TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ayub 27

27:1 <0559> rmayw <04912> wlsm <05375> tav <0347> bwya <03254> Poyw(27:1)

27:1 eti <2089> de <1161> prosyeiv <4369> iwb <2492> eipen tw <3588> prooimiw

27:2 <05315> yspn <04843> rmh <07706> ydsw <04941> yjpsm <05493> ryoh <0410> la <02416> yx(27:2)

27:2 zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> outw <3778> me <1473> kekriken <2919> kai <2532> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> pikranav <4087> mou <1473> thn <3588> quchn <5590>

27:3 <0639> ypab <0433> hwla <07307> xwrw <0> yb <05397> ytmsn <05750> dwe <03605> lk <03588> yk(27:3)

27:3 h <2228> mhn <3303> eti <2089> thv <3588> pnohv <4157> mou <1473> enoushv <1751> pneuma <4151> de <1161> yeion <2304> to <3588> perion moi <1473> en <1722> risin

27:4 <07423> hymr <01897> hghy <0518> Ma <03956> ynwslw <05766> hlwe <08193> ytpv <01696> hnrbdt <0518> Ma(27:4)

27:4 mh <3165> lalhsein <2980> ta <3588> ceilh <5491> mou <1473> anoma <459> oude <3761> h <3588> quch <5590> mou <1473> melethsei <3191> adika <94>

27:5 <04480> ynmm <08538> ytmt <05493> ryoa <03808> al <01478> ewga <05704> de <0853> Mkta <06663> qydua <0518> Ma <0> yl <02486> hlylx(27:5)

27:5 mh <3165> moi <1473> eih <1510> dikaiouv <1342> umav <4771> apofhnai ewv <2193> an <302> apoyanw <599> ou <3364> gar <1063> apallaxw <525> mou <1473> thn <3588> akakian

27:6 <03117> ymym <03824> ybbl <02778> Prxy <03808> al <07503> hpra <03808> alw <02388> ytqzxh <06666> ytqdub(27:6)

27:6 dikaiosunh <1343> de <1161> prosecwn <4337> ou <3364> mh <3165> prowmai ou <3364> gar <1063> sunoida emautw <1683> atopa <824> praxav <4238>

27:7 <05767> lwek <06965> ymmwqtmw <0341> ybya <07563> esrk <01961> yhy(27:7)

27:7 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> eihsan <1510> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> wsper <3746> h <3588> katastrofh <2692> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> oi <3588> ep <1909> eme <1473> epanistanomenoi wsper <3746> h <3588> apwleia <684> twn <3588> paranomwn

27:8 <05315> wspn <0433> hwla <07953> lsy <03588> yk <01214> euby <03588> yk <02611> Pnx <08615> twqt <04100> hm <03588> yk(27:8)

27:8 kai <2532> tiv <5100> gar <1063> estin <1510> elpiv <1680> asebei <765> oti <3754> epecei pepoiywv <3982> epi <1909> kurion <2962> ara <685> swyhsetai <4982>

27:9 <06869> hru <05921> wyle <0935> awbt <03588> yk <0410> la <08085> emsy <06818> wtqeuh(27:9)

27:9 h <2228> thn <3588> dehsin <1162> autou <846> eisakousetai <1522> kuriov <2962> h <2228> epelyoushv autw <846> anagkhv

27:10 <06256> te <03605> lkb <0433> hwla <07121> arqy <06026> gnety <07706> yds <05921> le <0518> Ma(27:10)

27:10 mh <3165> ecei <2192> tina <5100> parrhsian enanti <1725> autou <846> h <2228> wv <3739> epikalesamenou autou <846> eisakousetai <1522> autou <846>

27:11 <03582> dxka <03808> al <07706> yds <05973> Me <0834> rsa <0410> la <03027> dyb <0853> Mkta <03384> hrwa(27:11)

27:11 alla <235> dh <1161> anaggelw <312> umin <4771> ti <5100> estin <1510> en <1722> ceiri <5495> kuriou <2962> a <3739> estin <1510> para <3844> pantokratori <3841> ou <3364> qeusomai

27:12 <01891> wlbht <01892> lbh <02088> hz <04100> hmlw <02372> Mtyzx <03605> Mklk <0859> Mta <02005> Nh(27:12)

27:12 idou <2400> dh <1161> pantev <3956> oidate oti <3754> kena <2756> kenoiv <2756> epiballete <1911>

27:13 <03947> wxqy <07706> ydsm <06184> Myuyre <05159> tlxnw <0410> la <05973> Me <07563> esr <0120> Mda <02506> qlx <02088> hz(27:13)

27:13 auth <3778> h <3588> meriv <3310> anyrwpou <444> asebouv <765> para <3844> kuriou <2962> kthma <2933> de <1161> dunastwn <1413> eleusetai <2064> para <3844> pantokratorov <3841> ep <1909> autouv <846>

27:14 <03899> Mxl <07646> webvy <03808> al <06631> wyauauw <02719> brx <03926> wml <01121> wynb <07235> wbry <0518> Ma(27:14)

27:14 ean <1437> de <1161> polloi <4183> genwntai <1096> oi <3588> uioi <5207> autou <846> eiv <1519> sfaghn <4967> esontai <1510> ean <1437> de <1161> kai <2532> andrwywsin prosaithsousin <4319>

27:15 <01058> hnykbt <03808> al <0490> wytnmlaw <06912> wrbqy <04194> twmb <08300> *wydyrv {wdyrv} (27:15)

27:15 oi <3588> de <1161> periontev autou <846> en <1722> yanatw <2288> teleuthsousin <5053> chrav <5503> de <1161> autwn <846> ouyeiv <3762> elehsei <1653>

27:16 <04403> swblm <03559> Nyky <02563> rmxkw <03701> Pok <06083> rpek <06651> rbuy <0518> Ma(27:16)

27:16 ean <1437> sunagagh <4863> wsper <3746> ghn <1065> argurion <694> isa <2470> de <1161> phlw <4081> etoimash <2090> crusion <5553>

27:17 <02505> qlxy <05355> yqn <03701> Pokw <03847> sbly <06662> qyduw <03559> Nyky(27:17)

27:17 tauta <3778> panta <3956> dikaioi <1342> peripoihsontai ta <3588> de <1161> crhmata <5536> autou <846> alhyinoi <228> kayexousin <2722>

27:18 <05341> run <06213> hve <05521> hkokw <01004> wtyb <06211> sek <01129> hnb(27:18)

27:18 apebh <576> de <1161> o <3588> oikov <3624> autou <846> wsper <3746> shtev <4597> kai <2532> wsper <3746> aracnh

27:19 <0369> wnnyaw <06491> xqp <05869> wynye <0622> Poay <03808> alw <07901> bksy <06223> ryse(27:19)

27:19 plousiov <4145> koimhyeiv <2837> kai <2532> ou <3364> prosyhsei <4369> ofyalmouv <3788> autou <846> dihnoixen <1272> kai <2532> ouk <3364> estin <1510>

27:20 <05492> hpwo <01589> wtbng <03915> hlyl <01091> twhlb <04325> Mymk <05381> whgyvt(27:20)

27:20 sunhnthsan <4876> autw <846> wsper <3746> udwr <5204> ai <3588> odunai <3601> nukti <3571> de <1161> ufeilato auton <846> gnofov <1105>

27:21 <04725> wmqmm <08175> whrevyw <01980> Klyw <06921> Mydq <05375> whavy(27:21)

27:21 analhmqetai <353> auton <846> kauswn <2545> kai <2532> apeleusetai <565> kai <2532> likmhsei <3039> auton <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846>

27:22 <01272> xrby <01272> xwrb <03027> wdym <02550> lmxy <03808> alw <05921> wyle <07993> Klsyw(27:22)

27:22 kai <2532> epirriqei ep <1909> auton <846> kai <2532> ou <3364> feisetai <5339> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> fugh <5437> feuxetai <5343>

27:23 <04725> wmqmm <05921> wyle <08319> qrsyw <03709> wmypk <05921> wmyle <05606> qpvy(27:23)

27:23 krothsei ep <1909> autou <846> ceirav <5495> autou <846> kai <2532> suriei auton <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> autou <846>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA