TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yosua 11

11:1 <0407> Pska <04428> Klm <0413> law <08110> Nwrms <04428> Klm <0413> law <04068> Nwdm <04428> Klm <03103> bbwy <0413> la <07971> xlsyw <02674> rwux <04428> Klm <02985> Nyby <08085> emsk <01961> yhyw(11:1)

11:1 wv <3739> de <1161> hkousen <191> iabin basileuv <935> aswr apesteilen <649> prov <4314> iwbab basilea <935> marrwn kai <2532> prov <4314> basilea <935> sumown kai <2532> prov <4314> basilea <935> azif

11:2 <03220> Mym <01756> rwd <05299> twpnbw <08219> hlpsbw <03672> twrnk <05045> bgn <06160> hbrebw <02022> rhb <06828> Nwpum <0834> rsa <04428> Myklmh <0413> law(11:2)

11:2 kai <2532> prov <4314> touv <3588> basileiv <935> touv <3588> kata <2596> sidwna <4605> thn <3588> megalhn <3173> eiv <1519> thn <3588> oreinhn kai <2532> eiv <1519> thn <3588> raba apenanti kenerwy kai <2532> eiv <1519> to <3588> pedion kai <2532> eiv <1519> nafeddwr

11:3 <04709> hpumh <0776> Urab <02768> Nwmrx <08478> txt <02340> ywxhw <02022> rhb <02983> yowbyhw <06522> yzrphw <02850> ytxhw <0567> yrmahw <03220> Mymw <04217> xrzmm <03669> ynenkh(11:3)

11:3 kai <2532> eiv <1519> touv <3588> paraliouv <3882> cananaiouv apo <575> anatolwn <395> kai <2532> eiv <1519> touv <3588> paraliouv <3882> amorraiouv kai <2532> euaiouv kai <2532> iebousaiouv kai <2532> ferezaiouv touv <3588> en <1722> tw <3588> orei <3735> kai <2532> touv <3588> cettaiouv touv <3588> upo <5259> thn <3588> aermwn eiv <1519> ghn <1065> masshfa

11:4 <03966> dam <07227> br <07393> bkrw <05483> owow <07230> brl <03220> Myh <08193> tpv <05921> le <0834> rsa <02344> lwxk <07227> br <05971> Me <05973> Mme <04264> Mhynxm <03605> lkw <01992> Mh <03318> wauyw(11:4)

11:4 kai <2532> exhlyon <1831> autoi <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> autwn <846> met <3326> autwn <846> wsper <3746> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281> tw <3588> plhyei <4128> kai <2532> ippoi <2462> kai <2532> armata <716> polla <4183> sfodra <4970>

11:5 P <03478> larvy <05973> Me <03898> Mxlhl <04792> Mwrm <04325> ym <0413> la <03162> wdxy <02583> wnxyw <0935> wabyw <0428> hlah <04428> Myklmh <03605> lk <03259> wdewyw(11:5)

11:5 kai <2532> sunhlyon <4905> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> outoi <3778> kai <2532> paregenonto <3854> epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> parenebalon epi <1909> tou <3588> udatov <5204> marrwn polemhsai <4170> ton <3588> israhl <2474>

11:6 <0784> sab <08313> Prvt <04818> Mhytbkrm <0853> taw <06131> rqet <05483> Mhyowo <0853> ta <03478> larvy <06440> ynpl <02491> Myllx <03605> Mlk <0853> ta <05414> Ntn <0595> ykna <02063> tazh <06256> tek <04279> rxm <03588> yk <06440> Mhynpm <03372> aryt <0408> la <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(11:6)

11:6 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> ihsoun <2424> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> oti <3754> aurion <839> tauthn <3778> thn <3588> wran <5610> egw <1473> paradidwmi <3860> tetropwmenouv autouv <846> enantion <1726> tou <3588> israhl <2474> touv <3588> ippouv <2462> autwn <846> neurokophseiv kai <2532> ta <3588> armata <716> autwn <846> katakauseiv <2618> en <1722> puri <4442>

11:7 <0> Mhb <05307> wlpyw <06597> Matp <04792> Mwrm <04325> ym <05921> le <05921> Mhyle <05973> wme <04421> hmxlmh <05971> Me <03605> lkw <03091> eswhy <0935> abyw(11:7)

11:7 kai <2532> hlyen <2064> ihsouv <2424> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> polemisthv ep <1909> autouv <846> epi <1909> to <3588> udwr <5204> marrwn exapina <1819> kai <2532> epepesan <1968> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> oreinh

11:8 <08300> dyrv <0> Mhl <07604> ryash <01115> ytlb <05704> de <05221> Mkyw <04217> hxrzm <04708> hpum <01237> teqb <05704> dew <04956> Mym <0> twprvm <05704> dew <07227> hbr <06721> Nwdyu <05704> de <07291> Mwpdryw <05221> Mwkyw <03478> larvy <03027> dyb <03068> hwhy <05414> Mntyw(11:8)

11:8 kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> kuriov <2962> upoceiriouv israhl <2474> kai <2532> koptontev <2875> autouv <846> katediwkon <2614> ewv <2193> sidwnov <4605> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> ewv <2193> maserwn kai <2532> ewv <2193> twn <3588> pediwn masswc kat <2596> anatolav <395> kai <2532> katekoqan <2629> autouv <846> ewv <2193> tou <3588> mh <3165> kataleifyhnai <2641> autwn <846> diaseswsmenon <1295>

11:9 o <0784> sab <08313> Prv <04818> Mhytbkrm <0853> taw <06131> rqe <05483> Mhyowo <0853> ta <03068> hwhy <0> wl <0559> rma <0834> rsak <03091> eswhy <0> Mhl <06213> veyw(11:9)

11:9 kai <2532> epoihsen <4160> autoiv <846> ihsouv <2424> on <3739> tropon <5158> eneteilato <1781> autw <846> kuriov <2962> touv <3588> ippouv <2462> autwn <846> eneurokophsen kai <2532> ta <3588> armata <716> autwn <846> eneprhsen en <1722> puri <4442>

11:10 <0428> hlah <04467> twklmmh <03605> lk <07218> sar <01931> ayh <06440> Mynpl <02674> rwux <03588> yk <02719> brxb <05221> hkh <04428> hklm <0853> taw <02674> rwux <0853> ta <03920> dklyw <01931> ayhh <06256> teb <03091> eswhy <07725> bsyw(11:10)

11:10 kai <2532> apestrafh <654> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> kai <2532> katelabeto <2638> aswr kai <2532> ton <3588> basilea <935> authv <846> hn <1510> de <1161> aswr to <3588> proteron <4387> arcousa <757> paswn <3956> twn <3588> basileiwn <932> toutwn <3778>

11:11 <0784> sab <08313> Prv <02674> rwux <0853> taw <05397> hmsn <03605> lk <03498> rtwn <03808> al <02763> Mrxh <02719> brx <06310> ypl <0> hb <0834> rsa <05315> spnh <03605> lk <0853> ta <05221> wkyw(11:11)

11:11 kai <2532> apekteinan <615> pan <3956> empneon en <1722> auth <846> en <1722> xifei kai <2532> exwleyreusan pantav <3956> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> en <1722> auth <846> empneon kai <2532> thn <3588> aswr eneprhsan en <1722> puri <4442>

11:12 <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06680> hwu <0834> rsak <0853> Mtwa <02763> Myrxh <02719> brx <06310> ypl <05221> Mkyw <03091> eswhy <03920> dkl <04428> Mhyklm <03605> lk <0853> taw <0428> hlah <04428> Myklmh <05892> yre <03605> lk <0853> taw(11:12)

11:12 kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> basilewn <935> kai <2532> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> elaben <2983> ihsouv <2424> kai <2532> aneilen <337> autouv <846> en <1722> stomati <4750> xifouv kai <2532> exwleyreusan autouv <846> on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> mwushv o <3588> paiv <3816> kuriou <2962>

11:13 <03091> eswhy <08313> Prv <0905> hdbl <02674> rwux <0853> ta <02108> ytlwz <03478> larvy <08313> Mprv <03808> al <08510> Mlt <05921> le <05975> twdmeh <05892> Myreh <03605> lk <07535> qr(11:13)

11:13 alla <235> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> tav <3588> kecwmatismenav ouk <3364> eneprhsen israhl <2474> plhn <4133> aswr monhn <3441> eneprhsen ihsouv <2424>

11:14 <05314> hmsn <03605> lk <07604> wryash <03808> al <0853> Mtwa <08045> Mdmsh <05704> de <02719> brx <06310> ypl <05221> wkh <0120> Mdah <03605> lk <0853> ta <07535> qr <03478> larvy <01121> ynb <01992> Mhl <0962> wzzb <0929> hmhbhw <0428> hlah <05892> Myreh <07998> lls <03605> lkw(11:14)

11:14 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skula <4661> authv <846> epronomeusan eautoiv <1438> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> autouv <846> de <1161> pantav <3956> exwleyreusan en <1722> stomati <4750> xifouv ewv <2193> apwlesen autouv <846> ou <3364> katelipon <2641> ex <1537> autwn <846> oude <3761> en <1519> empneon

11:15 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkm <01697> rbd <05493> ryoh <03808> al <03091> eswhy <06213> hve <03651> Nkw <03091> eswhy <0853> ta <04872> hsm <06680> hwu <03651> Nk <05650> wdbe <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak(11:15)

11:15 on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush tw <3588> paidi <3816> autou <846> kai <2532> mwushv wsautwv <5615> eneteilato <1781> tw <3588> ihsoi <2424> kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> ihsouv <2424> ou <3364> parebh <3845> ouden <3762> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> sunetaxen <4929> autw <846> mwushv

11:16 <08219> htlpsw <03478> larvy <02022> rh <0853> taw <06160> hbreh <0853> taw <08219> hlpsh <0853> taw <01657> Nsgh <0776> Ura <03605> lk <0853> taw <05045> bgnh <03605> lk <0853> taw <02022> rhh <02063> tazh <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <03091> eswhy <03947> xqyw(11:16)

11:16 kai <2532> elaben <2983> ihsouv <2424> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> thn <3588> oreinhn kai <2532> pasan <3956> thn <3588> nageb kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> gosom kai <2532> thn <3588> pedinhn kai <2532> thn <3588> prov <4314> dusmaiv <1424> kai <2532> to <3588> orov <3735> israhl <2474> kai <2532> ta <3588> tapeina <5011>

11:17 <04191> Mtymyw <05221> Mkyw <03920> dkl <04428> Mhyklm <03605> lk <0853> taw <02768> Nwmrx <02022> rh <08478> txt <03844> Nwnblh <01237> teqbb <01171> dg <0> leb <05704> dew <08165> ryev <05927> hlweh <02510> qlxh <02022> rhh <04480> Nm(11:17)

11:17 ta <3588> prov <4314> tw <3588> orei <3735> apo <575> orouv <3735> acel kai <2532> o <3739> prosanabainei <4320> eiv <1519> shir kai <2532> ewv <2193> baalgad kai <2532> ta <3588> pedia tou <3588> libanou <3030> upo <5259> to <3588> orov <3735> to <3588> aermwn kai <2532> pantav <3956> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> elaben <2983> kai <2532> aneilen <337> autouv <846> kai <2532> apekteinen <615>

11:18 <04421> hmxlm <0428> hlah <04428> Myklmh <03605> lk <0854> ta <03091> eswhy <06213> hve <07227> Mybr <03117> Mymy(11:18)

11:18 kai <2532> pleiouv <4183> hmerav <2250> epoihsen <4160> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> basileiv <935> toutouv <3778> ton <3588> polemon <4171>

11:19 <04421> hmxlmb <03947> wxql <03605> lkh <0853> ta <01391> Nwebg <03427> ybsy <02340> ywxh <01115> ytlb <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <07999> hmylsh <0834> rsa <05892> rye <01961> htyh <03808> al(11:19)

11:19 kai <2532> ouk <3364> hn <1510> poliv <4172> hn <3739> ouk <3364> elaben <2983> israhl <2474> panta <3956> elabosan <2983> en <1722> polemw <4171>

11:20 o <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <08045> Mdymsh <04616> Neml <03588> yk <08467> hnxt <01992> Mhl <01961> twyh <01115> ytlbl <02763> Mmyrxh <04616> Neml <03478> larvy <0853> ta <04421> hmxlmh <07125> tarql <03820> Mbl <0853> ta <02388> qzxl <01961> htyh <03068> hwhy <0853> tam <03588> yk(11:20)

11:20 oti <3754> dia <1223> kuriou <2962> egeneto <1096> katiscusai <2729> autwn <846> thn <3588> kardian <2588> sunantan <4876> eiv <1519> polemon <4171> prov <4314> israhl <2474> ina <2443> exoleyreuywsin opwv <3704> mh <3165> doyh <1325> autoiv <846> eleov <1656> all <235> ina <2443> exoleyreuywsin on <3739> tropon <5158> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn

11:21 <03091> eswhy <02763> Mmyrxh <05892> Mhyre <05973> Me <03478> larvy <02022> rh <03605> lkmw <03063> hdwhy <02022> rh <03605> lkmw <06024> bne <04480> Nm <01688> rbd <04480> Nm <02275> Nwrbx <04480> Nm <02022> rhh <04480> Nm <06062> Myqneh <0853> ta <03772> trkyw <01931> ayhh <06256> teb <03091> eswhy <0935> abyw(11:21)

11:21 kai <2532> hlyen <2064> ihsouv <2424> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> kai <2532> exwleyreusen touv <3588> enakim ek <1537> thv <3588> oreinhv ek <1537> cebrwn kai <2532> ek <1537> dabir kai <2532> ex <1537> anabwy kai <2532> ek <1537> pantov <3956> genouv <1085> israhl <2474> kai <2532> ek <1537> pantov <3956> orouv <3735> iouda <2448> sun <4862> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> kai <2532> exwleyreusen autouv <846> ihsouv <2424>

11:22 <07604> wrasn <0795> dwdsabw <01661> tgb <05804> hzeb <07535> qr <03478> larvy <01121> ynb <0776> Urab <06062> Myqne <03498> rtwn <03808> al(11:22)

11:22 ou <3364> kateleifyh <2641> twn <3588> enakim apo <575> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> alla <235> plhn <4133> en <1722> gazh <1047> kai <2532> en <1722> gey kai <2532> en <1722> asedwy kateleifyh <2641>

11:23 P <04421> hmxlmm <08252> hjqs <0776> Urahw <07626> Mhyjbsl <04256> Mtqlxmk <03478> larvyl <05159> hlxnl <03091> eswhy <05414> hntyw <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <03605> lkk <0776> Urah <03605> lk <0853> ta <03091> eswhy <03947> xqyw(11:23)

11:23 kai <2532> elaben <2983> ihsouv <2424> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> kayoti <2530> eneteilato <1781> kuriov <2962> tw <3588> mwush kai <2532> edwken <1325> autouv <846> ihsouv <2424> en <1722> klhronomia <2817> israhl <2474> en <1722> merismw <3311> kata <2596> fulav <5443> autwn <846> kai <2532> h <3588> gh <1065> katepausen <2664> polemoumenh <4170>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA