TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 11:1-20

11:1 <0559> rmayw <05284> ytmenh <06691> rpu <06030> Neyw(11:1)

11:1 upolabwn <5274> de <1161> swfar o <3588> minaiov legei <3004>

11:2 <06663> qduy <08193> Mytpv <0376> sya <0518> Maw <06030> hney <03808> al <01697> Myrbd <07230> brh(11:2)

11:2 o <3588> ta <3588> polla <4183> legwn <3004> kai <2532> antakousetai h <2228> kai <2532> o <3588> eulalov oietai <3633> einai <1510> dikaiov <1342> euloghmenov <2127> gennhtov <1084> gunaikov <1135> oligobiov

11:3 <03637> Mlkm <0369> Nyaw <03932> geltw <02790> wsyrxy <04962> Mytm <0907> Kydb(11:3)

11:3 mh <3165> poluv <4183> en <1722> rhmasin <4487> ginou <1096> ou <3364> gar <1063> estin <1510> o <3588> antikrinomenov soi <4771>

11:4 <05869> Kynyeb <01961> ytyyh <01249> rbw <03948> yxql <02134> Kz <0559> rmatw(11:4)

11:4 mh <3165> gar <1063> lege <3004> oti <3754> kayarov <2513> eimi <1510> toiv <3588> ergoiv <2041> kai <2532> amemptov <273> enantion <1726> autou <846>

11:5 <05973> Kme <08193> wytpv <06605> xtpyw <01696> rbd <0433> hwla <05414> Nty <04310> ym <0199> Mlwaw(11:5)

11:5 alla <235> pwv <4459> an <302> o <3588> kuriov <2962> lalhsai <2980> prov <4314> se <4771> kai <2532> anoixei <455> ceilh <5491> autou <846> meta <3326> sou <4771>

11:6 <05771> Knwem <0433> hwla <0> Kl <05382> hsy <03588> yk <03045> edw <08454> hyswtl <03718> Mylpk <03588> yk <02451> hmkx <08587> twmlet <0> Kl <05046> dgyw(11:6)

11:6 eita <1534> anaggelei <312> soi <4771> dunamin <1411> sofiav <4678> oti <3754> diplouv <1362> estai <1510> twn <3588> kata <2596> se <4771> kai <2532> tote <5119> gnwsh <1097> oti <3754> axia <514> soi <4771> apebh <576> apo <575> kuriou <2962> wn <3739> hmarthkav <264>

11:7 <04672> aumt <07706> yds <08503> tylkt <05704> de <0518> Ma <04672> aumt <0433> hwla <02714> rqxh(11:7)

11:7 h <2228> icnov <2487> kuriou <2962> eurhseiv <2147> h <2228> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> afikou a <3739> epoihsen <4160> o <3588> pantokratwr <3841>

11:8 <03045> edt <04100> hm <07585> lwasm <06013> hqme <06466> lept <04100> hm <08064> Myms <01363> yhbg(11:8)

11:8 uqhlov <5308> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> ti <5100> poihseiv <4160> bayutera <901> de <1161> twn <3588> en <1722> adou <86> ti <5100> oidav

11:9 <03220> My <04480> ynm <07342> hbxrw <04055> hdm <0776> Uram <0752> hkra(11:9)

11:9 h <2228> makrotera <3117> metrou <3358> ghv <1065> h <2228> eurouv yalasshv <2281>

11:10 <07725> wnbysy <04310> ymw <06950> lyhqyw <05462> rygoyw <02498> Plxy <0518> Ma(11:10)

11:10 ean <1437> de <1161> katastreqh <2690> ta <3588> panta <3956> tiv <5100> erei autw <846> ti <5100> epoihsav <4160>

11:11 <0995> Nnwbty <03808> alw <0205> Nwa <07200> aryw <07723> aws <04962> ytm <03045> edy <01931> awh <03588> yk(11:11)

11:11 autov <846> gar <1063> oiden erga <2041> anomwn <459> idwn <3708> de <1161> atopa <824> ou <3364> paroqetai

11:12 <03205> dlwy <0120> Mda <06501> arp <05895> ryew <03823> bbly <05014> bwbn <0376> syaw(11:12)

11:12 anyrwpov <444> de <1161> allwv <243> nhcetai logoiv <3056> brotov de <1161> gennhtov <1084> gunaikov <1135> isa <2470> onw <3688> erhmith

11:13 <03709> Kpk <0413> wyla <06566> tvrpw <03820> Kbl <03559> twnykh <0859> hta <0518> Ma(11:13)

11:13 ei <1487> gar <1063> su <4771> kayaran <2513> eyou <5087> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> uptiazeiv de <1161> ceirav <5495> prov <4314> auton <846>

11:14 <05766> hlwe <0168> Kylhab <07931> Nkst <0408> law <07368> whqyxrh <03027> Kdyb <0205> Nwa <0518> Ma(11:14)

11:14 ei <1487> anomon <459> ti <5100> estin <1510> en <1722> cersin <5495> sou <4771> porrw poihson <4160> auto <846> apo <575> sou <4771> adikia <93> de <1161> en <1722> diaith sou <4771> mh <3165> aulisyhtw

11:15 <03372> aryt <03808> alw <03332> qum <01961> tyyhw <03971> Mwmm <06440> Kynp <05375> avt <0227> za <03588> yk(11:15)

11:15 outwv <3778> gar <1063> analamqei sou <4771> to <3588> proswpon <4383> wsper <3746> udwr <5204> kayaron <2513> ekdush <1562> de <1161> rupon kai <2532> ou <3364> mh <3165> fobhyhv <5399>

11:16 <02142> rkzt <05674> wrbe <04325> Mymk <07911> xkst <05999> lme <0859> hta <03588> yk(11:16)

11:16 kai <2532> ton <3588> kopon <2873> epilhsh wsper <3746> kuma <2949> parelyon <3928> kai <2532> ou <3364> ptohyhsh <4422>

11:17 <01961> hyht <01242> rqbk <05774> hpet <02465> dlx <06965> Mwqy <06672> Myrhumw(11:17)

11:17 h <3588> de <1161> euch <2171> sou <4771> wsper <3746> ewsforov ek <1537> de <1161> meshmbriav <3314> anatelei <393> soi <4771> zwh <2222>

11:18 <07901> bkst <0983> xjbl <02658> trpxw <08615> hwqt <03426> sy <03588> yk <0982> txjbw(11:18)

11:18 pepoiywv <3982> te <5037> esh <1510> oti <3754> estin <1510> soi <4771> elpiv <1680> ek <1537> de <1161> merimnhv <3308> kai <2532> frontidov anafaneitai <398> soi <4771> eirhnh <1515>

11:19 <07227> Mybr <06440> Kynp <02470> wlxw <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07257> tubrw(11:19)

11:19 hsucaseiv <2270> gar <1063> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> polemwn <4170> se <4771> metabalomenoi <3328> de <1161> polloi <4183> sou <4771> dehyhsontai <1210>

11:20 P <05315> spn <04646> xpm <08615> Mtwqtw <04480> Mhnm <06> dba <04498> ownmw <03615> hnylkt <07563> Myesr <05869> ynyew(11:20)

11:20 swthria <4991> de <1161> autouv <846> apoleiqei <620> h <3588> gar <1063> elpiv <1680> autwn <846> apwleia <684> ofyalmoi <3788> de <1161> asebwn <765> takhsontai <5080>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA