TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Rut 1:1-22

1:1 <01121> wynb <08147> ynsw <0802> wtsaw <01931> awh <04124> bawm <07704> ydvb <01481> rwgl <03063> hdwhy <01035> Mxl <0> tybm <0376> sya <01980> Klyw <0776> Urab <07458> ber <01961> yhyw <08199> Myjpsh <08199> jps <03117> ymyb <01961> yhyw(1:1)

1:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> krinein <2919> touv <3588> kritav <2923> kai <2532> egeneto <1096> limov <3042> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> eporeuyh <4198> anhr <435> apo <575> baiyleem thv <3588> iouda <2448> tou <3588> paroikhsai en <1722> agrw <68> mwab autov <846> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846>

1:2 <08033> Ms <01961> wyhyw <04124> bawm <07704> ydv <0935> wabyw <03063> hdwhy <01035> Mxl <0> tybm <0673> Mytrpa <03630> Nwylkw <04248> Nwlxm <01121> wynb <08147> yns <08034> Msw <05281> ymen <0802> wtsa <08034> Msw <0458> Klmyla <0376> syah <08034> Msw(1:2)

1:2 kai <2532> onoma <3686> tw <3588> andri <435> abimelec kai <2532> onoma <3686> th <3588> gunaiki <1135> autou <846> nwemin kai <2532> onoma <3686> toiv <3588> dusin <1417> uioiv <5207> autou <846> maalwn kai <2532> celaiwn efrayaioi ek <1537> baiyleem thv <3588> iouda <2448> kai <2532> hlyosan <2064> eiv <1519> agron <68> mwab kai <2532> hsan <1510> ekei <1563>

1:3 <01121> hynb <08147> ynsw <01931> ayh <07604> rastw <05281> ymen <0376> sya <0458> Klmyla <04191> tmyw(1:3)

1:3 kai <2532> apeyanen <599> abimelec o <3588> anhr <435> thv <3588> nwemin kai <2532> kateleifyh <2641> auth <846> kai <2532> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> authv <846>

1:4 <08141> Myns <06235> rvek <08033> Ms <03427> wbsyw <07327> twr <08145> tynsh <08034> Msw <06204> hpre <0259> txah <08034> Ms <04125> twybam <0802> Mysn <0> Mhl <05375> wavyw(1:4)

1:4 kai <2532> elabosan <2983> eautoiv <1438> gunaikav <1135> mwabitidav onoma <3686> th <3588> mia <1519> orfa kai <2532> onoma <3686> th <3588> deutera <1208> rouy kai <2532> katwkhsan ekei <1563> wv <3739> deka <1176> eth <2094>

1:5 <0376> hsyamw <03206> hydly <08147> ynsm <0802> hsah <07604> rastw <03630> Nwylkw <04248> Nwlxm <08147> Mhyns <01571> Mg <04191> wtwmyw(1:5)

1:5 kai <2532> apeyanon <599> kai <2532> ge <1065> amfoteroi maalwn kai <2532> celaiwn kai <2532> kateleifyh <2641> h <3588> gunh <1135> apo <575> tou <3588> androv <435> authv <846> kai <2532> apo <575> twn <3588> duo <1417> uiwn <5207> authv <846>

1:6 <03899> Mxl <0> Mhl <05414> ttl <05971> wme <0853> ta <03069> hwhy <06485> dqp <03588> yk <04124> bawm <07704> hdvb <08085> hems <03588> yk <04124> bawm <07704> ydvm <07725> bstw <03618> hytlkw <01931> ayh <06965> Mqtw(1:6)

1:6 kai <2532> anesth <450> auth <846> kai <2532> ai <3588> duo <1417> numfai <3565> authv <846> kai <2532> apestreqan <654> ex <1537> agrou <68> mwab oti <3754> hkousan <191> en <1722> agrw <68> mwab oti <3754> epeskeptai <1980> kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> dounai <1325> autoiv <846> artouv <740>

1:7 <03063> hdwhy <0776> Ura <0413> la <07725> bwsl <01870> Krdb <01980> hnkltw <05973> hme <03618> hytlk <08147> ytsw <08033> hms <01961> htyh <0834> rsa <04725> Mwqmh <04480> Nm <03318> autw(1:7)

1:7 kai <2532> exhlyen <1831> ek <1537> tou <3588> topou <5117> ou <3364> hn <1510> ekei <1563> kai <2532> ai <3588> duo <1417> numfai <3565> authv <846> met <3326> authv <846> kai <2532> eporeuonto <4198> en <1722> th <3588> odw <3598> tou <3588> epistreqai <1994> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> iouda <2448>

1:8 <05973> ydmew <04191> Mytmh <05973> Me <06213> Mtyve <0834> rsak <02617> dox <05973> Mkme <03068> hwhy <06213> *vey {hvey} <0517> hma <01004> tybl <0802> hsa <07725> hnbs <01980> hnkl <03618> hytlk <08147> ytsl <05281> ymen <0559> rmatw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen nwemin taiv <3588> numfaiv <3565> authv <846> poreuesye <4198> dh <1161> apostrafhte <654> ekasth <1538> eiv <1519> oikon <3624> mhtrov <3384> authv <846> poihsai <4160> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> eleov <1656> kaywv <2531> epoihsate <4160> meta <3326> twn <3588> teynhkotwn <2348> kai <2532> met <3326> emou <1473>

1:9 <01058> hnykbtw <06963> Nlwq <05375> hnavtw <0> Nhl <05401> qstw <0376> hsya <01004> tyb <0802> hsa <04496> hxwnm <04672> Naumw <0> Mkl <03068> hwhy <05414> Nty(1:9)

1:9 dwh <1325> kuriov <2962> umin <4771> kai <2532> euroite <2147> anapausin <372> ekasth <1538> en <1722> oikw <3624> androv <435> authv <846> kai <2532> katefilhsen <2705> autav <846> kai <2532> ephran thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> kai <2532> eklausan <2799>

1:10 <05971> Kmel <07725> bwsn <0854> Kta <03588> yk <0> hl <0559> hnrmatw(1:10)

1:10 kai <2532> eipan auth <846> meta <3326> sou <4771> epistrefomen <1994> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> sou <4771>

1:11 <0376> Mysnal <0> Mkl <01961> wyhw <04578> yemb <01121> Mynb <0> yl <05750> dweh <05973> yme <01980> hnklt <04100> hml <01323> ytnb <07725> hnbs <05281> ymen <0559> rmatw(1:11)

1:11 kai <2532> eipen nwemin epistrafhte <1994> dh <1161> yugaterev <2364> mou <1473> kai <2532> ina <2443> ti <5100> poreuesye <4198> met <3326> emou <1473> mh <3165> eti <2089> moi <1473> uioi <5207> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <1473> kai <2532> esontai <1510> umin <4771> eiv <1519> andrav <435>

1:12 <01121> Mynb <03205> ytdly <01571> Mgw <0376> syal <03915> hlylh <01961> ytyyh <01571> Mg <08615> hwqt <0> yl <03426> sy <0559> ytrma <03588> yk <0376> syal <01961> twyhm <02204> ytnqz <03588> yk <01980> Nkl <01323> ytnb <07725> hnbs(1:12)

1:12 epistrafhte <1994> dh <1161> yugaterev <2364> mou <1473> dioti <1360> geghraka <1095> tou <3588> mh <3165> einai <1510> andri <435> oti <3754> eipa oti <3754> estin <1510> moi <1473> upostasiv <5287> tou <3588> genhyhnai <1096> me <1473> andri <435> kai <2532> texomai <5088> uiouv <5207>

1:13 <03068> hwhy <03027> dy <0> yb <03318> hauy <03588> yk <04480> Mkm <03966> dam <0> yl <04843> rm <03588> yk <01323> ytnb <0408> la <0376> syal <01961> twyh <01115> ytlbl <05702> hnget <03860> Nhlh <01431> wldgy <0834> rsa <05704> de <07663> hnrbvt <03860> Nhlh(1:13)

1:13 mh <3165> autouv <846> prosdexesye <4327> ewv <2193> ou <3739> adrunywsin h <2228> autoiv <846> katasceyhsesye <2722> tou <3588> mh <3165> genesyai <1096> andri <435> mh <3165> dh <1161> yugaterev <2364> mou <1473> oti <3754> epikranyh <4087> moi <1473> uper <5228> umav <4771> oti <3754> exhlyen <1831> en <1722> emoi <1473> ceir <5495> kuriou <2962>

1:14 <0> hb <01692> hqbd <07327> twrw <02545> htwmxl <06204> hpre <05401> qstw <05750> dwe <01058> hnykbtw <06963> Nlwq <05375> hnvtw(1:14)

1:14 kai <2532> ephran thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> kai <2532> eklausan <2799> eti <2089> kai <2532> katefilhsen <2705> orfa thn <3588> penyeran <3994> authv <846> kai <2532> epestreqen <1994> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> authv <846> rouy de <1161> hkolouyhsen <190> auth <846>

1:15 <02994> Ktmby <0310> yrxa <07725> ybws <0430> hyhla <0413> law <05971> hme <0413> la <02994> Ktmby <07725> hbs <02009> hnh <0559> rmatw(1:15)

1:15 kai <2532> eipen nwemin prov <4314> rouy idou <2400> anestreqen <390> h <3588> sunnumfov sou <4771> prov <4314> laon <2992> authv <846> kai <2532> prov <4314> touv <3588> yeouv <2316> authv <846> epistrafhti <1994> dh <1161> kai <2532> su <4771> opisw <3694> thv <3588> sunnumfou sou <4771>

1:16 <0430> yhla <0430> Kyhlaw <05971> yme <05971> Kme <03885> Nyla <03885> ynylt <0834> rsabw <01980> Kla <01980> yklt <0834> rsa <0413> la <03588> yk <0310> Kyrxam <07725> bwsl <05800> Kbzel <0> yb <06293> yegpt <0408> la <07327> twr <0559> rmatw(1:16)

1:16 eipen de <1161> rouy mh <3165> apanthsai <528> emoi <1473> tou <3588> katalipein <2641> se <4771> h <2228> apostreqai <654> opisyen sou <4771> oti <3754> su <4771> opou <3699> ean <1437> poreuyhv <4198> poreusomai <4198> kai <2532> ou <3739> ean <1437> aulisyhv aulisyhsomai o <3588> laov <2992> sou <4771> laov <2992> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> sou <4771> yeov <2316> mou <1473>

1:17 <0996> Knybw <0996> ynyb <06504> dyrpy <04194> twmh <03588> yk <03254> Pyoy <03541> hkw <0> yl <03068> hwhy <06213> hvey <03541> hk <06912> rbqa <08033> Msw <04191> twma <04191> ytwmt <0834> rsab(1:17)

1:17 kai <2532> ou <3739> ean <1437> apoyanhv <599> apoyanoumai <599> kakei tafhsomai <2290> tade <3592> poihsai <4160> moi <1473> kuriov <2962> kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> oti <3754> yanatov <2288> diastelei ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771>

1:18 <0413> hyla <01696> rbdl <02308> ldxtw <0854> hta <01980> tkll <01931> ayh <0553> tumatm <03588> yk <07200> artw(1:18)

1:18 idousa <3708> de <1161> nwemin oti <3754> krataioutai <2901> auth <846> tou <3588> poreuesyai <4198> met <3326> authv <846> ekopasen <2869> tou <3588> lalhsai <2980> prov <4314> authn <846> eti <2089>

1:19 <05281> ymen <02063> tazh <0559> hnrmatw <05921> Nhyle <05892> ryeh <03605> lk <01949> Mhtw <01035> Mxl <0> tyb <0935> hnabk <01961> yhyw <01035> Mxl <0> tyb <0935> hnab <05704> de <08147> Mhyts <01980> hnkltw(1:19)

1:19 eporeuyhsan <4198> de <1161> amfoterai ewv <2193> tou <3588> paragenesyai <3854> autav <846> eiv <1519> baiyleem kai <2532> hchsen <2278> pasa <3956> h <3588> poliv <4172> ep <1909> autaiv <846> kai <2532> eipon auth <3778> estin <1510> nwemin

1:20 <03966> dam <0> yl <07706> yds <04843> rmh <03588> yk <04755> arm <0> yl <07121> Narq <05281> ymen <0> yl <07121> hnarqt <0408> la <0413> Nhyla <0559> rmatw(1:20)

1:20 kai <2532> eipen prov <4314> autav <846> mh <3165> dh <1161> kaleite <2564> me <1473> nwemin kalesate <2564> me <1473> pikran oti <3754> epikranyh <4087> en <1722> emoi <1473> o <3588> ikanov <2425> sfodra <4970>

1:21 <0> yl <07489> erh <07706> ydsw <0> yb <06030> hne <03068> hwhyw <05281> ymen <0> yl <07121> hnarqt <04100> hml <03068> hwhy <07725> ynbysh <07387> Mqyrw <01980> ytklh <04390> halm <0589> yna(1:21)

1:21 egw <1473> plhrhv <4134> eporeuyhn <4198> kai <2532> kenhn <2756> apestreqen <654> me <1473> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> ina <2443> ti <5100> kaleite <2564> me <1473> nwemin kai <2532> kuriov <2962> etapeinwsen <5013> me <1473> kai <2532> o <3588> ikanov <2425> ekakwsen <2559> me <1473>

1:22 <08184> Myrev <07105> ryuq <08462> tlxtb <01035> Mxl <0> tyb <0935> wab <01992> hmhw <04124> bawm <07704> ydvm <07725> hbsh <05973> hme <03618> htlk <04125> hybawmh <07327> twrw <05281> ymen <07725> bstw(1:22)

1:22 kai <2532> epestreqen <1994> nwemin kai <2532> rouy h <3588> mwabitiv h <3588> numfh <3565> authv <846> epistrefousa <1994> ex <1537> agrou <68> mwab autai <846> de <1161> paregenhyhsan <3854> eiv <1519> baiyleem en <1722> arch <746> yerismou <2326> kriywn <2915>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA