TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 32

TSK Full Life Study Bible

32:1

32:1

Judul : Nyanyian Musa

Perikop : Ul 32:1-43


Pasanglah telingamu,

Mazm 49:2; Mi 1:2 [Semua]

hai langit,

Yer 2:12

ucapan mulutku.

Ul 4:26; [Lihat FULL. Ul 4:26]32:2 · menitik(TB)/bertitik-titik(TL) <06201> [drop.]

· dirus hujan(TB)/titik-titik yang lebat(TL) <07241> [as the showers.]

32:2

laksana hujan,

2Sam 23:4

laksana embun,

Mazm 107:20; Yes 9:8; 55:11 [Semua]

laksana embun,

Mi 5:6

hujan renai

Mazm 65:11; 68:10; 72:6; 147:8 [Semua]32:3 · kuserukan(TB)/menyebut(TL) <07121> [Because.]

· Berilah(TB)/berilah(TL) <03051> [ascribe.]

32:3

nama Tuhan

Kel 33:19; 34:5-6 [Semua]

akan kuserukan:

Mazm 118:17; 145:6 [Semua]

Berilah hormat

Ul 3:24; [Lihat FULL. Ul 3:24]32:4 · Batu(TB)/gunung batu(TL) <06697> [the Rock.]

· pekerjaan-Nya(TB)/perbuatan-Nya(TL) <06467> [his work.]

· jalan-Nya(TB/TL) <01870> [all his.]

· Allah(TB/TL) <0410> [a God.]

· kecurangan(TB)/lalim(TL) <05766> [without.]

32:4

Gunung Batu,

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]

pekerjaan-Nya sempurna,

2Sam 22:31; Mazm 18:31; 19:8 [Semua]

yang setia,

Ul 4:35; [Lihat FULL. Ul 4:35]

tiada kecurangan, adil

Mazm 92:16

benar Dia.

Kej 18:25; [Lihat FULL. Kej 18:25]32:5 · busuk .......... merupakan arang(TB)/membusukkan(TL) <07843 03971> [They have corrupted themselves. Heb. He hath corrupted to himself.]

· merupakan(TB)/arang(TL) <03971> [their spot, etc. or, that they are not his children, that is their blot.]

· bengkok(TB)/terbalik(TL) <06141> [a perverse.]

32:5

suatu angkatan

Ul 32:20; Mat 17:17; Luk 9:41; Kis 2:40 [Semua]32:6 · pembalasan(TB)/Demikiankah(TL) <01580> [requite.]

· bebal(TB)/gila(TL) <05036> [O foolish.]

· Bapamu(TB)/bapamu(TL) <01> [thy father.]

· [hath brought.]

· menjadikan melengkapkan menegakkan(TB)/menjadikan(TL) <06213 03559> [made thee.]

32:6

mengadakan pembalasan

Mazm 116:12

yang bebal

Mazm 94:8; Yer 5:21 [Semua]

tidak bijaksana?

Ul 32:28

Ia Bapamu

Kel 4:22; [Lihat FULL. Kel 4:22]; 2Sam 7:24 [Semua]

menegakkan engkau?

Ul 32:1532:7 · Ingatlah(TB/TL) <02142> [Remember.]

· keturunan yang bangsa dahulu-dahulu(TB)/bangsa dahulu-dahulu(TL) <01755> [many generations. Heb. generation and generation.]

· tanyakanlah(TB)/bertanyakanlah(TL) <07592> [ask.]

32:7

dahulu kala,

Mazm 44:2; 74:2; 77:6; Yes 51:9; 63:9 [Semua]

yang lalu,

Ul 4:32; Ayub 8:8; 20:4; Mazm 78:4; Yes 46:9 [Semua]

memberitahukannya kepadamu,

Kel 10:2; [Lihat FULL. Kel 10:2]; Ayub 15:18 [Semua]32:8 · Mahatinggi(TB)/taala(TL) <05945> [Most.]

· membagi-bagikan(TB)/ditentukan .... pusaka(TL) <05157> [divided.]

· menetapkan(TB) <05324> [he set.]

32:8

Sang Mahatinggi

Mazm 7:9

anak-anak manusia,

Kej 11:8; [Lihat FULL. Kej 11:8]; Kis 8:1 [Semua]

menetapkan wilayah

Mazm 74:17

anak-anak Israel.

Bil 23:9; Ul 33:12,28; Yer 23:6 [Semua]32:9 · TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord's.]

· yang ditetapkan(TB)/pengukur(TL) <02256> [lot. Heb. cord.]

32:9

Tetapi bagian

Mazm 16:5; 73:26; 119:57; 142:5; Yer 10:16 [Semua]

ialah milik

Ul 9:29; [Lihat FULL. Ul 9:29]; 1Sam 26:19; [Lihat FULL. 1Sam 26:19] [Semua]32:10 · Didapati-Nya(TB)/didapati-Nya(TL) <04672> [found.]

· Dikelilingi-Nya(TB)/dikeliling-Nya(TL) <05437> [led him. or, compassed him. he instructed.]

· dijaga-Nya(TB)/dipeliharakan-Nya(TL) <05341> [he kept.]

32:10

padang gurun,

Ul 1:19; [Lihat FULL. Ul 1:19]

padang belantara.

Ul 8:15; Ayub 12:24; Mazm 107:40 [Semua]

Dikelilingi-Nya

Mazm 32:10; Yer 31:22 [Semua]

biji mata-Nya.

Mazm 17:8; Ams 7:2; Hos 13:5; Za 2:8 [Semua]32:11

32:11

atas anak-anaknya,

Kel 19:4; [Lihat FULL. Kel 19:4]

atas kepaknya,

Mazm 17:8; 18:11-20; 61:5 [Semua]32:12 · TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

· asing(TB) <05236> [no strange.]

32:12

sendiri menuntun

Mazm 106:9; Yes 63:13; Yer 31:32 [Semua]

dia,

Ul 4:35

menyertai dia.

Ul 32:39; Hak 2:12; Mazm 18:32; 81:10; Yes 43:12; 45:5 [Semua]32:13 · berkendaraan(TB)/Diberi-Nya .... mengendarai(TL) <07392> [ride.]

· madu(TB)/air madu(TL) <01706> [honey.]

32:13

mengatasi bukit-bukit

Ul 33:29; 2Sam 22:34; Mazm 18:34; Yes 33:16; 58:14; Yeh 36:2; Hab 3:19 [Semua]

bukit batu,

Ul 8:8; [Lihat FULL. Ul 8:8]

dan minyak

Ul 33:24; Ayub 29:6 [Semua]32:14 · dadih(TB)/Minyak sapi(TL) <02529> [Butter.]

· Basan(TB)/Bazan(TL) <01316> [of Bashan.]

· lemak ............... terbaik(TB)/lemak ............... lemaknya(TL) <02459> [the fat.]

· darah(TB/TL) <01818> [blood.]

32:14

dari Basan

Bil 21:33; [Lihat FULL. Bil 21:33]

dengan gandum

Mazm 65:10; 81:17; 147:14 [Semua]

buah anggur

Kej 49:11; [Lihat FULL. Kej 49:11]32:15 · Yesyurun(TB/TL) <03484> [Jeshurun.]

· engkau(TL) <01163> [kicked.]

· gemuklah ........ gemuk ... gendut(TB)/gemuklah ......... menjadi gemuk(TL) <08080> [waxen fat.]

· meninggalkan(TB)/ditinggalkannya(TL) <05203> [then he.]

· batu(TB)/gunung batu(TL) <06697> [the Rock.]

32:15

menjadi gemuklah

Ul 31:20; Yer 5:28 [Semua]

Yesyurun,

Ul 33:5,26; Yes 44:2 [Semua]

ia meninggalkan

Ul 31:16; Yes 1:4,28; 58:2; 65:11; Yer 15:6; Yeh 14:5 [Semua]

gunung batu

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]


Catatan Frasa: MENJADI GEMUKLAH.


32:16 · cemburu-Nya ...... menimbulkan(TB)/Mereka ..... cemburuan-Nya ...... menggalakkan(TL) <07065 03707> [provoked.]

· kekejian(TB)/kebencian(TL) <08441> [abominations.]

32:16

membangkitkan cemburu-Nya

Bil 25:11; [Lihat FULL. Bil 25:11]; 1Kor 10:22; [Lihat FULL. 1Kor 10:22] [Semua]

sakit hati-Nya

Ul 31:17; [Lihat FULL. Ul 31:17]; 1Raj 14:9; [Lihat FULL. 1Raj 14:9] [Semua]32:17 · mempersembahkan(TB/TL) <02076> [sacrificed.]

· Allah(TB/TL) <0433> [not to God. or, which were not God.]

· allah(TB)/dewa-dewa(TL) <0430> [to gods.]

· baru .... diadakan(TB)/baharu(TL) <02319 0935> [to new gods.]

32:17

mempersembahkan korban

Kel 32:8; [Lihat FULL. Kel 32:8]

roh-roh jahat

Kel 22:20; [Lihat FULL. Kel 22:20]; 1Kor 10:20 [Semua]

mereka kenal,

Ul 28:64; [Lihat FULL. Ul 28:64]

lama timbul,

Hak 5:8


Catatan Frasa: ROH-ROH JAHAT.


32:18 · batu(TB)/gunung batu(TL) <06697> [the Rock.]

· kaulupakan(TB)/melupakan(TL) <07911> [forgotten.]

32:18

telah kaulupakan

Hak 3:7; 1Sam 12:9; Mazm 44:18,21; 106:21; Yer 2:32; Yeh 23:35; Hos 8:14; 13:6 [Semua]32:19 · TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [And when.]

· menolak ..... sakit diterbitkan(TB)/dicelakan-Nya(TL) <05006 03708> [abhorred them. or, despised.]

· anak-anaknya(TB/TL) <01121> [of his sons.]

32:19

menolak mereka,

Im 26:30; Mazm 78:59 [Semua]

dan perempuan.

Am 6:832:20 · menyembunyikan(TB)/menudungkan(TL) <05641> [I will hide.]

· bengkok(TB)/terbalik(TL) <08419> [a very.]

· anak-anak(TB/TL) <01121> [children.]

32:20

menyembunyikan wajah-Ku

Ul 31:17,29; Mazm 4:7; 44:25 [Semua]

suatu angkatan

Ul 32:5; [Lihat FULL. Ul 32:5]

mempunyai kesetiaan.

Ul 9:2332:21 · cemburu-Ku .................. cemburu(TB)/cemburuan-Ku .................... cemburuannya(TL) <07065> [moved me.]

· berhala(TB)/sia-sia(TL) <01892> [with their vanities.]

· cemburu-Ku ....... menimbulkan ............ cemburu ......... menyakiti(TB)/cemburuan-Ku ......... diterbitkannya ............ cemburuannya ......... menerbitkan(TL) <07065 03707> [I will.]

32:21

membangkitkan cemburu-Ku

Bil 25:11; [Lihat FULL. Bil 25:11]; 1Kor 10:22; [Lihat FULL. 1Kor 10:22] [Semua]

dengan berhala

Ul 32:17; 1Raj 16:13,26; 2Raj 17:15; Mazm 31:7; Yer 2:5; 8:19; 10:8; 16:19; Yun 2:8 [Semua]

yang bebal.

Rom 10:19%&32:22 · api(TB/TL) <0784> [For a fire.]

· bernyala-nyala(TB)/dimakannya(TL) <03344> [shall burn. or, hath burned. lowest.]

· memakan(TB)/dimakannya habis(TL) <0398> [shall consume. or, hath consumed.]

· <04144> [foundations.]

32:22

oleh murka-Ku,

Mazm 7:12

paling bawah;

Bil 16:31-35; Mazm 18:8-9; Yer 15:14; Rat 4:11 [Semua]

itu memakan

Am 7:4

dengan hasilnya,

Im 26:20

dasar gunung-gunung.

Mazm 83:1532:23 · menimbun malapetaka .... celaka(TB)/menimbunkan celaka(TL) <07451 05595> [heap mischiefs.]

· Kutembakkan(TB)/mereka ....... Kupanahkan(TL) <03615> [spend.]

32:23

menimbun malapetaka

Ul 29:21; [Lihat FULL. Ul 29:21]

anak panah-Ku

Ul 32:42; 2Sam 22:15; Ayub 6:4; Mazm 7:14; 18:15; 45:6; 77:18; Mazm 120:4; Yes 5:28; 49:2; Yeh 5:16; Hab 3:9,11 [Semua]32:24 · lemas(TB)/dikuruskan(TL) <04198> [burnt.]

· demam(TB)/halilintar(TL) <07565> [burning heat. Heb. burning coals.]

· taring(TB/TL) <08127> [the teeth.]

· binatang yang menjalar(TB)/ular yang amat jahat(TL) <02119> [serpents.]

32:24

karena lapar

Kej 26:1; Kej 41:55; [Lihat FULL. Kej 41:55]; Kej 42:5; 2Sam 24:13; 1Taw 21:12 [Semua]

oleh demam

Ul 28:22; [Lihat FULL. Ul 28:22]

penyakit sampar,

Mazm 91:6

taring binatang

Kej 37:20; [Lihat FULL. Kej 37:20]

racun binatang

Ul 32:33; Ayub 20:16; Mazm 58:5; Yer 8:17; Am 5:18-19; Mi 7:17 [Semua]

dalam debu.

Ayub 20:1632:25 · Pedang(TB)/pedang(TL) <02719> [sword.]

· kamar(TB)/bilik-bilik(TL) <02315> [within. Heb. from the chambers. destroy. Heb. bereave. the young.]

32:25

dan kengerian

Yes 24:17

akan melenyapkan

Yer 14:18; Rat 1:20; Yeh 7:15; 2Kor 7:5 [Semua]

orang ubanan.

2Taw 36:17; Yes 13:18; Yer 4:31; Rat 2:21 [Semua]32:26

32:26

Aku meniupkan

Ul 4:27

antara manusia,

Bil 14:12; [Lihat FULL. Bil 14:12]; Ayub 18:17; Mazm 34:17; 37:28; 109:15; Yes 14:20 [Semua]32:27 · lawan(TB)/penganiaya ..... Daku(TL) <06862> [lest their.]

· berkata(TB)/katanya(TL) <0559> [they should.]

· Tangan(TB)/tangan(TL) <03027> [Our hand, etc. or, Our high hand and not the Lord hath done all this.]

32:27

salah mengerti,

Ul 9:26-28 [Semua]

semuanya ini.

Mazm 140:8; Yes 10:13; Yer 40:2-3 [Semua]32:28

32:28

punya pertimbangan,

Yes 1:3; 5:13; 27:11; Yer 8:7 [Semua]32:29 · Sekiranya(TB)/Hai Biarlah kiranya ...... sehingga ditimbangkannya(TL) <03863> [O that.]

· memperhatikan(TB)/ditimbangkannya(TL) <0995> [they would.]

32:29

hal ini,

Ul 5:29; Mazm 81:14 [Semua]

kesudahan mereka.

Yes 47:7; Rat 1:9 [Semua]32:30 · satu ... mengusir mengejar(TB)/seorang jua ... mengusir(TL) <07291 0259> [one chase.]

· sebab .......... menjual(TB)/sebab ... dijual(TL) <03588 04376> [sold them.]

· menyerahkan(TB)/diserahkan(TL) <05462> [shut them.]

32:30

membuat lari

Im 26:8; [Lihat FULL. Im 26:8]

menjual mereka,

Hak 2:14; 3:8; 4:2; 10:7; 1Sam 12:9 [Semua]

telah menyerahkan

Bil 21:34; 1Sam 23:7; Mazm 31:9; 44:13; 106:41; Yes 50:1; 54:6 [Semua]32:31

32:31

gunung batu

Kej 49:24; [Lihat FULL. Kej 49:24]

menjadi hakim!

Kel 14:25; [Lihat FULL. Kel 14:25]32:32 · pohon anggur ..... pohon anggur Sodom Sodom(TB)/pokok anggur ...... pokok anggur Sodom(TL) <05467 01612> [of the vine of Sodom. or, worse than the vine of Sodom, etc.]

· buah anggur(TB)/buah anggurnyapun buah anggur(TL) <06025> [their grapes.]

32:32

anggur Sodom,

Yer 23:14

yang beracun,

Ayub 6:4; 20:16 [Semua]

pahit

Ul 29:1832:33 · racun(TB)/bisa(TL) <02534> [the poison.]

32:33

ular tedung

Ul 32:24; [Lihat FULL. Ul 32:24]32:34

32:34

dalam perbendaharaan-Ku?

Ayub 14:17; Yer 2:22; Hos 13:12 [Semua]32:35 · pembalasan(TB/TL) <05359> [To me.]

· kaki(TB/TL) <07272> [their foot.]

· hari(TB/TL) <03117> [for the day.]

· telah disediakan(TB)/disediakan baginya(TL) <06264> [the things.]

32:35

Hak-Kulah dendam

Ul 32:41; [Lihat FULL. Ul 32:41]; Kej 4:24; [Lihat FULL. Kej 4:24]; Yer 51:6; [Lihat FULL. Yer 51:6] [Semua]

dan pembalasan,

Kej 30:2; [Lihat FULL. Kej 30:2]; Kel 32:34; [Lihat FULL. Kel 32:34]; Mazm 54:7; [Lihat FULL. Mazm 54:7]; Rom 12:19%&; [Lihat FULL. Rom 12:19%&]; Ibr 10:30%& [Semua]

mereka goyang,

Mazm 17:5; 35:6; 37:31; 38:17; 66:9; 73:2,18; 94:18; 121:3; Ams 4:19; Yer 23:12 [Semua]

bagi mereka.

Yeh 7:8-9 [Semua]32:36 · TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [For the.]

· merasa sayang(TB)/menghasilkan(TL) <05162> [repent.]

· kekuatan(TB)/kuat(TL) <03027> [power. Heb. hand. none.]

32:36

kepada umat-Nya,

Ibr 10:30%&

merasa sayang

Am 7:3

kepada hamba-hamba-Nya;

Im 26:43-45; Ul 30:1-3; Hak 2:18; Mazm 90:13; 102:14; 103:13; 106:45; 135:14; Yoel 2:14 [Semua]

baik hamba

1Raj 14:10; 21:21; 2Raj 9:8 [Semua]32:37

32:37

mereka berlindung

Hak 10:14; Yer 2:28; 11:12 [Semua]32:38 · lemak lemak(TB)/lemak .... dimakan(TL) <02459 0398> [eat the fat.]

· bangkit(TB)/bangun berdiri(TL) <06965> [let them.]

· perlindungan(TB/TL) <05643> [your protection. Heb. an hiding for you.]

32:38

korban curahan

Bil 25:1-2; Yer 11:12; 44:8,25 [Semua]32:39 · [I, even I.]

· Allah(TB)/dewa-dewapun(TL) <0430> [no god.]

· mematikan(TB/TL) <04191> [I kill.]

· melepaskan(TB/TL) <05337> [neither.]

32:39

Akulah Dia.

Yes 41:4; 43:10; 44:7; 46:4; 48:12 [Semua]

kecuali Aku.

Ul 32:12; [Lihat FULL. Ul 32:12]

yang mematikan

1Sam 2:6

yang menghidupkan,

1Sam 2:6; 2Raj 5:7; Mazm 68:21; Yoh 11:25-26 [Semua]

yang menyembuhkan,

Kel 15:26; Ayub 5:18; 15:11; Mazm 147:3; Yes 6:10; 19:22; 30:26; Yes 53:5; 57:18; Yer 33:6; Hos 6:1; Mal 4:2; 1Pet 2:24 [Semua]

dari tangan-Ku.

Ayub 9:12; 10:7; Mazm 7:3; 50:22; Yes 43:13; Dan 4:35; Hos 5:14 [Semua]32:40

32:40

mengangkat tangan-Ku

Kej 14:22; [Lihat FULL. Kej 14:22]

hidup selama-lamanya,

Kej 21:33; [Lihat FULL. Kej 21:33]; Wahy 1:18 [Semua]32:41 · mengasah(TB)/mengasahkan(TL) <08150> [whet.]

· maka ... membalas(TB)/hendak ........... membalas(TL) <07725> [I will.]

· membenci(TB) <08130> [them that hate.]

32:41

mengasah pedang-Ku

Hak 7:20; Mazm 7:13; 45:4; Yes 27:1; 34:6; 66:16; Yer 12:12; Yeh 21:9-10 [Semua]

membalas dendam

Ul 32:35; Mazm 149:7; Yer 46:10; Nah 1:2 [Semua]

membenci Aku.

Mazm 137:8; Yer 25:14; 50:29; 51:24,56 [Semua]32:42 · panah-Ku(TB/TL) <02671> [make mine.]

· berambut(TB)/raja-raja(TL) <06546> [revenges.]

The word {par“th,} rendered revenges, a sense in which it never seems to be used, has rendered this passage very obscure. As the word {paira} signifies the hair of the head, both in Hebrew and Arabic, Mr. Parkhurst and others render {mairosh par“th,} "from the hairy head;" but to have this sense, the words should rather have been {mippar“th rosh,} according the Hebrew idiom. The word {far“u,} in Arabic, however, also denotes a prince or chief; and the words may be literally rendered, with the LXX., [apo kephales archonton echthron,] "from the head of the chiefs of the enemies." The hyperbaton, or transposition of words from their grammatical order, is very observable in this verse; the third member forming a continuation of the first, and the fourth of the second.

32:42

dengan darah,

Ul 32:23; [Lihat FULL. Ul 32:23]

memakan daging:

2Sam 2:26; Yer 12:12; 44:1; 46:10,14 [Semua]32:43 · Bersorak-sorailah(TB)/Bersorak-soraklah(TL) <07442> [Rejoice. or, Praise his people, ye nations; or, Sing ye.]

O ye nations.

· membalaskan ..... membalas(TB)/Tuhan menuntut bela(TL) <05358> [avenge.]

· musuh-Nya(TL) <07725> [render.]

· pendamaian(TB)/gafirat(TL) <03722> [will be.]

32:43

Bersorak-sorailah,

Mazm 137:6; Yes 25:9; 65:18; 66:10; Rom 15:10%& [Semua]

darah hamba-hamba-Nya,

2Raj 9:7; Wahy 6:10; [Lihat FULL. Wahy 6:10] [Semua]

kepada lawan-Nya,

Yes 1:24; Yer 9:9 [Semua]

tanah umat-Nya.

Mazm 65:4; 79:9 [Semua]32:44 · menyampaikan(TB)/lalu dibunyikannya(TL) <01696> [spake.]

· Yosua(TB) <01954> [Hoshea. or, Joshua.]

32:44

Judul : Nasihat Musa yang terakhir

Perikop : Ul 32:44-47


dengan Yosua

Bil 13:8,16 [Semua]32:46

32:46

hari ini,

Ul 6:6; [Lihat FULL. Ul 6:6]; Yoh 1:17; 7:19 [Semua]

kamu memerintahkannya

Ul 6:732:47

32:47

itulah hidupmu,

Ul 30:20; [Lihat FULL. Ul 30:20]

akan lanjut

Kel 23:26; [Lihat FULL. Kel 23:26]; Ul 33:25; Yes 65:22 [Semua]32:48 · [A.M. 2553. B.C. 1451. An. Ex. Is. 40. Adar.]

32:48

Judul : Musa akan mati di atas Gunung Nebo

Perikop : Ul 32:48-52


kepada Musa:

Bil 27:1232:49 · pegunungan ..... gunung(TB)/gunung .... gunung(TL) <02022> [mountain.]

· pandanglah(TB)/lihatlah(TL) <07200> [and behold.]

32:49

pegunungan Abarim,

Bil 27:12

gunung Nebo,

Bil 32:3; [Lihat FULL. Bil 32:3]

tentangan Yerikho,

Bil 22:1; [Lihat FULL. Bil 22:1]

tanah Kanaan

Im 14:34; [Lihat FULL. Im 14:34]32:50 · dikumpulkan ............... dikumpulkan(TB)/pulanglah ............... pulang(TL) <0622> [be gathered.]

· Harun(TB)/Harunpun(TL) <0175> [as Aaron.]

32:50

akan mati

Kej 25:8; [Lihat FULL. Kej 25:8]; Bil 27:13; [Lihat FULL. Bil 27:13] [Semua]

sudah meninggal

Bil 20:29

gunung Hor

Bil 20:22; [Lihat FULL. Bil 20:22]32:51 · berubah(TB)/bersalah(TL) <04603> [ye trespassed.]

· Meriba(TB/TL) <04808> [Meribah-Kadesh. or, strife at Kadesh.]

· berubah ......................... kekudusan-Ku(TB)/bersalah ..................... menguduskan(TL) <04603 06942> [because ye.]

32:51

Kadesh

Yeh 47:19

gurun Zin,

Bil 13:21; [Lihat FULL. Bil 13:21]; Bil 20:11-13 [Semua]

orang Israel.

Bil 27:1432:52

32:52

itu terbentang

Ul 34:1-3 [Semua]

boleh masuk

Ul 3:27; [Lihat FULL. Ul 3:27]
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA