TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mikha 2

2:1 <03027> Mdy <0410> lal <03426> sy <03588> yk <06213> hwvey <01242> rqbh <0216> rwab <04904> Mtwbksm <05921> le <07451> er <06466> ylepw <0205> Nwa <02803> ybsx <01945> ywh(2:1)

2:1 egenonto <1096> logizomenoi <3049> kopouv <2873> kai <2532> ergazomenoi <2038> kaka <2556> en <1722> taiv <3588> koitaiv <2845> autwn <846> kai <2532> ama <260> th <3588> hmera <2250> suneteloun <4931> auta <846> dioti <1360> ouk <3364> hran <142> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846>

2:2 P <05159> wtlxnw <0376> syaw <01004> wtybw <01397> rbg <06231> wqsew <05375> wavnw <01004> Mytbw <01497> wlzgw <07704> twdv <02530> wdmxw(2:2)

2:2 kai <2532> epeyumoun agrouv <68> kai <2532> dihrpazon orfanouv <3737> kai <2532> oikouv <3624> katedunasteuon <2616> kai <2532> dihrpazon andra <435> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846> andra <435> kai <2532> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

2:3 <01931> ayh <07451> her <06256> te <03588> yk <07317> hmwr <01980> wklt <03808> alw <06677> Mkytrawu <08033> Msm <04185> wsymt <03808> al <0834> rsa <07451> her <02063> tazh <04940> hxpsmh <05921> le <02803> bsx <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(2:3)

2:3 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> logizomai <3049> epi <1909> thn <3588> fulhn <5443> tauthn <3778> kaka <2556> ex <1537> wn <3739> ou <3364> mh <3165> arhte <142> touv <3588> trachlouv <5137> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> poreuyhte <4198> oryoi <3717> exaifnhv <1810> oti <3754> kairov <2540> ponhrov <4190> estin <1510>

2:4 <02505> qlxy <07704> wnydv <07728> bbwsl <0> yl <04185> symy <0349> Kya <04171> rymy <05971> yme <02506> qlx <07703> wndsn <07703> dwds <0559> rma <01961> hyhn <05092> yhn <05091> hhnw <04912> lsm <05921> Mkyle <05375> avy <01931> awhh <03117> Mwyb(2:4)

2:4 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> lhmfyhsetai <2983> ef <1909> umav <4771> parabolh <3850> kai <2532> yrhnhyhsetai <2354> yrhnov <2355> en <1722> melei <3196> legwn <3004> talaipwria <5004> etalaipwrhsamen <5003> meriv <3310> laou <2992> mou <1473> katemetrhyh en <1722> scoiniw <4979> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> kwluswn <2967> auton <846> tou <3588> apostreqai <654> oi <3588> agroi <68> hmwn <1473> diemerisyhsan <1266>

2:5 <03068> hwhy <06951> lhqb <01486> lrwgb <02256> lbx <07993> Kylsm <0> Kl <01961> hyhy <03808> al <03651> Nkl(2:5)

2:5 dia <1223> touto <3778> ouk <3364> estai <1510> soi <4771> ballwn <906> scoinion <4979> en <1722> klhrw <2819> en <1722> ekklhsia <1577> kuriou <2962>

2:6 <03639> twmlk <05253> goy <03808> al <0428> hlal <05197> wpjy <03808> al <05197> Nwpyjy <05197> wpjt <0408> la(2:6)

2:6 mh <3165> klaiete <2799> dakrusin <1144> mhde <3366> dakruetwsan <1145> epi <1909> toutoiv <3778> ou <3364> gar <1063> apwsetai oneidh <3681>

2:7 <01980> Klwh <03477> rsyh <05973> Me <03190> wbyjyy <01697> yrbd <03808> awlh <04611> wyllem <0428> hla <0518> Ma <03068> hwhy <07307> xwr <07114> ruqh <03290> bqey <01004> tyb <0559> rwmah(2:7)

2:7 o <3588> legwn <3004> oikov <3624> iakwb <2384> parwrgisen <3949> pneuma <4151> kuriou <2962> ei <1487> tauta <3778> ta <3588> epithdeumata autou <846> estin <1510> ouc <3364> oi <3588> logoi <3056> autou <846> eisin <1510> kaloi <2570> met <3326> autou <846> kai <2532> oryoi <3717> peporeuntai <4198>

2:8 <04421> hmxlm <07725> ybws <0983> xjb <05674> Myrbem <06584> Nwjspt <0145> rda <08008> hmlv <04136> lwmm <06965> Mmwqy <0341> bywal <05971> yme <0865> lwmtaw(2:8)

2:8 kai <2532> emprosyen <1715> o <3588> laov <2992> mou <1473> eiv <1519> ecyran <2189> antesth katenanti thv <3588> eirhnhv <1515> autou <846> thn <3588> doran autou <846> exedeiran tou <3588> afelesyai elpida <1680> suntrimmon polemou <4171>

2:9 <05769> Mlwel <01926> yrdh <03947> wxqt <05768> hylle <05921> lem <08588> hygnet <01004> tybm <01644> Nwsrgt <05971> yme <0802> ysn(2:9)

2:9 dia <1223> touto <3778> hgoumenoi <2233> laou <2992> mou <1473> aporrifhsontai ek <1537> twn <3588> oikiwn <3614> trufhv <5172> autwn <846> dia <1223> ta <3588> ponhra <4190> epithdeumata autwn <846> exwsyhsan <1856> eggisate <1448> oresin <3735> aiwnioiv <166>

2:10 <04834> Urmn <02256> lbxw <02254> lbxt <02930> hamj <05668> rwbeb <04496> hxwnmh <02063> taz <03808> al <03588> yk <01980> wklw <06965> wmwq(2:10)

2:10 anasthyi <450> kai <2532> poreuou <4198> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> soi <4771> auth <3778> h <3588> anapausiv <372> eneken akayarsiav <167> diefyarhte <1311> fyora <5356>

2:11 <02088> hzh <05971> Meh <05197> Pyjm <01961> hyhw <07941> rkslw <03196> Nyyl <0> Kl <05197> Pja <03576> bzk <08267> rqsw <07307> xwr <01980> Klh <0376> sya <03863> wl(2:11)

2:11 katediwcyhte <2614> oudenov <3762> diwkontov <1377> pneuma <4151> esthsen <2476> qeudov <5579> estalaxen soi <4771> eiv <1519> oinon <3631> kai <2532> meyusma kai <2532> estai <1510> ek <1537> thv <3588> stagonov tou <3588> laou <2992> toutou <3778>

2:12 <0120> Mdam <01949> hnmyht <01699> wrbdh <08432> Kwtb <05739> rdek <01223> hrub <06629> Nauk <07760> wnmyva <03162> dxy <03478> larvy <07611> tyras <06908> Ubqa <06908> Ubq <03605> Klk <03290> bqey <0622> Poaa <0622> Poa(2:12)

2:12 sunagomenov <4863> sunacyhsetai <4863> iakwb <2384> sun <4862> pasin <3956> ekdecomenov <1551> ekdexomai <1551> touv <3588> kataloipouv <2645> tou <3588> israhl <2474> epi <1909> to <3588> auto <846> yhsomai <5087> thn <3588> apostrofhn autwn <846> wv <3739> probata <4263> en <1722> yliqei <2347> wv <3739> poimnion <4168> en <1722> mesw <3319> koithv <2845> autwn <846> exalountai <1814> ex <1537> anyrwpwn <444>

2:13 P <07218> Msarb <03068> hwhyw <06440> Mhynpl <04428> Mklm <05674> rbeyw <0> wb <03318> wauyw <08179> res <05674> wrbeyw <06555> wurp <06440> Mhynpl <06555> Urph <05927> hle(2:13)

2:13 dia <1223> thv <3588> diakophv pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> diekoqan kai <2532> dihlyon <1330> pulhn <4439> kai <2532> exhlyon <1831> di <1223> authv <846> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> basileuv <935> autwn <846> pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> o <3588> de <1161> kuriov <2962> hghsetai <2233> autwn <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA