TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 16:4-22

16:4 <01807> hlyld <08034> hmsw <07796> qrv <05158> lxnb <0802> hsa <0157> bhayw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(16:4)

16:4 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> hgaphsen <25> gunaika <1135> epi <1909> tou <3588> ceimarrou swrhc kai <2532> onoma <3686> auth <846> dalila

16:5 <03701> Pok <03967> hamw <0505> Pla <0376> sya <0> Kl <05414> Ntn <0587> wnxnaw <06031> wtnel <0631> whnroaw <0> wl <03201> lkwn <04100> hmbw <01419> lwdg <03581> wxk <04100> hmb <07200> yarw <0853> wtwa <06601> ytp <0> hl <0559> wrmayw <06430> Mytslp <05633> ynro <0413> hyla <05927> wleyw(16:5)

16:5 kai <2532> anebhsan <305> prov <4314> authn <846> oi <3588> satrapai twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> eipan auth <846> apathson <538> auton <846> kai <2532> ide <3708> en <1722> tini <5100> h <3588> iscuv <2479> autou <846> estin <1510> h <3588> megalh <3173> kai <2532> en <1722> tini <5100> dunhsomeya <1410> prov <4314> auton <846> kai <2532> dhsomen <1210> auton <846> wste <5620> tapeinwsai <5013> auton <846> kai <2532> hmeiv <1473> dwsomen <1325> soi <4771> anhr <435> ciliouv <5507> kai <2532> ekaton <1540> arguriou <694>

16:6 <06031> Ktwnel <0631> roat <04100> hmbw <01419> lwdg <03581> Kxk <04100> hmb <0> yl <04994> an <05046> hdygh <08123> Nwsms <0413> la <01807> hlyld <0559> rmatw(16:6)

16:6 kai <2532> eipen dalila prov <4314> samqwn <4546> anaggeilon <312> moi <1473> en <1722> tini <5100> h <3588> iscuv <2479> sou <4771> h <3588> megalh <3173> kai <2532> en <1722> tini <5100> deyhsh <1210> tou <3588> tapeinwyhnai <5013> se <4771>

16:7 <0120> Mdah <0259> dxak <01961> ytyyhw <02470> ytylxw <02717> wbrx <03808> al <0834> rsa <03892> Myxl <03499> Myrty <07651> hebsb <0631> ynroay <0518> Ma <08123> Nwsms <0413> hyla <0559> rmayw(16:7)

16:7 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> samqwn <4546> ean <1437> dhswsin <1210> me <1473> en <1722> epta <2033> neuraiv ugraiv <5200> mh <3165> hrhmwmenaiv <2049> kai <2532> asyenhsw <770> kai <2532> esomai <1510> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> anyrwpwn <444>

16:8 <0> Mhb <0631> whroatw <02717> wbrx <03808> al <0834> rsa <03892> Myxl <03499> Myrty <07651> hebs <06430> Mytslp <05633> ynro <0> hl <05927> wleyw(16:8)

16:8 kai <2532> anhnegkan <399> auth <846> oi <3588> satrapai twn <3588> allofulwn <246> epta <2033> neurav ugrav <5200> mh <3165> hrhmwmenav <2049> kai <2532> edhsen <1210> auton <846> en <1722> autaiv <846>

16:9 <03581> wxk <03045> edwn <03808> alw <0784> sa <07306> wxyrhb <05296> trenh <06616> lytp <05423> qtny <0834> rsak <03499> Myrtyh <0853> ta <05423> qtnyw <08123> Nwsms <05921> Kyle <06430> Mytslp <0413> wyla <0559> rmatw <02315> rdxb <0> hl <03427> bsy <0693> brahw(16:9)

16:9 kai <2532> to <3588> enedron <1749> autou <846> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> tamieiw kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> allofuloi <246> epi <1909> se <4771> samqwn <4546> kai <2532> dierrhxen tav <3588> neurav on <3739> tropon <5158> diaspatai <1288> klwsma tou <3588> apotinagmatov en <1722> tw <3588> osfranyhnai purov <4442> kai <2532> ouk <3364> egnwsyh <1097> h <3588> iscuv <2479> autou <846>

16:10 <0631> roat <04100> hmb <0> yl <04994> an <05046> hdygh <06258> hte <03576> Mybzk <0413> yla <01696> rbdtw <0> yb <02048> tlth <02009> hnh <08123> Nwsms <0413> la <01807> hlyld <0559> rmatw(16:10)

16:10 kai <2532> eipen dalila prov <4314> samqwn <4546> idou <2400> parelogisw <3884> me <1473> kai <2532> elalhsav <2980> prov <4314> me <1473> qeudh <5571> nun <3568> oun <3767> anaggeilon <312> dh <1161> moi <1473> en <1722> tini <5100> deyhsh <1210>

16:11 <0120> Mdah <0259> dxak <01961> ytyyhw <02470> ytylxw <04399> hkalm <0> Mhb <06213> hven <03808> al <0834> rsa <02319> Mysdx <05688> Mytbeb <0631> ynwroay <0631> rwoa <0518> Ma <0413> hyla <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> ean <1437> desmw dhswsin <1210> me <1473> en <1722> epta <2033> kalwdioiv kainoiv <2537> en <1722> oiv <3739> ouk <3364> egenhyh <1096> ergon <2041> kai <2532> asyenhsw <770> kai <2532> esomai <1510> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> anyrwpwn <444>

16:12 <02339> jwxk <02220> wyterz <05921> lem <05423> Mqtnyw <02315> rdxb <03427> bsy <0693> brahw <08123> Nwsms <05921> Kyle <06430> Mytslp <0413> wyla <0559> rmatw <0> Mhb <0631> whroatw <02319> Mysdx <05688> Mytbe <01807> hlyld <03947> xqtw(16:12)

16:12 kai <2532> elaben <2983> autw <846> dalila kalwdia kaina <2537> kai <2532> edhsen <1210> auton <846> en <1722> autoiv <846> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> se <4771> samqwn <4546> kai <2532> to <3588> enedron <1749> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> tamieiw kai <2532> diespasen <1288> auta <846> apo <575> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846> wv <3739> ramma

16:13 <04545> tkomh <05973> Me <07218> ysar <04253> twplxm <07651> ebs <0853> ta <0707> ygrat <0518> Ma <0413> hyla <0559> rmayw <0631> roat <04100> hmb <0> yl <05046> hdygh <03576> Mybzk <0413> yla <01696> rbdtw <0> yb <02048> tlth <02008> hnh <05704> de <08123> Nwsms <0413> la <01807> hlyld <0559> rmatw(16:13)

16:13 kai <2532> eipen dalila prov <4314> samqwn <4546> ewv <2193> nun <3568> parelogisw <3884> me <1473> kai <2532> elalhsav <2980> prov <4314> me <1473> qeudh <5571> anaggeilon <312> dh <1161> moi <1473> en <1722> tini <5100> deyhsh <1210> kai <2532> eipen prov <4314> authn <846> ean <1437> ufanhv tav <3588> epta <2033> seirav <4577> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> meta <3326> tou <3588> diasmatov kai <2532> egkroushv en <1722> tw <3588> passalw eiv <1519> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> esomai <1510> asyenhv <772> wv <3739> eiv <1519> twn <3588> anyrwpwn <444>

16:14 <04545> tkomh <0854> taw <0708> grah <03489> dtyh <0854> ta <05265> eoyw <08142> wtnsm <03364> Uqyyw <08123> Nwsms <05921> Kyle <06430> Mytslp <0413> wyla <0559> rmatw <03489> dtyb <08628> eqttw(16:14)

16:14 kai <2532> ekoimisen auton <846> dalila kai <2532> ediasato touv <3588> epta <2033> bostrucouv thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> meta <3326> thv <3588> ektasewv kai <2532> katekrousen en <1722> toiv <3588> passaloiv eiv <1519> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> se <4771> samqwn <4546> kai <2532> exhgeryh <1825> ek <1537> tou <3588> upnou <5258> autou <846> kai <2532> exespasen touv <3588> passalouv sun <4862> tw <3588> ufasmati ek <1537> tou <3588> toicou <5109> kai <2532> to <3588> diasma kai <2532> ouk <3364> egnwsyh <1097> h <3588> iscuv <2479> autou <846>

16:15 <01419> lwdg <03581> Kxk <04100> hmb <0> yl <05046> tdgh <03808> alw <0> yb <02048> tlth <06471> Mymep <07969> sls <02088> hz <0854> yta <0369> Nya <03820> Kblw <0157> Kytbha <0559> rmat <0349> Kya <0413> wyla <0559> rmatw(16:15)

16:15 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> dalila pwv <4459> ereiv hgaphka <25> se <4771> kai <2532> h <3588> kardia <2588> sou <4771> ouk <3364> estin <1510> met <3326> emou <1473> touto <3778> triton <5154> parelogisw <3884> me <1473> kai <2532> ouk <3364> aphggeilav moi <1473> en <1722> tini <5100> h <3588> iscuv <2479> sou <4771> h <3588> megalh <3173>

16:16 <04191> twml <05315> wspn <07114> ruqtw <0509> whulatw <03117> Mymyh <03605> lk <01697> hyrbdb <0> wl <06693> hqyuh <03588> yk <01961> yhyw(16:16)

16:16 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> kateirgasato <2716> auton <846> toiv <3588> logoiv <3056> authv <846> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> parhnwclhsen <3926> auton <846> kai <2532> wligoquchsen ewv <2193> eiv <1519> yanaton <2288>

16:17 <0120> Mdah <03605> lkk <01961> ytyyhw <02470> ytylxw <03581> yxk <04480> ynmm <05493> row <01548> ytxlg <0518> Ma <0517> yma <0990> Njbm <0589> yna <0430> Myhla <05139> ryzn <03588> yk <07218> ysar <05921> le <05927> hle <03808> al <04177> hrwm <0> hl <0559> rmayw <03820> wbl <03605> lk <0853> ta <0> hl <05046> dgyw(16:17)

16:17 kai <2532> aphggeilen auth <846> panta <3956> ta <3588> apo <575> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> eipen auth <846> xuron ouk <3364> anabhsetai <305> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473> oti <3754> naziraiov yeou <2316> egw <1473> eimi <1510> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> kai <2532> ean <1437> xurhswmai <3587> aposthsetai ap <575> emou <1473> h <3588> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> asyenhsw <770> kai <2532> esomai <1510> kata <2596> pantav <3956> touv <3588> anyrwpouv <444>

16:18 <03027> Mdyb <03701> Pokh <05927> wleyw <06430> Mytslp <05633> ynro <0413> hyla <05927> wlew <03820> wbl <03605> lk <0853> ta <0> *yl {hl} <05046> dygh <03588> yk <06471> Meph <05927> wle <0559> rmal <06430> Mytslp <05633> ynrol <07121> arqtw <07971> xlstw <03820> wbl <03605> lk <0853> ta <0> hl <05046> dygh <03588> yk <01807> hlyld <07200> artw(16:18)

16:18 kai <2532> eiden <3708> dalila oti <3754> anhggeilen <312> auth <846> panta <3956> ta <3588> apo <575> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> apesteilen <649> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> satrapav twn <3588> allofulwn <246> legousa <3004> anabhte <305> to <3588> apax <530> oti <3754> anhggeilen <312> moi <1473> pasan <3956> thn <3588> kardian <2588> autou <846> kai <2532> anebhsan <305> prov <4314> authn <846> pasai <3956> ai <3588> satrapiai twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> hnegkan <5342> to <3588> argurion <694> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

16:19 <05921> wylem <03581> wxk <05493> royw <06031> wtwnel <02490> lxtw <07218> wsar <04253> twplxm <07651> ebs <0853> ta <01548> xlgtw <0376> syal <07121> arqtw <01290> hykrb <05921> le <03462> whnsytw(16:19)

16:19 kai <2532> ekoimisen auton <846> ana <303> meson <3319> twn <3588> gonatwn <1119> authv <846> kai <2532> ekalesen <2564> ton <3588> kourea kai <2532> exurhsen <3587> touv <3588> epta <2033> bostrucouv thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> hrxato <757> tapeinousyai <5013> kai <2532> apesth h <3588> iscuv <2479> autou <846> ap <575> autou <846>

16:20 <05921> wylem <05493> ro <03068> hwhy <03588> yk <03045> edy <03808> al <01931> awhw <05287> renaw <06471> Mepb <06471> Mepk <03318> aua <0559> rmayw <08142> wtnsm <03364> Uqyw <08123> Nwsms <05921> Kyle <06430> Mytslp <0559> rmatw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen autw <846> dalila oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> se <4771> samqwn <4546> kai <2532> exhgeryh <1825> ek <1537> tou <3588> upnou <5258> autou <846> kai <2532> eipen exeleusomai <1831> kai <2532> poihsw <4160> kaywv <2531> aei <104> kai <2532> apotinaxomai <660> kai <2532> autov <846> ouk <3364> egnw <1097> oti <3754> kuriov <2962> apesth ap <575> autou <846>

16:21 <0615> *Myrwoah {Myryoah} <01004> tybb <02912> Nxwj <01961> yhyw <05178> Mytsxnb <0631> whwroayw <05804> htze <0853> wtwa <03381> wdyrwyw <05869> wynye <0853> ta <05365> wrqnyw <06430> Mytslp <0270> whwzxayw(16:21)

16:21 kai <2532> epelabonto autou <846> oi <3588> allofuloi <246> kai <2532> exwruxan <1846> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> kathgagon <2609> auton <846> eiv <1519> gazan <1047> kai <2532> edhsan <1210> auton <846> en <1722> pedaiv <3976> calkaiv kai <2532> hn <1510> alhywn <229> en <1722> oikw <3624> thv <3588> fulakhv <5438>

16:22 P <01548> xlg <0834> rsak <06779> xmul <07218> wsar <08181> rev <02490> lxyw(16:22)

16:22 kai <2532> hrxato <757> h <3588> yrix <2359> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> anateilai <393> hnika <2259> exurhyh <3587>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA