TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 10:1-13

10:1 <02420> twdyxb <05254> wtonl <0935> abtw <03068> hwhy <08034> Msl <08010> hmls <08088> ems <0853> ta <08085> tems <07614> abs <04436> tklmw(10:1)

10:1 kai <2532> basilissa <938> saba hkousen <191> to <3588> onoma <3686> salwmwn kai <2532> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> hlyen <2064> peirasai <3985> auton <846> en <1722> ainigmasin <135>

10:2 <03824> hbbl <05973> Me <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0413> wyla <01696> rbdtw <08010> hmls <0413> la <0935> abtw <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07227> br <02091> bhzw <01314> Mymvb <05375> Myavn <01581> Mylmg <03966> dam <03515> dbk <02428> lyxb <03389> hmlswry <0935> abtw(10:2)

10:2 kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> sfodra <4970> kai <2532> kamhloi <2574> airousai <142> hdusmata kai <2532> cruson <5557> polun <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> salwmwn kai <2532> elalhsen <2980> autw <846> panta <3956> osa <3745> hn <1510> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

10:3 <0> hl <05046> dygh <03808> al <0834> rsa <04428> Klmh <04480> Nm <05956> Mlen <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <01697> hyrbd <03605> lk <0853> ta <08010> hmls <0> hl <05046> dgyw(10:3)

10:3 kai <2532> aphggeilen auth <846> salwmwn pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> authv <846> ouk <3364> hn <1510> logov <3056> parewramenov para <3844> tou <3588> basilewv <935> on <3739> ouk <3364> aphggeilen auth <846>

10:4 <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybhw <08010> hmls <02451> tmkx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklm <07200> artw(10:4)

10:4 kai <2532> eiden <3708> basilissa <938> saba pasan <3956> fronhsin <5428> salwmwn kai <2532> ton <3588> oikon <3624> on <3739> wkodomhsen <3618>

10:5 <07307> xwr <05750> dwe <0> hb <01961> hyh <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <05927> hley <0834> rsa <05930> wtlew <04945> wyqsmw <04403> Mhysblmw <08334> *wytrsm {wtrsm} <04612> dmemw <05650> wydbe <04186> bswmw <07979> wnxls <03978> lkamw(10:5)

10:5 kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> salwmwn kai <2532> thn <3588> kayedran <2515> paidwn <3816> autou <846> kai <2532> thn <3588> stasin <4714> leitourgwn <3011> autou <846> kai <2532> ton <3588> imatismon <2441> autou <846> kai <2532> touv <3588> oinocoouv autou <846> kai <2532> thn <3588> olokautwsin autou <846> hn <3739> aneferen <399> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> ex <1537> eauthv <1438> egeneto <1096>

10:6 <02451> Ktmkx <05921> lew <01697> Kyrbd <05921> le <0776> yurab <08085> ytems <0834> rsa <01697> rbdh <01961> hyh <0571> tma <04428> Klmh <0413> la <0559> rmatw(10:6)

10:6 kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> salwmwn alhyinov <228> o <3588> logov <3056> on <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473> peri <4012> tou <3588> logou <3056> sou <4771> kai <2532> peri <4012> thv <3588> fronhsewv <5428> sou <4771>

10:7 <08085> ytems <0834> rsa <08052> hewmsh <0413> la <02896> bwjw <02451> hmkx <03254> tpowh <02677> yuxh <0> yl <05046> dgh <03808> al <02009> hnhw <05869> ynye <07200> hnyartw <0935> ytab <0834> rsa <05704> de <01697> Myrbdl <0539> ytnmah <03808> alw(10:7)

10:7 kai <2532> ouk <3364> episteusa <4100> toiv <3588> lalousin <2980> moi <1473> ewv <2193> otou <3748> paregenomhn <3854> kai <2532> ewrakasin <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> kai <2532> idou <2400> ouk <3364> estin <1510> to <3588> hmisu kaywv <2531> aphggeilan moi <1473> prosteyeikav <4369> agaya <18> prov <4314> auta <846> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> akohn <189> hn <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473>

10:8 <02451> Ktmkx <0853> ta <08085> Myemsh <08548> dymt <06440> Kynpl <05975> Mydmeh <0428> hla <05650> Kydbe <0835> yrsa <0376> Kysna <0835> yrsa(10:8)

10:8 makariai <3107> ai <3588> gunaikev <1135> sou <4771> makarioi <3107> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> outoi <3778> oi <3588> paresthkotev <3936> enwpion <1799> sou <4771> di <1223> olou <3650> oi <3588> akouontev <191> pasan <3956> thn <3588> fronhsin <5428> sou <4771>

10:9 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> twvel <04428> Klml <07760> Kmyvyw <05769> Mlel <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <0160> tbhab <03478> larvy <03678> aok <05921> le <05414> Kttl <0> Kb <02654> Upx <0834> rsa <01288> Kwrb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01961> yhy(10:9)

10:9 genoito <1096> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> euloghmenov <2127> ov <3739> hyelhsen <2309> en <1722> soi <4771> dounai <1325> se <4771> epi <1909> yronou <2362> israhl <2474> dia <1223> to <3588> agapan <25> kurion <2962> ton <3588> israhl <2474> sthsai <2476> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eyeto <5087> se <4771> basilea <935> ep <1909> autouv <846> tou <3588> poiein <4160> krima <2917> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> en <1722> krimasin <2917> autwn <846>

10:10 <08010> hmls <04428> Klml <07614> abs <04436> tklm <05414> hntn <0834> rsa <07230> brl <05750> dwe <01931> awhh <01314> Mvbk <0935> ab <03808> al <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07235> hbrh <01314> Mymvbw <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <05414> Nttw(10:10)

10:10 kai <2532> edwken <1325> tw <3588> salwmwn ekaton <1540> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553> kai <2532> hdusmata polla <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> ouk <3364> elhluyei <2064> kata <2596> ta <3588> hdusmata ekeina <1565> eti <2089> eiv <1519> plhyov <4128> a <3739> edwken <1325> basilissa <938> saba tw <3588> basilei <935> salwmwn

10:11 <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07235> hbrh <0484> Mygmla <06086> yue <0211> rypam <0935> aybh <0211> rypwam <02091> bhz <05375> avn <0834> rsa <02438> Mryx <0590> yna <01571> Mgw(10:11)

10:11 kai <2532> h <3588> nauv <3491> ciram h <3588> airousa <142> to <3588> crusion <5553> ek <1537> soufir hnegken <5342> xula <3586> apelekhta polla <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093>

10:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <07200> harn <03808> alw <0484> Mygmla <06086> yue <03651> Nk <0935> ab <03808> al <07891> Myrsl <05035> Mylbnw <03658> twrnkw <04428> Klmh <01004> tyblw <03069> hwhy <01004> tybl <04552> deom <0484> Mygmlah <06086> yue <0853> ta <04428> Klmh <06213> veyw(10:12)

10:12 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> ta <3588> xula <3586> ta <3588> apelekhta uposthrigmata tou <3588> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> nablav kai <2532> kinurav toiv <3588> wdoiv <3598> ouk <3364> elhluyei <2064> toiauta <5108> xula <3586> apelekhta epi <1909> thv <3588> ghv <1065> oude <3761> wfyhsan <3708> pou <4225> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

10:13 o <05650> hydbew <01931> ayh <0776> hural <01980> Kltw <06437> Nptw <08010> hmls <04428> Klmh <03027> dyk <0> hl <05414> Ntn <0834> rsa <0905> dblm <07592> hlas <0834> rsa <02656> hupx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklml <05414> Ntn <08010> hmls <04428> Klmhw(10:13)

10:13 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn edwken <1325> th <3588> basilissh <938> saba panta <3956> osa <3745> hyelhsen <2309> osa <3745> hthsato <154> ektov <1622> pantwn <3956> wn <3739> dedwkei <1325> auth <846> dia <1223> ceirov <5495> tou <3588> basilewv <935> salwmwn kai <2532> apestrafh <654> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> authv <846> auth <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> authv <846>

2 Tawarikh 9:1-12

9:1 <03824> hbbl <05973> Me <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <05973> wme <01696> rbdtw <08010> hmls <0413> la <0935> awbtw <03368> hrqy <068> Nbaw <07230> brl <02091> bhzw <01314> Mymvb <05375> Myavn <01581> Mylmgw <03966> dam <03515> dbk <02428> lyxb <03389> Mlswryb <02420> twdyxb <08010> hmls <0853> ta <05254> twonl <0935> awbtw <08010> hmls <08088> ems <0854> ta <08085> hems <07614> abs <04436> tklmw(9:1)

9:1 kai <2532> basilissa <938> saba hkousen <191> to <3588> onoma <3686> salwmwn kai <2532> hlyen <2064> tou <3588> peirasai <3985> salwmwn en <1722> ainigmasin <135> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> sfodra <4970> kai <2532> kamhloi <2574> airousai <142> arwmata <759> kai <2532> crusion <5553> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> salwmwn kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> panta <3956> osa <3745> en <1722> th <3588> quch <5590> authv <846>

9:2 <0> hl <05046> dygh <03808> al <0834> rsa <08010> hmlsm <01697> rbd <05956> Mlen <03808> alw <01697> hyrbd <03605> lk <0853> ta <08010> hmls <0> hl <05046> dgyw(9:2)

9:2 kai <2532> anhggeilen <312> auth <846> salwmwn pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> authv <846> kai <2532> ou <3364> parhlyen <3928> logov <3056> apo <575> salwmwn on <3739> ouk <3364> aphggeilen auth <846>

9:3 <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybhw <08010> hmls <02451> tmkx <0853> ta <07614> abs <04436> tklm <07200> artw(9:3)

9:3 kai <2532> eiden <3708> basilissa <938> saba thn <3588> sofian <4678> salwmwn kai <2532> ton <3588> oikon <3624> on <3739> wkodomhsen <3618>

9:4 <07307> xwr <0> hb <05750> dwe <01961> hyh <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <05927> hley <0834> rsa <05930> wtylew <04403> Mhyswblmw <04945> wyqsmw <04403> Mhyswblmw <08334> wytrsm <04612> dmemw <05650> wydbe <04186> bswmw <07979> wnxls <03978> lkamw(9:4)

9:4 kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> twn <3588> trapezwn <5132> kai <2532> kayedran <2515> paidwn <3816> autou <846> kai <2532> stasin <4714> leitourgwn <3011> autou <846> kai <2532> imatismon <2441> autwn <846> kai <2532> oinocoouv autou <846> kai <2532> stolismon autwn <846> kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> a <3739> aneferen <399> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> ex <1537> eauthv <1438> egeneto <1096>

9:5 <02451> Ktmkx <05921> lew <01697> Kyrbd <05921> le <0776> yurab <08085> ytems <0834> rsa <01697> rbdh <0571> tma <04428> Klmh <0413> la <0559> rmatw(9:5)

9:5 kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> alhyinov <228> o <3588> logov <3056> on <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473> peri <4012> twn <3588> logwn <3056> sou <4771> kai <2532> peri <4012> thv <3588> sofiav <4678> sou <4771>

9:6 <08085> ytems <0834> rsa <08052> hewmsh <05921> le <03254> tpoy <02451> Ktmkx <04768> tybrm <02677> yux <0> yl <05046> dgh <03808> al <02009> hnhw <05869> ynye <07200> hnyartw <0935> ytab <0834> rsa <05704> de <01697> Mhyrbdl <0539> ytnmah <03808> alw(9:6)

9:6 kai <2532> ouk <3364> episteusa <4100> toiv <3588> logoiv <3056> ewv <2193> ou <3739> hlyon <2064> kai <2532> eidon <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> kai <2532> idou <2400> ouk <3364> aphggelh moi <1473> hmisu tou <3588> plhyouv <4128> thv <3588> sofiav <4678> sou <4771> proseyhkav <4369> epi <1909> thn <3588> akohn <189> hn <3739> hkousa <191>

9:7 <02451> Ktmkx <0853> ta <08085> Myemsw <08548> dymt <06440> Kynpl <05975> Mydmeh <0428> hla <05650> Kydbe <0835> yrsaw <0376> Kysna <0835> yrsa(9:7)

9:7 makarioi <3107> oi <3588> andrev <435> makarioi <3107> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> outoi <3778> oi <3588> paresthkotev <3936> soi <4771> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> akouousin <191> sofian <4678> sou <4771>

9:8 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> twvel <04428> Klml <05921> Mhyle <05414> Kntyw <05769> Mlwel <05975> wdymehl <03478> larvy <0853> ta <0430> Kyhla <0160> tbhab <0430> Kyhla <03069> hwhyl <04428> Klml <03678> waok <05921> le <05414> Kttl <0> Kb <02654> Upx <0834> rsa <01288> Kwrb <0430> Kyhla <03069> hwhy <01961> yhy(9:8)

9:8 estw <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> huloghmenov <2127> ov <3739> hyelhsen <2309> soi <4771> tou <3588> dounai <1325> se <4771> epi <1909> yronon <2362> autou <846> eiv <1519> basilea <935> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sou <4771> en <1722> tw <3588> agaphsai <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> ton <3588> israhl <2474> tou <3588> sthsai <2476> auton <846> eiv <1519> aiwna <165> kai <2532> edwken <1325> se <4771> ep <1909> autouv <846> eiv <1519> basilea <935> tou <3588> poihsai <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343>

9:9 <08010> hmls <04428> Klml <07614> abs <04436> tklm <05414> hntn <0834> rsa <01931> awhh <01314> Mvbk <01961> hyh <03808> alw <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07230> brl <01314> Mymvbw <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <05414> Nttw(9:9)

9:9 kai <2532> edwken <1325> tw <3588> basilei <935> ekaton <1540> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553> kai <2532> arwmata <759> eiv <1519> plhyov <4128> polu <4183> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> kata <2596> ta <3588> arwmata <759> ekeina <1565> a <3739> edwken <1325> basilissa <938> saba tw <3588> basilei <935> salwmwn

9:10 <03368> hrqy <068> Nbaw <0418> Mymwgla <06086> yue <0935> waybh <0211> rypwam <02091> bhz <0935> waybh <0834> rsa <08010> hmls <05650> ydbew <02438> *Mrwx {Mryx} <05650> ydbe <01571> Mgw(9:10)

9:10 kai <2532> oi <3588> paidev <3816> salwmwn kai <2532> oi <3588> paidev <3816> ciram eferon <5342> crusion <5553> tw <3588> salwmwn ek <1537> soufir kai <2532> xula <3586> peukina kai <2532> liyon <3037> timion <5093>

9:11 <03063> hdwhy <0776> Urab <06440> Mynpl <01992> Mhk <07200> warn <03808> alw <07891> Myrsl <05035> Mylbnw <03658> twrnkw <04428> Klmh <01004> tyblw <03068> hwhy <01004> tybl <04546> twlom <0418> Mymwglah <06086> yue <0853> ta <04428> Klmh <06213> veyw(9:11)

9:11 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> ta <3588> xula <3586> ta <3588> peukina anabaseiv tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> kiyarav <2788> kai <2532> nablav toiv <3588> wdoiv <3598> kai <2532> ouk <3364> wfyhsan <3708> toiauta <5108> emprosyen <1715> en <1722> gh <1065> iouda <2448>

9:12 P <05650> hydbew <01931> ayh <0776> hural <01980> Kltw <02015> Kphtw <04428> Klmh <0413> la <0935> haybh <0834> rsa <0905> dblm <07592> hlas <0834> rsa <02656> hupx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklml <05414> Ntn <08010> hmls <04428> Klmhw(9:12)

9:12 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn edwken <1325> th <3588> basilissh <938> saba panta <3956> ta <3588> yelhmata <2307> authv <846> a <3739> hthsen <154> ektov <1622> pantwn <3956> wn <3739> hnegken <5342> tw <3588> basilei <935> salwmwn kai <2532> apestreqen <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> authv <846>

Matius 12:42

12:42 βασιλισσα <938> νοτου <3558> εγερθησεται <1453> <5701> εν <1722> τη <3588> κρισει <2920> μετα <3326> της <3588> γενεας <1074> ταυτης <3778> και <2532> κατακρινει <2632> <5692> αυτην <846> οτι <3754> ηλθεν <2064> <5627> εκ <1537> των <3588> περατων <4009> της <3588> γης <1093> ακουσαι <191> <5658> την <3588> σοφιαν <4678> σολομωνος <4672> και <2532> ιδου <2400> <5628> πλειον <4119> σολομωνος <4672> ωδε <5602>

Lukas 11:31

11:31 βασιλισσα <938> νοτου <3558> εγερθησεται <1453> <5701> εν <1722> τη <3588> κρισει <2920> μετα <3326> των <3588> ανδρων <435> της <3588> γενεας <1074> ταυτης <3778> και <2532> κατακρινει <2632> <5692> αυτους <846> οτι <3754> ηλθεν <2064> <5627> εκ <1537> των <3588> περατων <4009> της <3588> γης <1093> ακουσαι <191> <5658> την <3588> σοφιαν <4678> σολομωνος <4672> και <2532> ιδου <2400> <5628> πλειον <4119> σολομωνος <4672> ωδε <5602>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA