TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 21

21:1 <08478> wytxt <01121> wnb <03088> Mrwhy <04427> Klmyw <01732> dywd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <03092> jpswhy <07901> bksyw(21:1)

21:1 kai <2532> ekoimhyh <2837> iwsafat <2498> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> para <3844> toiv <3588> patrasin <3962> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ebasileusen <936> iwram <2496> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:2 <03478> larvy <04428> Klm <03092> jpswhy <01121> ynb <0428> hla <03605> lk <08203> whyjpsw <04317> lakymw <05838> whyrzew <02148> whyrkzw <03171> layxyw <05838> hyrze <03092> jpswhy <01121> ynb <0251> Myxa <0> wlw(21:2)

21:2 kai <2532> autw <846> adelfoi <80> uioi <5207> iwsafat <2498> ex <1803> azariav kai <2532> iihl kai <2532> zacariav <2197> kai <2532> azariav kai <2532> micahl <3413> kai <2532> safatiav pantev <3956> outoi <3778> uioi <5207> iwsafat <2498> basilewv <935> iouda <2448>

21:3 P <01060> rwkbh <01931> awh <03588> yk <03088> Mrwhyl <05414> Ntn <04467> hklmmh <0853> taw <03063> hdwhyb <04694> twrum <05892> yre <05973> Me <04030> twndgmlw <02091> bhzlw <03701> Pokl <07227> twbr <04979> twntm <01> Mhyba <01992> Mhl <05414> Ntyw(21:3)

21:3 kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> o <3588> pathr <3962> autwn <846> domata <1390> polla <4183> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> kai <2532> opla <3696> meta <3326> polewn <4172> teteicismenwn en <1722> iouda <2448> kai <2532> thn <3588> basileian <932> edwken <1325> tw <3588> iwram <2496> oti <3754> outov <3778> o <3588> prwtotokov <4416>

21:4 <03478> larvy <08269> yrvm <01571> Mgw <02719> brxb <0251> wyxa <03605> lk <0853> ta <02026> grhyw <02388> qzxtyw <01> wyba <04467> tklmm <05921> le <03088> Mrwhy <06965> Mqyw(21:4)

21:4 kai <2532> anesth <450> iwram <2496> epi <1909> thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> ekrataiwyh <2901> kai <2532> apekteinen <615> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> en <1722> romfaia kai <2532> apo <575> twn <3588> arcontwn <758> israhl <2474>

21:5 <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> Myns <08083> hnwmsw <04427> wklmb <03088> Mrwhy <08141> hns <08147> Mytsw <07970> Mysls <01121> Nb(21:5)

21:5 ontov <1510> autou <846> triakonta <5144> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> katesth <2525> iwram <2496> epi <1909> thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419>

21:6 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <0802> hsa <0> wl <01961> htyh <0256> baxa <01323> tb <03588> yk <0256> baxa <01004> tyb <06213> wve <0834> rsak <03478> larvy <04428> yklm <01870> Krdb <01980> Klyw(21:6)

21:6 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> basilewn <935> israhl <2474> wv <3739> epoihsen <4160> oikov <3624> acaab oti <3754> yugathr <2364> acaab hn <1510> autou <846> gunh <1135> kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> kuriou <2962>

21:7 <03117> Mymyh <03605> lk <01121> wynblw <05216> ryn <0> wl <05414> ttl <0559> rma <0834> rsakw <01732> dywdl <03772> trk <0834> rsa <01285> tyrbh <04616> Neml <01732> dywd <01004> tyb <0853> ta <07843> tyxshl <03068> hwhy <014> hba <03808> alw(21:7)

21:7 kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> kuriov <2962> exoleyreusai ton <3588> oikon <3624> dauid dia <1223> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> dieyeto tw <3588> dauid kai <2532> wv <3739> eipen autw <846> dounai <1325> autw <846> lucnon <3088> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

21:8 <04428> Klm <05921> Mhyle <04427> wkylmyw <03063> hdwhy <03027> dy <08478> txtm <0123> Mwda <06586> esp <03117> wymyb(21:8)

21:8 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> apesth edwm apo <575> tou <3588> iouda <2448> kai <2532> ebasileusan <936> ef <1909> eautouv <1438> basilea <935>

21:9 <07393> bkrh <08269> yrv <0853> taw <0413> wyla <05437> bbwoh <0123> Mwda <0853> ta <05221> Kyw <03915> hlyl <06965> Mq <01961> yhyw <05973> wme <07393> bkrh <03605> lkw <08269> wyrv <05973> Me <03088> Mrwhy <05674> rbeyw(21:9)

21:9 kai <2532> wceto iwram <2496> meta <3326> twn <3588> arcontwn <758> kai <2532> pasa <3956> h <3588> ippov <2462> met <3326> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> kai <2532> hgeryh <1453> nuktov <3571> kai <2532> epataxen <3960> edwm ton <3588> kuklounta <2944> auton <846> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> efugen <5343> o <3588> laov <2992> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autwn <846>

21:10 <01> wytba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> bze <03588> yk <03027> wdy <08478> txtm <01931> ayhh <06256> teb <03841> hnbl <06586> espt <0227> za <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03063> hdwhy <03027> dy <08478> txtm <0123> Mwda <06586> espyw(21:10)

21:10 kai <2532> apesth apo <575> iouda <2448> edwm ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> tote <5119> apesth lomna en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> apo <575> ceirov <5495> autou <846> oti <3754> egkatelipen <1459> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autou <846>

21:11 P <03063> hdwhy <0853> ta <05080> xdyw <03389> Mlswry <03427> ybsy <0853> ta <02181> Nzyw <03063> hdwhy <02022> yrhb <01116> twmb <06213> hve <01931> awh <01571> Mg(21:11)

21:11 kai <2532> gar <1063> autov <846> epoihsen <4160> uqhla <5308> en <1722> polesin <4172> iouda <2448> kai <2532> exeporneusen <1608> touv <3588> katoikountav en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> apeplanhsen <635> ton <3588> ioudan <2455>

21:12 <03063> hdwhy <04428> Klm <0609> aoa <01870> ykrdbw <01> Kyba <03092> jpswhy <01870> ykrdb <01980> tklh <03808> al <0834> rsa <08478> txt <01> Kyba <01732> dywd <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <05030> aybnh <0452> whylam <04385> btkm <0413> wyla <0935> abyw(21:12)

21:12 kai <2532> hlyen <2064> autw <846> eggrafh <1125> para <3844> hliou tou <3588> profhtou <4396> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> dauid tou <3588> patrov <3962> sou <4771> any <473> wn <3739> ouk <3364> eporeuyhv <4198> en <1722> odw <3598> iwsafat <2498> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> en <1722> odoiv <3598> asa <760> basilewv <935> iouda <2448>

21:13 <02026> tgrh <04480> Kmm <02896> Mybwjh <01> Kyba <01004> tyb <0251> Kyxa <0853> ta <01571> Mgw <0256> baxa <01004> tyb <02181> twnzhk <03389> Mlswry <03427> ybsy <0853> taw <03063> hdwhy <0853> ta <02181> hnztw <03478> larvy <04428> yklm <01870> Krdb <01980> Kltw(21:13)

21:13 kai <2532> eporeuyhv <4198> en <1722> odoiv <3598> basilewn <935> israhl <2474> kai <2532> exeporneusav <1608> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> touv <3588> katoikountav en <1722> ierousalhm <2419> wv <3739> exeporneusen <1608> oikov <3624> acaab kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> sou <4771> uiouv <5207> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> touv <3588> agayouv <18> uper <5228> se <4771> apekteinav <615>

21:14 <07399> Kswkr <03605> lkbw <0802> Kysnbw <01121> Kynbbw <05971> Kmeb <01419> hlwdg <04046> hpgm <05062> Pgn <03068> hwhy <02009> hnh(21:14)

21:14 idou <2400> kuriov <2962> pataxei <3960> se <4771> plhghn <4127> megalhn <3173> en <1722> tw <3588> law <2992> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> kai <2532> en <1722> gunaixin <1135> sou <4771> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> aposkeuh sou <4771>

21:15 <03117> Mymy <05921> le <03117> Mymy <02483> ylxh <04480> Nm <04578> Kyem <03318> wauy <05704> de <04578> Kyem <04245> hlxmb <07227> Mybr <02483> Myylxb <0859> htaw(21:15)

21:15 kai <2532> su <4771> en <1722> malakia <3119> ponhra <4190> en <1722> nosw <3554> koiliav <2836> ewv <2193> ou <3739> exelyh <1831> h <3588> koilia <2836> sou <4771> meta <3326> thv <3588> malakiav <3119> ex <1537> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250>

21:16 <03569> Myswk <03027> dy <05921> le <0834> rsa <06163> Mybrehw <06430> Mytslph <07307> xwr <0853> ta <03088> Mrwhy <05921> le <03068> hwhy <05782> reyw(21:16)

21:16 kai <2532> ephgeiren kuriov <2962> epi <1909> iwram <2496> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> touv <3588> arabav <690> kai <2532> touv <3588> omorouv twn <3588> aiyiopwn <128>

21:17 <01121> wynb <06996> Njq <03059> zxawhy <0518> Ma <03588> yk <01121> Nb <0> wl <07604> rasn <03808> alw <0802> wysnw <01121> wynb <01571> Mgw <04428> Klmh <01004> tybl <04672> aumnh <07399> swkrh <03605> lk <0853> ta <07617> wbsyw <01234> hweqbyw <03063> hdwhyb <05927> wleyw(21:17)

21:17 kai <2532> anebhsan <305> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> katedunasteuon <2616> kai <2532> apestreqan <654> pasan <3956> thn <3588> aposkeuhn hn <3739> euron <2147> en <1722> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autou <846> kai <2532> ou <3364> kateleifyh <2641> autw <846> uiov <5207> all <235> h <2228> ocoziav o <3588> mikrotatov <3398> twn <3588> uiwn <5207> autou <846>

21:18 <04832> aprm <0369> Nyal <02483> ylxl <04578> wyemb <03068> hwhy <05062> wpgn <02063> taz <03605> lk <0310> yrxaw(21:18)

21:18 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> panta <3956> epataxen <3960> auton <846> kuriov <2962> eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> malakia <3119> en <1722> h <3739> ouk <3364> estin <1510> iatreia

21:19 <01> wytba <08316> tprvk <08316> hprv <05971> wme <0> wl <06213> wve <03808> alw <07451> Myer <08463> Myalxtb <04191> tmyw <02483> wylx <05973> Me <04578> wyem <03318> wauy <08147> Myns <03117> Mymyl <07093> Uqh <03318> tau <06256> tekw <03117> Mymym <03117> Mymyl <01961> yhyw(21:19)

21:19 kai <2532> egeneto <1096> ex <1537> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250> kai <2532> wv <3739> hlyen <2064> kairov <2540> twn <3588> hmerwn <2250> hmerav <2250> duo <1417> exhlyen <1831> h <3588> koilia <2836> autou <846> meta <3326> thv <3588> nosou <3554> kai <2532> apeyanen <599> en <1722> malakia <3119> ponhra <4190> kai <2532> ouk <3364> epoihsen <4160> o <3588> laov <2992> autou <846> ekforan kaywv <2531> ekforan paterwn <3962> autou <846>

21:20 <04428> Myklmh <06913> twrbqb <03808> alw <01732> dywd <05892> ryeb <06912> whrbqyw <02532> hdmx <03808> alb <01980> Klyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> Myns <08083> hnwmsw <04427> wklmb <01961> hyh <08147> Mytsw <07970> Mysls <01121> Nb(21:20)

21:20 hn <1510> triakonta <5144> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> ote <3753> ebasileusen <936> kai <2532> oktw <3638> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> ouk <3364> epainw <1868> kai <2532> etafh <2290> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ouk <3364> en <1722> tafoiv <5028> twn <3588> basilewn <935>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA