TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Samuel 23

23:1 <03478> larvy <02158> twrmz <05273> Myenw <03290> bqey <0430> yhla <04899> xysm <05920> le <06965> Mqh <01397> rbgh <05002> Manw <03448> ysy <01121> Nb <01732> dwd <05002> Man <0314> Mynrxah <01732> dwd <01697> yrbd <0428> hlaw(23:1)

23:1 kai <2532> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> dauid oi <3588> escatoi <2078> pistov <4103> dauid uiov <5207> iessai <2421> kai <2532> pistov <4103> anhr <435> on <3739> anesthsen <450> kuriov <2962> epi <1909> criston <5547> yeou <2316> iakwb <2384> kai <2532> euprepeiv qalmoi <5568> israhl <2474>

23:2 <03956> ynwsl <05921> le <04405> wtlmw <0> yb <01696> rbd <03068> hwhy <07307> xwr(23:2)

23:2 pneuma <4151> kuriou <2962> elalhsen <2980> en <1722> emoi <1473> kai <2532> o <3588> logov <3056> autou <846> epi <1909> glwsshv <1100> mou <1473>

23:3 <0430> Myhla <03374> tary <04910> lswm <06662> qydu <0120> Mdab <04910> lswm <03478> larvy <06697> rwu <01696> rbd <0> yl <03478> larvy <0430> yhla <0559> rma(23:3)

23:3 legei <3004> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> emoi <1473> elalhsen <2980> fulax <5441> israhl <2474> parabolhn <3850> eipon en <1722> anyrwpw <444> pwv <4459> krataiwshte <2901> fobon <5401> yeou <2316>

23:4 <0776> Uram <01877> asd <04306> rjmm <05051> hgnm <05645> twbe <03808> al <01242> rqb <08121> sms <02224> xrzy <01242> rqb <0216> rwakw(23:4)

23:4 kai <2532> en <1722> yew <2316> fwti <5457> prwiav anateilai <393> hliov <2246> to <3588> prwi <4404> ou <3364> parhlyen <3928> ek <1537> feggouv <5338> kai <2532> wv <3739> ex <1537> uetou <5205> clohv <5514> apo <575> ghv <1065>

23:5 <06779> xymuy <03808> al <03588> yk <02656> Upx <03605> lkw <03468> yesy <03605> lk <03588> yk <08104> hrmsw <03605> lkb <06186> hkwre <0> yl <07760> Mv <05769> Mlwe <01285> tyrb <03588> yk <0410> la <05973> Me <01004> ytyb <03651> Nk <03808> al <03588> yk(23:5)

23:5 ou <3364> gar <1063> outwv <3778> o <3588> oikov <3624> mou <1473> meta <3326> iscurou <2478> diayhkhn <1242> gar <1063> aiwnion <166> eyeto <5087> moi <1473> etoimhn <2092> en <1722> panti <3956> kairw <2540> pefulagmenhn <5442> oti <3754> pasa <3956> swthria <4991> mou <1473> kai <2532> pan <3956> yelhma <2307> oti <3754> ou <3364> mh <3165> blasthsh <985> o <3588> paranomov

23:6 <03947> wxqy <03027> dyb <03808> al <03588> yk <03605> Mhlk <05074> dnm <06975> Uwqk <01100> leylbw(23:6)

23:6 wsper <3746> akanya <173> exwsmenh <1856> pantev <3956> autoi <846> oti <3754> ou <3364> ceiri <5495> lhmfyhsontai <2983>

23:7 P <07675> tbsb <08313> wprvy <08313> Pwrv <0784> sabw <02595> tynx <06086> Uew <01270> lzrb <04390> almy <0> Mhb <05060> egy <0376> syaw(23:7)

23:7 kai <2532> anhr <435> ou <3364> kopiasei <2872> en <1722> autoiv <846> kai <2532> plhrev <4134> sidhrou <4604> kai <2532> xulon <3586> doratov kai <2532> en <1722> puri <4442> kausei <2545> kauyhsontai <2545> aiscunh <152> autwn <846>

23:8 o <0259> *txa {dxa} <06471> Mepb <02491> llx <03967> twam <08083> hnms <05921> le <06112> *ynueh {wnueh} <05722> wnyde <01931> awh <07991> yslsh <07218> sar <08461> ynmkxt <07675> tbsb <03427> bsy <01732> dwdl <0834> rsa <01368> Myrbgh <08034> twms <0428> hla(23:8)

23:8 tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> dunatwn <1415> dauid iebosye o <3588> cananaiov arcwn <758> tou <3588> tritou <5154> estin <1510> adinwn o <3588> aswnaiov outov <3778> espasato <4685> thn <3588> romfaian autou <846> epi <1909> oktakosiouv traumatiav eiv <1519> apax <530>

23:9 <03478> larvy <0376> sya <05927> wleyw <04421> hmxlml <08033> Ms <0622> wpoan <06430> Mytslpb <02778> Mprxb <01732> dwd <05973> Me <01368> *Myrbgh {Myrbg} <07969> hslsb <0266> yxxa <01121> Nb <01734> *wdd {ydd} <01121> Nb <0499> rzela <0310> *wyrxaw {wrxaw} (23:9)

23:9 kai <2532> met <3326> auton <846> eleazar <1648> uiov <5207> patradelfou autou <846> uiov <5207> sousitou en <1722> toiv <3588> trisin <5140> dunatoiv <1415> outov <3778> hn <1510> meta <3326> dauid en <1722> serran kai <2532> en <1722> tw <3588> oneidisai <3679> auton <846> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> sunhcyhsan <4863> ekei <1563> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> anebhsan <305> anhr <435> israhl <2474>

23:10 o <06584> jspl <0389> Ka <0310> wyrxa <07725> wbsy <05971> Mehw <01931> awhh <03117> Mwyb <01419> hlwdg <08668> hewst <03068> hwhy <06213> veyw <02719> brxh <0413> la <03027> wdy <01692> qbdtw <03027> wdy <03021> hegy <03588> yk <05704> de <06430> Mytslpb <05221> Kyw <06965> Mq <01931> awh(23:10)

23:10 autov <846> anesth <450> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> ewv <2193> ou <3739> ekopiasen <2872> h <3588> ceir <5495> autou <846> kai <2532> prosekollhyh <4347> h <3588> ceir <5495> autou <846> prov <4314> thn <3588> macairan <3162> kai <2532> epoihsen <4160> kuriov <2962> swthrian <4991> megalhn <3173> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> o <3588> laov <2992> ekayhto <2521> opisw <3694> autou <846> plhn <4133> ekdiduskein

23:11 <06430> Mytslp <06440> ynpm <05127> on <05971> Mehw <05742> Mysde <04395> halm <07704> hdvh <02513> tqlx <08033> Ms <01961> yhtw <02416> hyxl <06430> Mytslp <0622> wpoayw <02043> yrrh <089> aga <01121> Nb <08037> ams <0310> wyrxaw(23:11)

23:11 kai <2532> met <3326> auton <846> samaia uiov <5207> asa <760> o <3588> aroucaiov kai <2532> sunhcyhsan <4863> oi <3588> allofuloi <246> eiv <1519> yhria kai <2532> hn <1510> ekei <1563> meriv <3310> tou <3588> agrou <68> plhrhv <4134> fakou kai <2532> o <3588> laov <2992> efugen <5343> ek <1537> proswpou <4383> allofulwn <246>

23:12 o <01419> hlwdg <08668> hewst <03068> hwhy <06213> veyw <06430> Mytslp <0853> ta <05221> Kyw <05337> hlyuyw <02513> hqlxh <08432> Kwtb <03320> buytyw(23:12)

23:12 kai <2532> esthlwyh en <1722> mesw <3319> thv <3588> meridov <3310> kai <2532> exeilato <1807> authn <846> kai <2532> epataxen <3960> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> epoihsen <4160> kuriov <2962> swthrian <4991> megalhn <3173>

23:13 <07497> Myapr <06010> qmeb <02583> hnx <06430> Mytslp <02416> tyxw <05725> Mlde <04631> trem <0413> la <01732> dwd <0413> la <07105> ryuq <0413> la <0935> wabyw <07218> sar <07970> Myslshm <07970> *hsls {Mysls} <03381> wdryw(23:13)

23:13 kai <2532> katebhsan <2597> treiv <5140> apo <575> twn <3588> triakonta <5144> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> kaswn prov <4314> dauid eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> odollam kai <2532> tagma <5001> twn <3588> allofulwn <246> parenebalon en <1722> th <3588> koiladi rafaim

23:14 <01035> Mxl <0> tyb <0227> za <06430> Mytslp <04673> bumw <04686> hdwumb <0227> za <01732> dwdw(23:14)

23:14 kai <2532> dauid tote <5119> en <1722> th <3588> perioch <4042> kai <2532> to <3588> uposthma twn <3588> allofulwn <246> tote <5119> en <1722> baiyleem

23:15 <08179> resb <0834> rsa <01035> Mxl <0> tyb <0877> rabm <04325> Mym <08248> ynqsy <04310> ym <0559> rmayw <01732> dwd <0183> hwatyw(23:15)

23:15 kai <2532> epeyumhsen <1937> dauid kai <2532> eipen tiv <5100> potiei <4222> me <1473> udwr <5204> ek <1537> tou <3588> lakkou tou <3588> en <1722> baiyleem tou <3588> en <1722> th <3588> pulh <4439> to <3588> de <1161> susthma twn <3588> allofulwn <246> tote <5119> en <1722> baiyleem

23:16 <03068> hwhyl <0853> Mta <05258> Koyw <08354> Mtwtsl <014> hba <03808> alw <01732> dwd <0413> la <0935> wabyw <05375> wavyw <08179> resb <0834> rsa <01035> Mxl <0> tyb <0877> rabm <04325> Mym <07579> wbasyw <06430> Mytslp <04264> hnxmb <01368> Myrbgh <07969> tsls <01234> weqbyw(23:16)

23:16 kai <2532> dierrhxan oi <3588> treiv <5140> dunatoi <1415> en <1722> th <3588> parembolh twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> udreusanto udwr <5204> ek <1537> tou <3588> lakkou tou <3588> en <1722> baiyleem tou <3588> en <1722> th <3588> pulh <4439> kai <2532> elaban <2983> kai <2532> paregenonto <3854> prov <4314> dauid kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> piein <4095> auto <846> kai <2532> espeisen <4689> auto <846> tw <3588> kuriw <2962>

23:17 o <01368> Myrbgh <07969> tsls <06213> wve <0428> hla <08354> Mtwtsl <014> hba <03808> alw <05315> Mtwspnb <01980> Myklhh <0582> Mysnah <01818> Mdh <02063> taz <06213> ytvem <03068> hwhy <0> yl <02486> hlylx <0559> rmayw(23:17)

23:17 kai <2532> eipen ilewv <2436> moi <1473> kurie <2962> tou <3588> poihsai <4160> touto <3778> ei <1487> aima <129> twn <3588> andrwn <435> twn <3588> poreuyentwn <4198> en <1722> taiv <3588> qucaiv <5590> autwn <846> piomai <4095> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> piein <4095> auto <846> tauta <3778> epoihsan <4160> oi <3588> treiv <5140> dunatoi <1415>

23:18 <07969> hslsb <08034> Ms <0> wlw <02491> llx <03967> twam <07969> sls <05921> le <02595> wtynx <0853> ta <05782> rrwe <01931> awhw <07992> *hslsh {yslsh} <07218> sar <01931> awh <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawy <0251> yxa <052> ysybaw(23:18)

23:18 kai <2532> abessa adelfov <80> iwab uiov <5207> sarouiav autov <846> arcwn <757> en <1722> toiv <3588> trisin <5140> kai <2532> autov <846> exhgeiren to <3588> doru autou <846> epi <1909> triakosiouv <5145> traumatiav kai <2532> autw <846> onoma <3686> en <1722> toiv <3588> trisin <5140>

23:19 o <0935> ab <03808> al <07969> hslsh <05704> dew <08269> rvl <0> Mhl <01961> yhyw <03513> dbkn <03588> ykh <07969> hslsh <04480> Nm(23:19)

23:19 ek <1537> twn <3588> triwn <5140> ekeinwn <1565> endoxov <1741> kai <2532> egeneto <1096> autoiv <846> eiv <1519> arconta <758> kai <2532> ewv <2193> twn <3588> triwn <5140> ouk <3364> hlyen <2064>

23:20 <07950> glsh <03117> Mwyb <0953> rabh <08432> Kwtb <0738> *yrah {hyrah} <0853> ta <05221> hkhw <03381> dry <01931> awhw <04124> bawm <0739> lara <08147> yns <0853> ta <05221> hkh <01931> awh <06909> laubqm <06467> Mylep <07227> br <02416> *lyx {yx} <0376> sya <01121> Nb <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw(23:20)

23:20 kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae anhr <435> autov <846> pollostov ergoiv <2041> apo <575> kabesehl kai <2532> autov <846> epataxen <3960> touv <3588> duo <1417> uiouv <5207> arihl tou <3588> mwab kai <2532> autov <846> katebh <2597> kai <2532> epataxe <3960> ton <3588> leonta <3023> en <1722> mesw <3319> tou <3588> lakkou en <1722> th <3588> hmera <2250> thv <3588> cionov <5510>

23:21 <02595> wtynxb <02026> whgrhyw <04713> yrumh <03027> dym <02595> tynxh <0853> ta <01497> lzgyw <07626> jbsb <0413> wyla <03381> dryw <02595> tynx <04713> yrumh <03027> dybw <04758> harm <0834> *sya {rsa} <04713> yrum <0376> sya <0853> ta <05221> hkh <01931> awhw(23:21)

23:21 autov <846> epataxen <3960> ton <3588> andra <435> ton <3588> aiguption <124> andra <435> oraton <3707> en <1722> de <1161> th <3588> ceiri <5495> tou <3588> aiguptiou <124> doru wv <3739> xulon <3586> diabayrav kai <2532> katebh <2597> prov <4314> auton <846> en <1722> rabdw kai <2532> hrpasen <726> to <3588> doru ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> aiguptiou <124> kai <2532> apekteinen <615> auton <846> en <1722> tw <3588> dorati autou <846>

23:22 <01368> Myrbgh <07969> hslsb <08034> Ms <0> wlw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynb <06213> hve <0428> hla(23:22)

23:22 tauta <3778> epoihsen <4160> banaiav uiov <5207> iwdae kai <2532> autw <846> onoma <3686> en <1722> toiv <3588> trisin <5140> toiv <3588> dunatoiv <1415>

23:23 o <04928> wtemsm <0413> la <01732> dwd <07760> whmvyw <0935> ab <03808> al <07969> hslsh <0413> law <03513> dbkn <07970> Myslsh <04480> Nm(23:23)

23:23 ek <1537> twn <3588> triwn <5140> endoxov <1741> kai <2532> prov <4314> touv <3588> treiv <5140> ouk <3364> hlyen <2064> kai <2532> etaxen <5021> auton <846> dauid eiv <1519> tav <3588> akoav <189> autou <846>

23:24 <01035> Mxl <0> tyb <01734> wdd <01121> Nb <0445> Nnxla <07970> Myslsb <03097> bawy <0251> yxa <06214> la <0> hve(23:24)

23:24 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> dunatwn <1415> dauid basilewv <935> asahl adelfov <80> iwab outov <3778> en <1722> toiv <3588> triakonta <5144> eleanan uiov <5207> doudi patradelfou autou <846> en <1722> baiyleem

23:25 o <02733> ydrxh <0470> aqyla <02733> ydrxh <08048> hms(23:25)

23:25 samai o <3588> aroudaiov elika o <3588> arwdaiov

23:26 o <08621> yewqth <06142> sqe <01121> Nb <05896> arye <06407> yjlph <02503> Ulx(23:26)

23:26 ellhv o <3588> felwyi irav uiov <5207> ekkav o <3588> yekwithv

23:27 o <02843> ytsxh <04012> ynbm <06069> yttneh <044> rzeyba(23:27)

23:27 abiezer o <3588> anaywyithv ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> aswyitou

23:28 o <05200> ytpjnh <04121> yrhm <0266> yxxah <06756> Nwmlu(23:28)

23:28 selmwn o <3588> awithv moore o <3588> netwfayithv

23:29 o <01144> Nmynb <01121> ynb <01390> tebgm <07380> ybyr <01121> Nb <0863> ytao <05200> ytpjnh <01196> hneb <01121> Nb <02460> blx(23:29)

23:29 ela uiov <5207> baana o <3588> netwfayithv eyyi uiov <5207> riba ek <1537> gabaey uiov <5207> beniamin <958>

23:30 o <01608> seg <05158> ylxnm <01914> ydh <06553> ynterp <01141> whynb(23:30)

23:30 banaiav o <3588> faraywnithv ouri ek <1537> nacaligaiav

23:31 o <01273> ymxrbh <05820> twmze <06164> ytbreh <045> Nwble <0> yba(23:31)

23:31 abihl uiov <5207> tou <3588> arabwyitou azmwy o <3588> barsamithv

23:32 o <03083> Ntnwhy <03464> Nsy <01121> ynb <08170> ynblesh <0455> abxyla(23:32)

23:32 eliasou o <3588> salabwnithv uioi <5207> iasan iwnayan

23:33 o <02043> yrrah <08325> rrs <01121> Nb <0279> Mayxa <02043> yrrhh <08048> hms(23:33)

23:33 samma o <3588> arwdithv acian uiov <5207> sarad o <3588> araourithv

23:34 o <01526> ynlgh <0302> lptyxa <01121> Nb <0463> Meylao <04602> ytkemh <01121> Nb <0308> yboxa <01121> Nb <0467> jlpyla(23:34)

23:34 alifaley uiov <5207> tou <3588> asbitou uiov <5207> tou <3588> maacati eliab uiov <5207> acitofel tou <3588> gelwnitou

23:35 o <0701> ybrah <06474> yrep <03761> ylmrkh <02695> *yrux {wrux} (23:35)

23:35 asarai o <3588> karmhliov farai o <3588> erci

23:36 o <01425> ydgh <01137> ynbo <06678> hbum <05416> Ntn <01121> Nb <03008> lagy(23:36)

23:36 igaal uiov <5207> nayan <3481> apo <575> dunamewv <1411> uiov <5207> gaddi

23:37 o <06870> hyru <01121> Nb <03097> bawy <03627> ylk <05375> *avn {yavn} <0886> ytrabh <05171> yrxno <05984> ynmeh <06768> qlu(23:37)

23:37 elie o <3588> ammanithv gelwrai o <3588> bhrwyaiov airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> iwab uiou <5207> sarouiav

23:38 o <03505> yrtyh <01619> brg <03505> yrtyh <05896> arye(23:38)

23:38 irav o <3588> ieyiraiov garhb o <3588> ieyiraiov

23:39 P <07651> hebsw <07970> Mysls <03605> lk <02850> ytxh <0223> hyrwa(23:39)

23:39 ouriav <3774> o <3588> cettaiov pantev <3956> triakonta <5144> kai <2532> epta <2033>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA