TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 19

19:1 tote <5119> oun <3767> elaben <2983> (5627) o <3588> pilatov <4091> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> emastigwsen <3146> (5656)

19:2 kai <2532> oi <3588> stratiwtai <4757> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) autou <846> th <3588> kefalh <2776> kai <2532> imation <2440> porfuroun <4210> periebalon <4016> (5627) auton <846>

19:3 kai <2532> hrconto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) caire <5463> (5720) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> edidosan <1325> (5707) autw <846> rapismata <4475>

19:4 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) palin <3825> exw <1854> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ide <1492> (5657) agw <71> (5719) umin <5213> auton <846> exw <1854> ina <2443> gnwte <1097> (5632) oti <3754> oudemian <3762> aitian <156> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846>

19:5 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> exw <1854> forwn <5409> (5723) ton <3588> akanyinon <174> stefanon <4735> kai <2532> to <3588> porfuroun <4210> imation <2440> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> idou <2400> (5628) o <3588> anyrwpov <444>

19:6 ote <3753> oun <3767> eidon <1492> (5627) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) staurwson <4717> (5657) staurwson <4717> (5657) legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> labete <2983> (5628) auton <846> umeiv <5210> kai <2532> staurwsate <4717> (5657) egw <1473> gar <1063> ouc <3756> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

19:7 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> hmeiv <2249> nomon <3551> ecomen <2192> (5719) kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> ofeilei <3784> (5719) apoyanein <599> (5629) oti <3754> uion <5207> yeou <2316> eauton <1438> epoihsen <4160> (5656)

19:8 ote <3753> oun <3767> hkousen <191> (5656) o <3588> pilatov <4091> touton <5126> ton <3588> logon <3056> mallon <3123> efobhyh <5399> (5675)

19:9 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> palin <3825> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424> poyen <4159> ei <1510> (5748) su <4771> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrisin <612> ouk <3756> edwken <1325> (5656) autw <846>

19:10 legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> o <3588> pilatov <4091> emoi <1698> ou <3756> laleiv <2980> (5719) ouk <3756> oidav <1492> (5758) oti <3754> exousian <1849> ecw <2192> (5719) apolusai <630> (5658) se <4571> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) staurwsai <4717> (5658) se <4571>

19:11 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> ouk <3756> eicev <2192> (5707) exousian <1849> kat <2596> emou <1700> oudemian <3762> ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) dedomenon <1325> (5772) soi <4671> anwyen <509> dia <1223> touto <5124> o <3588> paradouv <3860> (5631) me <3165> soi <4671> meizona <3173> amartian <266> ecei <2192> (5719)

19:12 ek <1537> toutou <5127> o <3588> pilatov <4091> ezhtei <2212> (5707) apolusai <630> (5658) auton <846> oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) ean <1437> touton <5126> apolushv <630> (5661) ouk <3756> ei <1510> (5748) filov <5384> tou <3588> kaisarov <2541> pav <3956> o <3588> basilea <935> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) antilegei <483> (5719) tw <3588> kaisari <2541>

19:13 o <3588> oun <3767> pilatov <4091> akousav <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> hgagen <71> (5627) exw <1854> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) epi <1909> bhmatov <968> eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) liyostrwton <3038> ebraisti <1447> de <1161> gabbaya <1042>

19:14 hn <1510> (5713) de <1161> paraskeuh <3904> tou <3588> pasca <3957> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ioudaioiv <2453> ide <1492> (5657) o <3588> basileuv <935> umwn <5216>

19:15 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> ekeinoi <1565> aron <142> (5657) aron <142> (5657) staurwson <4717> (5657) auton <846> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ton <3588> basilea <935> umwn <5216> staurwsw <4717> (5692) apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> arciereiv <749> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) basilea <935> ei <1487> mh <3361> kaisara <2541>

19:16 tote <5119> oun <3767> paredwken <3860> (5656) auton <846> autoiv <846> ina <2443> staurwyh <4717> (5686) parelabon <3880> (5627) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424>

19:17 kai <2532> bastazwn <941> (5723) eautw <1438> ton <3588> stauron <4716> exhlyen <1831> (5627) eiv <1519> ton <3588> legomenon <3004> (5746) kraniou <2898> topon <5117> o <3739> legetai <3004> (5743) ebraisti <1447> golgoya <1115>

19:18 opou <3699> auton <846> estaurwsan <4717> (5656) kai <2532> met <3326> autou <846> allouv <243> duo <1417> enteuyen <1782> kai <2532> enteuyen <1782> meson <3319> de <1161> ton <3588> ihsoun <2424>

19:19 egraqen <1125> (5656) de <1161> kai <2532> titlon <5102> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> eyhken <5087> (5656) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> hn <1510> (5713) de <1161> gegrammenon <1125> (5772) ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

19:20 touton <5126> oun <3767> ton <3588> titlon <5102> polloi <4183> anegnwsan <314> (5627) twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) o <3588> topov <5117> thv <3588> polewv <4172> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772) ebraisti <1447> rwmaisti <4515> ellhnisti <1676>

19:21 elegon <3004> (5707) oun <3767> tw <3588> pilatw <4091> oi <3588> arciereiv <749> twn <3588> ioudaiwn <2453> mh <3361> grafe <1125> (5720) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> all <235> oti <3754> ekeinov <1565> eipen <2036> (5627) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eimi <1510> (5748)

19:22 apekriyh <611> (5662) o <3588> pilatov <4091> o <3739> gegrafa <1125> (5758) gegrafa <1125> (5758)

19:23 oi <3588> oun <3767> stratiwtai <4757> ote <3753> estaurwsan <4717> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> elabon <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) tessara <5064> merh <3313> ekastw <1538> stratiwth <4757> merov <3313> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> citwn <5509> arafov <729> ek <1537> twn <3588> anwyen <509> ufantov <5307> di <1223> olou <3650>

19:24 eipan <3004> (5627) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> mh <3361> sciswmen <4977> (5661) auton <846> alla <235> lacwmen <2975> (5632) peri <4012> autou <846> tinov <5101> estai <1510> (5704) ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> mou <3450> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> ton <3588> imatismon <2441> mou <3450> ebalon <906> (5627) klhron <2819> oi <3588> men <3303> oun <3767> stratiwtai <4757> tauta <5023> epoihsan <4160> (5656)

19:25 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> para <3844> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> ihsou <2424> h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> h <3588> adelfh <79> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> maria <3137> h <3588> tou <3588> klwpa <2832> kai <2532> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094>

19:26 ihsouv <2424> oun <3767> idwn <1492> (5631) thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> ton <3588> mayhthn <3101> parestwta <3936> (5761) on <3739> hgapa <25> (5707) legei <3004> (5719) th <3588> mhtri <3384> gunai <1135> ide <1492> (5657) o <3588> uiov <5207> sou <4675>

19:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> mayhth <3101> ide <1492> (5657) h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> wrav <5610> elaben <2983> (5627) o <3588> mayhthv <3101> authn <846> eiv <1519> ta <3588> idia <2398>

19:28 meta <3326> touto <5124> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hdh <2235> panta <3956> tetelestai <5055> (5769) ina <2443> teleiwyh <5048> (5686) h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) diqw <1372> (5719)

19:29 skeuov <4632> ekeito <2749> (5711) oxouv <3690> meston <3324> spoggon <4699> oun <3767> meston <3324> tou <3588> oxouv <3690> usswpw <5301> periyentev <4060> (5631) proshnegkan <4374> (5656) autou <846> tw <3588> stomati <4750>

19:30 ote <3753> oun <3767> elaben <2983> (5627) to <3588> oxov <3690> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) tetelestai <5055> (5769) kai <2532> klinav <2827> (5660) thn <3588> kefalhn <2776> paredwken <3860> (5656) to <3588> pneuma <4151>

19:31 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> epei <1893> paraskeuh <3904> hn <1510> (5713) ina <2443> mh <3361> meinh <3306> (5661) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> ta <3588> swmata <4983> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> hn <1510> (5713) gar <1063> megalh <3173> h <3588> hmera <2250> ekeinou <1565> tou <3588> sabbatou <4521> hrwthsan <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> ina <2443> kateagwsin <2608> (5652) autwn <846> ta <3588> skelh <4628> kai <2532> arywsin <142> (5686)

19:32 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> stratiwtai <4757> kai <2532> tou <3588> men <3303> prwtou <4413> kateaxan <2608> (5656) ta <3588> skelh <4628> kai <2532> tou <3588> allou <243> tou <3588> sustaurwyentov <4957> (5685) autw <846>

19:33 epi <1909> de <1161> ton <3588> ihsoun <2424> elyontev <2064> (5631) wv <5613> eidon <1492> (5627) hdh <2235> auton <846> teynhkota <2348> (5761) ou <3756> kateaxan <2608> (5656) autou <846> ta <3588> skelh <4628>

19:34 all <235> eiv <1520> twn <3588> stratiwtwn <4757> logch <3057> autou <846> thn <3588> pleuran <4125> enuxen <3572> (5656) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> aima <129> kai <2532> udwr <5204>

19:35 kai <2532> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) memarturhken <3140> (5758) kai <2532> alhyinh <228> autou <846> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> kai <2532> ekeinov <1565> oiden <1492> (5758) oti <3754> alhyh <227> legei <3004> (5719) ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> pisteuhte <4100> (5725)

19:36 egeneto <1096> (5633) gar <1063> tauta <5023> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) ostoun <3747> ou <3756> suntribhsetai <4937> (5691) autou <846>

19:37 kai <2532> palin <3825> etera <2087> grafh <1124> legei <3004> (5719) oqontai <3700> (5695) eiv <1519> on <3739> exekenthsan <1574> (5656)

19:38 meta <3326> de <1161> tauta <3778> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> wn <1510> (5752) mayhthv <3101> [tou] <3588> ihsou <2424> kekrummenov <2928> (5772) de <1161> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> ina <2443> arh <142> (5661) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> epetreqen <2010> (5656) o <3588> pilatov <4091> hlyen <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> hren <142> (5656) to <3588> swma <4983> autou <846>

19:39 hlyen <2064> (5627) de <1161> kai <2532> nikodhmov <3530> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> to <3588> prwton <4413> ferwn <5342> (5723) eligma <3395> smurnhv <4666> kai <2532> alohv <250> wv <5613> litrav <3046> ekaton <1540>

19:40 elabon <2983> (5627) oun <3767> to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auto <846> oyonioiv <3608> meta <3326> twn <3588> arwmatwn <759> kaywv <2531> eyov <1485> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> entafiazein <1779> (5721)

19:41 hn <1510> (5713) de <1161> en <1722> tw <3588> topw <5117> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) khpov <2779> kai <2532> en <1722> tw <3588> khpw <2779> mnhmeion <3419> kainon <2537> en <1722> w <3739> oudepw <3764> oudeiv <3762> hn <1510> (5713) teyeimenov <5087> (5772)

19:42 ekei <1563> oun <3767> dia <1223> thn <3588> paraskeuhn <3904> twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> mnhmeion <3419> eyhkan <5087> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA