TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 19

19:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> apollw <625> einai <1510> (5750) en <1722> korinyw <2882> paulon <3972> dielyonta <1330> (5631) ta <3588> anwterika <510> merh <3313> elyein <2064> (5629) eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eurein <2147> (5629) tinav <5100> mayhtav <3101>

19:2 eipen <2036> (5627) te <5037> prov <4314> autouv <846> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> elabete <2983> (5627) pisteusantev <4100> (5660) oi <3588> de <1161> prov <4314> auton <846> all <235> oud <3761> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> estin <1510> (5748) hkousamen <191> (5656)

19:3 eipen <2036> (5627) te <5037> eiv <1519> ti <5101> oun <3767> ebaptisyhte <907> (5681) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) eiv <1519> to <3588> iwannou <2491> baptisma <908>

19:4 eipen <2036> (5627) de <1161> paulov <3972> iwannhv <2491> ebaptisen <907> (5656) baptisma <908> metanoiav <3341> tw <3588> law <2992> legwn <3004> (5723) eiv <1519> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) met <3326> auton <846> ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) tout <5124> estin <1510> (5748) eiv <1519> ton <3588> ihsoun <2424>

19:5 akousantev <191> (5660) de <1161> ebaptisyhsan <907> (5681) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

19:6 kai <2532> epiyentov <2007> (5631) autoiv <846> tou <3588> paulou <3972> ceirav <5495> hlyen <2064> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ep <1909> autouv <846> elaloun <2980> (5707) te <5037> glwssaiv <1100> kai <2532> eprofhteuon <4395> (5707)

19:7 hsan <1510> (5713) de <1161> oi <3588> pantev <3956> andrev <435> wsei <5616> dwdeka <1427>

19:8 eiselywn <1525> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> eparrhsiazeto <3955> (5711) epi <1909> mhnav <3376> treiv <5140> dialegomenov <1256> (5740) kai <2532> peiywn <3982> (5723) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

19:9 wv <5613> de <1161> tinev <5100> esklhrunonto <4645> (5712) kai <2532> hpeiyoun <544> (5707) kakologountev <2551> (5723) thn <3588> odon <3598> enwpion <1799> tou <3588> plhyouv <4128> apostav <868> (5631) ap <575> autwn <846> afwrisen <873> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> kay <2596> hmeran <2250> dialegomenov <1256> (5740) en <1722> th <3588> scolh <4981> turannou <5181>

19:10 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> eth <2094> duo <1417> wste <5620> pantav <3956> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) thn <3588> asian <773> akousai <191> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> ioudaiouv <2453> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672>

19:11 dunameiv <1411> te <5037> ou <3756> tav <3588> tucousav <5177> (5631) o <3588> yeov <2316> epoiei <4160> (5707) dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> paulou <3972>

19:12 wste <5620> kai <2532> epi <1909> touv <3588> asyenountav <770> (5723) apoferesyai <667> (5745) apo <575> tou <3588> crwtov <5559> autou <846> soudaria <4676> h <2228> simikinyia <4612> kai <2532> apallassesyai <525> (5745) ap <575> autwn <846> tav <3588> nosouv <3554> ta <3588> te <5037> pneumata <4151> ta <3588> ponhra <4190> ekporeuesyai <1607> (5738)

19:13 epeceirhsan <2021> (5656) de <1161> tinev <5100> kai <2532> twn <3588> periercomenwn <4022> (5740) ioudaiwn <2453> exorkistwn <1845> onomazein <3687> (5721) epi <1909> touv <3588> econtav <2192> (5723) ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> ponhra <4190> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) orkizw <3726> (5719) umav <5209> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> paulov <3972> khrussei <2784> (5719)

19:14 hsan <1510> (5713) de <1161> tinov <5100> skeua <4630> ioudaiou <2453> arcierewv <749> epta <2033> uioi <5207> touto <5124> poiountev <4160> (5723)

19:15 apokriyen <611> (5679) de <1161> to <3588> pneuma <4151> to <3588> ponhron <4190> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ton <3588> [men] <3303> ihsoun <2424> ginwskw <1097> (5719) kai <2532> ton <3588> paulon <3972> epistamai <1987> (5736) umeiv <5210> de <1161> tinev <5101> este <1510> (5748)

19:16 kai <2532> efalomenov <2177> (5666) o <3588> anyrwpov <444> ep <1909> autouv <846> en <1722> w <3739> hn <1510> (5713) to <3588> pneuma <4151> to <3588> ponhron <4190> katakurieusav <2634> (5660) amfoterwn <297> iscusen <2480> (5656) kat <2596> autwn <846> wste <5620> gumnouv <1131> kai <2532> tetraumatismenouv <5135> (5772) ekfugein <1628> (5629) ek <1537> tou <3588> oikou <3624> ekeinou <1565>

19:17 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) gnwston <1110> pasin <3956> ioudaioiv <2453> te <5037> kai <2532> ellhsin <1672> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) thn <3588> efeson <2181> kai <2532> epepesen <1968> (5627) fobov <5401> epi <1909> pantav <3956> autouv <846> kai <2532> emegaluneto <3170> (5712) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

19:18 polloi <4183> te <5037> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) hrconto <2064> (5711) exomologoumenoi <1843> (5734) kai <2532> anaggellontev <312> (5723) tav <3588> praxeiv <4234> autwn <846>

19:19 ikanoi <2425> de <1161> twn <3588> ta <3588> perierga <4021> praxantwn <4238> (5660) sunenegkantev <4851> (5631) tav <3588> biblouv <976> katekaion <2618> (5707) enwpion <1799> pantwn <3956> kai <2532> suneqhfisan <4860> (5656) tav <3588> timav <5092> autwn <846> kai <2532> euron <2147> (5627) arguriou <694> muriadav <3461> pente <4002>

19:20 outwv <3779> kata <2596> kratov <2904> tou <3588> kuriou <2962> o <3588> logov <3056> huxanen <837> (5707) kai <2532> iscuen <2480> (5707)

19:21 wv <5613> de <1161> eplhrwyh <4137> (5681) tauta <5023> eyeto <5087> (5639) o <3588> paulov <3972> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> dielywn <1330> (5631) thn <3588> makedonian <3109> kai <2532> acaian <882> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierosoluma <2414> eipwn <2036> (5631) oti <3754> meta <3326> to <3588> genesyai <1096> (5635) me <3165> ekei <1563> dei <1163> (5904) me <3165> kai <2532> rwmhn <4516> idein <1492> (5629)

19:22 aposteilav <649> (5660) de <1161> eiv <1519> thn <3588> makedonian <3109> duo <1417> twn <3588> diakonountwn <1247> (5723) autw <846> timoyeon <5095> kai <2532> eraston <2037> autov <846> epescen <1907> (5627) cronon <5550> eiv <1519> thn <3588> asian <773>

19:23 egeneto <1096> (5633) de <1161> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> ekeinon <1565> taracov <5017> ouk <3756> oligov <3641> peri <4012> thv <3588> odou <3598>

19:24 dhmhtriov <1216> gar <1063> tiv <5100> onomati <3686> argurokopov <695> poiwn <4160> (5723) naouv <3485> [argurouv] <693> artemidov <735> pareiceto <3930> (5710) toiv <3588> tecnitaiv <5079> ouk <3756> olighn <3641> ergasian <2039>

19:25 ouv <3739> sunayroisav <4867> (5660) kai <2532> touv <3588> peri <4012> ta <3588> toiauta <5108> ergatav <2040> eipen <2036> (5627) andrev <435> epistasye <1987> (5736) oti <3754> ek <1537> tauthv <3778> thv <3588> ergasiav <2039> h <3588> euporia <2142> hmin <2254> estin <1510> (5748)

19:26 kai <2532> yewreite <2334> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719) oti <3754> ou <3756> monon <3440> efesou <2181> alla <235> scedon <4975> pashv <3956> thv <3588> asiav <773> o <3588> paulov <3972> outov <3778> peisav <3982> (5660) metesthsen <3179> (5656) ikanon <2425> oclon <3793> legwn <3004> (5723) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) yeoi <2316> oi <3588> dia <1223> ceirwn <5495> ginomenoi <1096> (5740)

19:27 ou <3756> monon <3440> de <1161> touto <5124> kinduneuei <2793> (5719) hmin <2254> to <3588> merov <3313> eiv <1519> apelegmon <557> elyein <2064> (5629) alla <235> kai <2532> to <3588> thv <3588> megalhv <3173> yeav <2299> artemidov <735> ieron <2411> eiv <1519> ouyen <3762> logisyhnai <3049> (5683) mellein <3195> (5721) te <5037> kai <2532> kayaireisyai <2507> (5745) thv <3588> megaleiothtov <3168> authv <846> hn <3739> olh <3650> [h] <3588> asia <773> kai <2532> [h] <3588> oikoumenh <3625> sebetai <4576> (5736)

19:28 akousantev <191> (5660) de <1161> kai <2532> genomenoi <1096> (5637) plhreiv <4134> yumou <2372> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:29 kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) h <3588> poliv <4172> thv <3588> sugcusewv <4799> wrmhsan <3729> (5656) te <5037> omoyumadon <3661> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302> sunarpasantev <4884> (5660) gaion <1050> kai <2532> aristarcon <708> makedonav <3110> sunekdhmouv <4898> paulou <3972>

19:30 paulou <3972> de <1161> boulomenou <1014> (5740) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218> ouk <3756> eiwn <1439> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101>

19:31 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> asiarcwn <775> ontev <1510> (5752) autw <846> filoi <5384> pemqantev <3992> (5660) prov <4314> auton <846> parekaloun <3870> (5707) mh <3361> dounai <1325> (5629) eauton <1438> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302>

19:32 alloi <243> men <3303> oun <3767> allo <243> ti <5100> ekrazon <2896> (5707) hn <1510> (5713) gar <1063> h <3588> ekklhsia <1577> sugkecumenh <4797> (5772) kai <2532> oi <3588> pleiouv <4119> ouk <3756> hdeisan <1492> (5715) tinov <5101> eneka <1752> sunelhluyeisan <4905> (5715)

19:33 ek <1537> de <1161> tou <3588> oclou <3793> sunebibasan <4822> (5656) alexandron <223> probalontwn <4261> (5660) auton <846> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> alexandrov <223> kataseisav <2678> (5660) thn <3588> ceira <5495> hyelen <2309> (5707) apologeisyai <626> (5738) tw <3588> dhmw <1218>

19:34 epignontev <1921> (5631) de <1161> oti <3754> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) mia <1520> ek <1537> pantwn <3956> wsei <5616> epi <1909> wrav <5610> duo <1417> krazontwn <2896> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:35 katasteilav <2687> (5660) de <1161> ton <3588> oclon <3793> o <3588> grammateuv <1122> fhsin <5346> (5748) andrev <435> efesioi <2180> tiv <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) anyrwpwn <444> ov <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) thn <3588> efesiwn <2180> polin <4172> newkoron <3511> ousan <1510> (5752) thv <3588> megalhv <3173> artemidov <735> kai <2532> tou <3588> diopetouv <1356>

19:36 anantirrhtwn <368> oun <3767> ontwn <1510> (5752) toutwn <5130> deon <1163> (5901) estin <1510> (5748) umav <5209> katestalmenouv <2687> (5772) uparcein <5225> (5721) kai <2532> mhden <3367> propetev <4312> prassein <4238> (5721)

19:37 hgagete <71> (5627) gar <1063> touv <3588> andrav <435> toutouv <5128> oute <3777> ierosulouv <2417> oute <3777> blasfhmountav <987> (5723) thn <3588> yeon <2316> hmwn <2257>

19:38 ei <1487> men <3303> oun <3767> dhmhtriov <1216> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> tecnitai <5079> ecousin <2192> (5719) prov <4314> tina <5100> logon <3056> agoraioi <60> agontai <71> (5743) kai <2532> anyupatoi <446> eisin <1510> (5748) egkaleitwsan <1458> (5720) allhloiv <240>

19:39 ei <1487> de <1161> ti <5100> peraiterw <4008> epizhteite <1934> (5719) en <1722> th <3588> ennomw <1772> ekklhsia <1577> epiluyhsetai <1956> (5701)

19:40 kai <2532> gar <1063> kinduneuomen <2793> (5719) egkaleisyai <1458> (5745) stasewv <4714> peri <4012> thv <3588> shmeron <4594> mhdenov <3367> aitiou <159> uparcontov <5225> (5723) peri <4012> ou <3739> ou <3756> dunhsomeya <1410> (5695) apodounai <591> (5629) logon <3056> peri <4012> thv <3588> sustrofhv <4963> tauthv <3778>

19:41 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) apelusen <630> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA