TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 17

17:1 diodeusantev <1353> (5660) de <1161> thn <3588> amfipolin <295> kai <2532> thn <3588> apollwnian <624> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> yessalonikhn <2332> opou <3699> hn <1510> (5713) sunagwgh <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453>

17:2 kata <2596> de <1161> to <3588> eiwyov <1486> (5756) tw <3588> paulw <3972> eishlyen <1525> (5627) prov <4314> autouv <846> kai <2532> epi <1909> sabbata <4521> tria <5140> dielexato <1256> (5662) autoiv <846> apo <575> twn <3588> grafwn <1124>

17:3 dianoigwn <1272> (5723) kai <2532> paratiyemenov <3908> (5734) oti <3754> ton <3588> criston <5547> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> ihsouv <2424> on <3739> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

17:4 kai <2532> tinev <5100> ex <1537> autwn <846> epeisyhsan <3982> (5681) kai <2532> proseklhrwyhsan <4345> (5681) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> [tw] <3588> sila <4609> twn <3588> te <5037> sebomenwn <4576> (5740) ellhnwn <1672> plhyov <4128> polu <4183> gunaikwn <1135> te <5037> twn <3588> prwtwn <4413> ouk <3756> oligai <3641>

17:5 zhlwsantev <2206> (5660) de <1161> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> proslabomenoi <4355> (5642) twn <3588> agoraiwn <60> andrav <435> tinav <5100> ponhrouv <4190> kai <2532> oclopoihsantev <3792> (5660) eyoruboun <2350> (5707) thn <3588> polin <4172> kai <2532> epistantev <2186> (5631) th <3588> oikia <3614> iasonov <2394> ezhtoun <2212> (5707) autouv <846> proagagein <4254> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218>

17:6 mh <3361> eurontev <2147> (5631) de <1161> autouv <846> esuron <4951> (5707) iasona <2394> kai <2532> tinav <5100> adelfouv <80> epi <1909> touv <3588> politarcav <4173> bowntev <994> (5723) oti <3754> oi <3588> thn <3588> oikoumenhn <3625> anastatwsantev <387> (5660) outoi <3778> kai <2532> enyade <1759> pareisin <3918> (5748)

17:7 ouv <3739> upodedektai <5264> (5766) iaswn <2394> kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> apenanti <561> twn <3588> dogmatwn <1378> kaisarov <2541> prassousin <4238> (5719) basilea <935> eteron <2087> legontev <3004> (5723) einai <1510> (5750) ihsoun <2424>

17:8 etaraxan <5015> (5656) de <1161> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> touv <3588> politarcav <4173> akouontav <191> (5723) tauta <5023>

17:9 kai <2532> labontev <2983> (5631) to <3588> ikanon <2425> para <3844> tou <3588> iasonov <2394> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> apelusan <630> (5656) autouv <846>

17:10 oi <3588> de <1161> adelfoi <80> euyewv <2112> dia <1223> nuktov <3571> exepemqan <1599> (5656) ton <3588> te <5037> paulon <3972> kai <2532> ton <3588> silan <4609> eiv <1519> beroian <960> oitinev <3748> paragenomenoi <3854> (5637) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> aphesan <549> (5713)

17:11 outoi <3778> de <1161> hsan <1510> (5713) eugenesteroi <2104> twn <3588> en <1722> yessalonikh <2332> oitinev <3748> edexanto <1209> (5662) ton <3588> logon <3056> meta <3326> pashv <3956> proyumiav <4288> [to] <3588> kay <2596> hmeran <2250> anakrinontev <350> (5723) tav <3588> grafav <1124> ei <1487> ecoi <2192> (5722) tauta <5023> outwv <3779>

17:12 polloi <4183> men <3303> oun <3767> ex <1537> autwn <846> episteusan <4100> (5656) kai <2532> twn <3588> ellhnidwn <1674> gunaikwn <1135> twn <3588> euschmonwn <2158> kai <2532> andrwn <435> ouk <3756> oligoi <3641>

17:13 wv <5613> de <1161> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> apo <575> thv <3588> yessalonikhv <2332> ioudaioi <2453> oti <3754> kai <2532> en <1722> th <3588> beroia <960> kathggelh <2605> (5648) upo <5259> tou <3588> paulou <3972> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> hlyon <2064> (5627) kakei <2546> saleuontev <4531> (5723) kai <2532> tarassontev <5015> (5723) touv <3588> oclouv <3793>

17:14 euyewv <2112> de <1161> tote <5119> ton <3588> paulon <3972> exapesteilan <1821> (5656) oi <3588> adelfoi <80> poreuesyai <4198> (5738) ewv <2193> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> upemeinan <5278> (5656) te <5037> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> ekei <1563>

17:15 oi <3588> de <1161> kayistanontev <2525> (5723) ton <3588> paulon <3972> hgagon <71> (5627) ewv <2193> ayhnwn <116> kai <2532> labontev <2983> (5631) entolhn <1785> prov <4314> ton <3588> silan <4609> kai <2532> ton <3588> timoyeon <5095> ina <2443> wv <5613> tacista <5033> elywsin <2064> (5632) prov <4314> auton <846> exhesan <1826> (5713)

17:16 en <1722> de <1161> taiv <3588> ayhnaiv <116> ekdecomenou <1551> (5740) autouv <846> tou <3588> paulou <3972> parwxuneto <3947> (5712) to <3588> pneuma <4151> autou <846> en <1722> autw <846> yewrountov <2334> (5723) kateidwlon <2712> ousan <1510> (5752) thn <3588> polin <4172>

17:17 dielegeto <1256> (5711) men <3303> oun <3767> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kai <2532> toiv <3588> sebomenoiv <4576> (5740) kai <2532> en <1722> th <3588> agora <58> kata <2596> pasan <3956> hmeran <2250> prov <4314> touv <3588> paratugcanontav <3909> (5723)

17:18 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> epikoureiwn <1946> kai <2532> stoikwn <4770> filosofwn <5386> suneballon <4820> (5707) autw <846> kai <2532> tinev <5100> elegon <3004> (5707) ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) o <3588> spermologov <4691> outov <3778> legein <3004> (5721) oi <3588> de <1161> xenwn <3581> daimoniwn <1140> dokei <1380> (5719) kataggeleuv <2604> einai <1510> (5750) oti <3754> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> thn <3588> anastasin <386> euhggelizeto <2097> (5710)

17:19 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> autou <846> epi <1909> ton <3588> areion <697> pagon <697> hgagon <71> (5627) legontev <3004> (5723) dunameya <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) tiv <5101> h <3588> kainh <2537> auth <3778> [h] <3588> upo <5259> sou <4675> laloumenh <2980> (5746) didach <1322>

17:20 xenizonta <3579> (5723) gar <1063> tina <5100> eisfereiv <1533> (5719) eiv <1519> tav <3588> akoav <189> hmwn <2257> boulomeya <1014> (5736) oun <3767> gnwnai <1097> (5629) tina <5100> yelei <2309> (5719) tauta <5023> einai <1510> (5750)

17:21 ayhnaioi <117> de <1161> pantev <3956> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) xenoi <3581> eiv <1519> ouden <3762> eteron <2087> hukairoun <2119> (5707) h <2228> legein <3004> (5721) ti <5100> h <2228> akouein <191> (5721) ti <5100> kainoteron <2537>

17:22 stayeiv <2476> (5685) de <1161> paulov <3972> en <1722> mesw <3319> tou <3588> areiou <697> pagou <697> efh <5346> (5713) andrev <435> ayhnaioi <117> kata <2596> panta <3956> wv <5613> deisidaimonesterouv <1174> umav <5209> yewrw <2334> (5719)

17:23 diercomenov <1330> (5740) gar <1063> kai <2532> anayewrwn <333> (5723) ta <3588> sebasmata <4574> umwn <5216> euron <2147> (5627) kai <2532> bwmon <1041> en <1722> w <3739> epegegrapto <1924> (5718) agnwstw <57> yew <2316> o <3739> oun <3767> agnoountev <50> (5723) eusebeite <2151> (5719) touto <5124> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

17:24 o <3588> yeov <2316> o <3588> poihsav <4160> (5660) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autw <846> outov <3778> ouranou <3772> kai <2532> ghv <1093> uparcwn <5225> (5723) kuriov <2962> ouk <3756> en <1722> ceiropoihtoiv <5499> naoiv <3485> katoikei <2730> (5719)

17:25 oude <3761> upo <5259> ceirwn <5495> anyrwpinwn <442> yerapeuetai <2323> (5743) prosdeomenov <4326> (5740) tinov <5100> autov <846> didouv <1325> (5723) pasin <3956> zwhn <2222> kai <2532> pnohn <4157> kai <2532> ta <3588> panta <3956>

17:26 epoihsen <4160> (5656) te <5037> ex <1537> enov <1520> pan <3956> eynov <1484> anyrwpwn <444> katoikein <2730> (5721) epi <1909> pantov <3956> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1093> orisav <3724> (5660) prostetagmenouv <4367> (5772) kairouv <2540> kai <2532> tav <3588> oroyesiav <3734> thv <3588> katoikiav <2733> autwn <846>

17:27 zhtein <2212> (5721) ton <3588> yeon <2316> ei <1487> ara <686> ge <1065> qhlafhseian <5584> (5659) auton <846> kai <2532> euroien <2147> (5630) kai <2532> ge <1065> ou <3756> makran <3112> apo <575> enov <1520> ekastou <1538> hmwn <2257> uparconta <5225> (5723)

17:28 en <1722> autw <846> gar <1063> zwmen <2198> (5719) kai <2532> kinoumeya <2795> (5743) kai <2532> esmen <1510> (5748) wv <5613> kai <2532> tinev <5100> twn <3588> kay <2596> umav <5209> poihtwn <4163> eirhkasin <2046> (5758) tou <3588> gar <1063> kai <2532> genov <1085> esmen <1510> (5748)

17:29 genov <1085> oun <3767> uparcontev <5225> (5723) tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ofeilomen <3784> (5719) nomizein <3543> (5721) crusw <5557> h <2228> argurw <696> h <2228> liyw <3037> caragmati <5480> tecnhv <5078> kai <2532> enyumhsewv <1761> anyrwpou <444> to <3588> yeion <2304> einai <1510> (5750) omoion <3664>

17:30 touv <3588> men <3303> oun <3767> cronouv <5550> thv <3588> agnoiav <52> uperidwn <5237> (5660) o <3588> yeov <2316> ta <3588> nun <3568> apaggellei <518> (5719) toiv <3588> anyrwpoiv <444> pantav <3956> pantacou <3837> metanoein <3340> (5721)

17:31 kayoti <2530> esthsen <2476> (5656) hmeran <2250> en <1722> h <3739> mellei <3195> (5719) krinein <2919> (5721) thn <3588> oikoumenhn <3625> en <1722> dikaiosunh <1343> en <1722> andri <435> w <3739> wrisen <3724> (5656) pistin <4102> parascwn <3930> (5631) pasin <3956> anasthsav <450> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>

17:33 outwv <3779> o <3588> paulov <3972> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> mesou <3319> autwn <846>

17:34 tinev <5100> de <1161> andrev <435> kollhyentev <2853> (5685) autw <846> episteusan <4100> (5656) en <1722> oiv <3739> kai <2532> dionusiov <1354> [o] <3588> areopagithv <698> kai <2532> gunh <1135> onomati <3686> damariv <1152> kai <2532> eteroi <2087> sun <4862> autoiv <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA