TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Markus 5

5:1 kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> to <3588> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> twn <3588> gerashnwn <1046>

5:2 kai <2532> exelyontov <1831> (5631) autou <846> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> [euyuv] <2117> uphnthsen <5221> (5656) autw <846> ek <1537> twn <3588> mnhmeiwn <3419> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169>

5:3 ov <3739> thn <3588> katoikhsin <2731> eicen <2192> (5707) en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> oude <3761> alusei <254> ouketi <3765> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) auton <846> dhsai <1210> (5658)

5:4 dia <1223> to <3588> auton <846> pollakiv <4178> pedaiv <3976> kai <2532> alusesin <254> dedesyai <1210> (5771) kai <2532> diespasyai <1288> (5771) up <5259> autou <846> tav <3588> aluseiv <254> kai <2532> tav <3588> pedav <3976> suntetrifyai <4937> (5771) kai <2532> oudeiv <3762> iscuen <2480> (5707) auton <846> damasai <1150> (5658)

5:5 kai <2532> dia <1223> pantov <3956> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> hn <1510> (5713) krazwn <2896> (5723) kai <2532> katakoptwn <2629> (5723) eauton <1438> liyoiv <3037>

5:6 kai <2532> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> makroyen <3113> edramen <5143> (5627) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) auton <846>

5:7 kai <2532> kraxav <2896> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> legei <3004> (5719) ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> uie <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> orkizw <3726> (5719) se <4571> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> me <3165> basanishv <928> (5661)

5:8 elegen <3004> (5707) gar <1063> autw <846> exelye <1831> (5628) to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444>

5:9 kai <2532> ephrwta <1905> (5707) auton <846> ti <5101> onoma <3686> soi <4671> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> legiwn <3003> onoma <3686> moi <3427> oti <3754> polloi <4183> esmen <1510> (5748)

5:10 kai <2532> parekalei <3870> (5707) auton <846> polla <4183> ina <2443> mh <3361> auta <846> aposteilh <649> (5661) exw <1854> thv <3588> cwrav <5561>

5:11 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> prov <4314> tw <3588> orei <3735> agelh <34> coirwn <5519> megalh <3173> boskomenh <1006> (5746)

5:12 kai <2532> parekalesan <3870> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) pemqon <3992> (5657) hmav <2248> eiv <1519> touv <3588> coirouv <5519> ina <2443> eiv <1519> autouv <846> eiselywmen <1525> (5632)

5:13 kai <2532> epetreqen <2010> (5656) autoiv <846> kai <2532> exelyonta <1831> (5631) ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> akayarta <169> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> touv <3588> coirouv <5519> kai <2532> wrmhsen <3729> (5656) h <3588> agelh <34> kata <2596> tou <3588> krhmnou <2911> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> wv <5613> discilioi <1367> kai <2532> epnigonto <4155> (5712) en <1722> th <3588> yalassh <2281>

5:14 kai <2532> oi <3588> boskontev <1006> (5723) autouv <846> efugon <5343> (5627) kai <2532> aphggeilan <518> (5656) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> agrouv <68> kai <2532> hlyon <2064> (5627) idein <1492> (5629) ti <5101> estin <1510> (5748) to <3588> gegonov <1096> (5756)

5:15 kai <2532> ercontai <2064> (5736) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> yewrousin <2334> (5719) ton <3588> daimonizomenon <1139> (5740) kayhmenon <2521> (5740) imatismenon <2439> (5772) kai <2532> swfronounta <4993> (5723) ton <3588> eschkota <2192> (5761) ton <3588> legiwna <3003> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675)

5:16 kai <2532> dihghsanto <1334> (5662) autoiv <846> oi <3588> idontev <1492> (5631) pwv <4459> egeneto <1096> (5633) tw <3588> daimonizomenw <1139> (5740) kai <2532> peri <4012> twn <3588> coirwn <5519>

5:17 kai <2532> hrxanto <756> (5662) parakalein <3870> (5721) auton <846> apelyein <565> (5629) apo <575> twn <3588> oriwn <3725> autwn <846>

5:18 kai <2532> embainontov <1684> (5723) autou <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> parekalei <3870> (5707) auton <846> o <3588> daimonisyeiv <1139> (5679) ina <2443> met <3326> autou <846> h <1510> (5753)

5:19 kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) auton <846> alla <235> legei <3004> (5719) autw <846> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675> prov <4314> touv <3588> souv <4674> kai <2532> apaggeilon <518> (5657) autoiv <846> osa <3745> o <3588> kuriov <2962> soi <4671> pepoihken <4160> (5758) kai <2532> hlehsen <1653> (5656) se <4571>

5:20 kai <2532> aphlyen <565> (5627) kai <2532> hrxato <756> (5662) khrussein <2784> (5721) en <1722> th <3588> dekapolei <1179> osa <3745> epoihsen <4160> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> pantev <3956> eyaumazon <2296> (5707)

5:21 kai <2532> diaperasantov <1276> (5660) tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> palin <3825> eiv <1519> to <3588> peran <4008> sunhcyh <4863> (5681) oclov <3793> poluv <4183> ep <1909> auton <846> kai <2532> hn <1510> (5713) para <3844> thn <3588> yalassan <2281>

5:22 kai <2532> ercetai <2064> (5736) eiv <1520> twn <3588> arcisunagwgwn <752> onomati <3686> iairov <2383> kai <2532> idwn <1492> (5631) auton <846> piptei <4098> (5719) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846>

5:23 kai <2532> parakalei <3870> (5719) auton <846> polla <4183> legwn <3004> (5723) oti <3754> to <3588> yugatrion <2365> mou <3450> escatwv <2079> ecei <2192> (5719) ina <2443> elywn <2064> (5631) epiyhv <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> auth <846> ina <2443> swyh <4982> (5686) kai <2532> zhsh <2198> (5661)

5:24 kai <2532> aphlyen <565> (5627) met <3326> autou <846> kai <2532> hkolouyei <190> (5707) autw <846> oclov <3793> poluv <4183> kai <2532> suneylibon <4918> (5707) auton <846>

5:25 kai <2532> gunh <1135> ousa <1510> (5752) en <1722> rusei <4511> aimatov <129> dwdeka <1427> eth <2094>

5:26 kai <2532> polla <4183> payousa <3958> (5631) upo <5259> pollwn <4183> iatrwn <2395> kai <2532> dapanhsasa <1159> (5660) ta <3588> par <3844> authv <846> panta <3956> kai <2532> mhden <3367> wfelhyeisa <5623> (5685) alla <235> mallon <3123> eiv <1519> to <3588> ceiron <5501> elyousa <2064> (5631)

5:27 akousasa <191> (5660) ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> elyousa <2064> (5631) en <1722> tw <3588> oclw <3793> opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> imatiou <2440> autou <846>

5:28 elegen <3004> (5707) gar <1063> oti <3754> ean <1437> aqwmai <680> (5672) kan <2579> twn <3588> imatiwn <2440> autou <846> swyhsomai <4982> (5701)

5:29 kai <2532> euyuv <2117> exhranyh <3583> (5681) h <3588> phgh <4077> tou <3588> aimatov <129> authv <846> kai <2532> egnw <1097> (5627) tw <3588> swmati <4983> oti <3754> iatai <2390> (5769) apo <575> thv <3588> mastigov <3148>

5:30 kai <2532> euyuv <2117> o <3588> ihsouv <2424> epignouv <1921> (5631) en <1722> eautw <1438> thn <3588> ex <1537> autou <846> dunamin <1411> exelyousan <1831> (5631) epistrafeiv <1994> (5651) en <1722> tw <3588> oclw <3793> elegen <3004> (5707) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662) twn <3588> imatiwn <2440>

5:31 kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> blepeiv <991> (5719) ton <3588> oclon <3793> sunylibonta <4918> (5723) se <4571> kai <2532> legeiv <3004> (5719) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662)

5:32 kai <2532> perieblepeto <4017> (5710) idein <1492> (5629) thn <3588> touto <5124> poihsasan <4160> (5660)

5:33 h <3588> de <1161> gunh <1135> fobhyeisa <5399> (5679) kai <2532> tremousa <5141> (5723) eiduia <1492> (5761) o <3739> gegonen <1096> (5754) auth <846> hlyen <2064> (5627) kai <2532> prosepesen <4363> (5627) autw <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pasan <3956> thn <3588> alhyeian <225>

5:34 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> yugathr <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> upage <5217> (5720) eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> isyi <1510> (5749) ugihv <5199> apo <575> thv <3588> mastigov <3148> sou <4675>

5:35 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) ercontai <2064> (5736) apo <575> tou <3588> arcisunagwgou <752> legontev <3004> (5723) oti <3754> h <3588> yugathr <2364> sou <4675> apeyanen <599> (5627) ti <5101> eti <2089> skulleiv <4660> (5719) ton <3588> didaskalon <1320>

5:36 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> parakousav <3878> (5660) ton <3588> logon <3056> laloumenon <2980> (5746) legei <3004> (5719) tw <3588> arcisunagwgw <752> mh <3361> fobou <5399> (5737) monon <3440> pisteue <4100> (5720)

5:37 kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) oudena <3762> met <3326> autou <846> sunakolouyhsai <4870> (5658) ei <1487> mh <3361> ton <3588> petron <4074> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> iakwbou <2385>

5:38 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> arcisunagwgou <752> kai <2532> yewrei <2334> (5719) yorubon <2351> kai <2532> klaiontav <2799> (5723) kai <2532> alalazontav <214> (5723) polla <4183>

5:39 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> yorubeisye <2350> (5743) kai <2532> klaiete <2799> (5719) to <3588> paidion <3813> ouk <3756> apeyanen <599> (5627) alla <235> kayeudei <2518> (5719)

5:40 kai <2532> kategelwn <2606> (5707) autou <846> autov <846> de <1161> ekbalwn <1544> (5631) pantav <3956> paralambanei <3880> (5719) ton <3588> patera <3962> tou <3588> paidiou <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> touv <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> eisporeuetai <1531> (5736) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> paidion <3813>

5:41 kai <2532> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> paidiou <3813> legei <3004> (5719) auth <846> taliya <5008> koum <2891> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) to <3588> korasion <2877> soi <4671> legw <3004> (5719) egeire <1453> (5720)

5:42 kai <2532> euyuv <2117> anesth <450> (5627) to <3588> korasion <2877> kai <2532> periepatei <4043> (5707) hn <1510> (5713) gar <1063> etwn <2094> dwdeka <1427> kai <2532> exesthsan <1839> (5627) euyuv <2117> ekstasei <1611> megalh <3173>

5:43 kai <2532> diesteilato <1291> (5668) autoiv <846> polla <4183> ina <2443> mhdeiv <3367> gnoi <1097> (5632) touto <5124> kai <2532> eipen <2036> (5627) doyhnai <1325> (5683) auth <846> fagein <5315> (5629)TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA