TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 40:1-23

40:1 <04714> Myrum <04428> Klml <0113> Mhyndal <0644> hpahw <04714> Myrum <04428> Klm <04945> hqsm <02398> wajx <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa <01961> yhyw(40:1)

40:1 egeneto <1096> de <1161> meta <3326> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> hmarten <264> o <3588> arcioinocoov tou <3588> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> o <3588> arcisitopoiov tw <3588> kuriw <2962> autwn <846> basilei <935> aiguptou <125>

40:2 <0644> Mypwah <08269> rv <05921> lew <04945> Myqsmh <08269> rv <05921> le <05631> wyoyro <08147> yns <05921> le <06547> herp <07107> Puqyw(40:2)

40:2 kai <2532> wrgisyh <3710> faraw <5328> epi <1909> toiv <3588> dusin <1417> eunoucoiv <2135> autou <846> epi <1909> tw <3588> arcioinocow kai <2532> epi <1909> tw <3588> arcisitopoiw

40:3 <08033> Ms <0631> rwoa <03130> Powy <0834> rsa <04725> Mwqm <05470> rhoh <01004> tyb <0413> la <02876> Myxbjh <08269> rv <01004> tyb <04929> rmsmb <0853> Mta <05414> Ntyw(40:3)

40:3 kai <2532> eyeto <5087> autouv <846> en <1722> fulakh <5438> para <3844> tw <3588> desmofulaki <1200> eiv <1519> to <3588> desmwthrion <1201> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ou <3364> iwshf <2501> aphkto <520> ekei <1563>

40:4 <04929> rmsmb <03117> Mymy <01961> wyhyw <0853> Mta <08334> trsyw <0854> Mta <03130> Powy <0853> ta <02876> Myxbjh <08269> rv <06485> dqpyw(40:4)

40:4 kai <2532> sunesthsen o <3588> arcidesmwthv tw <3588> iwshf <2501> autouv <846> kai <2532> paresth <3936> autoiv <846> hsan <1510> de <1161> hmerav <2250> en <1722> th <3588> fulakh <5438>

40:5 <05470> rhoh <01004> tybb <0631> Myrwoa <0834> rsa <04714> Myrum <04428> Klml <0834> rsa <0644> hpahw <04945> hqsmh <02472> wmlx <06623> Nwrtpk <0582> sya <0259> dxa <03915> hlylb <02472> wmlx <0582> sya <08147> Mhyns <02472> Mwlx <02492> wmlxyw(40:5)

40:5 kai <2532> eidon <3708> amfoteroi enupnion <1798> ekaterov enupnion <1798> en <1722> mia <1519> nukti <3571> orasiv <3706> tou <3588> enupniou <1798> autou <846> o <3588> arcioinocoov kai <2532> o <3588> arcisitopoiov oi <3739> hsan <1510> tw <3588> basilei <935> aiguptou <125> oi <3588> ontev <1510> en <1722> tw <3588> desmwthriw <1201>

40:6 <02196> Mypez <02005> Mnhw <0853> Mta <07200> aryw <01242> rqbb <03130> Powy <0413> Mhyla <0935> abyw(40:6)

40:6 eishlyen <1525> de <1161> prov <4314> autouv <846> iwshf <2501> to <3588> prwi <4404> kai <2532> eiden <3708> autouv <846> kai <2532> hsan <1510> tetaragmenoi <5015>

40:7 <03117> Mwyh <07451> Myer <06440> Mkynp <04069> ewdm <0559> rmal <0113> wynda <01004> tyb <04929> rmsmb <0854> wta <0834> rsa <06547> herp <05631> yoyro <0853> ta <07592> lasyw(40:7)

40:7 kai <2532> hrwta <2065> touv <3588> eunoucouv <2135> faraw <5328> oi <3739> hsan <1510> met <3326> autou <846> en <1722> th <3588> fulakh <5438> para <3844> tw <3588> kuriw <2962> autou <846> legwn <3004> ti <5100> oti <3754> ta <3588> proswpa <4383> umwn <4771> skuyrwpa <4659> shmeron <4594>

40:8 <0> yl <04994> an <05608> wrpo <06623> Mynrtp <0430> Myhlal <03808> awlh <03130> Powy <0413> Mhla <0559> rmayw <0853> wta <0369> Nya <06622> rtpw <02492> wnmlx <02472> Mwlx <0413> wyla <0559> wrmayw(40:8)

40:8 oi <3588> de <1161> eipan autw <846> enupnion <1798> eidomen <3708> kai <2532> o <3588> sugkrinwn <4793> ouk <3364> estin <1510> auto <846> eipen de <1161> autoiv <846> iwshf <2501> ouci <3364> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> h <3588> diasafhsiv autwn <846> estin <1510> dihghsasye <1334> oun <3767> moi <1473>

40:9 <06440> ynpl <01612> Npg <02009> hnhw <02472> ymwlxb <0> wl <0559> rmayw <03130> Powyl <02472> wmlx <0853> ta <04945> Myqsmh <08269> rv <05608> rpoyw(40:9)

40:9 kai <2532> dihghsato <1334> o <3588> arcioinocoov to <3588> enupnion <1798> autou <846> tw <3588> iwshf <2501> kai <2532> eipen en <1722> tw <3588> upnw <5258> mou <1473> hn <1510> ampelov <288> enantion <1726> mou <1473>

40:10 <06025> Mybne <0811> hytlksa <01310> wlysbh <05322> hun <05927> htle <06524> txrpk <01931> ayhw <08299> Mgyrv <07969> hsls <01612> Npgbw(40:10)

40:10 en <1722> de <1161> th <3588> ampelw <288> treiv <5140> puymenev kai <2532> auth <846> yallousa anenhnocuia <399> blastouv <986> pepeiroi oi <3588> botruev <1009> stafulhv <4718>

40:11 <06547> herp <03709> Pk <05921> le <03563> owkh <0853> ta <05414> Ntaw <06547> herp <03563> owk <0413> la <0853> Mta <07818> jxvaw <06025> Mybneh <0853> ta <03947> xqaw <03027> ydyb <06547> herp <03563> owkw(40:11)

40:11 kai <2532> to <3588> pothrion <4221> faraw <5328> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> elabon <2983> thn <3588> stafulhn <4718> kai <2532> exeyliqa authn <846> eiv <1519> to <3588> pothrion <4221> kai <2532> edwka <1325> to <3588> pothrion <4221> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> faraw <5328>

40:12 <01992> Mh <03117> Mymy <07969> tsls <08299> Mygrvh <07969> tsls <06623> wnrtp <02088> hz <03130> Powy <0> wl <0559> rmayw(40:12)

40:12 kai <2532> eipen autw <846> iwshf <2501> touto <3778> h <3588> sugkrisiv autou <846> oi <3588> treiv <5140> puymenev treiv <5140> hmerai <2250> eisin <1510>

40:13 <04945> whqsm <01961> tyyh <0834> rsa <07223> Nwsarh <04941> jpsmk <03027> wdyb <06547> herp <03563> owk <05414> ttnw <03653> Knk <05921> le <07725> Kbyshw <07218> Ksar <0853> ta <06547> herp <05375> avy <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb(40:13)

40:13 eti <2089> treiv <5140> hmerai <2250> kai <2532> mnhsyhsetai <3403> faraw <5328> thv <3588> archv <746> sou <4771> kai <2532> apokatasthsei <600> se <4771> epi <1909> thn <3588> arcioinocoian sou <4771> kai <2532> dwseiv <1325> to <3588> pothrion <4221> faraw <5328> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kata <2596> thn <3588> archn <746> sou <4771> thn <3588> proteran <4387> wv <3739> hsya <1510> oinocown

40:14 <02088> hzh <01004> tybh <04480> Nm <03318> yntauwhw <06547> herp <0413> la <02142> yntrkzhw <02617> dox <05978> ydme <04994> an <06213> tyvew <0> Kl <03190> bjyy <0834> rsak <0854> Kta <02142> yntrkz <0518> Ma <03588> yk(40:14)

40:14 alla <235> mnhsyhti <3403> mou <1473> dia <1223> seautou <4572> otan <3752> eu <2095> soi <4771> genhtai <1096> kai <2532> poihseiv <4160> en <1722> emoi <1473> eleov <1656> kai <2532> mnhsyhsh <3403> peri <4012> emou <1473> faraw <5328> kai <2532> exaxeiv <1806> me <1473> ek <1537> tou <3588> ocurwmatov <3794> toutou <3778>

40:15 <0953> rwbb <0853> yta <07760> wmv <03588> yk <03972> hmwam <06213> ytyve <03808> al <06311> hp <01571> Mgw <05680> Myrbeh <0776> Uram <01589> ytbng <01589> bng <03588> yk(40:15)

40:15 oti <3754> kloph <2829> eklaphn <2813> ek <1537> ghv <1065> ebraiwn <1445> kai <2532> wde <3592> ouk <3364> epoihsa <4160> ouden <3762> all <235> enebalon <1685> me <1473> eiv <1519> ton <3588> lakkon touton <3778>

40:16 <07218> ysar <05921> le <02751> yrx <05536> ylo <07969> hsls <02009> hnhw <02472> ymwlxb <0589> yna <0637> Pa <03130> Powy <0413> la <0559> rmayw <06622> rtp <02896> bwj <03588> yk <0644> Mypah <08269> rv <07200> aryw(40:16)

40:16 kai <2532> eiden <3708> o <3588> arcisitopoiov oti <3754> orywv <3717> sunekrinen <4793> kai <2532> eipen tw <3588> iwshf <2501> kagw eidon <3708> enupnion <1798> kai <2532> wmhn <3633> tria <5140> kana condritwn airein <142> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473>

40:17 <07218> ysar <05921> lem <05536> loh <04480> Nm <0853> Mta <0398> lka <05775> Pwehw <0644> hpa <04639> hvem <06547> herp <03978> lkam <03605> lkm <05945> Nwyleh <05536> lobw(40:17)

40:17 en <1722> de <1161> tw <3588> kanw tw <3588> epanw <1883> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> genwn <1085> wn <3739> o <3588> basileuv <935> faraw <5328> esyiei <2068> ergon <2041> sitopoiou kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kathsyien <2719> auta <846> apo <575> tou <3588> kanou tou <3588> epanw <1883> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473>

40:18 <01992> Mh <03117> Mymy <07969> tsls <05536> Myloh <07969> tsls <06623> wnrtp <02088> hz <0559> rmayw <03130> Powy <06030> Neyw(40:18)

40:18 apokriyeiv de <1161> iwshf <2501> eipen autw <846> auth <3778> h <3588> sugkrisiv autou <846> ta <3588> tria <5140> kana treiv <5140> hmerai <2250> eisin <1510>

40:19 <05921> Kylem <01320> Krvb <0853> ta <05775> Pweh <0398> lkaw <06086> Ue <05921> le <0853> Ktwa <08518> hltw <05921> Kylem <07218> Ksar <0853> ta <06547> herp <05375> avy <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb(40:19)

40:19 eti <2089> triwn <5140> hmerwn <2250> afelei faraw <5328> thn <3588> kefalhn <2776> sou <4771> apo <575> sou <4771> kai <2532> kremasei se <4771> epi <1909> xulou <3586> kai <2532> fagetai <2068> ta <3588> ornea <3732> tou <3588> ouranou <3772> tav <3588> sarkav <4561> sou <4771> apo <575> sou <4771>

40:20 <05650> wydbe <08432> Kwtb <0644> Mypah <08269> rv <07218> sar <0853> taw <04945> Myqsmh <08269> rv <07218> sar <0853> ta <05375> avyw <05650> wydbe <03605> lkl <04960> htsm <06213> veyw <06547> herp <0853> ta <03205> tdlh <03117> Mwy <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw(40:20)

40:20 egeneto <1096> de <1161> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> hmera <2250> genesewv <1078> hn <1510> faraw <5328> kai <2532> epoiei <4160> poton <4224> pasi <3956> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> kai <2532> emnhsyh <3403> thv <3588> archv <746> tou <3588> arcioinocoou kai <2532> thv <3588> archv <746> tou <3588> arcisitopoiou en <1722> mesw <3319> twn <3588> paidwn <3816> autou <846>

40:21 <06547> herp <03709> Pk <05921> le <03563> owkh <05414> Ntyw <04945> whqsm <05921> le <04945> Myqsmh <08269> rv <0853> ta <07725> bsyw(40:21)

40:21 kai <2532> apekatesthsen <600> ton <3588> arcioinocoon epi <1909> thn <3588> archn <746> autou <846> kai <2532> edwken <1325> to <3588> pothrion <4221> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> faraw <5328>

40:22 <03130> Powy <0> Mhl <06622> rtp <0834> rsak <08518> hlt <0644> Mypah <08269> rv <0853> taw(40:22)

40:22 ton <3588> de <1161> arcisitopoion ekremasen kaya <2505> sunekrinen <4793> autoiv <846> iwshf <2501>

40:23 P <07911> whxksyw <03130> Powy <0853> ta <04945> Myqsmh <08269> rv <02142> rkz <03808> alw(40:23)

40:23 ouk <3364> emnhsyh <3403> de <1161> o <3588> arcioinocoov tou <3588> iwshf <2501> alla <235> epelayeto autou <846>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA