TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 2:12-21

2:12 <08213> lpsw <05375> avn <03605> lk <05921> lew <07311> Mrw <01343> hag <03605> lk <05921> le <06635> twabu <03068> hwhyl <03117> Mwy <03588> yk(2:12)

2:12 hmera <2250> gar <1063> kuriou <2962> sabawy <4519> epi <1909> panta <3956> ubristhn <5197> kai <2532> uperhfanon <5244> kai <2532> epi <1909> panta <3956> uqhlon <5308> kai <2532> metewron kai <2532> tapeinwyhsontai <5013>

2:13 <01316> Nsbh <0437> ynwla <03605> lk <05921> lew <05375> Myavnhw <07311> Mymrh <03844> Nwnblh <0730> yzra <03605> lk <05921> lew(2:13)

2:13 kai <2532> epi <1909> pasan <3956> kedron tou <3588> libanou <3030> twn <3588> uqhlwn <5308> kai <2532> metewrwn kai <2532> epi <1909> pan <3956> dendron <1186> balanou basan

2:14 <05375> twavnh <01389> twebgh <03605> lk <05921> lew <07311> Mymrh <02022> Myrhh <03605> lk <05921> lew(2:14)

2:14 kai <2532> epi <1909> pan <3956> orov <3735> kai <2532> epi <1909> panta <3956> bounon <1015> uqhlon <5308>

2:15 <01219> hrwub <02346> hmwx <03605> lk <05921> lew <01364> hbg <04026> ldgm <03605> lk <05921> lew(2:15)

2:15 kai <2532> epi <1909> panta <3956> purgon <4444> uqhlon <5308> kai <2532> epi <1909> pan <3956> teicov <5038> uqhlon <5308>

2:16 <02532> hdmxh <07914> twykv <03605> lk <05921> lew <08659> sysrt <0591> twyna <03605> lk <05921> lew(2:16)

2:16 kai <2532> epi <1909> pan <3956> ploion <4143> yalasshv <2281> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> yean <2299> ploiwn <4143> kallouv

2:17 <01931> awhh <03117> Mwyb <0905> wdbl <03068> hwhy <07682> bgvnw <0376> Mysna <07312> Mwr <08213> lpsw <0120> Mdah <01365> twhbg <07817> xsw(2:17)

2:17 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> pav <3956> anyrwpov <444> kai <2532> peseitai <4098> uqov <5311> anyrwpwn <444> kai <2532> uqwyhsetai <5312> kuriov <2962> monov <3441> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

2:18 <02498> Plxy <03632> lylk <0457> Mylylahw(2:18)

2:18 kai <2532> ta <3588> ceiropoihta <5499> panta <3956> katakruqousin

2:19 <0776> Urah <06206> Urel <06965> wmwqb <01347> wnwag <01926> rdhmw <03068> hwhy <06343> dxp <06440> ynpm <06083> rpe <04247> twlxmbw <06697> Myru <04631> twremb <0935> wabw(2:19)

2:19 eisenegkantev <1533> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> scismav twn <3588> petrwn <4074> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> trwglav thv <3588> ghv <1065> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> fobou <5401> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> otan <3752> anasth <450> yrausai <2352> thn <3588> ghn <1065>

2:20 <05847> Mypljelw <02661> twrp <02661> rpxl <07812> twxtshl <0> wl <06213> wve <0834> rsa <02091> wbhz <0457> ylyla <0853> taw <03701> wpok <0457> ylyla <0853> ta <0120> Mdah <07993> Kylsy <01931> awhh <03117> Mwyb(2:20)

2:20 th <3588> gar <1063> hmera <2250> ekeinh <1565> ekbalei <1544> anyrwpov <444> ta <3588> bdelugmata <946> autou <846> ta <3588> argura kai <2532> ta <3588> crusa a <3739> epoihsan <4160> proskunein <4352> toiv <3588> mataioiv <3152> kai <2532> taiv <3588> nukterisin

2:21 <0776> Urah <06206> Urel <06965> wmwqb <01347> wnwag <01926> rdhmw <03068> hwhy <06343> dxp <06440> ynpm <05553> Myeloh <05585> ypeobw <06697> Myruh <05366> twrqnb <0935> awbl(2:21)

2:21 tou <3588> eiselyein <1525> eiv <1519> tav <3588> trwglav thv <3588> stereav <4731> petrav <4073> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> scismav twn <3588> petrwn <4074> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> fobou <5401> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> otan <3752> anasth <450> yrausai <2352> thn <3588> ghn <1065>

Yesaya 13:9-16

13:9 <04480> hnmm <08045> dymsy <02400> hyajxw <08047> hmsl <0776> Urah <07760> Mwvl <0639> Pa <02740> Nwrxw <05678> hrbew <0394> yrzka <0935> ab <03068> hwhy <03117> Mwy <02009> hnh(13:9)

13:9 idou <2400> gar <1063> hmera <2250> kuriou <2962> aniatov ercetai <2064> yumou <2372> kai <2532> orghv <3709> yeinai <5087> thn <3588> oikoumenhn <3611> olhn <3650> erhmon <2048> kai <2532> touv <3588> amartwlouv <268> apolesai ex <1537> authv <846>

13:10 <0216> wrwa <05050> hygy <03808> al <03394> xryw <03318> wtaub <08121> smsh <02821> Ksx <0216> Mrwa <01984> wlhy <03808> al <03685> Mhylyokw <08064> Mymsh <03556> ybkwk <03588> yk(13:10)

13:10 oi <3588> gar <1063> asterev <792> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> o <3588> wriwn <3725> kai <2532> pav <3956> o <3588> kosmov <2889> tou <3588> ouranou <3772> to <3588> fwv <5457> ou <3364> dwsousin <1325> kai <2532> skotisyhsetai <4654> tou <3588> hliou <2246> anatellontov <393> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3364> dwsei <1325> to <3588> fwv <5457> authv <846>

13:11 <08213> lypsa <06184> Myuyre <01346> twagw <02086> Mydz <01347> Nwag <07673> ytbshw <05771> Mnwe <07563> Myesr <05921> lew <07451> her <08398> lbt <05921> le <06485> ytdqpw(13:11)

13:11 kai <2532> enteloumai th <3588> oikoumenh <3611> olh <3650> kaka <2556> kai <2532> toiv <3588> asebesin <765> tav <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> apolw ubrin <5196> anomwn <459> kai <2532> ubrin <5196> uperhfanwn <5244> tapeinwsw <5013>

13:12 <0211> rypwa <03800> Mtkm <0120> Mdaw <06337> zpm <0376> swna <03365> ryqwa(13:12)

13:12 kai <2532> esontai <1510> oi <3588> kataleleimmenoi <2641> entimoi <1784> mallon <3123> h <2228> to <3588> crusion <5553> to <3588> apuron kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> mallon <3123> entimov <1784> estai <1510> h <2228> o <3588> liyov <3037> o <3588> ek <1537> soufir

13:13 <0639> wpa <02740> Nwrx <03117> Mwybw <06635> twabu <03068> hwhy <05678> trbeb <04725> hmwqmm <0776> Urah <07493> sertw <07264> zygra <08064> Myms <03651> Nk <05921> le(13:13)

13:13 o <3588> gar <1063> ouranov <3772> yumwyhsetai <2373> kai <2532> h <3588> gh <1065> seisyhsetai <4579> ek <1537> twn <3588> yemeliwn authv <846> dia <1223> yumon <2372> orghv <3709> kuriou <2962> sabawy <4519> th <3588> hmera <2250> h <3739> an <302> epelyh o <3588> yumov <2372> autou <846>

13:14 <05127> wowny <0776> wura <0413> la <0376> syaw <06437> wnpy <05971> wme <0413> la <0376> sya <06908> Ubqm <0369> Nyaw <06629> Naukw <05080> xdm <06643> ybuk <01961> hyhw(13:14)

13:14 kai <2532> esontai <1510> oi <3588> kataleleimmenoi <2641> wv <3739> dorkadion feugon <5343> kai <2532> wv <3739> probaton <4263> planwmenon <4105> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sunagwn <4863> wste <5620> anyrwpon <444> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> autou <846> apostrafhnai <654> kai <2532> anyrwpon <444> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> autou <846> diwxai <1377>

13:15 <02719> brxb <05307> lwpy <05595> hponh <03605> lkw <01856> rqdy <04672> aumnh <03605> lk(13:15)

13:15 ov <3739> gar <1063> an <302> alw htthyhsetai <2274> kai <2532> oitinev <3748> sunhgmenoi <4863> eisin <1510> macaira <3162> pesountai <4098>

13:16 <07693> *hnbkst {hnlgst} <0802> Mhysnw <01004> Mhytb <08155> wosy <05869> Mhynyel <07376> wsjry <05768> Mhyllew(13:16)

13:16 kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> enwpion <1799> autwn <846> raxousin kai <2532> tav <3588> oikiav <3614> autwn <846> pronomeusousin kai <2532> tav <3588> gunaikav <1135> autwn <846> exousin <2192>

Yesaya 34:1-4

34:1 <06631> hyauau <03605> lkw <08398> lbt <04393> halmw <0776> Urah <08085> emst <07181> wbysqh <03816> Mymalw <08085> emsl <01471> Mywg <07126> wbrq(34:1)

34:1 prosagagete <4317> eynh <1484> kai <2532> akousate <191> arcontev <758> akousatw <191> h <3588> gh <1065> kai <2532> oi <3588> en <1722> auth <846> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> en <1722> auth <846>

34:2 <02874> xbjl <05414> Mntn <02763> Mmyrxh <06635> Mabu <03605> lk <05921> le <02534> hmxw <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <03068> hwhyl <07110> Puq <03588> yk(34:2)

34:2 dioti <1360> yumov <2372> kuriou <2962> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> orgh <3709> epi <1909> ton <3588> ariymon <706> autwn <846> tou <3588> apolesai autouv <846> kai <2532> paradounai <3860> autouv <846> eiv <1519> sfaghn <4967>

34:3 <01818> Mmdm <02022> Myrh <04549> womnw <0889> Msab <05927> hley <06297> Mhyrgpw <07993> wklsy <02491> Mhyllxw(34:3)

34:3 oi <3588> de <1161> traumatiai autwn <846> rifhsontai kai <2532> oi <3588> nekroi <3498> kai <2532> anabhsetai <305> autwn <846> h <3588> osmh <3744> kai <2532> brachsetai <1026> ta <3588> orh <3735> apo <575> tou <3588> aimatov <129> autwn <846>

34:4 <08384> hnatm <05034> tlbnkw <01612> Npgm <05929> hle <05034> lbnk <05034> lwby <06635> Mabu <03605> lkw <08064> Mymsh <05612> rpok <01556> wlgnw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lk <04743> wqmnw(34:4)

34:4 kai <2532> elighsetai <1667> o <3588> ouranov <3772> wv <3739> biblion <975> kai <2532> panta <3956> ta <3588> astra <798> peseitai <4098> wv <3739> fulla <5444> ex <1537> ampelou <288> kai <2532> wv <3739> piptei <4098> fulla <5444> apo <575> sukhv <4808>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA