TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 4

4:1 <0926> wlhbn <03478> larvy <03605> lkw <03027> wydy <07503> wpryw <02275> Nwrbxb <074> rnba <04191> tm <03588> yk <07586> lwas <01121> Nb <08085> emsyw(4:1)

4:1 kai <2532> hkousen <191> memfibosye uiov <5207> saoul <4549> oti <3754> teynhken <2348> abennhr en <1722> cebrwn kai <2532> exeluyhsan <1590> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> israhl <2474> pareiyhsan <3935>

4:2 <01144> Nmynb <05921> le <02803> bsxt <0881> twrab <01571> Mg <03588> yk <01144> Nmynb <01121> ynbm <0886> ytrabh <07417> Nwmr <01121> ynb <07394> bkr <08145> ynsh <08034> Msw <01196> hneb <0259> dxah <08034> Ms <07586> lwas <01121> Nb <01961> wyh <01416> Mydwdg <08269> yrv <0376> Mysna <08147> ynsw(4:2)

4:2 kai <2532> duo <1417> andrev <435> hgoumenoi <2233> sustremmatwn tw <3588> memfibosye uiw <5207> saoul <4549> onoma <3686> tw <3588> eni <1519> baana kai <2532> onoma <3686> tw <3588> deuterw <1208> rhcab uioi <5207> remmwn tou <3588> bhrwyaiou ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> beniamin <958> oti <3754> bhrwy elogizeto <3049> toiv <3588> uioiv <5207> beniamin <958>

4:3 o <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01481> Myrg <08033> Ms <01961> wyhyw <01664> hmytg <0886> Mytrabh <01272> wxrbyw(4:3)

4:3 kai <2532> apedrasan oi <3588> bhrwyaioi eiv <1519> geyyaim kai <2532> hsan <1510> ekei <1563> paroikountev ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

4:4 <04648> tsbypm <08034> wmsw <06452> xopyw <05307> lpyw <05127> ownl <02648> hzpxb <01961> yhyw <05127> ontw <0539> wtnma <05375> whavtw <03157> laerzym <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <08052> tems <0935> abb <01961> hyh <08141> Myns <02568> smx <01121> Nb <07272> Mylgr <05223> hkn <01121> Nb <07586> lwas <01121> Nb <03083> Ntnwhylw(4:4)

4:4 kai <2532> tw <3588> iwnayan uiw <5207> saoul <4549> uiov <5207> peplhgwv <4141> touv <3588> podav <4228> uiov <5207> etwn <2094> pente <4002> outov <3778> en <1722> tw <3588> elyein <2064> thn <3588> aggelian <31> saoul <4549> kai <2532> iwnayan tou <3588> uiou <5207> autou <846> ex <1537> iezrael kai <2532> hren <142> auton <846> h <3588> tiyhnov autou <846> kai <2532> efugen <5343> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> speudein <4692> authn <846> kai <2532> anacwrein <402> kai <2532> epesen <4098> kai <2532> ecwlanyh kai <2532> onoma <3686> autw <846> memfibosye

4:5 <06672> Myrhuh <04904> bksm <0853> ta <07901> bks <01931> awhw <0378> tsb <0> sya <01004> tyb <0413> la <03117> Mwyh <02527> Mxk <0935> wabyw <01196> hnebw <07394> bkr <0886> ytrabh <07417> Nwmr <01121> ynb <01980> wklyw(4:5)

4:5 kai <2532> eporeuyhsan <4198> uioi <5207> remmwn tou <3588> bhrwyaiou rekca kai <2532> baana kai <2532> eishlyon <1525> en <1722> tw <3588> kaumati <2738> thv <3588> hmerav <2250> eiv <1519> oikon <3624> memfibosye kai <2532> autov <846> ekayeuden <2518> en <1722> th <3588> koith <2845> thv <3588> meshmbriav <3314>

4:6 <04422> wjlmn <0251> wyxa <01196> hnebw <07394> bkrw <02570> smxh <0413> la <05221> whkyw <02406> Myjx <03947> yxql <01004> tybh <08432> Kwt <05704> de <0935> wab <02007> hnhw(4:6)

4:6 kai <2532> idou <2400> h <3588> yurwrov <2377> tou <3588> oikou <3624> ekayairen <2508> purouv kai <2532> enustaxen <3573> kai <2532> ekayeuden <2518> kai <2532> rekca kai <2532> baana oi <3588> adelfoi <80> dielayon

4:7 <03915> hlylh <03605> lk <06160> hbreh <01870> Krd <01980> wklyw <07218> wsar <0853> ta <03947> wxqyw <07218> wsar <0853> ta <05493> wryoyw <04191> whtmyw <05221> whkyw <04904> wbksm <02315> rdxb <04296> wtjm <05921> le <07901> bks <01931> awhw <01004> tybh <0935> wabyw(4:7)

4:7 kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> memfibosye ekayeuden <2518> epi <1909> thv <3588> klinhv <2825> autou <846> en <1722> tw <3588> koitwni <2846> autou <846> kai <2532> tuptousin <5180> auton <846> kai <2532> yanatousin <2289> kai <2532> afairousin thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> elabon <2983> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> aphlyon <565> odon <3598> thn <3588> kata <2596> dusmav <1424> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571>

4:8 o <02233> werzmw <07586> lwasm <02088> hzh <03117> Mwyh <05360> twmqn <04428> Klmh <0113> yndal <03068> hwhy <05414> Ntyw <05315> Kspn <0853> ta <01245> sqb <0834> rsa <0341> Kbya <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> sya <07218> sar <02009> hnh <04428> Klmh <0413> la <0559> wrmayw <02275> Nwrbx <01732> dwd <0413> la <0378> tsb <0> sya <07218> sar <0853> ta <0935> wabyw(4:8)

4:8 kai <2532> hnegkan <5342> thn <3588> kefalhn <2776> memfibosye tw <3588> dauid eiv <1519> cebrwn kai <2532> eipan prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> h <3588> kefalh <2776> memfibosye uiou <5207> saoul <4549> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> ov <3739> ezhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> sou <4771> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> basilei <935> ekdikhsin <1557> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> ek <1537> saoul <4549> tou <3588> ecyrou <2190> sou <4771> kai <2532> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> autou <846>

4:9 <06869> hru <03605> lkm <05315> yspn <0853> ta <06299> hdp <0834> rsa <03068> hwhy <02416> yx <0> Mhl <0559> rmayw <0886> ytrabh <07417> Nwmr <01121> ynb <0251> wyxa <01196> hneb <0853> taw <07394> bkr <0853> ta <01732> dwd <06030> Neyw(4:9)

4:9 kai <2532> apekriyh dauid tw <3588> rekca kai <2532> tw <3588> baana adelfw <80> autou <846> uioiv <5207> remmwn tou <3588> bhrwyaiou kai <2532> eipen autoiv <846> zh <2198> kuriov <2962> ov <3739> elutrwsato <3084> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> pashv <3956> yliqewv <2347>

4:10 <01309> hrvb <0> wl <05414> yttl <0834> rsa <06860> glqub <02026> whgrhaw <0> wb <0270> hzxaw <05869> wynyeb <01319> rvbmk <01961> hyh <01931> awhw <07586> lwas <04191> tm <02009> hnh <0559> rmal <0> yl <05046> dygmh <03588> yk(4:10)

4:10 oti <3754> o <3588> apaggeilav moi <1473> oti <3754> teynhken <2348> saoul <4549> kai <2532> autov <846> hn <1510> wv <3739> euaggelizomenov <2097> enwpion <1799> mou <1473> kai <2532> katescon <2722> auton <846> kai <2532> apekteina <615> en <1722> sekelak w <3739> edei <1210> me <1473> dounai <1325> euaggelia <2098>

4:11 <0776> Urah <04480> Nm <0853> Mkta <01197> ytrebw <03027> Mkdym <01818> wmd <0853> ta <01245> sqba <03808> awlh <06258> htew <04904> wbksm <05921> le <01004> wtybb <06662> qydu <0376> sya <0853> ta <02026> wgrh <07563> Myesr <0376> Mysna <03588> yk <0637> Pa(4:11)

4:11 kai <2532> nun <3568> andrev <435> ponhroi <4190> apektagkasin <615> andra <435> dikaion <1342> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> autou <846> kai <2532> nun <3568> ekzhthsw <1567> to <3588> aima <129> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> umwn <4771> kai <2532> exoleyreusw umav <4771> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

4:12 P <02275> Nwrbxb <074> rnba <06913> rbqb <06912> wrbqyw <03947> wxql <0378> tsb <0> sya <07218> sar <0853> taw <02275> Nwrbxb <01295> hkrbh <05921> le <08518> wltyw <07272> Mhylgr <0853> taw <03027> Mhydy <0853> ta <07112> wuuqyw <02026> Mwgrhyw <05288> Myrenh <0853> ta <01732> dwd <06680> wuyw(4:12)

4:12 kai <2532> eneteilato dauid toiv <3588> paidarioiv <3808> autou <846> kai <2532> apoktennousin <615> autouv <846> kai <2532> kolobousin <2856> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> touv <3588> podav <4228> autwn <846> kai <2532> ekremasan autouv <846> epi <1909> thv <3588> krhnhv en <1722> cebrwn kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776> memfibosye eyaqan <2290> en <1722> tw <3588> tafw <5028> abennhr uiou <5207> nhrTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA