TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 59

59:1 <07682> ynbgvt <06965> ymmwqtmm <0430> yhla <0341> ybyam <05337> ynlyuh( (2) ) <04191> wtymhl <01004> tybh <0853> ta <08104> wrmsyw <07586> lwas <07971> xlsb <04387> Mtkm <01732> dwdl <0516> txst <0> la <05329> xunml(59:1)

59:1 (58:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> mh <3165> diafyeirhv <1311> tw <3588> dauid eiv <1519> sthlografian opote <3698> apesteilen <649> saoul <4549> kai <2532> efulaxen <5442> ton <3588> oikon <3624> autou <846> tou <3588> yanatwsai <2289> auton <846> (58:2) exelou <1807> me <1473> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epanistanomenwn ep <1909> eme <1473> lutrwsai <3084> me <1473>

59:2 <03467> yneyswh <01818> Mymd <0582> ysnamw <0205> Nwa <06466> ylepm <05337> ynlyuh<59:3> (59:2)

59:2 (58:3) rusai me <1473> ek <1537> twn <3588> ergazomenwn <2038> thn <3588> anomian <458> kai <2532> ex <1537> andrwn <435> aimatwn <129> swson <4982> me <1473>

59:3 <03068> hwhy <02403> ytajx <03808> alw <06588> yesp <03808> al <05794> Myze <05921> yle <01481> wrwgy <05315> yspnl <0693> wbra <02009> hnh <03588> yk<59:4> (59:3)

59:3 (58:4) oti <3754> idou <2400> eyhreusan <2340> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> epeyento <2007> ep <1909> eme <1473> krataioi <2900> oute <3777> h <3588> anomia <458> mou <1473> oute <3777> h <3588> amartia <266> mou <1473> kurie <2962>

59:4 <07200> harw <07125> ytarql <05782> hrwe <03559> wnnwkyw <07323> Nwuwry <05771> Nwe <01097> ylb<59:5> (59:4)

59:4 (58:5) aneu <427> anomiav <458> edramon <5143> kai <2532> kateuyunan <2720> exegeryhti <1825> eiv <1519> sunanthsin <4877> mou <1473> kai <2532> ide <3708>

59:5 <05542> hlo <0205> Nwa <0898> ydgb <03605> lk <02603> Nxt <0408> la <01471> Mywgh <03605> lk <06485> dqpl <06974> huyqh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <0430> Myhla <03068> hwhy <0859> htaw<59:6> (59:5)

59:5 (58:6) kai <2532> su <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> proscev <4337> tou <3588> episkeqasyai <1980> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> mh <3165> oiktirhshv <3627> pantav <3956> touv <3588> ergazomenouv <2038> thn <3588> anomian <458> diaqalma

59:6 <05892> rye <05437> wbbwoyw <03611> blkk <01993> wmhy <06153> brel <07725> wbwsy<59:7> (59:6)

59:6 (58:7) epistreqousin <1994> eiv <1519> esperan <2073> kai <2532> limwxousin wv <3739> kuwn <2965> kai <2532> kuklwsousin <2944> polin <4172>

59:7 <08085> ems <04310> ym <03588> yk <08193> Mhytwtpvb <02719> twbrx <06310> Mhypb <05042> Nweyby <02009> hnh<59:8> (59:7)

59:7 (58:8) idou <2400> apofyegxontai <669> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> kai <2532> romfaia en <1722> toiv <3588> ceilesin <5491> autwn <846> oti <3754> tiv <5100> hkousen <191>

59:8 <01471> Mywg <03605> lkl <03932> gelt <0> wml <07832> qxvt <03068> hwhy <0859> htaw<59:9> (59:8)

59:8 (58:9) kai <2532> su <4771> kurie <2962> ekgelash autouv <846> exoudenwseiv <1847> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

59:9 <04869> ybgvm <0430> Myhla <03588> yk <08104> hrmsa <0413> Kyla <05797> wze<59:10> (59:9)

59:9 (58:10) to <3588> kratov <2904> mou <1473> prov <4314> se <4771> fulaxw <5442> oti <3754> o <3588> yeov <2316> antilhmptwr mou <1473> ei <1510>

59:10 <08324> yrrsb <07200> ynary <0430> Myhla <06923> ynmdqy <02617> *ydox {wdox} <0430> yhla<59:11> (59:10)

59:10 (58:11) o <3588> yeov <2316> mou <1473> to <3588> eleov <1656> autou <846> profyasei <4399> me <1473> o <3588> yeov <2316> deixei <1166> moi <1473> en <1722> toiv <3588> ecyroiv <2190> mou <1473>

59:11 <0136> ynda <04043> wnngm <03381> wmdyrwhw <02428> Klyxb <05128> wmeynh <05971> yme <07911> wxksy <06435> Np <02026> Mgrht <0408> la<59:12> (59:11)

59:11 (58:12) mh <3165> apokteinhv <615> autouv <846> mhpote <3379> epilaywntai tou <3588> laou <2992> mou <1473> diaskorpison <1287> autouv <846> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> kai <2532> katagage <2609> autouv <846> o <3588> uperaspisthv mou <1473> kurie <2962>

59:12 <05608> wrpoy <03585> sxkmw <0423> hlamw <01347> Mnwagb <03920> wdklyw <08193> wmytpv <01697> rbd <06310> wmyp <02403> tajx<59:13> (59:12)

59:12 (58:13) amartian <266> stomatov <4750> autwn <846> logon <3056> ceilewn <5491> autwn <846> kai <2532> sullhmfyhtwsan <4815> en <1722> th <3588> uperhfania <5243> autwn <846> kai <2532> ex <1537> arav <685> kai <2532> qeudouv <5571> diaggelhsontai <1229> sunteleiai <4930>

59:13 <05542> hlo <0776> Urah <0657> yopal <03290> bqeyb <04910> lsm <0430> Myhla <03588> yk <03045> wedyw <0369> wmnyaw <03615> hlk <02534> hmxb <03615> hlk<59:14> (59:13)

59:13 (58:14) en <1722> orgh <3709> sunteleiav <4930> kai <2532> ou <3364> mh <3165> uparxwsin <5225> kai <2532> gnwsontai <1097> oti <3754> o <3588> yeov <2316> despozei tou <3588> iakwb <2384> twn <3588> peratwn <4009> thv <3588> ghv <1065> diaqalma

59:14 <05892> rye <05437> wbbwoyw <03611> blkk <01993> wmhy <06153> brel <07725> wbwsyw<59:15> (59:14)

59:14 (58:15) epistreqousin <1994> eiv <1519> esperan <2073> kai <2532> limwxousin wv <3739> kuwn <2965> kai <2532> kuklwsousin <2944> polin <4172>

59:15 <03885> wnylyw <07646> webvy <03808> al <0518> Ma <0398> lkal <05128> *Nweyny {Nwewny} <01992> hmh<59:16> (59:15)

59:15 (58:16) autoi <846> diaskorpisyhsontai <1287> tou <3588> fagein <2068> ean <1437> de <1161> mh <3165> cortasywsin <5526> kai <2532> goggusousin <1111>

59:16 <0> yl <06862> ru <03117> Mwyb <04498> ownmw <0> yl <04869> bgvm <01961> tyyh <03588> yk <02617> Kdox <01242> rqbl <07442> Nnraw <05797> Kze <07891> rysa <0589> ynaw<59:17> (59:16)

59:16 (58:17) egw <1473> de <1161> asomai <103> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> kai <2532> agalliasomai to <3588> prwi <4404> to <3588> eleov <1656> sou <4771> oti <3754> egenhyhv <1096> antilhmptwr mou <1473> kai <2532> katafugh en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> mou <1473>

59:17 <02617> ydox <0430> yhla <04869> ybgvm <0430> Myhla <03588> yk <02167> hrmza <0413> Kyla <05797> yze<59:18> (59:17)

59:17 (58:18) bohyov <998> mou <1473> soi <4771> qalw <5567> oti <3754> o <3588> yeov <2316> antilhmptwr mou <1473> ei <1510> o <3588> yeov <2316> mou <1473> to <3588> eleov <1656> mou <1473>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA