TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 7:1-17

7:1 <05337> ynlyuhw <07291> ypdr <03605> lkm <03467> yneyswh <02620> ytyox <0> Kb <0430> yhla <03068> hwhy( (2) ) <01145> ynymy <0> Nb <03568> swk <01697> yrbd <05921> le <03068> hwhyl <07891> rs <0834> rsa <01732> dwdl <07692> Nwygs(7:1)

7:1 qalmov <5568> tw <3588> dauid on <3739> hsen <103> tw <3588> kuriw <2962> uper <5228> twn <3588> logwn <3056> cousi uiou <5207> iemeni (7:2) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> epi <1909> soi <4771> hlpisa <1679> swson <4982> me <1473> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> diwkontwn <1377> me <1473> kai <2532> rusai me <1473>

7:2 <05337> lyum <0369> Nyaw <06561> qrp <05315> yspn <0738> hyrak <02963> Prjy <06435> Np<7:3> (7:2)

7:2 (7:3) mhpote <3379> arpash <726> wv <3739> lewn <3023> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> mh <3165> ontov <1510> lutroumenou <3084> mhde <3366> swzontov <4982>

7:3 <03709> ypkb <05766> lwe <03426> sy <0518> Ma <02063> taz <06213> ytyve <0518> Ma <0430> yhla <03068> hwhy<7:4> (7:3)

7:3 (7:4) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> ei <1487> epoihsa <4160> touto <3778> ei <1487> estin <1510> adikia <93> en <1722> cersin <5495> mou <1473>

7:4 <07387> Mqyr <06887> yrrwu <02502> hulxaw <07451> er <07999> ymlws <01580> ytlmg <0518> Ma<7:5> (7:4)

7:4 (7:5) ei <1487> antapedwka <467> toiv <3588> antapodidousin <467> moi <1473> kaka <2556> apopesoin <634> ara <685> apo <575> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> kenov <2756>

7:5 <05542> hlo <07931> Nksy <06083> rpel <03519> ydwbkw <02416> yyx <0776> Ural <07429> omryw <05381> gvyw <05315> yspn <0341> bywa <07291> Pdry<7:6> (7:5)

7:5 (7:6) katadiwxai <2614> ara <685> o <3588> ecyrov <2190> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> katalaboi <2638> kai <2532> katapathsai <2662> eiv <1519> ghn <1065> thn <3588> zwhn <2222> mou <1473> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> eiv <1519> coun kataskhnwsai <2681> diaqalma

7:6 <06680> tywu <04941> jpsm <0410> yla <05782> hrwew <06887> yrrwu <05678> twrbeb <05375> avnh <0639> Kpab <03068> hwhy <06965> hmwq<7:7> (7:6)

7:6 (7:7) anasthyi <450> kurie <2962> en <1722> orgh <3709> sou <4771> uqwyhti <5312> en <1722> toiv <3588> perasi <4009> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> exegeryhti <1825> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> en <1722> prostagmati w <3739> eneteilw <1781>

7:7 <07725> hbws <04791> Mwrml <05921> hylew <05437> Kbbwot <03816> Mymal <05712> tdew<7:8> (7:7)

7:7 (7:8) kai <2532> sunagwgh <4864> lawn <2992> kuklwsei <2944> se <4771> kai <2532> uper <5228> tauthv <3778> eiv <1519> uqov <5311> epistreqon <1994>

7:8 <05921> yle <08537> ymtkw <06664> yqduk <03068> hwhy <08199> ynjps <05971> Myme <01777> Nydy <03068> hwhy<7:9> (7:8)

7:8 (7:9) kuriov <2962> krinei <2919> laouv <2992> krinon <2919> me <1473> kurie <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> akakian mou <1473> ep <1909> emoi <1473>

7:9 <06662> qydu <0430> Myhla <03629> twylkw <03826> twbl <0974> Nxbw <06662> qydu <03559> Nnwktw <07563> Myesr <07451> er <04994> an <01584> rmgy<7:10> (7:9)

7:9 (7:10) suntelesyhtw <4931> dh <1161> ponhria <4189> amartwlwn <268> kai <2532> kateuyuneiv <2720> dikaion <1342> etazwn kardiav <2588> kai <2532> nefrouv <3510> o <3588> yeov <2316>

7:10 <03820> bl <03477> yrsy <03467> eyswm <0430> Myhla <05921> le <04043> yngm<7:11> (7:10)

7:10 (7:11) dikaia <1342> h <3588> bohyeia <996> mou <1473> para <3844> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> swzontov <4982> touv <3588> euyeiv <2117> th <3588> kardia <2588>

7:11 <03117> Mwy <03605> lkb <02194> Mez <0410> law <06662> qydu <08199> jpws <0430> Myhla<7:12> (7:11)

7:11 (7:12) o <3588> yeov <2316> krithv <2923> dikaiov <1342> kai <2532> iscurov <2478> kai <2532> makroyumov <3116> mh <3165> orghn <3709> epagwn kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250>

7:12 <03559> hnnwkyw <01869> Krd <07198> wtsq <03913> swjly <02719> wbrx <07725> bwsy <03808> al <0518> Ma<7:13> (7:12)

7:12 (7:13) ean <1437> mh <3165> epistrafhte <1994> thn <3588> romfaian autou <846> stilbwsei to <3588> toxon <5115> autou <846> eneteinen kai <2532> htoimasen <2090> auto <846>

7:13 <06466> lepy <01814> Myqldl <02671> wyux <04194> twm <03627> ylk <03559> Nykh <0> wlw<7:14> (7:13)

7:13 (7:14) kai <2532> en <1722> autw <846> htoimasen <2090> skeuh <4632> yanatou <2288> ta <3588> belh <956> autou <846> toiv <3588> kaiomenoiv <2545> exeirgasato

7:14 <08267> rqs <03205> dlyw <05999> lme <02029> hrhw <0205> Nwa <02254> lbxy <02009> hnh<7:15> (7:14)

7:14 (7:15) idou <2400> wdinhsen <5605> adikian <93> sunelaben <4815> ponon <4192> kai <2532> eteken <5088> anomian <458>

7:15 <06466> lepy <07845> txsb <05307> lpyw <02658> whrpxyw <03738> hrk <0953> rwb<7:16> (7:15)

7:15 (7:16) lakkon wruxen <3736> kai <2532> aneskaqen auton <846> kai <2532> empeseitai <1706> eiv <1519> boyron on <3739> eirgasato <2038>

7:16 <03381> dry <02555> womx <06936> wdqdq <05921> lew <07218> wsarb <05999> wlme <07725> bwsy<7:17> (7:16)

7:16 (7:17) epistreqei <1994> o <3588> ponov <4192> autou <846> eiv <1519> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> epi <1909> korufhn autou <846> h <3588> adikia <93> autou <846> katabhsetai <2597>

7:17 <05945> Nwyle <03068> hwhy <08034> Ms <02167> hrmzaw <06664> wqduk <03068> hwhy <03034> hdwa<7:18> (7:17)

7:17 (7:18) exomologhsomai <1843> kuriw <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> qalw <5567> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> tou <3588> uqistou <5310>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA