TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 139:1-24

139:1 <03045> edtw <02713> yntrqx <03068> hwhy <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(139:1)

139:1 (138:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid kurie <2962> edokimasav <1381> me <1473> kai <2532> egnwv <1097> me <1473>

139:2 <07350> qwxrm <07454> yerl <0995> htnb <06965> ymwqw <03427> ytbs <03045> tedy <0859> hta(139:2)

139:2 (138:2) su <4771> egnwv <1097> thn <3588> kayedran <2515> mou <1473> kai <2532> thn <3588> egersin <1454> mou <1473> su <4771> sunhkav <4920> touv <3588> dialogismouv <1261> mou <1473> apo <575> makroyen <3113>

139:3 <05532> htnkoh <01870> ykrd <03605> lkw <02219> tyrz <07252> yebrw <0734> yxra(139:3)

139:3 (138:3) thn <3588> tribon mou <1473> kai <2532> thn <3588> scoinon mou <1473> su <4771> exicniasav kai <2532> pasav <3956> tav <3588> odouv <3598> mou <1473> proeidev <4308>

139:4 <03605> hlk <03045> tedy <03068> hwhy <02005> Nh <03956> ynwslb <04405> hlm <0369> Nya <03588> yk(139:4)

139:4 (138:4) oti <3754> ouk <3364> estin <1510> logov <3056> en <1722> glwssh <1100> mou <1473>

139:5 <03709> hkpk <05921> yle <07896> tstw <06696> yntru <06924> Mdqw <0268> rwxa(139:5)

139:5 (138:5) idou <2400> kurie <2962> su <4771> egnwv <1097> panta <3956> ta <3588> escata <2078> kai <2532> ta <3588> arcaia <744> su <4771> eplasav <4111> me <1473> kai <2532> eyhkav <5087> ep <1909> eme <1473> thn <3588> ceira <5495> sou <4771>

139:6 <0> hl <03201> lkwa <03808> al <07682> hbgvn <04480> ynmm <01847> ted <06383> *haylp {hyalp} (139:6)

139:6 (138:6) eyaumastwyh h <3588> gnwsiv <1108> sou <4771> ex <1537> emou <1473> ekrataiwyh <2901> ou <3364> mh <3165> dunwmai <1410> prov <4314> authn <846>

139:7 <01272> xrba <06440> Kynpm <0575> hnaw <07307> Kxwrm <01980> Kla <0575> hna(139:7)

139:7 (138:7) pou <4225> poreuyw <4198> apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> sou <4771> kai <2532> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> pou <4225> fugw <5343>

139:8 <02005> Knh <07585> lwas <03331> heyuaw <0859> hta <08033> Ms <08064> Myms <05266> qoa <0518> Ma(139:8)

139:8 (138:8) ean <1437> anabw <305> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> su <4771> ei <1510> ekei <1563> ean <1437> katabw <2597> eiv <1519> ton <3588> adhn <86> parei <3918>

139:9 <03220> My <0319> tyrxab <07931> hnksa <07837> rxs <03671> ypnk <05375> ava(139:9)

139:9 (138:9) ean <1437> analaboimi <353> tav <3588> pterugav <4420> mou <1473> kat <2596> oryron <3722> kai <2532> kataskhnwsw <2681> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> thv <3588> yalasshv <2281>

139:10 <03225> Knymy <0270> ynzxatw <05148> ynxnt <03027> Kdy <08033> Ms <01571> Mg(139:10)

139:10 (138:10) kai <2532> gar <1063> ekei <1563> h <3588> ceir <5495> sou <4771> odhghsei <3594> me <1473> kai <2532> kayexei <2722> me <1473> h <3588> dexia <1188> sou <4771>

139:11 <01157> yndeb <0216> rwa <03915> hlylw <07779> ynpwsy <02822> Ksx <0389> Ka <0559> rmaw(139:11)

139:11 (138:11) kai <2532> eipa ara <685> skotov <4655> katapathsei <2662> me <1473> kai <2532> nux <3571> fwtismov <5462> en <1722> th <3588> trufh <5172> mou <1473>

139:12 <0219> hrwak <02825> hkysxk <0215> ryay <03117> Mwyk <03915> hlylw <04480> Kmm <02821> Kysxy <03808> al <02822> Ksx <01571> Mg(139:12)

139:12 (138:12) oti <3754> skotov <4655> ou <3364> skotisyhsetai <4654> apo <575> sou <4771> kai <2532> nux <3571> wv <3739> hmera <2250> fwtisyhsetai <5461> wv <3739> to <3588> skotov <4655> authv <846> outwv <3778> kai <2532> to <3588> fwv <5457> authv <846>

139:13 <0517> yma <0990> Njbb <05526> ynkot <03629> ytylk <07069> tynq <0859> hta <03588> yk(139:13)

139:13 (138:13) oti <3754> su <4771> ekthsw <2932> touv <3588> nefrouv <3510> mou <1473> kurie <2962> antelabou mou <1473> ek <1537> gastrov <1064> mhtrov <3384> mou <1473>

139:14 <03966> dam <03045> tedy <05315> yspnw <04639> Kyvem <06381> Myalpn <06395> ytylpn <03372> twarwn <03588> yk <05921> le <03034> Kdwa(139:14)

139:14 (138:14) exomologhsomai <1843> soi <4771> oti <3754> foberwv <5398> eyaumastwyhn yaumasia <2297> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kai <2532> h <3588> quch <5590> mou <1473> ginwskei <1097> sfodra <4970>

139:15 <0776> Ura <08482> twytxtb <07551> ytmqr <05643> rtob <06213> ytyve <0834> rsa <04480> Kmm <06108> ymue <03582> dxkn <03808> al(139:15)

139:15 (138:15) ouk <3364> ekrubh <2928> to <3588> ostoun <3747> mou <1473> apo <575> sou <4771> o <3739> epoihsav <4160> en <1722> krufh <2931> kai <2532> h <3588> upostasiv <5287> mou <1473> en <1722> toiv <3588> katwtatoiv thv <3588> ghv <1065>

139:16 <0> Mhb <0259> dxa <03808> *wlw {alw} <03335> wruy <03117> Mymy <03789> wbtky <03605> Mlk <05612> Krpo <05921> lew <05869> Kynye <07200> war <01564> ymlg(139:16)

139:16 (138:16) to <3588> akatergaston mou <1473> eidosan <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> kai <2532> epi <1909> to <3588> biblion <975> sou <4771> pantev <3956> grafhsontai <1125> hmerav <2250> plasyhsontai <4111> kai <2532> ouyeiv <3762> en <1722> autoiv <846>

139:17 <07218> Mhysar <06105> wmue <04100> hm <0410> la <07454> Kyer <03365> wrqy <04100> hm <0> ylw(139:17)

139:17 (138:17) emoi <1473> de <1161> lian <3029> etimhyhsan <5091> oi <3588> filoi <5384> sou <4771> o <3588> yeov <2316> lian <3029> ekrataiwyhsan <2901> ai <3588> arcai <746> autwn <846>

139:18 <05973> Kme <05750> ydwew <06974> ytuyqh <07235> Nwbry <02344> lwxm <05608> Mrpoa(139:18)

139:18 (138:18) exariymhsomai autouv <846> kai <2532> uper <5228> ammon <285> plhyunyhsontai <4129> exhgeryhn <1825> kai <2532> eti <2089> eimi <1510> meta <3326> sou <4771>

139:19 <04480> ynm <05493> wrwo <01818> Mymd <0582> ysnaw <07563> esr <0433> hwla <06991> ljqt <0518> Ma(139:19)

139:19 (138:19) ean <1437> apokteinhv <615> amartwlouv <268> o <3588> yeov <2316> andrev <435> aimatwn <129> ekklinate <1578> ap <575> emou <1473>

139:20 <06145> Kyre <07723> awsl <05375> avn <04209> hmzml <0559> Krmay <0834> rsa(139:20)

139:20 (138:20) oti <3754> ereiv eiv <1519> dialogismon <1261> lhmqontai <2983> eiv <1519> mataiothta <3153> tav <3588> poleiv <4172> sou <4771>

139:21 <06962> jjwqta <08618> Kymmwqtbw <08130> anva <03068> hwhy <08130> Kyanvm <03808> awlh(139:21)

139:21 (138:21) ouci <3364> touv <3588> misountav <3404> se <4771> kurie <2962> emishsa <3404> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> exethkomhn

139:22 <0> yl <01961> wyh <0341> Mybywal <08130> Mytanv <08135> hanv <08503> tylkt(139:22)

139:22 (138:22) teleion <5046> misov emisoun <3404> autouv <846> eiv <1519> ecyrouv <2190> egenonto <1096> moi <1473>

139:23 <08312> yperv <03045> edw <0974> ynnxb <03824> ybbl <03045> edw <0410> la <02713> ynrqx(139:23)

139:23 (138:23) dokimason <1381> me <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> gnwyi <1097> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> etason me <1473> kai <2532> gnwyi <1097> tav <3588> tribouv <5147> mou <1473>

139:24 <05769> Mlwe <01870> Krdb <05148> ynxnw <0> yb <06090> bue <01870> Krd <0518> Ma <07200> harw(139:24)

139:24 (138:24) kai <2532> ide <3708> ei <1487> odov <3598> anomiav <458> en <1722> emoi <1473> kai <2532> odhghson <3594> me <1473> en <1722> odw <3598> aiwnia <166>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA