TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 1:1-18

1:1 <0256> baxa <04194> twm <0310> yrxa <03478> larvyb <04124> bawm <06586> espyw(1:1)

1:1 kai <2532> hyethsen <114> mwab en <1722> israhl <2474> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> acaab

1:2 o <02088> hz <02483> ylxm <02421> hyxa <0518> Ma <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> wsrd <01980> wkl <0413> Mhla <0559> rmayw <04397> Mykalm <07971> xlsyw <02470> lxyw <08111> Nwrmsb <0834> rsa <05944> wtyleb <07639> hkbvh <01157> deb <0274> hyzxa <05307> lpyw(1:2)

1:2 kai <2532> epesen <4098> ocoziav dia <1223> tou <3588> diktuwtou tou <3588> en <1722> tw <3588> uperww <5253> autou <846> tw <3588> en <1722> samareia <4540> kai <2532> hrrwsthsen kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> deute <1205> kai <2532> epizhthsate <1934> en <1722> th <3588> baal <896> muian yeon <2316> akkarwn ei <1487> zhsomai <2198> ek <1537> thv <3588> arrwstiav mou <1473> tauthv <3778> kai <2532> eporeuyhsan <4198> eperwthsai di <1223> autou <846>

1:3 <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <01980> Myklh <0859> Mta <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <0413> Mhla <01696> rbdw <08111> Nwrms <04428> Klm <04397> ykalm <07125> tarql <05927> hle <06965> Mwq <08664> ybsth <0452> hyla <0413> la <01696> rbd <03068> hwhy <04397> Kalmw(1:3)

1:3 kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> elalhsen <2980> prov <4314> hliou ton <3588> yesbithn legwn <3004> anastav <450> deuro <1204> eiv <1519> sunanthsin <4877> twn <3588> aggelwn <32> ocoziou basilewv <935> samareiav <4540> kai <2532> lalhseiv <2980> prov <4314> autouv <846> ei <1487> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> yeon <2316> en <1722> israhl <2474> umeiv <4771> poreuesye <4198> epizhthsai <1934> en <1722> th <3588> baal <896> muian yeon <2316> akkarwn

1:4 <0452> hyla <01980> Klyw <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nklw(1:4)

1:4 kai <2532> ouc <3364> outwv <3778> oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> h <3588> klinh <2825> ef <1909> hv <3739> anebhv <305> ekei <1563> ou <3364> katabhsh <2597> ap <575> authv <846> oti <3754> ekei <1563> yanatw <2288> apoyanh <599> kai <2532> eporeuyh <4198> hliou kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846>

1:5 <07725> Mtbs <02088> hz <04100> hm <0413> Mhyla <0559> rmayw <0413> wyla <04397> Mykalmh <07725> wbwsyw(1:5)

1:5 kai <2532> epestrafhsan <1994> oi <3588> aggeloi <32> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ti <5100> oti <3754> epestreqate <1994>

1:6 <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03651> Nkl <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <07971> xls <0859> hta <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <01696> Mtrbdw <0853> Mkta <07971> xls <0834> rsa <04428> Klmh <0413> la <07725> wbws <01980> wkl <0413> wnyla <0559> rmayw <07125> wntarql <05927> hle <0376> sya <0413> wyla <0559> wrmayw(1:6)

1:6 kai <2532> eipan prov <4314> auton <846> anhr <435> anebh <305> eiv <1519> sunanthsin <4877> hmwn <1473> kai <2532> eipen prov <4314> hmav <1473> deute <1205> epistrafhte <1994> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ton <3588> aposteilanta <649> umav <4771> kai <2532> lalhsate <2980> prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ei <1487> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> yeon <2316> en <1722> israhl <2474> su <4771> poreuh <4198> zhthsai <2212> en <1722> th <3588> baal <896> muian yeon <2316> akkarwn ouc <3364> outwv <3778> h <3588> klinh <2825> ef <1909> hv <3739> anebhv <305> ekei <1563> ou <3364> katabhsh <2597> ap <575> authv <846> oti <3754> yanatw <2288> apoyanh <599>

1:7 <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <0413> Mkyla <01696> rbdyw <07125> Mktarql <05927> hle <0834> rsa <0376> syah <04941> jpsm <04100> hm <0413> Mhla <01696> rbdyw(1:7)

1:7 kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> tiv <5100> h <3588> krisiv <2920> tou <3588> androv <435> tou <3588> anabantov <305> eiv <1519> sunanthsin <4877> umin <4771> kai <2532> lalhsantov <2980> prov <4314> umav <4771> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

1:8 <01931> awh <08664> ybsth <0452> hyla <0559> rmayw <04975> wyntmb <0247> rwza <05785> rwe <0232> rwzaw <08181> rev <01167> leb <0376> sya <0413> wyla <0559> wrmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipon prov <4314> auton <846> anhr <435> dasuv kai <2532> zwnhn <2223> dermatinhn <1193> periezwsmenov <4024> thn <3588> osfun <3751> autou <846> kai <2532> eipen hliou o <3588> yesbithv outov <3778> estin <1510>

1:9 <03381> hdr <01696> rbd <04428> Klmh <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <02022> rhh <07218> sar <05921> le <03427> bsy <02009> hnhw <0413> wyla <05927> leyw <02572> wysmxw <02572> Mysmx <08269> rv <0413> wyla <07971> xlsyw(1:9)

1:9 kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> auton <846> hgoumenon <2233> penthkontarcon kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autou <846> kai <2532> anebh <305> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> idou <2400> hliou ekayhto <2521> epi <1909> thv <3588> korufhv tou <3588> orouv <3735> kai <2532> elalhsen <2980> o <3588> penthkontarcov prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen anyrwpe <444> tou <3588> yeou <2316> o <3588> basileuv <935> ekalesen <2564> se <4771> katabhyi <2597>

1:10 <02572> wysmx <0853> taw <0853> wta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drtw <02572> Kysmx <0853> taw <0853> Kta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drt <0589> yna <0430> Myhla <0376> sya <0518> Maw <02572> Mysmxh <08269> rv <0413> la <01696> rbdyw <0452> whyla <06030> hneyw(1:10)

1:10 kai <2532> apekriyh hliou kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> penthkontarcon kai <2532> ei <1487> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> egw <1473> katabhsetai <2597> pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katafagetai <2719> se <4771> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> sou <4771> kai <2532> katebh <2597> pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katefagen <2719> auton <846> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autou <846>

1:11 <03381> hdr <04120> hrhm <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <06030> Neyw <02572> wysmxw <0312> rxa <02572> Mysmx <08269> rv <0413> wyla <07971> xlsyw <07725> bsyw(1:11)

1:11 kai <2532> proseyeto <4369> o <3588> basileuv <935> kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> auton <846> allon <243> penthkontarcon kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autou <846> kai <2532> anebh <305> kai <2532> elalhsen <2980> o <3588> penthkontarcov prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen anyrwpe <444> tou <3588> yeou <2316> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> tacewv <5030> katabhyi <2597>

1:12 <02572> wysmx <0853> taw <0853> wta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0430> Myhla <0784> sa <03381> drtw <02572> Kysmx <0853> taw <0853> Kta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> drt <0589> yna <0430> Myhlah <0376> sya <0518> Ma <0413> Mhyla <01696> rbdyw <0452> hyla <06030> Neyw(1:12)

1:12 kai <2532> apekriyh hliou kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen ei <1487> anyrwpov <444> tou <3588> yeou <2316> egw <1473> eimi <1510> katabhsetai <2597> pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katafagetai <2719> se <4771> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> sou <4771> kai <2532> katebh <2597> pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katefagen <2719> auton <846> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autou <846>

1:13 <05869> Kynyeb <02572> Mysmx <0428> hla <05650> Kydbe <05315> spnw <05315> yspn <04994> an <03365> rqyt <0430> Myhlah <0376> sya <0413> wyla <01696> rbdyw <0413> wyla <02603> Nnxtyw <0452> whyla <05048> dgnl <01290> wykrb <05921> le <03766> erkyw <07992> ysylsh <02572> Mysmxh <08269> rv <0935> abyw <05927> leyw <02572> wysmxw <07992> Mysls <02572> Mysmx <08269> rv <07971> xlsyw <07725> bsyw(1:13)

1:13 kai <2532> proseyeto <4369> o <3588> basileuv <935> eti <2089> aposteilai <649> hgoumenon <2233> penthkontarcon triton <5154> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autou <846> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> o <3588> penthkontarcov o <3588> tritov <5154> kai <2532> ekamqen <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846> katenanti hliou kai <2532> edehyh <1210> autou <846> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen anyrwpe <444> tou <3588> yeou <2316> entimwyhtw dh <1161> h <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> h <3588> quch <5590> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> toutwn <3778> twn <3588> penthkonta <4004> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

1:14 o <05869> Kynyeb <05315> yspn <03365> rqyt <06258> htew <02572> Mhysmx <0853> taw <07223> Mynsarh <02572> Mysmxh <08269> yrv <08147> yns <0853> ta <0398> lkatw <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sa <03381> hdry <02009> hnh(1:14)

1:14 idou <2400> katebh <2597> pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katefagen <2719> touv <3588> duo <1417> penthkontarcouv touv <3588> prwtouv <4413> kai <2532> touv <3588> penthkonta <4004> autwn <846> kai <2532> nun <3568> entimwyhtw dh <1161> h <3588> quch <5590> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

1:15 <04428> Klmh <0413> la <0854> wtwa <03381> dryw <06965> Mqyw <06440> wynpm <03372> aryt <0408> la <0854> wtwa <03381> dr <0452> whyla <0413> la <03069> hwhy <04397> Kalm <01696> rbdyw(1:15)

1:15 kai <2532> elalhsen <2980> aggelov <32> kuriou <2962> prov <4314> hliou kai <2532> eipen katabhyi <2597> met <3326> autou <846> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> anesth <450> hliou kai <2532> katebh <2597> met <3326> autou <846> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

1:16 <04191> twmt <04191> twm <03588> yk <04480> hnmm <03381> drt <03808> al <08033> Ms <05927> tyle <0834> rsa <04296> hjmh <03651> Nkl <01697> wrbdb <01875> srdl <03478> larvyb <0430> Myhla <0369> Nya <01097> ylbmh <06138> Nwrqe <0430> yhla <01176> bwbz <0> lebb <01875> srdl <04397> Mykalm <07971> txls <0834> rsa <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <01696> rbdyw(1:16)

1:16 kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen hliou tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ti <5100> oti <3754> apesteilav <649> aggelouv <32> zhthsai <2212> en <1722> th <3588> baal <896> muian yeon <2316> akkarwn ouc <3364> outwv <3778> h <3588> klinh <2825> ef <1909> hv <3739> anebhv <305> ekei <1563> ou <3364> katabhsh <2597> ap <575> authv <846> oti <3754> yanatw <2288> apoyanh <599>

1:17 <01121> Nb <0> wl <01961> hyh <03808> al <03588> yk <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <01121> Nb <03088> Mrwhyl <08147> Myts <08141> tnsbP <08478> wytxt <03088> Mrwhy <04427> Klmyw <0452> whyla <01696> rbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbdk <04191> tmyw(1:17)

1:17 kai <2532> apeyanen <599> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> o <3739> elalhsen <2980> hliou

1:18 P <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> hmh <03808> awlh <06213> hve <0834> rsa <0274> whyzxa <01697> yrbd <03499> rtyw(1:18)

1:18 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> ocoziou osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliou <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> israhl <2474> (1:18a) kai <2532> iwram <2496> uiov <5207> acaab basileuei <936> epi <1909> israhl <2474> en <1722> samareia <4540> eth <2094> deka <1176> duo <1417> en <1722> etei <2094> oktwkaidekatw iwsafat <2498> basilewv <935> iouda <2448> (1:18b) kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> plhn <4133> ouc <3364> wv <3739> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> oude <3761> wv <3739> h <3588> mhthr <3384> autou <846> (1:18c) kai <2532> apesthsen tav <3588> sthlav tou <3588> baal <896> av <3739> epoihsen <4160> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> sunetriqen <4937> autav <846> plhn <4133> en <1722> taiv <3588> amartiaiv <266> oikou <3624> ieroboam ov <3739> exhmarten ton <3588> israhl <2474> ekollhyh <2853> ouk <3364> apesth ap <575> autwn <846> (1:18d) kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> acaabTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA