TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Daniel 2

2:1 <05921> wyle <01961> htyhn <08142> wtnsw <07307> wxwr <06470> Mepttw <02472> twmlx <05019> rundkbn <02492> Mlx <05019> rundkbn <04438> twklml <08147> Myts <08141> tnsbw(2:1)

2:1 en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> deuterw <1208> thv <3588> basileiav <932> naboucodonosor hnupniasyh <1797> naboucodonosor enupnion <1798> kai <2532> exesth <1839> to <3588> pneuma <4151> autou <846> kai <2532> o <3588> upnov <5258> autou <846> egeneto <1096> ap <575> autou <846>

2:2 <04428> Klmh <06440> ynpl <05975> wdmeyw <0935> wabyw <02472> wytmlx <04428> Klml <05046> dyghl <03778> Mydvklw <03784> Mypskmlw <0825> Mypsalw <02748> Mymjrxl <07121> arql <04428> Klmh <0559> rmayw(2:2)

2:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kalesai <2564> touv <3588> epaoidouv kai <2532> touv <3588> magouv <3097> kai <2532> touv <3588> farmakouv <5333> kai <2532> touv <3588> caldaiouv <5466> tou <3588> anaggeilai <312> tw <3588> basilei <935> ta <3588> enupnia <1798> autou <846> kai <2532> hlyan <2064> kai <2532> esthsan <2476> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

2:3 <02472> Mwlxh <0853> ta <03045> tedl <07307> yxwr <06470> Meptw <02492> ytmlx <02472> Mwlx <04428> Klmh <01992> Mhl <0559> rmayw(2:3)

2:3 kai <2532> eipen autoiv <846> o <3588> basileuv <935> hnupniasyhn <1797> kai <2532> exesth <1839> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> tou <3588> gnwnai <1097> to <3588> enupnion <1798>

2:4 <02324> awxn <06591> arspw <05649> *Kdbel {Kydbel} <02493> amlx <0560> rma <02418> yyx <05957> Nymlel <04430> aklm <0762> tymra <04428> Klml <03778> Mydvkh <01696> wrbdyw(2:4)

2:4 kai <2532> elalhsan <2980> oi <3588> caldaioi <5466> tw <3588> basilei <935> suristi basileu <935> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> zhyi <2198> su <4771> eipon to <3588> enupnion <1798> toiv <3588> paisin <3816> sou <4771> kai <2532> thn <3588> sugkrisin anaggeloumen <312>

2:5 <07761> Nwmvty <05122> ylwn <01005> Nwkytbw <05648> Nwdbett <01917> Nymdh <06591> hrspw <02493> amlx <03046> ynnwedwht <03809> al <02006> Nh <0230> adza <04481> ynm <04406> atlm <03779> *yadvkl {aydvkl} <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne(2:5)

2:5 apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen toiv <3588> caldaioiv <5466> o <3588> logov <3056> ap <575> emou <1473> apesth ean <1437> mh <3165> gnwrishte <1107> moi <1473> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> eiv <1519> apwleian <684> esesye <1510> kai <2532> oi <3588> oikoi <3624> umwn <4771> diarpaghsontai

2:6 <02324> ynwxh <06591> hrspw <02493> amlx <02006> Nhl <06925> ymdq <04481> Nm <06902> Nwlbqt <07690> aygv <03367> rqyw <05023> hbzbnw <04978> Nntm <02324> Nwxht <06591> hrspw <02493> amlx <02006> Nhw(2:6)

2:6 ean <1437> de <1161> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> gnwrishte <1107> moi <1473> domata <1390> kai <2532> dwreav <1431> kai <2532> timhn <5092> pollhn <4183> lhmqesye <2983> par <3844> emou <1473> plhn <4133> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> apaggeilate moi <1473>

2:7 <02324> hwxhn <06591> hrspw <05649> yhwdbel <0560> rmay <02493> amlx <04430> aklm <0560> Nyrmaw <08579> twnynt <06032> wne(2:7)

2:7 apekriyhsan deuteron <1208> kai <2532> eipan o <3588> basileuv <935> eipatw to <3588> enupnion <1798> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> anaggeloumen <312>

2:8 <04406> atlm <04481> ynm <0230> adza <01768> yd <02370> Nwtyzx <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <02084> Nynbz <0608> Nwtna <05732> ande <01768> yd <0576> hna <03046> edy <03330> byuy <04481> Nm <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne(2:8)

2:8 apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen ep <1909> alhyeiav <225> oida egw <1473> oti <3754> kairon <2540> umeiv <4771> exagorazete <1805> kayoti <2530> eidete <3708> oti <3754> apesth ap <575> emou <1473> to <3588> rhma <4487>

2:9 <02324> ynnwxht <06591> hrsp <01768> yd <03046> ednaw <0> yl <0560> wrma <02493> amlx <02006> Nhl <08133> antsy <05732> ande <01768> yd <05705> de <06925> ymdq <0560> rmaml <02164> *Nwtnmdzh {Nwtnmzh} <07844> htyxsw <03538> hbdk <04406> hlmw <01882> Nwktd <01932> ayh <02298> hdx <03046> ynnedwht <03809> al <02493> amlx <02006> Nh <01768> yd(2:9)

2:9 ean <1437> oun <3767> to <3588> enupnion <1798> mh <3165> anaggeilhte <312> moi <1473> oida oti <3754> rhma <4487> qeudev <5571> kai <2532> diefyarmenon <1311> suneyesye eipein enwpion <1799> mou <1473> ewv <2193> ou <3739> o <3588> kairov <2540> parelyh <3928> to <3588> enupnion <1798> mou <1473> eipate moi <1473> kai <2532> gnwsomai <1097> oti <3754> thn <3588> sugkrisin autou <846> anaggeleite <312> moi <1473>

2:10 <03779> ydvkw <0826> Psaw <02749> Mjrx <03606> lkl <07593> las <03809> al <01836> hndk <04406> hlm <07990> jylsw <07229> br <04430> Klm <03606> lk <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <02324> hywxhl <03202> lkwy <04430> aklm <04406> tlm <01768> yd <03007> atsby <05922> le <0606> sna <0383> ytya <03809> al <0560> Nyrmaw <04430> aklm <06925> Mdq <03779> *yadvk {aydvk} <06032> wne(2:10)

2:10 apekriyhsan oi <3588> caldaioi <5466> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> legousin <3004> ouk <3364> estin <1510> anyrwpov <444> epi <1909> thv <3588> xhrav <3584> ostiv <3748> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> dunhsetai <1410> gnwrisai <1107> kayoti <2530> pav <3956> basileuv <935> megav <3173> kai <2532> arcwn <758> rhma <4487> toiouto <5108> ouk <3364> eperwta epaoidon magon <3097> kai <2532> caldaion <5466>

2:11 <0383> yhwtya <03809> al <01321> arvb <05974> Me <04070> Nwhrdm <01768> yd <0426> Nyhla <03861> Nhl <04430> aklm <06925> Mdq <02324> hnwxy <01768> yd <0383> ytya <03809> al <0321> Nrxaw <03358> hryqy <07593> las <04430> hklm <01768> yd <04406> atlmw(2:11)

2:11 oti <3754> o <3588> logov <3056> on <3739> o <3588> basileuv <935> eperwta baruv <926> kai <2532> eterov <2087> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> anaggelei <312> auton <846> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> all <235> h <2228> yeoi <2316> wn <3739> ouk <3364> estin <1510> h <3588> katoikia <2733> meta <3326> pashv <3956> sarkov <4561>

2:12 <0895> lbb <02445> ymykx <03606> lkl <07> hdbwhl <0560> rmaw <07690> aygv <07108> Puqw <01149> onb <04430> aklm <01836> hnd <06903> lbq <03606> lk(2:12)

2:12 tote <5119> o <3588> basileuv <935> en <1722> yumw <2372> kai <2532> orgh <3709> pollh <4183> eipen apolesai pantav <3956> touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897>

2:13 P <06992> hljqthl <02269> yhwrbxw <01841> laynd <01156> webw <06992> Nyljqtm <02445> aymykxw <05312> tqpn <01882> atdw(2:13)

2:13 kai <2532> to <3588> dogma <1378> exhlyen <1831> kai <2532> oi <3588> sofoi <4680> apektennonto <615> kai <2532> ezhthsan <2212> danihl <1158> kai <2532> touv <3588> filouv <5384> autou <846> anelein <337>

2:14 <0895> lbb <02445> ymykxl <06992> hljql <05312> qpn <01768> yd <04430> aklm <01768> yd <02877> ayxbj <07229> br <0746> Kwyral <02942> Mejw <05843> aje <08421> byth <01841> laynd <0116> Nydab(2:14)

2:14 tote <5119> danihl <1158> apekriyh boulhn <1012> kai <2532> gnwmhn <1106> tw <3588> ariwc tw <3588> arcimageirw tou <3588> basilewv <935> ov <3739> exhlyen <1831> anairein <337> touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897>

2:15 <01841> layndl <0746> Kwyra <03046> edwh <04406> atlm <0116> Nyda <04430> aklm <06925> Mdq <04481> Nm <02685> hpuxhm <01882> atd <04101> hm <05922> le <04430> aklm <01768> yd <07990> ajyls <0746> Kwyral <0560> rmaw <06032> hne(2:15)

2:15 arcwn <758> tou <3588> basilewv <935> peri <4012> tinov <5100> exhlyen <1831> h <3588> gnwmh <1106> h <3588> anaidhv ek <1537> proswpou <4383> tou <3588> basilewv <935> egnwrisen <1107> de <1161> to <3588> rhma <4487> ariwc tw <3588> danihl <1158>

2:16 P <04430> aklml <02324> hywxhl <06591> arspw <0> hl <05415> Ntny <02166> Nmz <01768> yd <04430> aklm <04481> Nm <01156> hebw <05954> le <01841> layndw(2:16)

2:16 kai <2532> danihl <1158> eishlyen <1525> kai <2532> hxiwsen <515> ton <3588> basilea <935> opwv <3704> cronon <5550> dw <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> anaggeilh <312> tw <3588> basilei <935>

2:17 <03046> edwh <04406> atlm <02269> yhwrbx <05839> hyrzew <04333> lasym <02608> hynnxlw <0236> lza <01005> htybl <01841> laynd <0116> Nyda(2:17)

2:17 kai <2532> eishlyen <1525> danihl <1158> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> tw <3588> anania <367> kai <2532> tw <3588> misahl kai <2532> tw <3588> azaria toiv <3588> filoiv <5384> autou <846> to <3588> rhma <4487> egnwrisen <1107>

2:18 <0895> lbb <02445> ymykx <07606> ras <05974> Me <02269> yhwrbxw <01841> laynd <07> Nwdbhy <03809> al <01768> yd <01836> hnd <07328> hzr <05922> le <08065> ayms <0426> hla <06925> Mdq <04481> Nm <01156> aebml <07359> Nymxrw(2:18)

2:18 kai <2532> oiktirmouv <3628> ezhtoun <2212> para <3844> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> ouranou <3772> uper <5228> tou <3588> musthriou <3466> toutou <3778> opwv <3704> an <302> mh <3165> apolwntai danihl <1158> kai <2532> oi <3588> filoi <5384> autou <846> meta <3326> twn <3588> epiloipwn <1954> sofwn <4680> babulwnov <897>

2:19 <08065> ayms <0426> hlal <01289> Krb <01841> laynd <0116> Nyda <01541> ylg <07328> hzr <03916> aylyl <01768> yd <02376> awzxb <01841> layndl <0116> Nyda(2:19)

2:19 tote <5119> tw <3588> danihl <1158> en <1722> oramati <3705> thv <3588> nuktov <3571> to <3588> musthrion <3466> apekalufyh <601> kai <2532> euloghsen <2127> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> ouranou <3772>

2:20 <01932> ayh <0> hl <01768> yd <01370> atrwbgw <02452> atmkx <01768> yd <05957> amle <05705> dew <05957> amle <04481> Nm <01289> Krbm <0426> ahla <01768> yd <08036> hms <01934> awhl <0560> rmaw <01841> laynd <06032> hne(2:20)

2:20 danihl <1158> kai <2532> eipen eih <1510> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> euloghmenon <2127> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> oti <3754> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> sunesiv <4907> autou <846> estin <1510>

2:21 <0999> hnyb <03046> yedyl <04486> aednmw <02445> Nymykxl <02452> atmkx <03052> bhy <04430> Nyklm <06966> Myqhmw <04430> Nyklm <05709> hdehm <02166> aynmzw <05732> aynde <08133> anshm <01932> awhw(2:21)

2:21 kai <2532> autov <846> alloioi kairouv <2540> kai <2532> cronouv <5550> kayista <2525> basileiv <935> kai <2532> meyista <3179> didouv <1325> sofian <4678> toiv <3588> sofoiv <4680> kai <2532> fronhsin <5428> toiv <3588> eidosin sunesin <4907>

2:22 <08271> ars <05974> hme <05094> *arwhnw {aryhnw} <02816> akwsxb <04101> hm <03046> edy <05642> atrtomw <05994> atqyme <01541> alg <01932> awh(2:22)

2:22 autov <846> apokaluptei <601> bayea <901> kai <2532> apokrufa <614> ginwskwn <1097> ta <3588> en <1722> tw <3588> skotei <4655> kai <2532> to <3588> fwv <5457> met <3326> autou <846> estin <1510>

2:23 <03046> antedwh <04430> aklm <04406> tlm <01768> yd <04481> Knm <01156> anyeb <01768> yd <03046> yntedwh <03705> Nekw <0> yl <03052> tbhy <01370> atrwbgw <02452> atmkx <01768> yd <0576> hna <07624> xbsmw <03029> adwhm <02> ythba <0426> hla <0> Kl(2:23)

2:23 soi <4771> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> mou <1473> exomologoumai <1843> kai <2532> ainw <134> oti <3754> sofian <4678> kai <2532> dunamin <1411> edwkav <1325> moi <1473> kai <2532> nun <3568> egnwrisav <1107> moi <1473> a <3739> hxiwsamen <515> para <3844> sou <4771> kai <2532> to <3588> orama <3705> tou <3588> basilewv <935> egnwrisav <1107> moi <1473>

2:24 o <02324> awxa <04430> aklml <06591> arspw <04430> aklm <06925> Mdq <05954> ynleh <07> dbwht <0409> la <0895> lbb <02445> ymykxl <0> hl <0560> rma <03652> Nkw <0236> lza <0895> lbb <02445> ymykxl <07> hdbwhl <04430> aklm <04483> ynm <01768> yd <0746> Kwyra <05922> le <05954> le <01841> laynd <01836> hnd <06903> lbq <03606> lk(2:24)

2:24 kai <2532> hlyen <2064> danihl <1158> prov <4314> ariwc on <3739> katesthsen <2525> o <3588> basileuv <935> apolesai touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897> kai <2532> eipen autw <846> touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897> mh <3165> apoleshv eisagage <1521> de <1161> me <1473> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> thn <3588> sugkrisin tw <3588> basilei <935> anaggelw <312>

2:25 <03046> edwhy <04430> aklml <06591> arsp <01768> yd <03061> dwhy <01768> yd <01547> atwlg <01123> ynb <04481> Nm <01400> rbg <07912> txksh <01768> yd <0> hl <0560> rma <03652> Nkw <04430> aklm <06925> Mdq <01841> layndl <05954> lenh <0927> hlhbthb <0746> Kwyra <0116> Nyda(2:25)

2:25 tote <5119> ariwc en <1722> spoudh <4710> eishgagen <1521> ton <3588> danihl <1158> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen autw <846> eurhka <2147> andra <435> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> thv <3588> aicmalwsiav <161> thv <3588> ioudaiav <2449> ostiv <3748> to <3588> sugkrima tw <3588> basilei <935> anaggelei <312>

2:26 <06591> hrspw <02370> tyzx <01768> yd <02493> amlx <03046> yntedwhl <03546> lhk <0383> *Ktyah {Kytyah} <01096> ruasjlb <08036> hms <01768> yd <01841> layndl <0560> rmaw <04430> aklm <06032> hne(2:26)

2:26 kai <2532> apekriyh o <3588> basileuv <935> kai <2532> eipen tw <3588> danihl <1158> ou <3739> to <3588> onoma <3686> baltasar ei <1487> dunasai <1410> moi <1473> anaggeilai <312> to <3588> enupnion <1798> o <3739> eidon <3708> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846>

2:27 <04430> aklml <02324> hywxhl <03202> Nylky <01505> Nyrzg <02749> Nymjrx <0826> Nypsa <02445> Nymykx <03809> al <07593> las <04430> aklm <01768> yd <07328> hzr <0560> rmaw <04430> aklm <06925> Mdq <01841> laynd <06032> hne(2:27)

2:27 kai <2532> apekriyh danihl <1158> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> legei <3004> to <3588> musthrion <3466> o <3739> o <3588> basileuv <935> eperwta ouk <3364> estin <1510> sofwn <4680> magwn <3097> epaoidwn gazarhnwn anaggeilai <312> tw <3588> basilei <935>

2:28 P <01932> awh <01836> hnd <04903> Kbksm <05922> le <07217> Ksar <02376> ywzxw <02493> Kmlx <03118> aymwy <0320> tyrxab <01934> awhl <01768> yd <04101> hm <05020> rundkwbn <04430> aklml <03046> edwhw <07328> Nyzr <01541> alg <08065> aymsb <0426> hla <0383> ytya <01297> Mrb(2:28)

2:28 all <235> h <2228> estin <1510> yeov <2316> en <1722> ouranw <3772> apokaluptwn <601> musthria <3466> kai <2532> egnwrisen <1107> tw <3588> basilei <935> naboucodonosor a <3739> dei <1210> genesyai <1096> ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> to <3588> enupnion <1798> sou <4771> kai <2532> ai <3588> oraseiv <3706> thv <3588> kefalhv <2776> sou <4771> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> sou <4771> touto <3778> estin <1510>

2:29 <01934> awhl <01768> yd <04101> hm <03046> Kedwh <07328> ayzr <01541> algw <01836> hnd <0311> yrxa <01934> awhl <01768> yd <04101> hm <05559> wqlo <04903> Kbksm <05922> le <07476> Knwyer <04430> aklm <0607> *tna {htna} (2:29)

2:29 su <4771> basileu <935> oi <3588> dialogismoi <1261> sou <4771> epi <1909> thv <3588> koithv <2845> sou <4771> anebhsan <305> ti <5100> dei <1210> genesyai <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> o <3588> apokaluptwn <601> musthria <3466> egnwrisen <1107> soi <4771> a <3739> dei <1210> genesyai <1096>

2:30 <03046> ednt <03825> Kbbl <07476> ynwyerw <03046> Nwedwhy <04430> aklml <06591> arsp <01768> yd <01701> trbd <05922> le <03861> Nhl <0> yl <01541> ylg <01836> hnd <07328> azr <02417> ayyx <03606> lk <04481> Nm <0> yb <0383> ytya <01768> yd <02452> hmkxb <03809> al <0576> hnaw(2:30)

2:30 kai <2532> emoi <1473> de <1161> ouk <3364> en <1722> sofia <4678> th <3588> oush <1510> en <1722> emoi <1473> para <3844> pantav <3956> touv <3588> zwntav <2198> to <3588> musthrion <3466> touto <3778> apekalufyh <601> all <235> eneken tou <3588> thn <3588> sugkrisin tw <3588> basilei <935> gnwrisai <1107> ina <2443> touv <3588> dialogismouv <1261> thv <3588> kardiav <2588> sou <4771> gnwv <1097>

2:31 <01763> lyxd <07299> hwrw <06903> Klbql <06966> Maq <03493> ryty <02122> hwyzw <07229> br <01797> Nkd <06755> amlu <07690> aygv <02298> dx <06755> Mlu <0431> wlaw <01934> tywh <02370> hzx <04430> aklm <0607> *tna {htna} (2:31)

2:31 su <4771> basileu <935> eyewreiv <2334> kai <2532> idou <2400> eikwn <1504> mia <1519> megalh <3173> h <3588> eikwn <1504> ekeinh <1565> kai <2532> h <3588> prosoqiv authv <846> uperferhv estwsa <2476> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> h <3588> orasiv <3706> authv <846> fobera <5398>

2:32 <05174> sxn <01768> yd <03410> htkryw <04577> yhwem <03702> Pok <01768> yd <01872> yhwerdw <02306> yhwdx <02869> bj <01722> bhd <01768> yd <07217> hsar <06755> amlu <01932> awh(2:32)

2:32 h <3588> eikwn <1504> hv <3739> h <3588> kefalh <2776> crusiou <5553> crhstou <5543> ai <3588> ceirev <5495> kai <2532> to <3588> sthyov <4738> kai <2532> oi <3588> bracionev <1023> authv <846> arguroi h <3588> koilia <2836> kai <2532> oi <3588> mhroi <3313> calkoi

2:33 <02635> Pox <01768> yd <04480> *Nyhnmw {Nwhnmw} <06523> lzrp <01768> yd <04481> *Nyhnm {Nwhnm} <07271> yhwlgr <06523> lzrp <01768> yd <08243> yhwqs(2:33)

2:33 ai <3588> knhmai sidhrai oi <3588> podev <4228> merov <3313> ti <5100> sidhroun kai <2532> merov <3313> ti <5100> ostrakinon <3749>

2:34 <01994> Nwmh <01855> tqdhw <02635> apoxw <06523> alzrp <01768> yd <07271> yhwlgr <05922> le <06755> amlul <04223> txmw <03028> Nydyb <03809> al <01768> yd <069> Nba <01505> trzgth <01768> yd <05705> de <01934> tywh <02370> hzx(2:34)

2:34 eyewreiv <2334> ewv <2193> ou <3739> etmhyh liyov <3037> ex <1537> orouv <3735> aneu <427> ceirwn <5495> kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> eikona <1504> epi <1909> touv <3588> podav <4228> touv <3588> sidhrouv kai <2532> ostrakinouv <3749> kai <2532> eleptunen autouv <846> eiv <1519> telov <5056>

2:35 <0772> aera <03606> lk <04391> tlmw <07229> br <02906> rwjl <01934> twh <06755> amlul <04223> txm <01768> yd <069> anbaw <0> Nwhl <07912> xktsh <03809> al <0870> rta <03606> lkw <07308> axwr <01994> Nwmh <05376> avnw <07007> jyq <0147> yrda <04481> Nm <05784> rwek <01934> wwhw <01722> abhdw <03702> apok <05174> asxn <02635> apox <06523> alzrp <02298> hdxk <01855> wqd <0116> Nydab(2:35)

2:35 tote <5119> eleptunyhsan eiv <1519> apax <530> to <3588> ostrakon o <3588> sidhrov <4604> o <3588> calkov <5475> o <3588> argurov <696> o <3588> crusov <5557> kai <2532> egenonto <1096> wsei <5616> koniortov <2868> apo <575> alwnov <257> yerinhv kai <2532> exhren <1808> auta <846> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> pneumatov <4151> kai <2532> topov <5117> ouc <3364> eureyh <2147> autoiv <846> kai <2532> o <3588> liyov <3037> o <3588> pataxav <3960> thn <3588> eikona <1504> egenhyh <1096> orov <3735> mega <3173> kai <2532> eplhrwsen <4137> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

2:36 <04430> aklm <06925> Mdq <0560> rman <06591> hrspw <02493> amlx <01836> hnd(2:36)

2:36 touto <3778> estin <1510> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> eroumen enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

2:37 <0> Kl <03052> bhy <03367> arqyw <08632> apqtw <02632> anox <04437> atwklm <08065> ayms <0426> hla <01768> yd <04430> ayklm <04430> Klm <04430> aklm <0607> *tna {htna} (2:37)

2:37 su <4771> basileu <935> basileuv <935> basilewn <935> w <3739> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> basileian <932> iscuran <2478> kai <2532> krataian <2900> kai <2532> entimon <1784> edwken <1325>

2:38 <01722> abhd <01768> yd <07217> hsar <0607> awh <0607> *tna {htna} <03606> Nwhlkb <07981> Kjlshw <03028> Kdyb <03052> bhy <08065> ayms <05776> Pwew <01251> arb <02423> twyx <0606> asna <01123> ynb <01753> *Nyryd {Nyrad} <01768> yd <03606> lkbw(2:38)

2:38 en <1722> panti <3956> topw <5117> opou <3699> katoikousin oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> yhria <2342> te <5037> agrou <68> kai <2532> peteina <4071> ouranou <3772> edwken <1325> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> katesthsen <2525> se <4771> kurion <2962> pantwn <3956> su <4771> ei <1510> h <3588> kefalh <2776> h <3588> crush

2:39 <0772> aera <03606> lkb <07981> jlst <01768> yd <05174> asxn <01768> yd <0317> yrxa <08523> *hatylt {aytylt} <04437> wklmw <04481> Knm <0772> aera <0317> yrxa <04437> wklm <06966> Mwqt <0870> Krtbw(2:39)

2:39 kai <2532> opisw <3694> sou <4771> anasthsetai <450> basileia <932> etera <2087> httwn sou <4771> kai <2532> basileia <932> trith <5154> htiv <3748> estin <1510> o <3588> calkov <5475> h <3739> kurieusei <2961> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

2:40 <07490> ertw <01855> qdt <0459> Nyla <03606> lk <07490> eerm <01768> yd <06523> alzrpkw <03606> alk <02827> lsxw <01855> qdhm <06523> alzrp <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <06523> alzrpk <08624> hpyqt <01934> awht <07244> *haeybr {hyeybr} <04437> wklmw(2:40)

2:40 kai <2532> basileia <932> tetarth <5067> estai <1510> iscura <2478> wv <3739> o <3588> sidhrov <4604> on <3739> tropon <5158> o <3588> sidhrov <4604> leptunei kai <2532> damazei <1150> panta <3956> outwv <3778> panta <3956> leptunei kai <2532> damasei <1150>

2:41 <02917> anyj <02635> Poxb <06151> brem <06523> alzrp <02370> htyzx <01768> yd <06903> lbq <03606> lk <0> hb <01934> awhl <06523> alzrp <01768> yd <05326> atbun <04481> Nmw <01934> hwht <06386> hgylp <04437> wklm <06523> lzrp <04480> *Nyhnmw {Nwhnmw} <06353> rxp <01768> yd <02635> Pox <04481> *Nhnm {Nwhnm} <0677> atebuaw <07271> aylgr <02370> htyzx <01768> ydw(2:41)

2:41 kai <2532> oti <3754> eidev <3708> touv <3588> podav <4228> kai <2532> touv <3588> daktulouv <1147> merov <3313> men <3303> ti <5100> ostrakinon <3749> merov <3313> de <1161> ti <5100> sidhroun basileia <932> dihrhmenh <1244> estai <1510> kai <2532> apo <575> thv <3588> rizhv thv <3588> sidhrav estai <1510> en <1722> auth <846> on <3739> tropon <5158> eidev <3708> ton <3588> sidhron <4604> anamemeigmenon tw <3588> ostrakw

2:42 <08406> hrybt <01934> hwht <04481> hnmw <08624> hpyqt <01934> hwht <04437> atwklm <07118> tuq <04481> Nm <02635> Pox <04480> *Nyhnmw {Nwhnmw} <06523> lzrp <04481> *Nyhnm {Nwhnm} <07271> aylgr <0677> tebuaw(2:42)

2:42 kai <2532> oi <3588> daktuloi <1147> twn <3588> podwn <4228> merov <3313> men <3303> ti <5100> sidhroun merov <3313> de <1161> ti <5100> ostrakinon <3749> merov <3313> ti <5100> thv <3588> basileiav <932> estai <1510> iscuron <2478> kai <2532> ap <575> authv <846> estai <1510> suntribomenon <4937>

2:43 <02635> apox <05974> Me <06151> bretm <03809> al <06523> alzrp <01768> ydk <01888> ah <01836> hnd <05974> Me <01836> hnd <01693> Nyqbd <01934> Nwhl <03809> alw <0606> asna <02234> erzb <01934> Nwhl <06151> Nybretm <02917> anyj <02635> Poxb <06151> brem <06523> alzrp <02370> tyzx <01768> *ydw {yd} (2:43)

2:43 oti <3754> eidev <3708> ton <3588> sidhron <4604> anamemeigmenon tw <3588> ostrakw summeigeiv esontai <1510> en <1722> spermati <4690> anyrwpwn <444> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> proskollwmenoi <4347> outov <3778> meta <3326> toutou <3778> kaywv <2531> o <3588> sidhrov <4604> ouk <3364> anameignutai meta <3326> tou <3588> ostrakou

2:44 <05957> aymlel <06966> Mwqt <01932> ayhw <04437> atwklm <0459> Nyla <03606> lk <05487> Pyotw <01855> qdt <07662> qbtst <03809> al <0321> Nrxa <05972> Mel <04437> htwklmw <02255> lbxtt <03809> al <05957> Nymlel <01768> yd <04437> wklm <08065> ayms <0426> hla <06966> Myqy <0581> Nwna <04430> ayklm <01768> yd <03118> Nwhymwybw(2:44)

2:44 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> basilewn <935> ekeinwn <1565> anasthsei <450> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> basileian <932> htiv <3748> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> ou <3364> diafyarhsetai <1311> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> law <2992> eterw <2087> ouc <3364> upoleifyhsetai <5275> leptunei kai <2532> likmhsei <3039> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> kai <2532> auth <846> anasthsetai <450> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165>

2:45 P <06591> hrsp <0540> Nmyhmw <02493> amlx <03330> byuyw <01836> hnd <0311> yrxa <01934> awhl <01768> yd <04101> hm <04430> aklml <03046> edwh <07229> br <0426> hla <01722> abhdw <03702> apok <02635> apox <05174> asxn <06523> alzrp <01855> tqdhw <03028> Nydyb <03809> al <01768> yd <069> Nba <01505> trzgta <02906> arwjm <01768> yd <02370> tyzx <01768> yd <06903> lbq <03606> lk(2:45)

2:45 on <3739> tropon <5158> eidev <3708> oti <3754> apo <575> orouv <3735> etmhyh liyov <3037> aneu <427> ceirwn <5495> kai <2532> eleptunen to <3588> ostrakon ton <3588> sidhron <4604> ton <3588> calkon <5475> ton <3588> arguron <696> ton <3588> cruson <5557> o <3588> yeov <2316> o <3588> megav <3173> egnwrisen <1107> tw <3588> basilei <935> a <3739> dei <1210> genesyai <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> alhyinon <228> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> pisth <4103> h <3588> sugkrisiv autou <846>

2:46 <0> hl <05260> hkonl <0560> rma <05208> Nyxxynw <04504> hxnmw <05457> dgo <01841> layndlw <0600> yhwpna <05922> le <05308> lpn <05020> rundkwbn <04430> aklm <0116> Nydab(2:46)

2:46 tote <5119> o <3588> basileuv <935> naboucodonosor epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> kai <2532> tw <3588> danihl <1158> prosekunhsen <4352> kai <2532> manaa kai <2532> euwdiav <2136> eipen speisai <4689> autw <846>

2:47 <01836> hnd <07328> hzr <01541> algml <03202> tlky <01768> yd <07328> Nyzr <01541> hlgw <04430> Nyklm <04756> armw <0426> Nyhla <0426> hla <01932> awh <0426> Nwkhla <01768> yd <07187> jsq <04481> Nm <0560> rmaw <01841> layndl <04430> aklm <06032> hne(2:47)

2:47 kai <2532> apokriyeiv o <3588> basileuv <935> eipen tw <3588> danihl <1158> ep <1909> alhyeiav <225> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> autov <846> estin <1510> yeov <2316> yewn <2316> kai <2532> kuriov <2962> twn <3588> basilewn <935> kai <2532> apokaluptwn <601> musthria <3466> oti <3754> hdunhyhv <1410> apokaluqai <601> to <3588> musthrion <3466> touto <3778>

2:48 <0895> lbb <02445> ymykx <03606> lk <05922> le <05460> Nyngo <07229> brw <0895> lbb <04083> tnydm <03606> lk <05922> le <07981> hjlshw <0> hl <03052> bhy <07690> Naygv <07260> Nbrbr <04978> Nntmw <07236> ybr <01841> layndl <04430> aklm <0116> Nyda(2:48)

2:48 kai <2532> emegalunen <3170> o <3588> basileuv <935> ton <3588> danihl <1158> kai <2532> domata <1390> megala <3173> kai <2532> polla <4183> edwken <1325> autw <846> kai <2532> katesthsen <2525> auton <846> epi <1909> pashv <3956> cwrav <5561> babulwnov <897> kai <2532> arconta <758> satrapwn epi <1909> pantav <3956> touv <3588> sofouv <4680> babulwnov <897>

2:49 P <04430> aklm <08651> ertb <01841> layndw <05665> wgn <0> dbew <04336> Ksym <07715> Krdsl <0895> lbb <04083> tnydm <01768> yd <05673> atdybe <05922> le <04483> ynmw <04430> aklm <04481> Nm <01156> aeb <01841> layndw(2:49)

2:49 kai <2532> danihl <1158> hthsato <154> para <3844> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> katesthsen <2525> epi <1909> ta <3588> erga <2041> thv <3588> cwrav <5561> babulwnov <897> ton <3588> sedrac misac abdenagw kai <2532> danihl <1158> hn <1510> en <1722> th <3588> aulh <833> tou <3588> basilewv <935>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA