TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 11

11:1 <05647> Kdbenw <01285> tyrb <0> wnl <03772> trk <05176> sxn <0413> la <03003> syby <0376> ysna <03605> lk <0559> wrmayw <01568> delg <03003> sby <05921> le <02583> Nxyw <05984> ynwmeh <05176> sxn <05927> leyw(11:1)

11:1 kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> meta <3326> mhna <3303> kai <2532> anebh <305> naav o <3588> ammanithv kai <2532> paremballei epi <1909> iabiv galaad kai <2532> eipon pantev <3956> oi <3588> andrev <435> iabiv prov <4314> naav ton <3588> ammanithn diayou hmin <1473> diayhkhn <1242> kai <2532> douleusomen <1398> soi <4771>

11:2 <03478> larvy <03605> lk <05921> le <02781> hprx <07760> hytmvw <03225> Nymy <05869> Nye <03605> lk <0> Mkl <05365> rwqnb <0> Mkl <03772> trka <02063> tazb <05984> ynwmeh <05176> sxn <0413> Mhyla <0559> rmayw(11:2)

11:2 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> naav o <3588> ammanithv en <1722> tauth <3778> diayhsomai umin <4771> diayhkhn <1242> en <1722> tw <3588> exoruxai <1846> umwn <4771> panta <3956> ofyalmon <3788> dexion <1188> kai <2532> yhsomai <5087> oneidov <3681> epi <1909> israhl <2474>

11:3 <0413> Kyla <03318> wnauyw <0853> wnta <03467> eyswm <0369> Nya <0518> Maw <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <04397> Mykalm <07971> hxlsnw <03117> Mymy <07651> tebs <0> wnl <07503> Prh <03003> syby <02205> ynqz <0413> wyla <0559> wrmayw(11:3)

11:3 kai <2532> legousin <3004> autw <846> oi <3588> andrev <435> iabiv anev <447> hmin <1473> epta <2033> hmerav <2250> kai <2532> aposteloumen <649> aggelouv <32> eiv <1519> pan <3956> orion <3725> israhl <2474> ean <1437> mh <3165> h <1510> o <3588> swzwn <4982> hmav <1473> exeleusomeya <1831> prov <4314> umav <4771>

11:4 <01058> wkbyw <06963> Mlwq <0853> ta <05971> Meh <03605> lk <05375> wavyw <05971> Meh <0241> ynzab <01697> Myrbdh <01696> wrbdyw <07586> lwas <01390> tebg <04397> Mykalmh <0935> wabyw(11:4)

11:4 kai <2532> ercontai <2064> oi <3588> aggeloi <32> eiv <1519> gabaa prov <4314> saoul <4549> kai <2532> lalousin <2980> touv <3588> logouv <3056> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> tou <3588> laou <2992> kai <2532> hran <142> pav <3956> o <3588> laov <2992> thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> kai <2532> eklausan <2799>

11:5 <03003> syby <0582> ysna <01697> yrbd <0853> ta <0> wl <05608> wrpoyw <01058> wkby <03588> yk <05971> Mel <04100> hm <07586> lwas <0559> rmayw <07704> hdvh <04480> Nm <01241> rqbh <0310> yrxa <0935> ab <07586> lwas <02009> hnhw(11:5)

11:5 kai <2532> idou <2400> saoul <4549> hrceto <757> meta <3326> to <3588> prwi <4404> ex <1537> agrou <68> kai <2532> eipen saoul <4549> ti <5100> oti <3754> klaiei <2799> o <3588> laov <2992> kai <2532> dihgountai <1334> autw <846> ta <3588> rhmata <4487> twn <3588> uiwn <5207> iabiv

11:6 <03966> dam <0639> wpa <02734> rxyw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <08085> *wemsk {wemsb} <07586> lwas <05921> le <0430> Myhla <07307> xwr <06743> xlutw(11:6)

11:6 kai <2532> efhlato pneuma <4151> kuriou <2962> epi <1909> saoul <4549> wv <3739> hkousen <191> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> kai <2532> eyumwyh <2373> ep <1909> autouv <846> orgh <3709> autou <846> sfodra <4970>

11:7 <0259> dxa <0376> syak <03318> wauyw <05971> Meh <05921> le <03068> hwhy <06343> dxp <05307> lpyw <01241> wrqbl <06213> hvey <03541> hk <08050> lawms <0310> rxaw <07586> lwas <0310> yrxa <03318> auy <0369> wnnya <0834> rsa <0559> rmal <04397> Mykalmh <03027> dyb <03478> larvy <01366> lwbg <03605> lkb <07971> xlsyw <05408> whxtnyw <01241> rqb <06776> dmu <03947> xqyw(11:7)

11:7 kai <2532> elaben <2983> duo <1417> boav <1016> kai <2532> emelisen autav <846> kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> pan <3956> orion <3725> israhl <2474> en <1722> ceiri <5495> aggelwn <32> legwn <3004> ov <3739> ouk <3364> estin <1510> ekporeuomenov <1607> opisw <3694> saoul <4549> kai <2532> opisw <3694> samouhl <4545> kata <2596> tade <3592> poihsousin <4160> toiv <3588> bousin <1016> autou <846> kai <2532> ephlyen ekstasiv <1611> kuriou <2962> epi <1909> ton <3588> laon <2992> israhl <2474> kai <2532> ebohsan <994> wv <3739> anhr <435> eiv <1519>

11:8 <0505> Pla <07970> Mysls <03063> hdwhy <0376> syaw <0505> Pla <03967> twam <07969> sls <03478> larvy <01121> ynb <01961> wyhyw <0966> qzbb <06485> Mdqpyw(11:8)

11:8 kai <2532> episkeptetai <1980> autouv <846> abiezek en <1722> bama pan <3956> andra <435> israhl <2474> exakosiav <1812> ciliadav <5505> kai <2532> andrav <435> iouda <2448> ebdomhkonta <1440> ciliadav <5505>

11:9 <08055> wxmvyw <03003> syby <0376> ysnal <05046> wdygyw <04397> Mykalmh <0935> wabyw <08121> smsh <02527> *Mxk {Mxb} <08668> hewst <0> Mkl <01961> hyht <04279> rxm <01568> delg <03003> syby <0376> syal <0559> Nwrmat <03541> hk <0935> Myabh <04397> Mykalml <0559> wrmayw(11:9)

11:9 kai <2532> eipen toiv <3588> aggeloiv <32> toiv <3588> ercomenoiv <2064> tade <3592> ereite toiv <3588> andrasin <435> iabiv aurion <839> umin <4771> h <3588> swthria <4991> diayermanantov tou <3588> hliou <2246> kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> aggeloi <32> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> apaggellousin toiv <3588> andrasin <435> iabiv kai <2532> eufranyhsan <2165>

11:10 o <05869> Mkynyeb <02896> bwjh <03605> lkk <0> wnl <06213> Mtyvew <0413> Mkyla <03318> aun <04279> rxm <03003> syby <0582> ysna <0559> wrmayw(11:10)

11:10 kai <2532> eipan oi <3588> andrev <435> iabiv prov <4314> naav ton <3588> ammanithn aurion <839> exeleusomeya <1831> prov <4314> umav <4771> kai <2532> poihsete <4160> hmin <1473> to <3588> agayon <18> enwpion <1799> umwn <4771>

11:11 <03162> dxy <08147> Myns <0> Mb <07604> wrasn <03808> alw <06327> wupyw <07604> Myrasnh <01961> yhyw <03117> Mwyh <02527> Mx <05704> de <05983> Nwme <0853> ta <05221> wkyw <01242> rqbh <0821> trmsab <04264> hnxmh <08432> Kwtb <0935> wabyw <07218> Mysar <07969> hsls <05971> Meh <0853> ta <07586> lwas <07760> Mvyw <04283> trxmm <01961> yhyw(11:11)

11:11 kai <2532> egenhyh <1096> meta <3326> thn <3588> aurion <839> kai <2532> eyeto <5087> saoul <4549> ton <3588> laon <2992> eiv <1519> treiv <5140> arcav <746> kai <2532> eisporeuontai <1531> meson <3319> thv <3588> parembolhv en <1722> fulakh <5438> th <3588> prwinh <4407> kai <2532> etupton <5180> touv <3588> uiouv <5207> ammwn ewv <2193> dieyermanyh h <3588> hmera <2250> kai <2532> egenhyhsan <1096> oi <3588> upoleleimmenoi <5275> diesparhsan <1289> kai <2532> ouc <3364> upeleifyhsan <5275> en <1722> autoiv <846> duo <1417> kata <2596> to <3588> auto <846>

11:12 <04191> Mtymnw <0376> Mysnah <05414> wnt <05921> wnyle <04427> Klmy <07586> lwas <0559> rmah <04310> ym <08050> lawms <0413> la <05971> Meh <0559> rmayw(11:12)

11:12 kai <2532> eipen o <3588> laov <2992> prov <4314> samouhl <4545> tiv <5100> o <3588> eipav oti <3754> saoul <4549> ou <3364> basileusei <936> hmwn <1473> paradov <3860> touv <3588> andrav <435> kai <2532> yanatwsomen <2289> autouv <846>

11:13 o <03478> larvyb <08668> hewst <03068> hwhy <06213> hve <03117> Mwyh <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyb <0376> sya <04191> tmwy <03808> al <07586> lwas <0559> rmayw(11:13)

11:13 kai <2532> eipen saoul <4549> ouk <3364> apoyaneitai <599> oudeiv <3762> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> oti <3754> shmeron <4594> kuriov <2962> epoihsen <4160> swthrian <4991> en <1722> israhl <2474>

11:14 <04410> hkwlmh <08033> Ms <02318> sdxnw <01537> lglgh <01980> hklnw <01980> wkl <05971> Meh <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(11:14)

11:14 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legwn <3004> poreuywmen <4198> eiv <1519> galgala kai <2532> egkainiswmen <1457> ekei <1563> thn <3588> basileian <932>

11:15 P <03966> dam <05704> de <03478> larvy <0376> ysna <03605> lkw <07586> lwas <08033> Ms <08055> xmvyw <03068> hwhy <06440> ynpl <08002> Mymls <02077> Myxbz <08033> Ms <02076> wxbzyw <01537> lglgb <03068> hwhy <06440> ynpl <07586> lwas <0853> ta <08033> Ms <04427> wklmyw <01537> lglgh <05971> Meh <03605> lk <01980> wklyw(11:15)

11:15 kai <2532> eporeuyh <4198> pav <3956> o <3588> laov <2992> eiv <1519> galgala kai <2532> ecrisen <5548> samouhl <4545> ekei <1563> ton <3588> saoul <4549> eiv <1519> basilea <935> enwpion <1799> kuriou <2962> en <1722> galgaloiv kai <2532> eyusen <2380> ekei <1563> yusiav <2378> kai <2532> eirhnikav <1516> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> eufranyh <2165> samouhl <4545> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> wste <5620> lian <3029>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA