TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 5

5:1 P <0430> Myhlah <01004> tyb <0214> twruab <05414> Ntn <03627> Mylkh <03605> lk <0853> taw <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> taw <01> wyba <01732> dywd <06944> ysdq <0853> ta <08010> hmls <0935> abywo <03068> hwhy <01004> tybl <08010> hmls <06213> hve <0834> rsa <04399> hkalmh <03605> lk <07999> Mlstw(5:1)

5:1 kai <2532> sunetelesyh <4931> pasa <3956> h <3588> ergasia <2039> hn <3739> epoihsen <4160> salwmwn en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> eishnegken <1533> salwmwn ta <3588> agia <40> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> edwken <1325> eiv <1519> yhsauron <2344> oikou <3624> kuriou <2962>

5:2 <06726> Nwyu <01931> ayh <01732> dywd <05892> ryem <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <03389> Mlswry <0413> la <03478> larvy <01121> ynbl <01> twbah <05387> yayvn <04294> twjmh <07218> ysar <03605> lk <0853> taw <03478> larvy <02205> ynqz <0853> ta <08010> hmls <06950> lyhqy <0227> za(5:2)

5:2 tote <5119> exekklhsiasen salwmwn touv <3588> presbuterouv <4245> israhl <2474> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> twn <3588> fulwn <5443> touv <3588> hgoumenouv <2233> patriwn <3965> uiwn <5207> israhl <2474> eiv <1519> ierousalhm <2419> tou <3588> anenegkai <399> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> ek <1537> polewv <4172> dauid auth <3778> siwn <4622>

5:3 <07637> yebsh <02320> sdxh <01931> awh <02282> gxb <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <04428> Klmh <0413> la <06950> wlhqyw(5:3)

5:3 kai <2532> exekklhsiasyhsan prov <4314> ton <3588> basilea <935> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> en <1722> th <3588> eorth <1859> outov <3778> o <3588> mhn <3303> ebdomov <1442>

5:4 <0727> Nwrah <0853> ta <03881> Mywlh <05375> wavyw <03478> larvy <02205> ynqz <03605> lk <0935> wabyw(5:4)

5:4 kai <2532> hlyon <2064> pantev <3956> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474> kai <2532> elabon <2983> pantev <3956> oi <3588> leuitai thn <3588> kibwton <2787>

5:5 <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <0853> Mta <05927> wleh <0168> lhab <0834> rsa <06944> sdqh <03627> ylk <03605> lk <0853> taw <04150> dewm <0168> lha <0853> taw <0727> Nwrah <0853> ta <05927> wleyw(5:5)

5:5 kai <2532> anhnegkan <399> thn <3588> kibwton <2787> kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> agia <40> ta <3588> en <1722> th <3588> skhnh <4633> kai <2532> anhnegkan <399> authn <846> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai

5:6 <07230> brm <04487> wnmy <03808> alw <05608> wrpoy <03808> al <0834> rsa <01241> rqbw <06629> Nau <02076> Myxbzm <0727> Nwrah <06440> ynpl <05921> wyle <03259> Mydewnh <03478> larvy <05712> tde <03605> lkw <08010> hmls <04428> Klmhw(5:6)

5:6 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn kai <2532> pasa <3956> sunagwgh <4864> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> foboumenoi <5399> kai <2532> oi <3588> episunhgmenoi <4863> autwn <846> emprosyen <1715> thv <3588> kibwtou <2787> yuontev <2380> moscouv <3448> kai <2532> probata <4263> oi <3739> ouk <3364> ariymhyhsontai <705> kai <2532> oi <3739> ou <3364> logisyhsontai <3049> apo <575> tou <3588> plhyouv <4128>

5:7 <03742> Mybwrkh <03671> ypnk <08478> txt <0413> la <06944> Mysdqh <06944> sdq <0413> la <01004> tybh <01687> rybd <0413> la <04725> wmwqm <0413> la <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <03548> Mynhkh <0935> waybyw(5:7)

5:7 kai <2532> eishnegkan <1533> oi <3588> iereiv <2409> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> eiv <1519> to <3588> dabir tou <3588> oikou <3624> eiv <1519> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> upokatw <5270> twn <3588> pterugwn <4420> twn <3588> ceroubin

5:8 <04605> hlemlm <0905> wydb <05921> lew <0727> Nwrah <05921> le <03742> Mybwrkh <03680> wokyw <0727> Nwrah <04725> Mwqm <05921> le <03671> Mypnk <06566> Myvrp <03742> Mybwrkh <01961> wyhyw(5:8)

5:8 kai <2532> hn <1510> ta <3588> ceroubin diapepetakota tav <3588> pterugav <4420> autwn <846> epi <1909> ton <3588> topon <5117> thv <3588> kibwtou <2787> kai <2532> sunekalupten <4780> ta <3588> ceroubin epi <1909> thn <3588> kibwton <2787> kai <2532> epi <1909> touv <3588> anaforeiv authv <846> epanwyen

5:9 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <08033> Ms <01961> yhyw <02351> huwxh <07200> wary <03808> alw <01687> rybdh <06440> ynp <05921> le <0727> Nwrah <04480> Nm <0905> Mydbh <07218> ysar <07200> waryw <0905> Mydbh <0748> wkyrayw(5:9)

5:9 kai <2532> upereicon <5242> oi <3588> anaforeiv kai <2532> ebleponto <991> ai <3588> kefalai <2776> twn <3588> anaforewn ek <1537> twn <3588> agiwn <40> eiv <1519> proswpon <4383> tou <3588> dabir ouk <3364> ebleponto <991> exw <1854> kai <2532> hsan <1510> ekei <1563> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

5:10 P <04714> Myrumm <03318> Mtaub <03478> larvy <01121> ynb <05973> Me <03068> hwhy <03772> trk <0834> rsa <02722> brxb <04872> hsm <05414> Ntn <0834> rsa <03871> twxlh <08147> yns <07535> qr <0727> Nwrab <0369> Nya(5:10)

5:10 ouk <3364> hn <1510> en <1722> th <3588> kibwtw <2787> plhn <4133> duo <1417> plakev <4109> av <3739> eyhken <5087> mwushv en <1722> cwrhb a <3739> dieyeto kuriov <2962> meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

5:11 <04256> twqlxml <08104> rwmsl <0369> Nya <06942> wsdqth <04672> Myaumnh <03548> Mynhkh <03605> lk <03588> yk <06944> sdqh <04480> Nm <03548> Mynhkh <03318> taub <01961> yhyw(5:11)

5:11 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> touv <3588> iereiv <2409> ek <1537> twn <3588> agiwn <40> oti <3754> pantev <3956> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> eureyentev <2147> hgiasyhsan <37> ouk <3364> hsan <1510> diatetagmenoi <1299> kat <2596> efhmerian <2183>

5:12 <02689> twruuxb <02690> *Myruxm {Myrruxm} <06242> Myrvew <03967> haml <03548> Mynhk <05973> Mhmew <04196> xbzml <04217> xrzm <05975> Mydme <03658> twrnkw <05035> Mylbnbw <04700> Mytlumb <0948> Uwb <03847> Mysblm <0251> Mhyxalw <01121> Mhynblw <03038> Nwtdyl <01968> Nmyhl <0623> Poal <03605> Mlkl <07891> Myrrsmh <03881> Mywlhw(5:12)

5:12 kai <2532> oi <3588> leuitai oi <3588> qaltwdoi pantev <3956> toiv <3588> uioiv <5207> asaf tw <3588> aiman tw <3588> idiyoun kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846> kai <2532> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846> twn <3588> endedumenwn <1746> stolav <4749> bussinav <1039> en <1722> kumbaloiv <2950> kai <2532> en <1722> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv esthkotev <2476> katenanti tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> met <3326> autwn <846> iereiv <2409> ekaton <1540> eikosi <1501> salpizontev <4537> taiv <3588> salpigxin <4536>

5:13 <03068> hwhy <01004> tyb <06051> Nne <04390> alm <01004> tybhw <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <01984> llhbw <07892> rysh <03627> ylkbw <04700> Mytlumbw <02689> twruuxb <06963> lwq <07311> Myrhkw <03068> hwhyl <03034> twdhlw <01984> llhl <0259> dxa <06963> lwq <08085> eymshl <07891> Myrrsmlw <02690> *Myruxml {Myruuxml} <0259> dxak <01961> yhyw(5:13)

5:13 kai <2532> egeneto <1096> mia <1519> fwnh <5456> en <1722> tw <3588> salpizein <4537> kai <2532> en <1722> tw <3588> qaltwdein kai <2532> en <1722> tw <3588> anafwnein <400> fwnh <5456> mia <1519> tou <3588> exomologeisyai <1843> kai <2532> ainein <134> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> wv <3739> uqwsan <5312> fwnhn <5456> en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> en <1722> kumbaloiv <2950> kai <2532> en <1722> organoiv twn <3588> wdwn <3592> kai <2532> elegon <3004> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> agayon <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> o <3588> oikov <3624> eneplhsyh nefelhv <3507> doxhv <1391> kuriou <2962>

5:14 P <0430> Myhlah <01004> tyb <0853> ta <03068> hwhy <03519> dwbk <04390> alm <03588> yk <06051> Nneh <06440> ynpm <08334> trsl <05975> dwmel <03548> Mynhkh <03201> wlky <03808> alw(5:14)

5:14 kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> oi <3588> iereiv <2409> tou <3588> sthnai <2476> leitourgein <3008> apo <575> proswpou <4383> thv <3588> nefelhv <3507> oti <3754> eneplhsen doxa <1391> kuriou <2962> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA