TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Bilangan 15

15:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(15:1)

15:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

15:2 <0> Mkl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <04186> Mkytbswm <0776> Ura <0413> la <0935> wabt <03588> yk <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(15:2)

15:2 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> otan <3752> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> katoikhsewv <2731> umwn <4771> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> umin <4771>

15:3 <06629> Nauh <04480> Nm <0176> wa <01241> rqbh <04480> Nm <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <06213> twvel <04150> Mkydemb <0176> wa <05071> hbdnb <0176> wa <05088> rdn <06381> alpl <02077> xbz <0176> wa <05930> hle <03068> hwhyl <0801> hsa <06213> Mtyvew(15:3)

15:3 kai <2532> poihseiv <4160> olokautwmata <3646> kuriw <2962> olokarpwma h <2228> yusian <2378> megalunai <3170> euchn <2171> h <2228> kay <2596> ekousion <1596> h <2228> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> umwn <4771> poihsai <4160> osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962> ei <1487> men <3303> apo <575> twn <3588> bown <1016> h <2228> apo <575> twn <3588> probatwn <4263>

15:4 <08081> Nms <01969> Nyhh <07243> tyebrb <01101> lwlb <06241> Nwrve <05560> tlo <04503> hxnm <03068> hwhyl <07133> wnbrq <07126> byrqmh <07126> byrqhw(15:4)

15:4 kai <2532> prosoisei <4374> o <3588> prosferwn <4374> to <3588> dwron <1435> autou <846> kuriw <2962> yusian <2378> semidalewv <4585> dekaton <1182> tou <3588> oifi anapepoihmenhv en <1722> elaiw <1637> en <1722> tetartw <5067> tou <3588> in

15:5 <0259> dxah <03532> vbkl <02077> xbzl <0176> wa <05930> hleh <05921> le <06213> hvet <01969> Nyhh <07243> tyeybr <05262> Konl <03196> Nyyw(15:5)

15:5 kai <2532> oinon <3631> eiv <1519> spondhn to <3588> tetarton <5067> tou <3588> in poihsete <4160> epi <1909> thv <3588> olokautwsewv h <2228> epi <1909> thv <3588> yusiav <2378> tw <3588> amnw <286> tw <3588> eni <1519> poihseiv <4160> tosouto <5118> karpwma osmhn <3744> euwdiav <2136> tw <3588> kuriw <2962>

15:6 <01969> Nyhh <07992> tysls <08081> Nmsb <01101> hlwlb <06241> Mynrve <08147> yns <05560> tlo <04503> hxnm <06213> hvet <0352> lyal <0176> wa(15:6)

15:6 kai <2532> tw <3588> kriw otan <3752> poihte <4160> auton <846> h <2228> eiv <1519> olokautwma <3646> h <2228> eiv <1519> yusian <2378> poihseiv <4160> yusian <2378> semidalewv <4585> duo <1417> dekata <1182> anapepoihmenhv en <1722> elaiw <1637> to <3588> triton <5154> tou <3588> in

15:7 <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <07126> byrqt <01969> Nyhh <07992> tysls <05262> Konl <03196> Nyyw(15:7)

15:7 kai <2532> oinon <3631> eiv <1519> spondhn to <3588> triton <5154> tou <3588> in prosoisete <4374> eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962>

15:8 <03068> hwhyl <08002> Mymls <0176> wa <05088> rdn <06381> alpl <02077> xbz <0176> wa <05930> hle <01241> rqb <01121> Nb <06213> hvet <03588> ykw(15:8)

15:8 ean <1437> de <1161> apo <575> twn <3588> bown <1016> poihte <4160> eiv <1519> olokautwma <3646> h <2228> eiv <1519> yusian <2378> megalunai <3170> euchn <2171> h <2228> eiv <1519> swthrion <4992> kuriw <2962>

15:9 <01969> Nyhh <02677> yux <08081> Nmsb <01101> lwlb <06241> Mynrve <07969> hsls <05560> tlo <04503> hxnm <01241> rqbh <01121> Nb <05921> le <07126> byrqhw(15:9)

15:9 kai <2532> prosoisei <4374> epi <1909> tou <3588> moscou <3448> yusian <2378> semidalewv <4585> tria <5140> dekata <1182> anapepoihmenhv en <1722> elaiw <1637> hmisu tou <3588> in

15:10 <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <01969> Nyhh <02677> yux <05262> Konl <07126> byrqt <03196> Nyyw(15:10)

15:10 kai <2532> oinon <3631> eiv <1519> spondhn to <3588> hmisu tou <3588> in karpwma osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962>

15:11 <05795> Myzeb <0176> wa <03532> Myvbkb <07716> hvl <0176> wa <0259> dxah <0352> lyal <0176> wa <0259> dxah <07794> rwsl <06213> hvey <03602> hkk(15:11)

15:11 outwv <3778> poihseiv <4160> tw <3588> moscw <3448> tw <3588> eni <1519> h <2228> tw <3588> kriw tw <3588> eni <1519> h <2228> tw <3588> amnw <286> tw <3588> eni <1519> ek <1537> twn <3588> probatwn <4263> h <2228> ek <1537> twn <3588> aigwn

15:12 <04557> Mrpomk <0259> dxal <06213> wvet <03602> hkk <06213> wvet <0834> rsa <04557> rpomk(15:12)

15:12 kata <2596> ton <3588> ariymon <706> wn <3739> ean <1437> poihshte <4160> outw <3778> poihsete <4160> tw <3588> eni <1519> kata <2596> ton <3588> ariymon <706> autwn <846>

15:13 <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <07126> byrqhl <0428> hla <0853> ta <03602> hkk <06213> hvey <0249> xrzah <03605> lk(15:13)

15:13 pav <3956> o <3588> autocywn poihsei <4160> outwv <3778> toiauta <5108> prosenegkai <4374> karpwmata eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962>

15:14 <06213> hvey <03651> Nk <06213> wvet <0834> rsak <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <06213> hvew <01755> Mkytrdl <08432> Mkkwtb <0834> rsa <0176> wa <01616> rg <0854> Mkta <01481> rwgy <03588> ykw(15:14)

15:14 ean <1437> de <1161> proshlutov <4339> en <1722> umin <4771> prosgenhtai en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> h <2228> ov <3739> an <302> genhtai <1096> en <1722> umin <4771> en <1722> taiv <3588> geneaiv <1074> umwn <4771> kai <2532> poihsei <4160> karpwma osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962> on <3739> tropon <5158> poieite <4160> umeiv <4771> outwv <3778> poihsei <4160> h <3588> sunagwgh <4864> kuriw <2962>

15:15 <03068> hwhy <06440> ynpl <01961> hyhy <01616> rgk <0> Mkk <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <01481> rgh <01616> rglw <0> Mkl <0259> txa <02708> hqx <06951> lhqh(15:15)

15:15 nomov <3551> eiv <1519> estai <1510> umin <4771> kai <2532> toiv <3588> proshlutoiv <4339> toiv <3588> proskeimenoiv en <1722> umin <4771> nomov <3551> aiwniov <166> eiv <1519> geneav <1074> umwn <4771> wv <3739> umeiv <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> estai <1510> enanti <1725> kuriou <2962>

15:16 P <0854> Mkta <01481> rgh <01616> rglw <0> Mkl <01961> hyhy <0259> dxa <04941> jpsmw <0259> txa <08451> hrwt(15:16)

15:16 nomov <3551> eiv <1519> estai <1510> kai <2532> dikaiwma <1345> en <1519> estai <1510> umin <4771> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> tw <3588> proskeimenw en <1722> umin <4771>

15:17 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(15:17)

15:17 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

15:18 <08033> hms <0853> Mkta <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> Mkabb <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(15:18)

15:18 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> en <1722> tw <3588> eisporeuesyai <1531> umav <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> hn <3739> egw <1473> eisagw <1521> umav <4771> ekei <1563>

15:19 <03068> hwhyl <08641> hmwrt <07311> wmyrt <0776> Urah <03899> Mxlm <0398> Mklkab <01961> hyhw(15:19)

15:19 kai <2532> estai <1510> otan <3752> esyhte <2068> umeiv <4771> apo <575> twn <3588> artwn <740> thv <3588> ghv <1065> afeleite afairema aforisma kuriw <2962>

15:20 <0853> hta <07311> wmyrt <03651> Nk <01637> Nrg <08641> tmwrtk <08641> hmwrt <07311> wmyrt <02471> hlx <06182> Mktore <07225> tysar(15:20)

15:20 aparchn furamatov <5445> umwn <4771> arton <740> afairema aforieite auto <846> wv <3739> afairema apo <575> alw <257> outwv <3778> afeleite auton <846>

15:21 o <01755> Mkytrdl <08641> hmwrt <03068> hwhyl <05414> wntt <06182> Mkytore <07225> tysarm(15:21)

15:21 aparchn furamatov <5445> umwn <4771> kai <2532> dwsete <1325> kuriw <2962> afairema eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771>

15:22 <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0428> hlah <04687> twumh <03605> lk <0853> ta <06213> wvet <03808> alw <07686> wgst <03588> ykw(15:22)

15:22 otan <3752> de <1161> diamarthte kai <2532> mh <3165> poihshte <4160> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> tautav <3778> av <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn

15:23 <01755> Mkytrdl <01973> halhw <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nm <04872> hsm <03027> dyb <0413> Mkyla <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta(15:23)

15:23 kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> prov <4314> umav <4771> en <1722> ceiri <5495> mwush apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> sunetaxen <4929> kuriov <2962> prov <4314> umav <4771> kai <2532> epekeina <1900> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771>

15:24 <02403> tjxl <0259> dxa <05795> Myze <08163> ryevw <04941> jpsmk <05262> wkonw <04503> wtxnmw <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyrl <05930> hlel <0259> dxa <01241> rqb <01121> Nb <06499> rp <05712> hdeh <03605> lk <06213> wvew <07684> hggsl <06213> htven <05712> hdeh <05869> ynyem <0518> Ma <01961> hyhw(15:24)

15:24 kai <2532> estai <1510> ean <1437> ex <1537> ofyalmwn <3788> thv <3588> sunagwghv <4864> genhyh <1096> akousiwv kai <2532> poihsei <4160> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> moscon <3448> ena <1519> ek <1537> bown <1016> amwmon <299> eiv <1519> olokautwma <3646> eiv <1519> osmhn <3744> euwdiav <2136> kuriw <2962> kai <2532> yusian <2378> toutou <3778> kai <2532> spondhn autou <846> kata <2596> thn <3588> suntaxin kai <2532> cimaron ex <1537> aigwn ena <1519> peri <4012> amartiav <266>

15:25 <07684> Mtggs <05921> le <03068> hwhy <06440> ynpl <02403> Mtajxw <03068> hwhyl <0801> hsa <07133> Mnbrq <0853> ta <0935> waybh <01992> Mhw <01931> awh <07684> hggs <03588> yk <0> Mhl <05545> xlonw <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <05921> le <03548> Nhkh <03722> rpkw(15:25)

15:25 kai <2532> exilasetai o <3588> iereuv <2409> peri <4012> pashv <3956> sunagwghv <4864> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> afeyhsetai autoiv <846> oti <3754> akousion estin <1510> kai <2532> autoi <846> hnegkan <5342> to <3588> dwron <1435> autwn <846> karpwma kuriw <2962> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autwn <846> enanti <1725> kuriou <2962> peri <4012> twn <3588> akousiwn autwn <846>

15:26 o <07684> hggsb <05971> Meh <03605> lkl <03588> yk <08432> Mkwtb <01481> rgh <01616> rglw <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lkl <05545> xlonw(15:26)

15:26 kai <2532> afeyhsetai kata <2596> pasan <3956> sunagwghn <4864> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> tw <3588> proskeimenw prov <4314> umav <4771> oti <3754> panti <3956> tw <3588> law <2992> akousion

15:27 <02403> tajxl <08141> htns <01323> tb <05795> ze <07126> hbyrqhw <07684> hggsb <02398> ajxt <0259> txa <05315> spn <0518> Maw(15:27)

15:27 ean <1437> de <1161> quch <5590> mia <1519> amarth <264> akousiwv prosaxei <4317> aiga mian <1519> eniausian peri <4012> amartiav <266>

15:28 <0> wl <05545> xlonw <05921> wyle <03722> rpkl <03068> hwhy <06440> ynpl <07683> hggsb <02398> hajxb <07684> tggsh <05315> spnh <05921> le <03548> Nhkh <03722> rpkw(15:28)

15:28 kai <2532> exilasetai o <3588> iereuv <2409> peri <4012> thv <3588> quchv <5590> thv <3588> akousiasyeishv kai <2532> amartoushv <264> akousiwv enanti <1725> kuriou <2962> exilasasyai peri <4012> autou <846>

15:29 <07684> hggsb <06213> hvel <0> Mkl <01961> hyhy <0259> txa <08451> hrwt <08432> Mkwtb <01481> rgh <01616> rglw <03478> larvy <01121> ynbb <0249> xrzah(15:29)

15:29 tw <3588> egcwriw en <1722> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> tw <3588> proskeimenw en <1722> autoiv <846> nomov <3551> eiv <1519> estai <1510> autoiv <846> ov <3739> an <302> poihsh <4160> akousiwv

15:30 <05971> hme <07130> brqm <01931> awhh <05315> spnh <03772> htrknw <01442> Pdgm <01931> awh <03068> hwhy <0853> ta <01616> rgh <04480> Nmw <0249> xrzah <04480> Nm <07411> hmr <03027> dyb <06213> hvet <0834> rsa <05315> spnhw(15:30)

15:30 kai <2532> quch <5590> htiv <3748> poihsei <4160> en <1722> ceiri <5495> uperhfaniav <5243> apo <575> twn <3588> autocyonwn h <2228> apo <575> twn <3588> proshlutwn <4339> ton <3588> yeon <2316> outov <3778> paroxunei <3947> exoleyreuyhsetai h <3588> quch <5590> ekeinh <1565> ek <1537> tou <3588> laou <2992> authv <846>

15:31 P <0> hb <05771> hnwe <01931> awhh <05315> spnh <03772> trkt <03772> trkh <06565> rph <04687> wtwum <0853> taw <0959> hzb <03068> hwhy <01697> rbd <03588> yk(15:31)

15:31 oti <3754> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> efaulisen kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> dieskedasen ektriqei ektribhsetai h <3588> quch <5590> ekeinh <1565> h <3588> amartia <266> authv <846> en <1722> auth <846>

15:32 <07676> tbsh <03117> Mwyb <06086> Myue <07197> ssqm <0376> sya <04672> waumyw <04057> rbdmb <03478> larvy <01121> ynb <01961> wyhyw(15:32)

15:32 kai <2532> hsan <1510> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> euron <2147> andra <435> sullegonta <4816> xula <3586> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521>

15:33 <05712> hdeh <03605> lk <0413> law <0175> Nrha <0413> law <04872> hsm <0413> la <06086> Myue <07197> ssqm <0853> wta <04672> Myaumh <0853> wta <07126> wbyrqyw(15:33)

15:33 kai <2532> proshgagon <4317> auton <846> oi <3588> eurontev <2147> auton <846> sullegonta <4816> xula <3586> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> prov <4314> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> prov <4314> pasan <3956> sunagwghn <4864> uiwn <5207> israhl <2474>

15:34 o <0> wl <06213> hvey <04100> hm <06567> srp <03808> al <03588> yk <04929> rmsmb <0853> wta <03240> wxynyw(15:34)

15:34 kai <2532> apeyento <659> auton <846> eiv <1519> fulakhn <5438> ou <3364> gar <1063> sunekrinan <4793> ti <5100> poihswsin <4160> auton <846>

15:35 <04264> hnxml <02351> Uwxm <05712> hdeh <03605> lk <068> Mynbab <0853> wta <07275> Mwgr <0376> syah <04191> tmwy <04191> twm <04872> hsm <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw(15:35)

15:35 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004> yanatw <2288> yanatousyw <2289> o <3588> anyrwpov <444> liyobolhsate <3036> auton <846> liyoiv <3037> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864>

15:36 P <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <04191> tmyw <068> Mynbab <0853> wta <07275> wmgryw <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <05712> hdeh <03605> lk <0853> wta <03318> wayuyw(15:36)

15:36 kai <2532> exhgagon <1806> auton <846> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> exw <1854> thv <3588> parembolhv kai <2532> eliyobolhsan <3036> auton <846> pasa <3956> h <3588> sunagwgh <4864> liyoiv <3037> exw <1854> thv <3588> parembolhv kaya <2505> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

15:37 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(15:37)

15:37 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

15:38 <08504> tlkt <06616> lytp <03671> Pnkh <06734> tuyu <05921> le <05414> wntnw <01755> Mtrdl <0899> Mhydgb <03671> ypnk <05921> le <06734> tuyu <0> Mhl <06213> wvew <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <01696> rbd(15:38)

15:38 lalhson <2980> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> kai <2532> poihsatwsan <4160> eautoiv <1438> kraspeda <2899> epi <1909> ta <3588> pterugia <4419> twn <3588> imatiwn <2440> autwn <846> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> autwn <846> kai <2532> epiyhsete <2007> epi <1909> ta <3588> kraspeda <2899> twn <3588> pterugiwn <4419> klwsma uakinyinon <5191>

15:39 <0310> Mhyrxa <02181> Mynz <0859> Mta <0834> rsa <05869> Mkynye <0310> yrxaw <03824> Mkbbl <0310> yrxa <08446> wrtt <03808> alw <0853> Mta <06213> Mtyvew <03068> hwhy <04687> twum <03605> lk <0853> ta <02142> Mtrkzw <0853> wta <07200> Mtyarw <06734> tuyul <0> Mkl <01961> hyhw(15:39)

15:39 kai <2532> estai <1510> umin <4771> en <1722> toiv <3588> kraspedoiv <2899> kai <2532> oqesye <3708> auta <846> kai <2532> mnhsyhsesye <3403> paswn <3956> twn <3588> entolwn <1785> kuriou <2962> kai <2532> poihsete <4160> autav <846> kai <2532> ou <3364> diastrafhsesye <1294> opisw <3694> twn <3588> dianoiwn <1271> umwn <4771> kai <2532> opisw <3694> twn <3588> ofyalmwn <3788> umwn <4771> en <1722> oiv <3739> umeiv <4771> ekporneuete <1608> opisw <3694> autwn <846>

15:40 <0430> Mkyhlal <06918> Mysdq <01961> Mtyyhw <04687> ytwum <03605> lk <0853> ta <06213> Mtyvew <02142> wrkzt <04616> Neml(15:40)

15:40 opwv <3704> an <302> mnhsyhte <3403> kai <2532> poihshte <4160> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> esesye <1510> agioi <40> tw <3588> yew <2316> umwn <4771>

15:41 P <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> twyhl <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(15:41)

15:41 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> einai <1510> umwn <4771> yeov <2316> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA