TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yohanes 11

11:1 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> asyenwn <770> (5723) lazarov <2976> apo <575> bhyaniav <963> ek <1537> thv <3588> kwmhv <2968> mariav <3137> kai <2532> maryav <3136> thv <3588> adelfhv <79> authv <846>

11:2 hn <1510> (5713) de <1161> mariam <3137> h <3588> aleiqasa <218> (5660) ton <3588> kurion <2962> murw <3464> kai <2532> ekmaxasa <1591> (5660) touv <3588> podav <4228> autou <846> taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> hv <3739> o <3588> adelfov <80> lazarov <2976> hsyenei <770> (5707)

11:3 apesteilan <649> (5656) oun <3767> ai <3588> adelfai <79> prov <4314> auton <846> legousai <3004> (5723) kurie <2962> ide <1492> (5657) on <3739> fileiv <5368> (5719) asyenei <770> (5719)

11:4 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) auth <3778> h <3588> asyeneia <769> ouk <3756> estin <1510> (5748) prov <4314> yanaton <2288> all <235> uper <5228> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> di <1223> authv <846>

11:5 hgapa <25> (5707) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> maryan <3136> kai <2532> thn <3588> adelfhn <79> authv <846> kai <2532> ton <3588> lazaron <2976>

11:6 wv <5613> oun <3767> hkousen <191> (5656) oti <3754> asyenei <770> (5719) tote <5119> men <3303> emeinen <3306> (5656) en <1722> w <3739> hn <1510> (5713) topw <5117> duo <1417> hmerav <2250>

11:7 epeita <1899> meta <3326> touto <5124> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> agwmen <71> (5725) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> palin <3825>

11:8 legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> rabbi <4461> nun <3568> ezhtoun <2212> (5707) se <4571> liyasai <3034> (5658) oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> palin <3825> upageiv <5217> (5719) ekei <1563>

11:9 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> ouci <3780> dwdeka <1427> wrai <5610> eisin <1510> (5748) thv <3588> hmerav <2250> ean <1437> tiv <5100> peripath <4043> (5725) en <1722> th <3588> hmera <2250> ou <3756> proskoptei <4350> (5719) oti <3754> to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> blepei <991> (5719)

11:10 ean <1437> de <1161> tiv <5100> peripath <4043> (5725) en <1722> th <3588> nukti <3571> proskoptei <4350> (5719) oti <3754> to <3588> fwv <5457> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846>

11:11 tauta <5023> eipen <2036> (5627) kai <2532> meta <3326> touto <5124> legei <3004> (5719) autoiv <846> lazarov <2976> o <3588> filov <5384> hmwn <2257> kekoimhtai <2837> (5769) alla <235> poreuomai <4198> (5736) ina <2443> exupnisw <1852> (5661) auton <846>

11:12 eipan <3004> (5627) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> autw <846> kurie <2962> ei <1487> kekoimhtai <2837> (5769) swyhsetai <4982> (5701)

11:13 eirhkei <2046> (5715) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> peri <4012> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> ekeinoi <1565> de <1161> edoxan <1380> (5656) oti <3754> peri <4012> thv <3588> koimhsewv <2838> tou <3588> upnou <5258> legei <3004> (5719)

11:14 tote <5119> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> parrhsia <3954> lazarov <2976> apeyanen <599> (5627)

11:15 kai <2532> cairw <5463> (5719) di <1223> umav <5209> ina <2443> pisteushte <4100> (5661) oti <3754> ouk <3756> hmhn <1510> (5713) ekei <1563> alla <235> agwmen <71> (5725) prov <4314> auton <846>

11:16 eipen <2036> (5627) oun <3767> ywmav <2381> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> toiv <3588> summayhtaiv <4827> agwmen <71> (5725) kai <2532> hmeiv <2249> ina <2443> apoyanwmen <599> (5632) met <3326> autou <846>

11:17 elywn <2064> (5631) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> euren <2147> (5627) auton <846> tessarav <5064> hdh <2235> hmerav <2250> econta <2192> (5723) en <1722> tw <3588> mnhmeiw <3419>

11:18 hn <1510> (5713) de <1161> bhyania <963> egguv <1451> twn <3588> ierosolumwn <2414> wv <5613> apo <575> stadiwn <4712> dekapente <1178>

11:19 polloi <4183> de <1161> ek <1537> twn <3588> ioudaiwn <2453> elhluyeisan <2064> (5715) prov <4314> thn <3588> maryan <3136> kai <2532> mariam <3137> ina <2443> paramuyhswntai <3888> (5667) autav <846> peri <4012> tou <3588> adelfou <80>

11:20 h <3588> oun <3767> marya <3136> wv <5613> hkousen <191> (5656) oti <3754> ihsouv <2424> ercetai <2064> (5736) uphnthsen <5221> (5656) autw <846> mariam <3137> de <1161> en <1722> tw <3588> oikw <3624> ekayezeto <2516> (5711)

11:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> h <3588> marya <3136> prov <4314> ihsoun <2424> kurie <2962> ei <1487> hv <1510> (5713) wde <5602> ouk <3756> an <302> apeyanen <599> (5627) o <3588> adelfov <80> mou <3450>

11:22 kai <2532> nun <3568> oida <1492> (5758) oti <3754> osa <3745> an <302> aithsh <154> (5672) ton <3588> yeon <2316> dwsei <1325> (5692) soi <4671> o <3588> yeov <2316>

11:23 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> anasthsetai <450> (5698) o <3588> adelfov <80> sou <4675>

11:24 legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> marya <3136> oida <1492> (5758) oti <3754> anasthsetai <450> (5698) en <1722> th <3588> anastasei <386> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

11:25 eipen <2036> (5627) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> anastasiv <386> kai <2532> h <3588> zwh <2222> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> kan <2579> apoyanh <599> (5632) zhsetai <2198> (5695)

11:26 kai <2532> pav <3956> o <3588> zwn <2198> (5723) kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ou <3756> mh <3361> apoyanh <599> (5632) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> pisteueiv <4100> (5719) touto <5124>

11:27 legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> egw <1473> pepisteuka <4100> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ercomenov <2064> (5740)

11:28 kai <2532> touto <5124> eipousa <2036> (5631) aphlyen <565> (5627) kai <2532> efwnhsen <5455> (5656) mariam <3137> thn <3588> adelfhn <79> authv <846> layra <2977> eipousa <2036> (5631) o <3588> didaskalov <1320> parestin <3918> (5748) kai <2532> fwnei <5455> (5719) se <4571>

11:29 ekeinh <1565> de <1161> wv <5613> hkousen <191> (5656) hgeryh <1453> (5681) tacu <5035> kai <2532> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846>

11:30 oupw <3768> de <1161> elhluyei <2064> (5715) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> all <235> hn <1510> (5713) eti <2089> en <1722> tw <3588> topw <5117> opou <3699> uphnthsen <5221> (5656) autw <846> h <3588> marya <3136>

11:31 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> oi <3588> ontev <1510> (5752) met <3326> authv <846> en <1722> th <3588> oikia <3614> kai <2532> paramuyoumenoi <3888> (5740) authn <846> idontev <1492> (5631) thn <3588> mariam <3137> oti <3754> tacewv <5030> anesth <450> (5627) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) hkolouyhsan <190> (5656) auth <846> doxantev <1380> (5660) oti <3754> upagei <5217> (5719) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> ina <2443> klaush <2799> (5661) ekei <1563>

11:32 h <3588> oun <3767> mariam <3137> wv <5613> hlyen <2064> (5627) opou <3699> hn <1510> (5713) ihsouv <2424> idousa <1492> (5631) auton <846> epesen <4098> (5627) autou <846> prov <4314> touv <3588> podav <4228> legousa <3004> (5723) autw <846> kurie <2962> ei <1487> hv <1510> (5713) wde <5602> ouk <3756> an <302> mou <3450> apeyanen <599> (5627) o <3588> adelfov <80>

11:33 ihsouv <2424> oun <3767> wv <5613> eiden <1492> (5627) authn <846> klaiousan <2799> (5723) kai <2532> touv <3588> sunelyontav <4905> (5631) auth <846> ioudaiouv <2453> klaiontav <2799> (5723) enebrimhsato <1690> (5662) tw <3588> pneumati <4151> kai <2532> etaraxen <5015> (5656) eauton <1438>

11:34 kai <2532> eipen <2036> (5627) pou <4226> teyeikate <5087> (5758) auton <846> legousin <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

11:35 edakrusen <1145> (5656) o <3588> ihsouv <2424>

11:36 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> ide <1492> (5657) pwv <4459> efilei <5368> (5707) auton <846>

11:37 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> eipan <3004> (5627) ouk <3756> edunato <1410> (5711) outov <3778> o <3588> anoixav <455> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> tou <3588> tuflou <5185> poihsai <4160> (5658) ina <2443> kai <2532> outov <3778> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

11:38 ihsouv <2424> oun <3767> palin <3825> embrimwmenov <1690> (5740) en <1722> eautw <1438> ercetai <2064> (5736) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> hn <1510> (5713) de <1161> sphlaion <4693> kai <2532> liyov <3037> epekeito <1945> (5711) ep <1909> autw <846>

11:39 legei <3004> (5719) o <3588> ihsouv <2424> arate <142> (5657) ton <3588> liyon <3037> legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> adelfh <79> tou <3588> teteleuthkotov <5053> (5761) marya <3136> kurie <2962> hdh <2235> ozei <3605> (5719) tetartaiov <5066> gar <1063> estin <1510> (5748)

11:40 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> ean <1437> pisteushv <4100> (5661) oqh <3708> (5695) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

11:41 hran <142> (5656) oun <3767> ton <3588> liyon <3037> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hren <142> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> anw <507> kai <2532> eipen <2036> (5627) pater <3962> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> hkousav <191> (5656) mou <3450>

11:42 egw <1473> de <1161> hdein <1492> (5715) oti <3754> pantote <3842> mou <3450> akoueiv <191> (5719) alla <235> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> ton <3588> periestwta <4026> (5761) eipon <2036> (5627) ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

11:43 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) fwnh <5456> megalh <3173> ekraugasen <2905> (5656) lazare <2976> deuro <1204> (5773) exw <1854>

11:44 exhlyen <1831> (5627) o <3588> teynhkwv <2348> (5761) dedemenov <1210> (5772) touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> keiriaiv <2750> kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> soudariw <4676> periededeto <4019> (5718) legei <3004> (5719) [o] <3588> ihsouv <2424> autoiv <846> lusate <3089> (5657) auton <846> kai <2532> afete <863> (5628) auton <846> upagein <5217> (5721)

11:45 polloi <4183> oun <3767> ek <1537> twn <3588> ioudaiwn <2453> oi <3588> elyontev <2064> (5631) prov <4314> thn <3588> mariam <3137> kai <2532> yeasamenoi <2300> (5666) o <3588> epoihsen <4160> (5656) episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846>

11:46 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> aphlyon <565> (5627) prov <4314> touv <3588> farisaiouv <5330> kai <2532> eipan <3004> (5627) autoiv <846> a <3739> epoihsen <4160> (5656) ihsouv <2424>

11:47 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> sunedrion <4892> kai <2532> elegon <3004> (5707) ti <5101> poioumen <4160> (5719) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> polla <4183> poiei <4160> (5719) shmeia <4592>

11:48 ean <1437> afwmen <863> (5632) auton <846> outwv <3779> pantev <3956> pisteusousin <4100> (5692) eiv <1519> auton <846> kai <2532> eleusontai <2064> (5695) oi <3588> rwmaioi <4514> kai <2532> arousin <142> (5692) hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> topon <5117> kai <2532> to <3588> eynov <1484>

11:49 eiv <1520> de <1161> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> kaiafav <2533> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) ouden <3762>

11:50 oude <3761> logizesye <3049> (5736) oti <3754> sumferei <4851> (5719) umin <5213> ina <2443> eiv <1520> anyrwpov <444> apoyanh <599> (5632) uper <5228> tou <3588> laou <2992> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> eynov <1484> apolhtai <622> (5643)

11:51 touto <5124> de <1161> af <575> eautou <1438> ouk <3756> eipen <2036> (5627) alla <235> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eprofhteusen <4395> (5656) oti <3754> emellen <3195> (5707) ihsouv <2424> apoynhskein <599> (5721) uper <5228> tou <3588> eynouv <1484>

11:52 kai <2532> ouc <3756> uper <5228> tou <3588> eynouv <1484> monon <3440> all <235> ina <2443> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> dieskorpismena <1287> (5772) sunagagh <4863> (5632) eiv <1519> en <1520>

11:53 ap <575> ekeinhv <1565> oun <3767> thv <3588> hmerav <2250> ebouleusanto <1011> (5662) ina <2443> apokteinwsin <615> (5725) auton <846>

11:54 o <3588> oun <3767> ihsouv <2424> ouketi <3765> parrhsia <3954> periepatei <4043> (5707) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> alla <235> aphlyen <565> (5627) ekeiyen <1564> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> egguv <1451> thv <3588> erhmou <2048> eiv <1519> efraim <2187> legomenhn <3004> (5746) polin <4172> kakei <2546> emeinen <3306> (5656) meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101>

11:55 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> to <3588> pasca <3957> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> anebhsan <305> (5627) polloi <4183> eiv <1519> ierosoluma <2414> ek <1537> thv <3588> cwrav <5561> pro <4253> tou <3588> pasca <3957> ina <2443> agniswsin <48> (5661) eautouv <1438>

11:56 ezhtoun <2212> (5707) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> elegon <3004> (5707) met <3326> allhlwn <240> en <1722> tw <3588> ierw <2411> esthkotev <2476> (5761) ti <5101> dokei <1380> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> elyh <2064> (5632) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859>

11:57 dedwkeisan <1325> (5715) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> entolav <1785> ina <2443> ean <1437> tiv <5100> gnw <1097> (5632) pou <4226> estin <1510> (5748) mhnush <3377> (5661) opwv <3704> piaswsin <4084> (5661) auton <846>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA