TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 34

34:1 <06310> ypb <08416> wtlht <08548> dymt <06256> te <03605> lkb <03068> hwhy <0853> ta <01288> hkrba( (2) ) <01980> Klyw <01644> whsrgyw <040> Klmyba <06440> ynpl <02940> wmej <0853> ta <08138> wtwnsb <01732> dwdl(34:1)

34:1 (33:1) tw <3588> dauid opote <3698> hlloiwsen to <3588> proswpon <4383> autou <846> enantion <1726> abimelec kai <2532> apelusen <630> auton <846> kai <2532> aphlyen <565> (33:2) euloghsw <2127> ton <3588> kurion <2962> en <1722> panti <3956> kairw <2540> dia <1223> pantov <3956> h <3588> ainesiv <133> autou <846> en <1722> tw <3588> stomati <4750> mou <1473>

34:2 <08055> wxmvyw <06035> Mywne <08085> wemsy <05315> yspn <01984> llhtt <03068> hwhyb<34:3> (34:2)

34:2 (33:3) en <1722> tw <3588> kuriw <2962> epainesyhsetai h <3588> quch <5590> mou <1473> akousatwsan <191> praeiv <4239> kai <2532> eufranyhtwsan <2165>

34:3 <03162> wdxy <08034> wms <07311> hmmwrnw <0854> yta <03068> hwhyl <01431> wldg<34:4> (34:3)

34:3 (33:4) megalunate <3170> ton <3588> kurion <2962> sun <4862> emoi <1473> kai <2532> uqwswmen <5312> to <3588> onoma <3686> autou <846> epi <1909> to <3588> auto <846>

34:4 <05337> ynlyuh <04035> ytwrwgm <03605> lkmw <06030> ynnew <03068> hwhy <0853> ta <01875> ytsrd<34:5> (34:4)

34:4 (33:5) exezhthsa <1567> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ephkousen mou <1473> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> paroikiwn <3940> mou <1473> errusato me <1473>

34:5 <02659> wrpxy <0408> la <06440> Mhynpw <05102> wrhnw <0413> wyla <05027> wjybh<34:6> (34:5)

34:5 (33:6) proselyate <4334> prov <4314> auton <846> kai <2532> fwtisyhte <5461> kai <2532> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> ou <3364> mh <3165> kataiscunyh <2617>

34:6 <03467> weyswh <06869> wytwru <03605> lkmw <08085> ems <03068> hwhyw <07121> arq <06041> yne <02088> hz<34:7> (34:6)

34:6 (33:7) outov <3778> o <3588> ptwcov <4434> ekekraxen <2896> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> eishkousen <1522> autou <846> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> yliqewn <2347> autou <846> eswsen <4982> auton <846>

34:7 <02502> Mulxyw <03373> wyaryl <05439> bybo <03068> hwhy <04397> Kalm <02583> hnx<34:8> (34:7)

34:7 (33:8) parembalei aggelov <32> kuriou <2962> kuklw twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846> kai <2532> rusetai autouv <846>

34:8 <0> wb <02620> hoxy <01397> rbgh <0835> yrsa <03068> hwhy <02896> bwj <03588> yk <07200> warw <02938> wmej<34:9> (34:8)

34:8 (33:9) geusasye kai <2532> idete <3708> oti <3754> crhstov <5543> o <3588> kuriov <2962> makariov <3107> anhr <435> ov <3739> elpizei <1679> ep <1909> auton <846>

34:9 <03373> wyaryl <04270> rwoxm <0369> Nya <03588> yk <06918> wysdq <03068> hwhy <0853> ta <03372> wary<34:10> (34:9)

34:9 (33:10) fobhyhte <5399> ton <3588> kurion <2962> oi <3588> agioi <40> autou <846> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> usterhma <5303> toiv <3588> foboumenoiv <5399> auton <846>

34:10 <02896> bwj <03605> lk <02637> wroxy <03808> al <03068> hwhy <01875> ysrdw <07456> wberw <07326> wsr <03715> Myrypk<34:11> (34:10)

34:10 (33:11) plousioi <4145> eptwceusan <4433> kai <2532> epeinasan <3983> oi <3588> de <1161> ekzhtountev <1567> ton <3588> kurion <2962> ouk <3364> elattwyhsontai pantov <3956> agayou <18> diaqalma

34:11 <03925> Mkdmla <03068> hwhy <03374> tary <0> yl <08085> wems <01121> Mynb <01980> wkl<34:12> (34:11)

34:11 (33:12) deute <1205> tekna <5043> akousate <191> mou <1473> fobon <5401> kuriou <2962> didaxw <1321> umav <4771>

34:12 <02896> bwj <07200> twarl <03117> Mymy <0157> bha <02416> Myyx <02655> Upxh <0376> syah <04310> ym<34:13> (34:12)

34:12 (33:13) tiv <5100> estin <1510> anyrwpov <444> o <3588> yelwn <2309> zwhn <2222> agapwn <25> hmerav <2250> idein <3708> agayav <18>

34:13 <04820> hmrm <01696> rbdm <08193> Kytpvw <07451> erm <03956> Knwsl <05341> run<34:14> (34:13)

34:13 (33:14) pauson <3973> thn <3588> glwssan <1100> sou <4771> apo <575> kakou <2556> kai <2532> ceilh <5491> sou <4771> tou <3588> mh <3165> lalhsai <2980> dolon <1388>

34:14 <07291> whpdrw <07965> Mwls <01245> sqb <02896> bwj <06213> hvew <07451> erm <05493> rwo<34:15> (34:14)

34:14 (33:15) ekklinon <1578> apo <575> kakou <2556> kai <2532> poihson <4160> agayon <18> zhthson <2212> eirhnhn <1515> kai <2532> diwxon <1377> authn <846>

34:15 <07775> Mtews <0413> la <0241> wynzaw <06662> Myqydu <0413> la <03068> hwhy <05869> ynye<34:16> (34:15)

34:15 (33:16) ofyalmoi <3788> kuriou <2962> epi <1909> dikaiouv <1342> kai <2532> wta <3775> autou <846> eiv <1519> dehsin <1162> autwn <846>

34:16 <02143> Mrkz <0776> Uram <03772> tyrkhl <07451> er <06213> yveb <03068> hwhy <06440> ynp<34:17> (34:16)

34:16 (33:17) proswpon <4383> de <1161> kuriou <2962> epi <1909> poiountav <4160> kaka <2556> tou <3588> exoleyreusai ek <1537> ghv <1065> to <3588> mnhmosunon <3422> autwn <846>

34:17 <05337> Mlyuh <06869> Mtwru <03605> lkmw <08085> ems <03068> hwhyw <06817> wqeu<34:18> (34:17)

34:17 (33:18) ekekraxan <2896> oi <3588> dikaioi <1342> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> eishkousen <1522> autwn <846> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> yliqewn <2347> autwn <846> errusato autouv <846>

34:18 <03467> eyswy <07307> xwr <01793> yakd <0853> taw <03820> bl <07665> yrbsnl <03068> hwhy <07138> bwrq<34:19> (34:18)

34:18 (33:19) egguv <1451> kuriov <2962> toiv <3588> suntetrimmenoiv <4937> thn <3588> kardian <2588> kai <2532> touv <3588> tapeinouv <5011> tw <3588> pneumati <4151> swsei <4982>

34:19 <03068> hwhy <05337> wnlyuy <03605> Mlkmw <06662> qydu <07451> twer <07227> twbr<34:20> (34:19)

34:19 (33:20) pollai <4183> ai <3588> yliqeiv <2347> twn <3588> dikaiwn <1342> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> autwn <846> rusetai autouv <846>

34:20 <07665> hrbsn <03808> al <02007> hnhm <0259> txa <06106> wytwmue <03605> lk <08104> rms<34:21> (34:20)

34:20 (33:21) kuriov <2962> fulassei <5442> panta <3956> ta <3588> osta <3747> autwn <846> en <1519> ex <1537> autwn <846> ou <3364> suntribhsetai <4937>

34:21 <0816> wmsay <06662> qydu <08130> yanvw <07451> her <07563> esr <04191> ttwmt<34:22> (34:21)

34:21 (33:22) yanatov <2288> amartwlwn <268> ponhrov <4190> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> ton <3588> dikaion <1342> plhmmelhsousin

34:22 <0> wb <02620> Myoxh <03605> lk <0816> wmsay <03808> alw <05650> wydbe <05315> spn <03068> hwhy <06299> hdwp<34:23> (34:22)

34:22 (33:23) lutrwsetai <3084> kuriov <2962> qucav <5590> doulwn <1401> autou <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> plhmmelhswsin pantev <3956> oi <3588> elpizontev <1679> ep <1909> auton <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA