TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 10

10:1 <0853> Mta <06680> hwu <03808> al <0834> rsa <02114> hrz <0784> sa <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> wbrqyw <07004> trjq <05921> hyle <07760> wmyvyw <0784> sa <02004> Nhb <05414> wntyw <04289> wttxm <0376> sya <030> awhybaw <05070> bdn <0175> Nrha <01121> ynb <03947> wxqyw(10:1)

10:1 kai <2532> labontev <2983> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> aarwn <2> nadab kai <2532> abioud <10> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846> epeyhkan <2007> ep <1909> auto <846> pur <4442> kai <2532> epebalon <1911> ep <1909> auto <846> yumiama <2368> kai <2532> proshnegkan <4374> enanti <1725> kuriou <2962> pur <4442> allotrion <245> o <3739> ou <3364> prosetaxen <4367> kuriov <2962> autoiv <846>

10:2 <03068> hwhy <06440> ynpl <04191> wtmyw <0853> Mtwa <0398> lkatw <03068> hwhy <06440> ynplm <0784> sa <03318> autw(10:2)

10:2 kai <2532> exhlyen <1831> pur <4442> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> katefagen <2719> autouv <846> kai <2532> apeyanon <599> enanti <1725> kuriou <2962>

10:3 <0175> Nrha <01826> Mdyw <03513> dbka <05971> Meh <03605> lk <06440> ynp <05921> lew <06942> sdqa <07138> ybrqb <0559> rmal <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01931> awh <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(10:3)

10:3 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> touto <3778> estin <1510> o <3739> eipen kuriov <2962> legwn <3004> en <1722> toiv <3588> eggizousin <1448> moi <1473> agiasyhsomai <37> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> doxasyhsomai <1392> kai <2532> katenucyh <2660> aarwn <2>

10:4 <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <06944> sdqh <06440> ynp <0853> tam <0251> Mkyxa <0853> ta <05375> wav <07126> wbrq <0413> Mhla <0559> rmayw <0175> Nrha <01730> dd <05816> layze <01121> ynb <0469> Npula <0413> law <04332> lasym <0413> la <04872> hsm <07121> arqyw(10:4)

10:4 kai <2532> ekalesen <2564> mwushv ton <3588> misadai kai <2532> ton <3588> elisafan uiouv <5207> ozihl uiouv <5207> tou <3588> adelfou <80> tou <3588> patrov <3962> aarwn <2> kai <2532> eipen autoiv <846> proselyate <4334> kai <2532> arate <142> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> ek <1537> proswpou <4383> twn <3588> agiwn <40> exw <1854> thv <3588> parembolhv

10:5 <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <03801> Mtntkb <05375> Mavyw <07126> wbrqyw(10:5)

10:5 kai <2532> proshlyon <4334> kai <2532> hran <142> en <1722> toiv <3588> citwsin <5509> autwn <846> exw <1854> thv <3588> parembolhv on <3739> tropon <5158> eipen mwushv

10:6 <03068> hwhy <08313> Prv <0834> rsa <08316> hprvh <0853> ta <01058> wkby <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0251> Mkyxaw <07107> Puqy <05712> hdeh <03605> lk <05921> lew <04191> wtmt <03808> alw <06533> wmrpt <03808> al <0899> Mkydgbw <06544> werpt <0408> la <07218> Mkysar <01121> wynb <0385> rmtyalw <0499> rzelalw <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(10:6)

10:6 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> kai <2532> eleazar <1648> kai <2532> iyamar touv <3588> uiouv <5207> autou <846> touv <3588> kataleleimmenouv <2641> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <4771> ouk <3364> apokidarwsete kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <4771> ou <3364> diarrhxete ina <2443> mh <3165> apoyanhte <599> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> sunagwghn <4864> estai <1510> yumov <2372> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> pav <3956> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> klausontai <2799> ton <3588> empurismon on <3739> enepurisyhsan upo <5259> kuriou <2962>

10:7 P <04872> hsm <01697> rbdk <06213> wveyw <05921> Mkyle <03068> hwhy <04888> txsm <08081> Nms <03588> yk <04191> wtmt <06435> Np <03318> waut <03808> al <04150> dewm <0168> lha <06607> xtpmw(10:7)

10:7 kai <2532> apo <575> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> ouk <3364> exeleusesye <1831> ina <2443> mh <3165> apoyanhte <599> to <3588> gar <1063> elaion <1637> thv <3588> crisewv to <3588> para <3844> kuriou <2962> ef <1909> umin <4771> kai <2532> epoihsan <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> mwush

10:8 <0559> rmal <0175> Nrha <0413> la <03069> hwhy <01696> rbdyw(10:8)

10:8 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> tw <3588> aarwn <2> legwn <3004>

10:9 <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <04191> wtmt <03808> alw <04150> dewm <0168> lha <0413> la <0935> Mkabb <0854> Kta <01121> Kynbw <0859> hta <08354> tst <0408> la <07941> rksw <03196> Nyy(10:9)

10:9 oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> ou <3364> piesye <4095> su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> meta <3326> sou <4771> hnika <2259> an <302> eisporeuhsye <1531> eiv <1519> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> h <2228> prosporeuomenwn <4365> umwn <4771> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanhte <599> nomimon <3545> aiwnion <166> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771>

10:10 <02889> rwhjh <0996> Nybw <02931> amjh <0996> Nybw <02455> lxh <0996> Nybw <06944> sdqh <0996> Nyb <0914> lydbhlw(10:10)

10:10 diasteilai ana <303> meson <3319> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> twn <3588> bebhlwn <952> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> akayartwn <169> kai <2532> twn <3588> kayarwn <2513>

10:11 P <04872> hsm <03027> dyb <0413> Mhyla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <02706> Myqxh <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03384> trwhlw(10:11)

10:11 kai <2532> sumbibaseiv <4822> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> panta <3956> ta <3588> nomima <3545> a <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> autouv <846> dia <1223> ceirov <5495> mwush

10:12 <01931> awh <06944> Mysdq <06944> sdq <03588> yk <04196> xbzmh <0681> lua <04682> twum <0398> hwlkaw <03068> hwhy <0801> ysam <03498> trtwnh <04503> hxnmh <0853> ta <03947> wxq <03498> Myrtwnh <01121> wynb <0385> rmtya <0413> law <0499> rzela <0413> law <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <01696> rbdyw(10:12)

10:12 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> kai <2532> prov <4314> eleazar <1648> kai <2532> iyamar touv <3588> uiouv <5207> aarwn <2> touv <3588> kataleifyentav <2641> labete <2983> thn <3588> yusian <2378> thn <3588> kataleifyeisan <2641> apo <575> twn <3588> karpwmatwn kuriou <2962> kai <2532> fagesye <2068> azuma <106> para <3844> to <3588> yusiasthrion <2379> agia <40> agiwn <40> estin <1510>

10:13 <06680> ytywu <03651> Nk <03588> yk <03068> hwhy <0801> ysam <01931> awh <01121> Kynb <02706> qxw <02706> Kqx <03588> yk <06918> sdq <04725> Mwqmb <0853> hta <0398> Mtlkaw(10:13)

10:13 kai <2532> fagesye <2068> authn <846> en <1722> topw <5117> agiw <40> nomimon <3545> gar <1063> soi <4771> estin <1510> kai <2532> nomimon <3545> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> touto <3778> apo <575> twn <3588> karpwmatwn kuriou <2962> outw <3778> gar <1063> entetaltai <1781> moi <1473>

10:14 <03478> larvy <01121> ynb <08002> ymls <02077> yxbzm <05414> wntn <01121> Kynb <02706> qxw <02706> Kqx <03588> yk <0854> Kta <01323> Kytnbw <01121> Kynbw <0859> hta <02889> rwhj <04725> Mwqmb <0398> wlkat <08641> hmwrth <07785> qws <0853> taw <08573> hpwnth <02373> hzx <0853> taw(10:14)

10:14 kai <2532> to <3588> sthyunion tou <3588> aforismatov kai <2532> ton <3588> braciona <1023> tou <3588> afairematov fagesye <2068> en <1722> topw <5117> agiw <40> su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> kai <2532> o <3588> oikov <3624> sou <4771> meta <3326> sou <4771> nomimon <3545> gar <1063> soi <4771> kai <2532> nomimon <3545> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> edoyh <1325> apo <575> twn <3588> yusiwn <2378> tou <3588> swthriou <4992> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

10:15 <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsak <05769> Mlwe <02706> qxl <0854> Kta <01121> Kynblw <0> Kl <01961> hyhw <03068> hwhy <06440> ynpl <08573> hpwnt <05130> Pynhl <0935> wayby <02459> Myblxh <0801> ysa <05921> le <08573> hpwnth <02373> hzxw <08641> hmwrth <07785> qws(10:15)

10:15 ton <3588> braciona <1023> tou <3588> afairematov kai <2532> to <3588> sthyunion tou <3588> aforismatov epi <1909> twn <3588> karpwmatwn twn <3588> steatwn prosoisousin <4374> aforisma aforisai enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> estai <1510> soi <4771> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> kai <2532> taiv <3588> yugatrasin <2364> sou <4771> meta <3326> sou <4771> nomimon <3545> aiwnion <166> on <3739> tropon <5158> sunetaxen <4929> kuriov <2962> tw <3588> mwush

10:16 <0559> rmal <03498> Mrtwnh <0175> Nrha <01121> ynb <0385> rmtya <05921> lew <0499> rzela <05921> le <07107> Puqyw <08313> Prv <02009> hnhw <04872> hsm <01875> srd <01875> srd <02403> tajxh <08163> ryev <0853> taw(10:16)

10:16 kai <2532> ton <3588> cimaron ton <3588> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> zhtwn <2212> exezhthsen <1567> mwushv kai <2532> ode <3592> enepepuristo kai <2532> eyumwyh <2373> mwushv epi <1909> eleazar <1648> kai <2532> iyamar touv <3588> uiouv <5207> aarwn <2> touv <3588> kataleleimmenouv <2641> legwn <3004>

10:17 <03068> hwhy <06440> ynpl <05921> Mhyle <03722> rpkl <05712> hdeh <05771> Nwe <0853> ta <05375> tavl <0> Mkl <05414> Ntn <0853> htaw <01931> awh <06944> Mysdq <06944> sdq <03588> yk <06944> sdqh <04725> Mwqmb <02403> tajxh <0853> ta <0398> Mtlka <03808> al <04069> ewdm(10:17)

10:17 dia <1223> ti <5100> ouk <3364> efagete <2068> to <3588> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> en <1722> topw <5117> agiw <40> oti <3754> gar <1063> agia <40> agiwn <40> estin <1510> touto <3778> edwken <1325> umin <4771> fagein <2068> ina <2443> afelhte thn <3588> amartian <266> thv <3588> sunagwghv <4864> kai <2532> exilashsye peri <4012> autwn <846> enanti <1725> kuriou <2962>

10:18 <06680> ytywu <0834> rsak <06944> sdqb <0853> hta <0398> wlkat <0398> lwka <06441> hmynp <06944> sdqh <0413> la <01818> hmd <0853> ta <0935> abwh <03808> al <02005> Nh(10:18)

10:18 ou <3364> gar <1063> eishcyh <1521> tou <3588> aimatov <129> autou <846> eiv <1519> to <3588> agion <40> kata <2596> proswpon <4383> esw <2080> fagesye <2068> auto <846> en <1722> topw <5117> agiw <40> on <3739> tropon <5158> moi <1473> sunetaxen <4929> kuriov <2962>

10:19 <03068> hwhy <05869> ynyeb <03190> bjyyh <03117> Mwyh <02403> tajx <0398> ytlkaw <0428> hlak <0853> yta <07122> hnarqtw <03068> hwhy <06440> ynpl <05930> Mtle <0853> taw <02403> Mtajx <0853> ta <07126> wbyrqh <03117> Mwyh <02005> Nh <04872> hsm <0413> la <0175> Nrha <01696> rbdyw(10:19)

10:19 kai <2532> elalhsen <2980> aarwn <2> prov <4314> mwushn legwn <3004> ei <1487> shmeron <4594> prosageiocasin <4317> ta <3588> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> ta <3588> olokautwmata <3646> autwn <846> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> sumbebhken <4819> moi <1473> tauta <3778> kai <2532> fagomai <2068> ta <3588> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> shmeron <4594> mh <3165> areston <701> estai <1510> kuriw <2962>

10:20 P <05869> wynyeb <03190> bjyyw <04872> hsm <08085> emsyw(10:20)

10:20 kai <2532> hkousen <191> mwushv kai <2532> hresen <700> autw <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA