TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mikha 4

4:1 <05971> Myme <05921> wyle <05102> wrhnw <01389> twebgm <01931> awh <05375> avnw <02022> Myrhh <07218> sarb <03559> Nwkn <03068> hwhy <01004> tyb <02022> rh <01961> hyhy <03117> Mymyh <0319> tyrxab <01961> hyhw(4:1)

4:1 kai <2532> estai <1510> ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> emfanev <1717> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> etoimon <2092> epi <1909> tav <3588> korufav twn <3588> orewn <3735> kai <2532> metewrisyhsetai <3349> uperanw <5231> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> speusousin <4692> prov <4314> auto <846> laoi <2992>

4:2 <03389> Mlswrym <03069> hwhy <01697> rbdw <08451> hrwt <03318> aut <06726> Nwyum <03588> yk <0734> wytxrab <01980> hklnw <01870> wykrdm <03384> wnrwyw <03290> bqey <0430> yhla <01004> tyb <0413> law <03069> hwhy <02022> rh <0413> la <05927> hlenw <01980> wkl <0559> wrmaw <07227> Mybr <01471> Mywg <01980> wklhw(4:2)

4:2 kai <2532> poreusontai <4198> eynh <1484> polla <4183> kai <2532> erousin deute <1205> anabwmen <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> kai <2532> deixousin <1166> hmin <1473> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> poreusomeya <4198> en <1722> taiv <3588> triboiv <5147> autou <846> oti <3754> ek <1537> siwn <4622> exeleusetai <1831> nomov <3551> kai <2532> logov <3056> kuriou <2962> ex <1537> ierousalhm <2419>

4:3 <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> Nwdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> wavy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhyttynxw <0855> Mytal <02719> Mhytbrx <03807> wttkw <07350> qwxr <05704> de <06099> Mymue <01471> Mywgl <03198> xykwhw <07227> Mybr <05971> Myme <0996> Nyb <08199> jpsw(4:3)

4:3 kai <2532> krinei <2919> ana <303> meson <3319> lawn <2992> pollwn <4183> kai <2532> exelegxei <1827> eynh <1484> iscura <2478> ewv <2193> eiv <1519> ghn <1065> makran <3112> kai <2532> katakoqousin <2629> tav <3588> romfaiav autwn <846> eiv <1519> arotra <723> kai <2532> ta <3588> dorata autwn <846> eiv <1519> drepana <1407> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> antarh eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> romfaian kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> maywsin <3129> polemein <4170>

4:4 <01696> rbd <06635> twabu <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <02729> dyrxm <0369> Nyaw <08384> wtnat <08478> txtw <01612> wnpg <08478> txt <0376> sya <03427> wbsyw(4:4)

4:4 kai <2532> anapausetai <373> ekastov <1538> upokatw <5270> ampelou <288> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> upokatw <5270> sukhv <4808> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ekfobwn <1629> dioti <1360> to <3588> stoma <4750> kuriou <2962> pantokratorov <3841> elalhsen <2980> tauta <3778>

4:5 P <05703> dew <05769> Mlwel <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <01980> Kln <0587> wnxnaw <0430> wyhla <08034> Msb <0376> sya <01980> wkly <05971> Mymeh <03605> lk <03588> yk(4:5)

4:5 oti <3754> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> poreusontai <4198> ekastov <1538> thn <3588> odon <3598> autou <846> hmeiv <1473> de <1161> poreusomeya <4198> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> epekeina <1900>

4:6 <07489> yterh <0834> rsaw <06908> hubqa <05080> hxdnhw <06760> heluh <0622> hpoa <03068> hwhy <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb(4:6)

4:6 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> legei <3004> kuriov <2962> sunaxw <4863> thn <3588> suntetrimmenhn <4937> kai <2532> thn <3588> exwsmenhn <1856> eisdexomai <1523> kai <2532> ouv <3739> apwsamhn

4:7 P <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <06726> Nwyu <02022> rhb <05921> Mhyle <03068> hwhy <04427> Klmw <06099> Mwue <01471> ywgl <01972> halhnhw <07611> tyrasl <06760> heluh <0853> ta <07760> ytmvw(4:7)

4:7 kai <2532> yhsomai <5087> thn <3588> suntetrimmenhn <4937> eiv <1519> upoleimma kai <2532> thn <3588> apwsmenhn eiv <1519> eynov <1484> iscuron <2478> kai <2532> basileusei <936> kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> en <1722> orei <3735> siwn <4622> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

4:8 <03389> Mlswry <01323> tbl <04467> tklmm <07223> hnsarh <04475> hlsmmh <0935> habw <0857> htat <05704> Kyde <06726> Nwyu <01323> tb <06076> lpe <05739> rde <04026> ldgm <0859> htaw(4:8)

4:8 kai <2532> su <4771> purgov <4444> poimniou <4168> aucmwdhv yugater <2364> siwn <4622> epi <1909> se <4771> hxei <1854> kai <2532> eiseleusetai <1525> h <3588> arch <746> h <3588> prwth <4413> basileia <932> ek <1537> babulwnov <897> th <3588> yugatri <2364> ierousalhm <2419>

4:9 <03205> hdlwyk <02427> lyx <02388> Kqyzxh <03588> yk <06> dba <03289> Kuewy <0518> Ma <0> Kb <0369> Nya <04428> Klmh <07452> er <07321> yeyrt <04100> hml <06258> hte(4:9)

4:9 kai <2532> nun <3568> ina <2443> ti <5100> egnwv <1097> kaka <2556> mh <3165> basileuv <935> ouk <3364> hn <1510> soi <4771> h <2228> h <3588> boulh <1012> sou <4771> apwleto oti <3754> katekrathsan sou <4771> wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088>

4:10 <0341> Kybya <03709> Pkm <03068> hwhy <01350> Klagy <08033> Ms <05337> ylunt <08033> Ms <0894> lbb <05704> de <0935> tabw <07704> hdvb <07931> tnksw <07151> hyrqm <03318> yaut <06258> hte <03588> yk <03205> hdlwyk <06726> Nwyu <01323> tb <01518> yxgw <02342> ylwx(4:10)

4:10 wdine <5605> kai <2532> andrizou <407> kai <2532> eggize <1448> yugater <2364> siwn <4622> wv <3739> tiktousa <5088> dioti <1360> nun <3568> exeleush <1831> ek <1537> polewv <4172> kai <2532> kataskhnwseiv <2681> en <1722> pediw kai <2532> hxeiv <1854> ewv <2193> babulwnov <897> ekeiyen <1564> rusetai se <4771> kai <2532> ekeiyen <1564> lutrwsetai <3084> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> sou <4771>

4:11 <05869> wnynye <06726> Nwyub <02372> zxtw <02610> Pnxt <0559> Myrmah <07227> Mybr <01471> Mywg <05921> Kyle <0622> wpoan <06258> htew(4:11)

4:11 kai <2532> nun <3568> episunhcyh <1996> epi <1909> se <4771> eynh <1484> polla <4183> oi <3588> legontev <3004> epicaroumeya kai <2532> epoqontai epi <1909> siwn <4622> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473>

4:12 <01637> hnrg <05995> rymek <06908> Mubq <03588> yk <06098> wtue <0995> wnybh <03808> alw <03068> hwhy <04284> twbsxm <03045> wedy <03808> al <01992> hmhw(4:12)

4:12 autoi <846> de <1161> ouk <3364> egnwsan <1097> ton <3588> logismon <3053> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> sunhkan <4920> thn <3588> boulhn <1012> autou <846> oti <3754> sunhgagen <4863> autouv <846> wv <3739> dragmata alwnov <257>

4:13 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwdal <02428> Mlyxw <01214> Meub <03068> hwhyl <02763> ytmrxhw <07227> Mybr <05971> Myme <01854> twqdhw <05154> hswxn <07760> Myva <06541> Kytorpw <01270> lzrb <07760> Myva <07161> Knrq <03588> yk <06726> Nwyu <01323> tb <01758> yswdw <06965> ymwq(4:13)

4:13 anasthyi <450> kai <2532> aloa <248> autouv <846> yugater <2364> siwn <4622> oti <3754> ta <3588> kerata <2768> sou <4771> yhsomai <5087> sidhra kai <2532> tav <3588> oplav sou <4771> yhsomai <5087> calkav kai <2532> katathxeiv en <1722> autoiv <846> eynh <1484> kai <2532> leptuneiv laouv <2992> pollouv <4183> kai <2532> anayhseiv <394> tw <3588> kuriw <2962> to <3588> plhyov <4128> autwn <846> kai <2532> thn <3588> iscun <2479> autwn <846> tw <3588> kuriw <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA