TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 51:27-44

51:27 <05569> rmo <03218> qlyk <05483> owo <05927> wleh <02951> ropj <05921> hyle <06485> wdqp <0813> znksaw <04508> ynm <0780> jrra <04467> twklmm <05921> hyle <08085> weymsh <01471> Mywg <05921> hyle <06942> wsdq <01471> Mywgb <07782> rpws <08628> weqt <0776> Urab <05251> on <05375> wav(51:27)

51:27 (28:27) arate <142> shmeion <4592> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> salpisate <4537> en <1722> eynesin <1484> salpiggi <4536> agiasate <37> ep <1909> authn <846> eynh <1484> paraggeilate <3853> ep <1909> authn <846> basileiaiv <932> ararat par <3844> emou <1473> kai <2532> toiv <3588> ascanazaioiv episthsate ep <1909> authn <846> belostaseiv anabibasate <307> ep <1909> authn <846> ippon <2462> wv <3739> akridwn <200> plhyov <4128>

51:28 <04475> wtlsmm <0776> Ura <03605> lk <0853> taw <05461> hyngo <03605> lk <0853> taw <06346> hytwxp <0853> ta <04074> ydm <04428> yklm <0854> ta <01471> Mywg <05921> hyle <06942> wsdq(51:28)

51:28 (28:28) agiasate <37> ep <1909> authn <846> eynh <1484> ton <3588> basilea <935> twn <3588> mhdwn <3370> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> touv <3588> hgoumenouv <2233> autou <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> strathgouv <4755> autou <846>

51:29 <03427> bswy <0369> Nyam <08047> hmsl <0894> lbb <0776> Ura <0853> ta <07760> Mwvl <03068> hwhy <04284> twbsxm <0894> lbb <05921> le <06965> hmq <03588> yk <02342> lxtw <0776> Urah <07493> sertw(51:29)

51:29 (28:29) eseisyh <4579> h <3588> gh <1065> kai <2532> eponesen dioti <1360> exanesth epi <1909> babulwna <897> logismov <3053> kuriou <2962> tou <3588> yeinai <5087> thn <3588> ghn <1065> babulwnov <897> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> mh <3165> katoikeisyai authn <846>

51:30 <01280> hyxyrb <07665> wrbsn <04908> hytnksm <03341> wtyuh <0802> Mysnl <01961> wyh <01369> Mtrwbg <05405> htsn <04679> twdumb <03427> wbsy <03898> Mxlhl <0894> lbb <01368> yrwbg <02308> wldx(51:30)

51:30 (28:30) exelipen <1587> machthv babulwnov <897> tou <3588> polemein <4170> kayhsontai <2524> ekei <1563> en <1722> perioch <4042> eyrausyh <2352> h <3588> dunasteia autwn <846> egenhyhsan <1096> wsei <5616> gunaikev <1135> enepurisyh ta <3588> skhnwmata <4638> authv <846> sunetribhsan <4937> oi <3588> mocloi authv <846>

51:31 <07097> huqm <05892> wrye <03920> hdkln <03588> yk <0894> lbb <04428> Klml <05046> dyghl <05046> dygm <07125> tarql <05046> dygmw <07323> Uwry <07323> Ur <07125> tarql <07323> Ur(51:31)

51:31 (28:31) diwkwn <1377> eiv <1519> apanthsin diwkontov <1377> diwxetai <1377> kai <2532> anaggellwn <312> eiv <1519> apanthsin anaggellontov <312> tou <3588> anaggeilai <312> tw <3588> basilei <935> babulwnov <897> oti <3754> ealwken h <3588> poliv <4172> autou <846>

51:32 o <0926> wlhbn <04421> hmxlmh <0376> ysnaw <0784> sab <08313> wprv <098> Mymgah <0853> taw <08610> wvptn <04569> twrbemhw(51:32)

51:32 (28:32) ap <575> escatou <2078> twn <3588> diabasewn autou <846> elhmfyhsan <2983> kai <2532> ta <3588> sustemata autwn <846> eneprhsan en <1722> puri <4442> kai <2532> andrev <435> autou <846> oi <3588> polemistai exercontai <1831>

51:33 <0> hl <07105> ryuqh <06256> te <0935> habw <04592> jem <05750> dwe <01869> hkyrdh <06256> te <01637> Nrgk <0894> lbb <01323> tb <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(51:33)

51:33 (28:33) dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> oikoi <3624> basilewv <935> babulwnov <897> wv <3739> alwn <257> wrimov alohyhsontai <248> eti <2089> mikron <3398> kai <2532> hxei <1854> o <3588> amhtov authv <846>

51:34 <01740> *ynxydh {wnxydh} <05730> yndem <03770> wvrk <04390> alm <08577> Nyntk <01104> *ynelb {wnelb} <07385> qyr <03627> ylk <03322> *yngyuh {wngyuh} <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <02000> *ynmmh {wnmmh} <0398> *ynlka {wnlka} (51:34)

51:34 (28:34) katefagen <2719> me <1473> emerisato <3307> me <1473> katelaben <2638> me <1473> skeuov <4632> lepton naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> katepien <2666> me <1473> wv <3739> drakwn <1404> eplhsen thn <3588> koilian <2836> autou <846> apo <575> thv <3588> trufhv <5172> mou <1473> exwsen <1856> me <1473>

51:35 o <03389> Mlswry <0559> rmat <03778> Mydvk <03427> ybsy <0413> la <01818> ymdw <06726> Nwyu <03427> tbsy <0559> rmat <0894> lbb <05921> le <07607> yrasw <02555> yomx(51:35)

51:35 (28:35) oi <3588> mocyoi <3449> mou <1473> kai <2532> ai <3588> talaipwriai <5004> mou <1473> eiv <1519> babulwna <897> erei katoikousa siwn <4622> kai <2532> to <3588> aima <129> mou <1473> epi <1909> touv <3588> katoikountav caldaiouv <5466> erei ierousalhm <2419>

51:36 <04726> hrwqm <0853> ta <03001> ytsbhw <03220> hmy <0853> ta <02717> ytbrxhw <05360> Ktmqn <0853> ta <05358> ytmqnw <07379> Kbyr <0853> ta <07378> br <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(51:36)

51:36 (28:36) dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> krinw <2919> thn <3588> antidikon <476> sou <4771> kai <2532> ekdikhsw <1556> thn <3588> ekdikhsin <1557> sou <4771> kai <2532> erhmwsw <2049> thn <3588> yalassan <2281> authv <846> kai <2532> xhranw <3583> thn <3588> phghn <4077> authv <846>

51:37 <03427> bswy <0369> Nyam <08322> hqrsw <08047> hms <08577> Mynt <04583> Nwem <01530> Mylgl <0894> lbb <01961> htyhw(51:37)

51:37 (28:37) kai <2532> estai <1510> babulwn <897> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> ou <3364> katoikhyhsetai

51:38 <0738> twyra <01484> yrwgk <05286> wren <07580> wgasy <03715> Myrpkk <03162> wdxy(51:38)

51:38 (28:38) ama <260> wv <3739> leontev <3023> exhgeryhsan <1825> kai <2532> wv <3739> skumnoi leontwn <3023>

51:39 <03068> hwhy <05002> Man <06974> wuyqy <03808> alw <05769> Mlwe <08142> tns <03462> wnsyw <05937> wzley <04616> Neml <07937> Mytrkshw <04960> Mhytsm <0853> ta <07896> tysa <02527> Mmxb(51:39)

51:39 (28:39) en <1722> th <3588> yermasia autwn <846> dwsw <1325> pothma autoiv <846> kai <2532> meyusw <3184> autouv <846> opwv <3704> karwywsin kai <2532> upnwswsin upnon <5258> aiwnion <166> kai <2532> ou <3364> mh <3165> egerywsi <1453> legei <3004> kuriov <2962>

51:40 <06260> Mydwte <05973> Me <0352> Mylyak <02873> xwbjl <03733> Myrkk <03381> Mdyrwa(51:40)

51:40 (28:40) katabibasw <2601> autouv <846> wv <3739> arnav eiv <1519> sfaghn <4967> kai <2532> wv <3739> kriouv met <3326> erifwn <2056>

51:41 <01471> Mywgb <0894> lbb <08047> hmsl <01961> htyh <0349> Kya <0776> Urah <03605> lk <08416> tlht <08610> vpttw <08347> Kss <03920> hdkln <0349> Kya(51:41)

51:41 (28:41) pwv <4459> ealw kai <2532> eyhreuyh <2340> to <3588> kauchma <2745> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> pwv <4459> egeneto <1096> babulwn <897> eiv <1519> afanismon <854> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484>

51:42 <03680> htokn <01530> wylg <01995> Nwmhb <03220> Myh <0894> lbb <05921> le <05927> hle(51:42)

51:42 (28:42) anebh <305> epi <1909> babulwna <897> h <3588> yalassa <2281> en <1722> hcw <2279> kumatwn <2949> authv <846> kai <2532> katekalufyh <2619>

51:43 <0120> Mda <01121> Nb <02004> Nhb <05674> rbey <03808> alw <0376> sya <03605> lk <0> Nhb <03427> bsy <03808> al <0776> Ura <06160> hbrew <06723> hyu <0776> Ura <08047> hmsl <05892> hyre <01961> wyh(51:43)

51:43 (28:43) egenhyhsan <1096> ai <3588> poleiv <4172> authv <846> gh <1065> anudrov <504> kai <2532> abatov ou <3364> katoikhsei en <1722> auth <846> oude <3761> eiv <1519> oude <3761> mh <3165> katalush <2647> en <1722> auth <846> uiov <5207> anyrwpou <444>

51:44 <05307> hlpn <0894> lbb <02346> tmwx <01571> Mg <01471> Mywg <05750> dwe <0413> wyla <05102> wrhny <03808> alw <06310> wypm <01105> welb <0853> ta <03318> ytauhw <0894> lbbb <01078> lb <05921> le <06485> ytdqpw(51:44)

51:44 (28:44) kai <2532> ekdikhsw <1556> epi <1909> babulwna <897> kai <2532> exoisw <1627> a <3739> katepien <2666> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> authv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> sunacywsin <4863> prov <4314> authn <846> eti <2089> ta <3588> eynh <1484>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA