TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 13:1-14

13:1 <05769> Mlwe <05704> de <0430> Myhlah <06951> lhqb <04125> ybamw <05984> ynme <0935> awby <03808> al <0834> rsa <0> wb <03789> bwtk <04672> aumnw <05971> Meh <0241> ynzab <04872> hsm <05612> rpob <07121> arqn <01931> awhh <03117> Mwyb(13:1)

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anegnwsyh <314> en <1722> bibliw <975> mwush en <1722> wsin <3775> tou <3588> laou <2992> kai <2532> eureyh <2147> gegrammenon <1125> en <1722> autw <846> opwv <3704> mh <3165> eiselywsin <1525> ammanitai kai <2532> mwabitai en <1722> ekklhsia <1577> yeou <2316> ewv <2193> aiwnov <165>

13:2 <01293> hkrbl <07045> hllqh <0430> wnyhla <02015> Kphyw <07043> wllql <01109> Melb <0853> ta <05921> wyle <07936> rkvyw <04325> Mymbw <03899> Mxlb <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <06923> wmdq <03808> al <03588> yk(13:2)

13:2 oti <3754> ou <3364> sunhnthsan <4876> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> en <1722> artw <740> kai <2532> en <1722> udati <5204> kai <2532> emisywsanto <3409> ep <1909> auton <846> ton <3588> balaam <903> katarasasyai kai <2532> estreqen <4762> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> thn <3588> kataran <2671> eiv <1519> eulogian <2129>

13:3 <03478> larvym <06154> bre <03605> lk <0914> wlydbyw <08451> hrwth <0853> ta <08085> Memsk <01961> yhyw(13:3)

13:3 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousan <191> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> ecwrisyhsan <5563> pav <3956> epimiktov en <1722> israhl <2474>

13:4 <02900> hybwjl <07138> bwrq <0430> wnyhla <01004> tyb <03957> tkslb <05414> Nwtn <03548> Nhkh <0475> bysyla <02088> hzm <06440> ynplw(13:4)

13:4 kai <2532> pro <4253> toutou <3778> eliasib o <3588> iereuv <2409> oikwn <3611> en <1722> gazofulakiw <1049> oikou <3624> yeou <2316> hmwn <1473> eggiwn <1448> twbia

13:5 <03548> Mynhkh <08641> tmwrtw <07778> Myreshw <07891> Myrrsmhw <03881> Mywlh <04687> twum <03323> rhuyhw <08492> swryth <01715> Ngdh <04643> rvemw <03627> Mylkhw <03828> hnwblh <04503> hxnmh <0853> ta <05414> Myntn <06440> Mynpl <01961> wyh <08033> Msw <01419> hlwdg <03957> hksl <0> wl <06213> veyw(13:5)

13:5 kai <2532> epoihsen <4160> autw <846> gazofulakion <1049> mega <3173> kai <2532> ekei <1563> hsan <1510> proteron <4386> didontev <1325> thn <3588> manaan kai <2532> ton <3588> libanon <3030> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> kai <2532> thn <3588> dekathn <1182> tou <3588> sitou <4621> kai <2532> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> entolhn <1785> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> twn <3588> adontwn <103> kai <2532> twn <3588> pulwrwn kai <2532> aparcav twn <3588> ierewn <2409>

13:6 <04428> Klmh <04480> Nm <07592> ytlasn <03117> Mymy <07093> Uqlw <04428> Klmh <0413> la <0935> ytab <0894> lbb <04428> Klm <0783> atosxtral <08147> Mytsw <07970> Mysls <08141> tnsb <03588> yk <03389> Mlswryb <01961> ytyyh <03808> al <02088> hz <03605> lkbw(13:6)

13:6 kai <2532> en <1722> panti <3956> toutw <3778> ouk <3364> hmhn <1510> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> en <1722> etei <2094> triakostw kai <2532> deuterw <1208> tou <3588> aryasasya basilewv <935> babulwnov <897> hlyon <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> meta <3326> telov <5056> hmerwn <2250> hthsamhn <154> para <3844> tou <3588> basilewv <935>

13:7 <0430> Myhlah <01004> tyb <02691> yruxb <05393> hksn <0> wl <06213> twvel <02900> hybwjl <0475> bysyla <06213> hve <0834> rsa <07451> herb <0995> hnybaw <03389> Mlswryl <0935> awbaw(13:7)

13:7 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> sunhka <4920> en <1722> th <3588> ponhria <4189> h <3739> epoihsen <4160> elisoub tw <3588> twbia poihsai <4160> autw <846> gazofulakion <1049> en <1722> aulh <833> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316>

13:8 <03957> hkslh <04480> Nm <02351> Uwxh <02900> hybwj <01004> tyb <03627> ylk <03605> lk <0853> ta <07993> hkylsaw <03966> dam <0> yl <07489> eryw(13:8)

13:8 kai <2532> ponhron <4190> moi <1473> efanh <5316> sfodra <4970> kai <2532> erriqa panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> twbia exw <1854> apo <575> tou <3588> gazofulakiou <1049>

13:9 P <03828> hnwblhw <04503> hxnmh <0854> ta <0430> Myhlah <01004> tyb <03627> ylk <08033> Ms <07725> hbysaw <03957> twkslh <02891> wrhjyw <0559> hrmaw(13:9)

13:9 kai <2532> eipa kai <2532> ekayarisan <2511> ta <3588> gazofulakia <1049> kai <2532> epestreqa <1994> ekei <1563> skeuh <4632> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> manaa kai <2532> ton <3588> libanon <3030>

13:10 <04399> hkalmh <06213> yve <07891> Myrrsmhw <03881> Mywlh <07704> whdvl <0376> sya <01272> wxrbyw <05414> hntn <03808> al <03881> Mywlh <04521> twynm <03588> yk <03045> hedaw(13:10)

13:10 kai <2532> egnwn <1097> oti <3754> meridev <3310> twn <3588> leuitwn <3019> ouk <3364> edoyhsan <1325> kai <2532> efugosan <5343> anhr <435> eiv <1519> agron <68> autou <846> oi <3588> leuitai <3019> kai <2532> oi <3588> adontev <103> poiountev <4160> to <3588> ergon <2041>

13:11 <05977> Mdme <05921> le <05975> Mdmeaw <06908> Mubqaw <0430> Myhlah <01004> tyb <05800> bzen <04069> ewdm <0559> hrmaw <05461> Myngoh <0854> ta <07378> hbyraw(13:11)

13:11 kai <2532> emacesamhn <3164> toiv <3588> strathgoiv <4755> kai <2532> eipa dia <1223> ti <5100> egkateleifyh <1459> o <3588> oikov <3624> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> sunhgagon <4863> autouv <846> kai <2532> esthsa <2476> autouv <846> epi <1909> th <3588> stasei <4714> autwn <846>

13:12 <0214> twruwal <03323> rhuyhw <08492> swrythw <01715> Ngdh <04643> rvem <0935> waybh <03063> hdwhy <03605> lkw(13:12)

13:12 kai <2532> pav <3956> iouda <2448> hnegkan <5342> dekathn <1182> tou <3588> purou kai <2532> tou <3588> oinou <3631> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> eiv <1519> touv <3588> yhsaurouv <2344>

13:13 P <0251> Mhyxal <02505> qlxl <05921> Mhylew <02803> wbsxn <0539> Mynman <03588> yk <04983> hyntm <01121> Nb <02139> rwkz <01121> Nb <02605> Nnx <03027> Mdy <05921> lew <03881> Mywlh <04480> Nm <06305> hydpw <05608> rpwoh <06659> qwduw <03548> Nhkh <08018> hymls <0214> twruwa <05921> le <0686> hruwaw(13:13)

13:13 epi <1909> ceira <5495> selemia tou <3588> ierewv <2409> kai <2532> saddouk tou <3588> grammatewv <1122> kai <2532> fadaia apo <575> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> epi <1909> ceira <5495> autwn <846> anan uiov <5207> zakcour uiov <5207> mayania oti <3754> pistoi <4103> elogisyhsan <3049> ep <1909> autouv <846> merizein <3307> toiv <3588> adelfoiv <80> autwn <846>

13:14 <04929> wyrmsmbw <0430> yhla <01004> tybb <06213> ytyve <0834> rsa <02617> ydox <04229> xmt <0408> law <02063> taz <05921> le <0430> yhla <0> yl <02142> hrkz(13:14)

13:14 mnhsyhti <3403> mou <1473> o <3588> yeov <2316> en <1722> tauth <3778> kai <2532> mh <3165> exaleifyhtw <1813> eleov <1656> mou <1473> o <3739> epoihsa <4160> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA