> (51:18)

51:18 (50:20) agayunon kurie <2962> en <1722> th <3588> eudokia <2107> sou <4771> thn <3588> siwn <4622> kai <2532> oikodomhyhtw <3618> ta <3588> teich <5038> ierousalhm <2419>

51:19 <06499> Myrp <04196> Kxbzm <05921> le <05927> wley <0227> za <03632> lylkw <05930> hlwe <06664> qdu <02077> yxbz <02654> Upxt <0227> za<51:21> (51:19)

51:19 (50:21) tote <5119> eudokhseiv <2106> yusian <2378> dikaiosunhv <1343> anaforan kai <2532> olokautwmata <3646> tote <5119> anoisousin <399> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> sou <4771> moscouv <3448>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA