TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Zakharia 10

10:1 <07704> hdvb <06212> bve <0376> syal <01992> Mhl <05414> Nty <01653> Msg <04306> rjmw <02385> Myzyzx <06213> hve <03069> hwhy <04456> swqlm <06256> teb <04306> rjm <03069> hwhym <07592> wlas(10:1)

10:1 aiteisye <154> ueton <5205> para <3844> kuriou <2962> kay <2596> wran <5610> proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797> kuriov <2962> epoihsen <4160> fantasiav <5325> kai <2532> ueton <5205> ceimerinon dwsei <1325> autoiv <846> ekastw <1538> botanhn <1008> en <1722> agrw <68>

10:2 P <07462> her <0369> Nya <03588> yk <06031> wney <06629> Nau <03644> wmk <05265> weon <03651> Nk <05921> le <05162> Nwmxny <01892> lbh <01696> wrbdy <07723> awsh <02472> twmlxw <08267> rqs <02372> wzx <07080> Mymowqhw <0205> Nwa <01696> wrbd <08655> Myprth <03588> yk(10:2)

10:2 dioti <1360> oi <3588> apofyeggomenoi <669> elalhsan <2980> kopouv <2873> kai <2532> oi <3588> manteiv oraseiv <3706> qeudeiv <5571> kai <2532> ta <3588> enupnia <1798> qeudh <5571> elaloun <2980> mataia <3152> parekaloun <3870> dia <1223> touto <3778> exhryhsan <1808> wv <3739> probata <4263> kai <2532> ekakwyhsan dioti <1360> ouk <3364> hn <1510> iasiv <2392>

10:3 <04421> hmxlmb <01935> wdwh <05483> owok <0853> Mtwa <07760> Mvw <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> ta <05739> wrde <0853> ta <06635> twabu <03068> hwhy <06485> dqp <03588> yk <06485> dwqpa <06260> Mydwteh <05921> lew <0639> ypa <02734> hrx <07462> Myerh <05921> le(10:3)

10:3 epi <1909> touv <3588> poimenav <4166> parwxunyh <3947> o <3588> yumov <2372> mou <1473> kai <2532> epi <1909> touv <3588> amnouv <286> episkeqomai <1980> kai <2532> episkeqetai <1980> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> to <3588> poimnion <4168> autou <846> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> kai <2532> taxei <5021> autouv <846> wv <3739> ippon <2462> eupreph autou <846> en <1722> polemw <4171>

10:4 <03162> wdxy <05065> vgwn <03605> lk <03318> auy <04480> wnmm <04421> hmxlm <07198> tsq <04480> wnmm <03489> dty <04480> wnmm <06438> hnp <04480> wnmm(10:4)

10:4 kai <2532> ex <1537> autou <846> epebleqen <1914> kai <2532> ex <1537> autou <846> etaxen <5021> kai <2532> ex <1537> autou <846> toxon <5115> en <1722> yumw <2372> ex <1537> autou <846> exeleusetai <1831> pav <3956> o <3588> exelaunwn en <1722> tw <3588> autw <846>

10:5 <05483> Myowo <07392> ybkr <03001> wsybhw <05973> Mme <03068> hwhy <03588> yk <03898> wmxlnw <04421> hmxlmb <02351> twuwx <02916> jyjb <0947> Myowb <01368> Myrbgk <01961> wyhw(10:5)

10:5 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> machtai patountev <3961> phlon <4081> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> en <1722> polemw <4171> kai <2532> parataxontai dioti <1360> kuriov <2962> met <3326> autwn <846> kai <2532> kataiscunyhsontai <2617> anabatai ippwn <2462>

10:6 <06030> Mneaw <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <02186> Mytxnz <03808> al <0834> rsak <01961> wyhw <07355> Mytmxr <03588> yk <07725> Mytwbswhw <03467> eyswa <03130> Powy <01004> tyb <0853> taw <03063> hdwhy <01004> tyb <0853> ta <01396> ytrbgw(10:6)

10:6 kai <2532> katiscusw <2729> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> iwshf <2501> swsw <4982> kai <2532> katoikiw autouv <846> oti <3754> hgaphsa <25> autouv <846> kai <2532> esontai <1510> on <3739> tropon <5158> ouk <3364> apestreqamhn <654> autouv <846> dioti <1360> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autwn <846> kai <2532> epakousomai autoiv <846>

10:7 <03068> hwhyb <03820> Mbl <01523> lgy <08056> wxmvw <07200> wary <01121> Mhynbw <03196> Nyy <03644> wmk <03820> Mbl <08055> xmvw <0669> Myrpa <01368> rwbgk <01961> wyhw(10:7)

10:7 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> machtai tou <3588> efraim <2187> kai <2532> carhsetai <5463> h <3588> kardia <2588> autwn <846> wv <3739> en <1722> oinw <3631> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> oqontai <3708> kai <2532> eufranyhsontai <2165> kai <2532> careitai <5463> h <3588> kardia <2588> autwn <846> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962>

10:8 <07235> wbr <03644> wmk <07235> wbrw <06299> Mytydp <03588> yk <06908> Mubqaw <0> Mhl <08319> hqrsa(10:8)

10:8 shmanw <4591> autoiv <846> kai <2532> eisdexomai <1523> autouv <846> dioti <1360> lutrwsomai <3084> autouv <846> kai <2532> plhyunyhsontai <4129> kayoti <2530> hsan <1510> polloi <4183>

10:9 <07725> wbsw <01121> Mhynb <0854> ta <02421> wyxw <02142> ynwrkzy <04801> Myqxrmbw <05971> Mymeb <02232> Merzaw(10:9)

10:9 kai <2532> sperw <4687> autouv <846> en <1722> laoiv <2992> kai <2532> oi <3588> makran <3112> mnhsyhsontai <3403> mou <1473> ekyreqousin <1625> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> kai <2532> epistreqousin <1994>

10:10 <0> Mhl <04672> aumy <03808> alw <0935> Mayba <03844> Nwnblw <01568> delg <0776> Ura <0413> law <06908> Mubqa <0804> rwsamw <04714> Myrum <0776> Uram <07725> Mytwbyshw(10:10)

10:10 kai <2532> epistreqw <1994> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> kai <2532> ex <1537> assuriwn eisdexomai <1523> autouv <846> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> galaaditin kai <2532> eiv <1519> ton <3588> libanon <3030> eisaxw <1521> autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> upoleifyh <5275> ex <1537> autwn <846> oude <3761> eiv <1519>

10:11 <05493> rwoy <04714> Myrum <07626> jbsw <0804> rwsa <01347> Nwag <03381> drwhw <02975> ray <04688> twlwum <03605> lk <03001> wsybhw <01530> Mylg <03220> Myb <05221> hkhw <06869> hru <03220> Myb <05674> rbew(10:11)

10:11 kai <2532> dieleusontai <1330> en <1722> yalassh <2281> stenh <4728> kai <2532> pataxousin <3960> en <1722> yalassh <2281> kumata <2949> kai <2532> xhranyhsetai <3583> panta <3956> ta <3588> bayh <899> potamwn <4215> kai <2532> afaireyhsetai pasa <3956> ubriv <5196> assuriwn kai <2532> skhptron aiguptou <125> periaireyhsetai <4014>

10:12 o <03068> hwhy <05002> Man <01980> wklhty <08034> wmsbw <03068> hwhyb <01396> Mytrbgw(10:12)

10:12 kai <2532> katiscusw <2729> autouv <846> en <1722> kuriw <2962> yew <2316> autwn <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> autou <846> katakauchsontai <2620> legei <3004> kuriov <2962>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA