TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 40

40:1 <07775> ytews <08085> emsyw <0413> yla <05186> jyw <03068> hwhy <06960> ytywq <06960> hwq( (2) ) <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(40:1)

40:1 (39:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> (39:2) upomenwn <5278> upemeina <5278> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prosescen <4337> moi <1473> kai <2532> eishkousen <1522> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473>

40:2 <0838> yrsa <03559> Nnwk <07272> ylgr <05553> elo <05921> le <06965> Mqyw <03121> Nwyh <02916> jyjm <07588> Nwas <0953> rwbm <05927> ynleyw<40:3> (40:2)

40:2 (39:3) kai <2532> anhgagen <321> me <1473> ek <1537> lakkou talaipwriav <5004> kai <2532> apo <575> phlou <4081> iluov kai <2532> esthsen <2476> epi <1909> petran <4073> touv <3588> podav <4228> mou <1473> kai <2532> kathuyunen <2720> ta <3588> diabhmata mou <1473>

40:3 <03068> hwhyb <0982> wxjbyw <03372> waryyw <07227> Mybr <07200> wary <0430> wnyhlal <08416> hlht <02319> sdx <07892> rys <06310> ypb <05414> Ntyw<40:4> (40:3)

40:3 (39:4) kai <2532> enebalen <1685> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <1473> asma kainon <2537> umnon <5215> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> oqontai <3708> polloi <4183> kai <2532> fobhyhsontai <5399> kai <2532> elpiousin <1679> epi <1909> kurion <2962>

40:4 <03577> bzk <07750> yjvw <07295> Mybhr <0413> la <06437> hnp <03808> alw <04009> wxjbm <03068> hwhy <07760> Mv <0834> rsa <01397> rbgh <0835> yrsa<40:5> (40:4)

40:4 (39:5) makariov <3107> anhr <435> ou <3739> estin <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> elpiv <1680> autou <846> kai <2532> ouk <3364> enebleqen <1689> eiv <1519> mataiothtav <3153> kai <2532> maniav <3130> qeudeiv <5571>

40:5 <05608> rpom <06105> wmue <01696> hrbdaw <05046> hdyga <0413> Kyla <06186> Kre <0369> Nya <0413> wnyla <04284> Kytbsxmw <06381> Kytalpn <0430> yhla <03068> hwhy <0859> hta <06213> tyve <07227> twbr<40:6> (40:5)

40:5 (39:6) polla <4183> epoihsav <4160> su <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> kai <2532> toiv <3588> dialogismoiv <1261> sou <4771> ouk <3364> estin <1510> tiv <5100> omoiwyhsetai <3666> soi <4771> aphggeila kai <2532> elalhsa <2980> eplhyunyhsan <4129> uper <5228> ariymon <706>

40:6 <07592> tlas <03808> al <02401> hajxw <05930> hlwe <0> yl <03738> tyrk <0241> Mynza <02654> tupx <03808> al <04503> hxnmw <02077> xbz<40:7> (40:6)

40:6 (39:7) yusian <2378> kai <2532> prosforan <4376> ouk <3364> hyelhsav <2309> wtia <5621> de <1161> kathrtisw <2675> moi <1473> olokautwma <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3364> hthsav <154>

40:7 <05921> yle <03789> bwtk <05612> rpo <04039> tlgmb <0935> ytab <02009> hnh <0559> ytrma <0227> za<40:8> (40:7)

40:7 (39:8) tote <5119> eipon idou <2400> hkw en <1722> kefalidi <2777> bibliou <975> gegraptai <1125> peri <4012> emou <1473>

40:8 <04578> yem <08432> Kwtb <08451> Ktrwtw <02654> ytupx <0430> yhla <07522> Knwur <06213> twvel<40:9> (40:8)

40:8 (39:9) tou <3588> poihsai <4160> to <3588> yelhma <2307> sou <4771> o <3588> yeov <2316> mou <1473> eboulhyhn <1014> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> sou <4771> en <1722> mesw <3319> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473>

40:9 <03045> tedy <0859> hta <03068> hwhy <03607> alka <03808> al <08193> ytpv <02009> hnh <07227> br <06951> lhqb <06664> qdu <01319> ytrvb<40:10> (40:9)

40:9 (39:10) euhggelisamhn <2097> dikaiosunhn <1343> en <1722> ekklhsia <1577> megalh <3173> idou <2400> ta <3588> ceilh <5491> mou <1473> ou <3364> mh <3165> kwlusw <2967> kurie <2962> su <4771> egnwv <1097>

40:10 <07227> br <06951> lhql <0571> Ktmaw <02617> Kdox <03582> ytdxk <03808> al <0559> ytrma <08668> Ktewstw <0530> Ktnwma <03820> ybl <08432> Kwtb <03680> ytyok <03808> al <06666> Ktqdu<40:11> (40:10)

40:10 (39:11) thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> ouk <3364> ekruqa <2928> en <1722> th <3588> kardia <2588> mou <1473> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> kai <2532> to <3588> swthrion <4992> sou <4771> eipa ouk <3364> ekruqa <2928> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> apo <575> sunagwghv <4864> pollhv <4183>

40:11 <05341> ynwruy <08548> dymt <0571> Ktmaw <02617> Kdox <04480> ynmm <07356> Kymxr <03607> alkt <03808> al <03068> hwhy <0859> hta<40:12> (40:11)

40:11 (39:12) su <4771> de <1161> kurie <2962> mh <3165> makrunhv touv <3588> oiktirmouv <3628> sou <4771> ap <575> emou <1473> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> antelabonto mou <1473>

40:12 <05800> ynbze <03820> yblw <07218> ysar <08185> twrevm <06105> wmue <07200> twarl <03201> ytlky <03808> alw <05771> ytnwe <05381> ynwgyvh <04557> rpom <0369> Nya <05704> de <07451> twer <05921> yle <0661> wppa <03588> yk<40:13> (40:12)

40:12 (39:13) oti <3754> periescon <4023> me <1473> kaka <2556> wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706> katelabon <2638> me <1473> ai <3588> anomiai <458> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hdunhyhn <1410> tou <3588> blepein <991> eplhyunyhsan <4129> uper <5228> tav <3588> tricav <2359> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> egkatelipen <1459> me <1473>

40:13 <02363> hswx <05833> ytrzel <03068> hwhy <05337> ynlyuhl <03068> hwhy <07521> hur<40:14> (40:13)

40:13 (39:14) eudokhson <2106> kurie <2962> tou <3588> rusasyai me <1473> kurie <2962> eiv <1519> to <3588> bohyhsai <997> moi <1473> proscev <4337>

40:14 <07451> yter <02655> yupx <03637> wmlkyw <0268> rwxa <05472> wgoy <05595> htwpol <05315> yspn <01245> ysqbm <03162> dxy <02659> wrpxyw <0954> wsby<40:15> (40:14)

40:14 (39:15) kataiscunyeihsan <2617> kai <2532> entrapeihsan <1788> ama <260> oi <3588> zhtountev <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> tou <3588> exarai <1808> authn <846> apostrafeihsan <654> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> entrapeihsan <1788> oi <3588> yelontev <2309> moi <1473> kaka <2556>

40:15 <01889> xah <01889> xah <0> yl <0559> Myrmah <01322> Mtsb <06118> bqe <05921> le <08074> wmsy<40:16> (40:15)

40:15 (39:16) komisasywsan <2865> paracrhma <3916> aiscunhn <152> autwn <846> oi <3588> legontev <3004> moi <1473> euge euge

40:16 <08668> Ktewst <0157> ybha <03068> hwhy <01431> ldgy <08548> dymt <0559> wrmay <01245> Kysqbm <03605> lk <0> Kb <08055> wxmvyw <07797> wvyvy<40:17> (40:16)

40:16 (39:17) agalliasainto kai <2532> eufranyeihsan <2165> epi <1909> soi <4771> pantev <3956> oi <3588> zhtountev <2212> se <4771> kurie <2962> kai <2532> eipatwsan dia <1223> pantov <3956> megalunyhtw <3170> o <3588> kuriov <2962> oi <3588> agapwntev <25> to <3588> swthrion <4992> sou <4771>

40:17 <0309> rxat <0408> la <0430> yhla <0859> hta <06403> yjlpmw <05833> ytrze <0> yl <02803> bsxy <0136> ynda <034> Nwybaw <06041> yne <0589> ynaw<40:18> (40:17)

40:17 (39:18) egw <1473> de <1161> ptwcov <4434> eimi <1510> kai <2532> penhv <3993> kuriov <2962> frontiei <5431> mou <1473> bohyov <998> mou <1473> kai <2532> uperaspisthv mou <1473> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> mou <1473> mh <3165> cronishv <5549>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA