TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 19:9-23

19:9 <053> Mwlsba <05921> lem <0776> Urah <04480> Nm <01272> xrb <06258> htew <06430> Mytslp <03709> Pkm <04422> wnjlm <01931> awhw <0341> wnybya <03709> Pkm <05337> wnlyuh <04428> Klmh <0559> rmal <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <01777> Nwdn <05971> Meh <03605> lk <01961> yhyw<19:10> (19:9)

19:9 (19:10) kai <2532> hn <1510> pav <3956> o <3588> laov <2992> krinomenov <2919> en <1722> pasaiv <3956> fulaiv <5443> israhl <2474> legontev <3004> o <3588> basileuv <935> dauid errusato hmav <1473> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> hmwn <1473> kai <2532> autov <846> exeilato hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246> kai <2532> nun <3568> pefeugen <5343> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apo <575> thv <3588> basileiav <932> autou <846> apo <575> abessalwm

19:10 o <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <02790> Mysrxm <0859> Mta <04100> hml <06258> htew <04421> hmxlmb <04191> tm <05921> wnyle <04886> wnxsm <0834> rsa <053> Mwlsbaw<19:11> (19:10)

19:10 (19:11) kai <2532> abessalwm on <3739> ecrisamen <5548> ef <1909> hmwn <1473> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> polemw <4171> kai <2532> nun <3568> ina <2443> ti <5100> umeiv <4771> kwfeuete tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> kai <2532> to <3588> rhma <4487> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:11 <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0413> la <0935> ab <03478> larvy <03605> lk <01697> rbdw <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hml <0559> rmal <03063> hdwhy <02205> ynqz <0413> la <01696> wrbd <0559> rmal <03548> Mynhkh <054> rtyba <0413> law <06659> qwdu <0413> la <07971> xls <01732> dwd <04428> Klmhw<19:12> (19:11)

19:11 (19:12) kai <2532> o <3588> basileuv <935> dauid apesteilen <649> prov <4314> sadwk <4524> kai <2532> prov <4314> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> legwn <3004> lalhsate <2980> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> iouda <2448> legontev <3004> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> logov <3056> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:12 <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hmlw <0859> Mta <01320> yrvbw <06106> ymue <0859> Mta <0251> yxa<19:13> (19:12)

19:12 (19:13) adelfoi <80> mou <1473> umeiv <4771> osta <3747> mou <1473> kai <2532> sarkev <4561> mou <1473> umeiv <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

19:13 <03097> bawy <08478> txt <03117> Mymyh <03605> lk <06440> ynpl <01961> hyht <06635> abu <08269> rv <03808> al <0518> Ma <03254> Pyowy <03541> hkw <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <03541> hk <0859> hta <01320> yrvbw <06106> ymue <03808> awlh <0559> wrmt <06021> avmelw<19:14> (19:13)

19:13 (19:14) kai <2532> tw <3588> amessai ereite ouci <3364> ostoun <3747> mou <1473> kai <2532> sarx <4561> mou <1473> su <4771> kai <2532> nun <3568> tade <3592> poihsai <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> ei <1487> mh <3165> arcwn <758> dunamewv <1411> esh <1510> enwpion <1799> emou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> anti <473> iwab

19:14 <05650> Kydbe <03605> lkw <0859> hta <07725> bws <04428> Klmh <0413> la <07971> wxlsyw <0259> dxa <0376> syak <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <03824> bbl <0853> ta <05186> jyw<19:15> (19:14)

19:14 (19:15) kai <2532> eklinen <2827> thn <3588> kardian <2588> pantov <3956> androv <435> iouda <2448> wv <3739> androv <435> enov <1519> kai <2532> apesteilan <649> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legontev <3004> epistrafhti <1994> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> sou <4771>

19:15 <03383> Ndryh <0853> ta <04428> Klmh <0853> ta <05674> rybehl <04428> Klmh <07125> tarql <01980> tkll <01537> hlglgh <0935> ab <03063> hdwhyw <03383> Ndryh <05704> de <0935> abyw <04428> Klmh <07725> bsyw<19:16> (19:15)

19:15 (19:16) kai <2532> epestreqen <1994> o <3588> basileuv <935> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> hlyan <2064> eiv <1519> galgala tou <3588> poreuesyai <4198> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> diabibasai ton <3588> basilea <935> ton <3588> iordanhn <2446>

19:16 <01732> dwd <04428> Klmh <07125> tarql <03063> hdwhy <0376> sya <05973> Me <03381> dryw <0980> Myrwxbm <0834> rsa <01145> ynymyh <0> Nb <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <04116> rhmyw<19:17> (19:16)

19:16 (19:17) kai <2532> etacunen semei <4584> uiov <5207> ghra uiou <5207> tou <3588> iemeni ek <1537> baourim kai <2532> katebh <2597> meta <3326> androv <435> iouda <2448> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> dauid

19:17 <04428> Klmh <06440> ynpl <03383> Ndryh <06743> wxluw <0854> wta <05650> wydbe <06242> Myrvew <01121> wynb <06240> rve <02568> tsmxw <07586> lwas <01004> tyb <05288> ren <06717> abyuw <01144> Nmynbm <05973> wme <0376> sya <0505> Plaw<19:18> (19:17)

19:17 (19:18) kai <2532> cilioi <5507> andrev <435> met <3326> autou <846> ek <1537> tou <3588> beniamin <958> kai <2532> siba to <3588> paidarion <3808> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> deka <1176> pente <4002> uioi <5207> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> eikosi <1501> douloi <1401> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> kateuyunan <2720> ton <3588> iordanhn <2446> emprosyen <1715> tou <3588> basilewv <935>

19:18 <03383> Ndryb <05674> wrbeb <04428> Klmh <06440> ynpl <05307> lpn <01617> arg <01121> Nb <08096> yemsw <05869> *wynyeb {wnyeb} <02896> bwjh <06213> twvelw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> ta <05674> rybel <05679> hrbeh <05674> hrbew<19:19> (19:18)

19:18 (19:19) kai <2532> eleitourghsan thn <3588> leitourgian <3009> tou <3588> diabibasai ton <3588> basilea <935> kai <2532> diebh <1224> h <3588> diabasiv exegeirai <1825> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> kai <2532> semei <4584> uiov <5207> ghra epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> diabainontov <1224> autou <846> ton <3588> iordanhn <2446>

19:19 <03820> wbl <0413> la <04428> Klmh <07760> Mwvl <03389> Mlswrym <04428> Klmh <0113> ynda <03318> auy <0834> rsa <03117> Mwyb <05650> Kdbe <05753> hweh <0834> rsa <0853> ta <02142> rkzt <0408> law <05771> Nwe <0113> ynda <0> yl <02803> bsxy <0408> la <04428> Klmh <0413> la <0559> rmayw<19:20> (19:19)

19:19 (19:20) kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> mh <3165> dialogisasyw <1260> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> anomian <458> kai <2532> mh <3165> mnhsyhv <3403> osa <3745> hdikhsen <91> o <3588> paiv <3816> sou <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> exeporeueto <1607> ex <1537> ierousalhm <2419> tou <3588> yesyai <5087> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> autou <846>

19:20 o <04428> Klmh <0113> ynda <07125> tarql <03381> tdrl <03130> Powy <01004> tyb <03605> lkl <07223> Nwsar <03117> Mwyh <0935> ytab <02009> hnhw <02398> ytajx <0589> yna <03588> yk <05650> Kdbe <03045> edy <03588> yk<19:21> (19:20)

19:20 (19:21) oti <3754> egnw <1097> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> egw <1473> hmarton <264> kai <2532> idou <2400> egw <1473> hlyon <2064> shmeron <4594> proterov <4387> pantov <3956> oikou <3624> iwshf <2501> tou <3588> katabhnai <2597> eiv <1519> apanthn tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935>

19:21 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <07043> llq <03588> yk <08096> yems <04191> tmwy <03808> al <02063> taz <08478> txth <0559> rmayw <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <06030> Neyw<19:22> (19:21)

19:21 (19:22) kai <2532> apekriyh abessa uiov <5207> sarouiav kai <2532> eipen mh <3165> anti <473> toutou <3778> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> semei <4584> oti <3754> kathrasato ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

19:22 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <0589> yna <03117> Mwyh <03588> yk <03045> ytedy <03808> awlh <03588> yk <03478> larvyb <0376> sya <04191> tmwy <03117> Mwyh <07854> Njvl <03117> Mwyh <0> yl <01961> wyht <03588> yk <06870> hywru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <01732> dwd <0559> rmayw<19:23> (19:22)

19:22 (19:23) kai <2532> eipen dauid ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav oti <3754> ginesye <1096> moi <1473> shmeron <4594> eiv <1519> epiboulon shmeron <4594> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> tiv <5100> anhr <435> ex <1537> israhl <2474> oti <3754> ouk <3364> oida ei <1487> shmeron <4594> basileuw <936> egw <1473> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

19:23 o <04428> Klmh <0> wl <07650> ebsyw <04191> twmt <03808> al <08096> yems <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw<19:24> (19:23)

19:23 (19:24) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> semei <4584> ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599> kai <2532> wmosen autw <846> o <3588> basileuv <935>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA