TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 28:5-18

28:5 o <01419> hlwdg <04347> hkm <0> wb <05221> Kyw <05414> Ntn <03478> larvy <04428> Klm <03027> dyb <01571> Mgw <01834> qvmrd <0935> waybyw <01419> hlwdg <07633> hybs <04480> wnmm <07617> wbsyw <0> wb <05221> wkyw <0758> Mra <04428> Klm <03027> dyb <0430> wyhla <03068> hwhy <05414> whntyw(28:5)

28:5 kai <2532> paredwken <3860> auton <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> autou <846> dia <1223> ceirov <5495> basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autw <846> kai <2532> hcmalwteusen <162> ex <1537> autwn <846> aicmalwsian <161> pollhn <4183> kai <2532> hgagen <71> eiv <1519> damaskon <1154> kai <2532> gar <1063> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> basilewv <935> israhl <2474> paredwken <3860> auton <846> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autw <846> plhghn <4127> megalhn <3173>

28:6 <01> Mtwba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> Mbzeb <02428> lyx <01121> ynb <03605> lkh <0259> dxa <03117> Mwyb <0505> Pla <06242> Myrvew <03967> ham <03063> hdwhyb <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqp <02026> grhyw(28:6)

28:6 kai <2532> apekteinen <615> fakee o <3588> tou <3588> romelia basileuv <935> israhl <2474> en <1722> iouda <2448> en <1722> mia <1519> hmera <2250> ekaton <1540> eikosi <1501> ciliadav <5505> andrwn <435> dunatwn <1415> iscui <2479> en <1722> tw <3588> autouv <846> katalipein <2641> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>

28:7 o <04428> Klmh <04932> hnsm <0511> hnqla <0853> taw <01004> tybh <05057> dygn <05840> Mqyrze <0853> taw <04428> Klmh <01121> Nb <04641> whyvem <0853> ta <0669> Myrpa <01368> rwbg <02147> yrkz <02026> grhyw(28:7)

28:7 kai <2532> apekteinen <615> ezekri o <3588> dunatov <1415> tou <3588> efraim <2187> ton <3588> maasaian ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ton <3588> esdrikam hgoumenon <2233> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> ton <3588> elkana ton <3588> diadocon <1240> tou <3588> basilewv <935>

28:8 o <08111> Nwrmsl <07998> llsh <0853> ta <0935> waybyw <01992> Mhm <0962> wzzb <07227> br <07998> lls <01571> Mgw <01323> twnbw <01121> Mynb <0802> Mysn <0505> Pla <03967> Mytam <0251> Mhyxam <03478> larvy <01121> ynb <07617> wbsyw(28:8)

28:8 kai <2532> hcmalwtisan <163> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> apo <575> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846> triakosiav <5145> ciliadav <5505> gunaikav <1135> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> skula <4661> polla <4183> eskuleusan ex <1537> autwn <846> kai <2532> hnegkan <5342> ta <3588> skula <4661> eiv <1519> samareian <4540>

28:9 <05060> eygh <08064> Mymsl <05704> de <02197> Pezb <0> Mb <02026> wgrhtw <03027> Mkdyb <05414> Mntn <03063> hdwhy <05921> le <01> Mkytwba <0430> yhla <03068> hwhy <02534> tmxb <02009> hnh <0> Mhl <0559> rmayw <08111> Nwrmsl <0935> abh <06635> abuh <06440> ynpl <03318> auyw <08034> wms <05752> dde <03068> hwhyl <05030> aybn <01961> hyh <08033> Msw(28:9)

28:9 kai <2532> ekei <1563> hn <1510> o <3588> profhthv <4396> tou <3588> kuriou <2962> wdhd onoma <3686> autw <846> kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin thv <3588> dunamewv <1411> twn <3588> ercomenwn <2064> eiv <1519> samareian <4540> kai <2532> eipen autoiv <846> idou <2400> orgh <3709> kuriou <2962> yeou <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> epi <1909> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> umwn <4771> kai <2532> apekteinate <615> en <1722> autoiv <846> en <1722> orgh <3709> ewv <2193> twn <3588> ouranwn <3772> efyaken <5348>

28:10 <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <0819> twmsa <05973> Mkme <0859> Mta <07535> qr <03808> alh <0> Mkl <08198> twxpslw <05650> Mydbel <03533> sbkl <0559> Myrma <0859> Mta <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <01121> ynb <06258> htew(28:10)

28:10 kai <2532> nun <3568> uiouv <5207> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419> umeiv <4771> legete <3004> katakthsesyai eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> ouk <3364> idou <2400> eimi <1510> mey <3326> umwn <4771> marturhsai <3140> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771>

28:11 o <05921> Mkyle <03069> hwhy <0639> Pa <02740> Nwrx <03588> yk <0251> Mkyxam <07617> Mtybs <0834> rsa <07633> hybsh <07725> wbyshw <08085> ynwems <06258> htew(28:11)

28:11 kai <2532> nun <3568> akousate <191> mou <1473> kai <2532> apostreqate <654> thn <3588> aicmalwsian <161> hn <3739> hcmalwteusate <162> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> oti <3754> orgh <3709> yumou <2372> kuriou <2962> ef <1909> umin <4771>

28:12 <06635> abuh <04480> Nm <0935> Myabh <05921> le <02311> yldx <01121> Nb <06021> avmew <07967> Mls <01121> Nb <03169> whyqzxyw <04919> twmlsm <01121> Nb <01296> whykrb <03076> Nnxwhy <01121> Nb <05838> whyrze <0669> Myrpa <01121> ynb <07218> ysarm <0376> Mysna <06965> wmqyw(28:12)

28:12 kai <2532> anesthsan <450> arcontev <758> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> efraim <2187> oudia o <3588> tou <3588> iwanou kai <2532> baraciav <914> o <3588> tou <3588> mosolamwy kai <2532> ezekiav <1478> o <3588> tou <3588> sellhm kai <2532> amasiav o <3588> tou <3588> codli epi <1909> touv <3588> ercomenouv <2064> apo <575> tou <3588> polemou <4171>

28:13 o <03478> larvy <05921> le <0639> Pa <02740> Nwrxw <0> wnl <0819> hmsa <07227> hbr <03588> yk <0819> wnytmsa <05921> lew <02403> wnytajx <05921> le <03254> Pyohl <0559> Myrma <0859> Mta <05921> wnyle <03068> hwhy <0819> tmsal <03588> yk <02008> hnh <07633> hybsh <0853> ta <0935> waybt <03808> al <0> Mhl <0559> wrmayw(28:13)

28:13 kai <2532> eipan autoiv <846> ou <3364> mh <3165> eisagaghte <1521> thn <3588> aicmalwsian <161> wde <3592> prov <4314> hmav <1473> oti <3754> eiv <1519> to <3588> amartanein <264> tw <3588> kuriw <2962> ef <1909> hmav <1473> umeiv <4771> legete <3004> prosyeinai <4369> epi <1909> taiv <3588> amartiaiv <266> hmwn <1473> kai <2532> epi <1909> thn <3588> agnoian <52> oti <3754> pollh <4183> h <3588> amartia <266> hmwn <1473> kai <2532> orgh <3709> yumou <2372> kuriou <2962> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

28:14 <06951> lhqh <03605> lkw <08269> Myrvh <06440> ynpl <0961> hzbh <0853> taw <07633> hybsh <0853> ta <02502> Uwlxh <05800> bzeyw(28:14)

28:14 kai <2532> afhkan oi <3588> polemistai thn <3588> aicmalwsian <161> kai <2532> ta <3588> skula <4661> enantion <1726> twn <3588> arcontwn <758> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> ekklhsiav <1577>

28:15 P <08111> Nwrms <07725> wbwsyw <0251> Mhyxa <0681> lua <08558> Myrmth <05892> rye <03405> wxry <0935> Mwaybyw <03782> lswk <03605> lkl <02543> Myrmxb <05095> Mwlhnyw <05480> Mwkoyw <08248> Mwqsyw <0398> Mwlkayw <05274> Mwlenyw <03847> Mwsblyw <07998> llsh <04480> Nm <03847> wsyblh <04636> Mhymrem <03605> lkw <07633> hybsb <02388> wqyzxyw <08034> twmsb <05344> wbqn <0834> rsa <0376> Mysnah <06965> wmqyw(28:15)

28:15 kai <2532> anesthsan <450> andrev <435> oi <3739> epeklhyhsan en <1722> onomati <3686> kai <2532> antelabonto thv <3588> aicmalwsiav <161> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> gumnouv <1131> periebalon <4016> apo <575> twn <3588> skulwn <4661> kai <2532> enedusan <1746> autouv <846> kai <2532> upedhsan <5265> autouv <846> kai <2532> edwkan <1325> fagein <2068> kai <2532> aleiqasyai <218> kai <2532> antelabonto en <1722> upozugioiv <5268> pantov <3956> asyenountov <770> kai <2532> katesthsan <2525> autouv <846> eiv <1519> iericw <2410> polin <4172> foinikwn <5404> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> kai <2532> epestreqan <1994> eiv <1519> samareian <4540>

28:16 <0> wl <05826> rzel <0804> rwsa <04428> yklm <05921> le <0271> zxa <04428> Klmh <07971> xls <01931> ayhh <06256> teb(28:16)

28:16 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> apesteilen <649> acaz <881> prov <4314> basilea <935> assour bohyhsai <997> autw <846>

28:17 <07628> ybs <07617> wbsyw <03063> hdwhyb <05221> wkyw <0935> wab <0130> Mymwda <05750> dwew(28:17)

28:17 kai <2532> en <1722> toutw <3778> oti <3754> idoumaioi <2401> epeyento <2007> kai <2532> epataxan <3960> en <1722> iouda <2448> kai <2532> hcmalwtisan <163> aicmalwsian <161>

28:18 <08033> Ms <03427> wbsyw <01323> hytnb <0853> taw <01579> wzmg <0853> taw <01323> hytwnbw <08553> hnmt <0853> taw <01323> hytwnbw <07755> wkwv <0853> taw <01450> twrdgh <0853> taw <0357> Nwlya <0853> taw <01053> sms <0> tyb <0853> ta <03920> wdklyw <03063> hdwhyl <05045> bgnhw <08219> hlpsh <05892> yreb <06584> wjsp <06430> Mytslpw(28:18)

28:18 kai <2532> oi <3588> allofuloi <246> epeyento <2007> epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> thv <3588> pedinhv kai <2532> apo <575> libov <3047> tou <3588> iouda <2448> kai <2532> elabon <2983> thn <3588> baiysamuv kai <2532> thn <3588> ailwn kai <2532> thn <3588> gadhrwy kai <2532> thn <3588> swcw kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> kai <2532> thn <3588> yamna kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> kai <2532> thn <3588> gamzw kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> kai <2532> katwkhsan ekei <1563>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA