TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 2:1-10

2:1 <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <08432> Mktb <07854> Njvh <01571> Mg <0935> awbyw <03068> hwhy <05921> le <03320> buythl <0430> Myhlah <01121> ynb <0935> wabyw <03117> Mwyh <01961> yhyw(2:1)

2:1 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316> parasthnai <3936> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> diabolov <1228> hlyen <2064> en <1722> mesw <3319> autwn <846> parasthnai <3936> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962>

2:2 <0> hb <01980> Klhthmw <0776> Urab <07751> jsm <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw <0935> abt <02088> hzm <0335> ya <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(2:2)

2:2 kai <2532> eipen o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> poyen <4159> su <4771> erch <2064> tote <5119> eipen o <3588> diabolov <1228> enwpion <1799> tou <3588> kuriou <2962> diaporeuyeiv <1279> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> kai <2532> emperipathsav <1704> thn <3588> sumpasan pareimi <3918>

2:3 <02600> Mnx <01104> welbl <0> wb <05496> yntyotw <08538> wtmtb <02388> qyzxm <05750> wndew <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> ary <03477> rsyw <08535> Mt <0376> sya <0776> Urab <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <0347> bwya <05650> ydbe <0413> la <03820> Kbl <07760> tmvh <07854> Njvh <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(2:3)

2:3 eipen de <1161> o <3588> kuriov <2962> prov <4314> ton <3588> diabolon <1228> prosescev <4337> oun <3767> tw <3588> yeraponti <2324> mou <1473> iwb <2492> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kat <2596> auton <846> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> anyrwpov <444> akakov <172> alhyinov <228> amemptov <273> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> kakou <2556> eti <2089> de <1161> ecetai <2192> akakiav su <4771> de <1161> eipav ta <3588> uparconta <5225> autou <846> dia <1223> kenhv <2756> apolesai

2:4 <05315> wspn <01157> deb <05414> Nty <0376> syal <0834> rsa <03605> lkw <05785> rwe <01157> deb <05785> rwe <0559> rmayw <03068> hwhy <0853> ta <07854> Njvh <06030> Neyw(2:4)

2:4 upolabwn <5274> de <1161> o <3588> diabolov <1228> eipen tw <3588> kuriw <2962> derma <1192> uper <5228> dermatov <1192> osa <3745> uparcei <5225> anyrwpw <444> uper <5228> thv <3588> quchv <5590> autou <846> ekteisei

2:5 <01288> Kkrby <06440> Kynp <0413> la <03808> al <0518> Ma <01320> wrvb <0413> law <06106> wmue <0413> la <05060> egw <03027> Kdy <04994> an <07971> xls <0199> Mlwa(2:5)

2:5 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> aposteilav <649> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> aqai <680> twn <3588> ostwn <3747> autou <846> kai <2532> twn <3588> sarkwn <4561> autou <846> ei <1487> mhn <3303> eiv <1519> proswpon <4383> se <4771> euloghsei <2127>

2:6 <08104> rms <05315> wspn <0853> ta <0389> Ka <03027> Kdyb <02005> wnh <07854> Njvh <0413> la <03069> hwhy <0559> rmayw(2:6)

2:6 eipen de <1161> o <3588> kuriov <2962> tw <3588> diabolw <1228> idou <2400> paradidwmi <3860> soi <4771> auton <846> monon <3440> thn <3588> quchn <5590> autou <846> diafulaxon <1314>

2:7 <06936> wdqdq <05704> *dew {de} <07272> wlgr <03709> Pkm <07451> er <07822> Nyxsb <0347> bwya <0853> ta <05221> Kyw <03068> hwhy <06440> ynp <0853> tam <07854> Njvh <03318> auyw(2:7)

2:7 exhlyen <1831> de <1161> o <3588> diabolov <1228> apo <575> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> epaisen <3817> ton <3588> iwb <2492> elkei <1668> ponhrw <4190> apo <575> podwn <4228> ewv <2193> kefalhv <2776>

2:8 <0665> rpah <08432> Kwtb <03427> bsy <01931> awhw <0> wb <01623> drgthl <02789> vrx <0> wl <03947> xqyw(2:8)

2:8 kai <2532> elaben <2983> ostrakon ina <2443> ton <3588> icwra xuh kai <2532> ekayhto <2521> epi <1909> thv <3588> kopriav <2874> exw <1854> thv <3588> polewv <4172>

2:9 <04191> tmw <0430> Myhla <01288> Krb <08538> Ktmtb <02388> qyzxm <05750> Kde <0802> wtsa <0> wl <0559> rmatw(2:9)

2:9 cronou <5550> de <1161> pollou <4183> probebhkotov <4260> eipen autw <846> h <3588> gunh <1135> autou <846> mecri <3360> tinov <5100> karterhseiv <2594> legwn <3004> (2:9a) idou <2400> anamenw <362> cronon <5550> eti <2089> mikron <3398> prosdecomenov <4327> thn <3588> elpida <1680> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473> (2:9b) idou <2400> gar <1063> hfanistai sou <4771> to <3588> mnhmosunon <3422> apo <575> thv <3588> ghv <1065> uioi <5207> kai <2532> yugaterev <2364> emhv <1699> koiliav <2836> wdinev <5604> kai <2532> ponoi <4192> ouv <3739> eiv <1519> to <3588> kenon <2756> ekopiasa <2872> meta <3326> mocywn <3449> (2:9c) su <4771> te <5037> autov <846> en <1722> sapria skwlhkwn <4663> kayhsai <2521> dianuktereuwn <1273> aiyriov (2:9d) kagw planhtiv kai <2532> latriv topon <5117> ek <1537> topou <5117> periercomenh <4022> kai <2532> oikian <3614> ex <1537> oikiav <3614> prosdecomenh <4327> ton <3588> hlion <2246> pote <4218> dusetai <1417> ina <2443> anapauswmai <373> twn <3588> mocywn <3449> kai <2532> twn <3588> odunwn <3601> ai <3739> me <1473> nun <3568> sunecousin <4912> (2:9e) alla <235> eipon ti <5100> rhma <4487> eiv <1519> kurion <2962> kai <2532> teleuta <5053>

2:10 P <08193> wytpvb <0347> bwya <02398> ajx <03808> al <02063> taz <03605> lkb <06901> lbqn <03808> al <07451> erh <0853> taw <0430> Myhlah <0853> tam <06901> lbqn <02896> bwjh <0853> ta <01571> Mg <01696> yrbdt <05036> twlbnh <0259> txa <01696> rbdk <0413> hyla <0559> rmayw(2:10)

2:10 o <3588> de <1161> embleqav <1689> eipen auth <846> wsper <3746> mia <1519> twn <3588> afronwn <878> gunaikwn <1135> elalhsav <2980> ei <1487> ta <3588> agaya <18> edexameya <1209> ek <1537> ceirov <5495> kuriou <2962> ta <3588> kaka <2556> ouc <3364> upoisomen <5297> en <1722> pasin <3956> toutoiv <3778> toiv <3588> sumbebhkosin <4819> autw <846> ouden <3762> hmarten <264> iwb <2492> toiv <3588> ceilesin <5491> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA